Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 24 czerwca 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Kąpieliska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4895023
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały- Rok 2003

IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
23 stycznia 2003
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
IV/54/2003 w spr. wygaśnięcia mandatu radnega Ryszarda Marszałkowskiego 23 I 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
IV/55/2003 w spr. zmiany uchwały Nr XXXIV/543/02 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 24 kwietnia 2002r. w sprawie likwidacji Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kartuzach 23 I 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
IV/56/2003 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok 23 I 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
IV/57/2003 w spr. obsługi bankowej Gminy 23 I 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
IV/58/2003 w spr. zmiany uchwały Nr XXVII/230/96 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 października 1996r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich 23 I 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
IV/59/2003 w spr. sprostowania błędu w uchwale Nr II/12/02 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 23 I 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
IV/60/2003 w spr. wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na uchwałę Nr 48/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2003r. 23 I 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
V SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
19 marca 2003
V/61/2003 w spr. budżetu Gminy na rok 2003 19 III 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
V/62/2003 w spr. nadania statutu Zespołowi Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie 19 III 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
V/63/2003 w spr. nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach 19 III 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
V/64/2003 w spr. zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów 19 III 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
V/65/2003 w spr. zasad uchielania stypendiów, nagród i wyróżnień osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 19 III 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
V/66/2003 w spr. akceptacji zmiany charakteru gruntu rolnrgo na leśny w Kolonii na działce nr ew. gruntu 105/1 19 III 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
V/67/2003 w spr. zmiany gruntów położonych w Kartuzach i Kiełpinie 19 III 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
V/68/2003 w spr. zmiany gruntów położonych w Brodnicy Górnej 19 III 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
V/69/2003 w spr. zmiany gruntów położonych w Prokowie 19 III 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
V/70/2003 w spr. sprzedaży działki nr 59/5 położonej w Koloni 19 III 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
V/71/2003 w spr. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 19 III 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
V/72/2003 w spr. sprzedaży działki Nr 48/9 i 48/10 położonych w Kartuzach będących własnością Gminy Kartuzy 19 III 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
V/73/2003 w spr. ustalenia jednolitego terminu wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Kartuzy 19 III 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
16 kwietnia 2003
VI/74/2003 w spr. absolutorium dla Burmistrza Gminy Kartuzy 16 IV 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VI/75/2003 w spr. zmiany budżetu na 2003 rok 16 IV 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VI/76/2003 w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 16 IV 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VI/77/2003 w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 16 IV 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VI/78/2003 w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 16 IV 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VI/79/2003 w spr. zmiany uchwały Nr XXIX/239/96 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 26 listopada 1996r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i unormowania niektórych innych spraw dotyczących tej opłaty w Gminie Kartuzy 16 IV 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VI/80/2003 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działki nr 1/6 oraz części działki nr 100/5 położonych przy ul. Sambora w mieście Kartuzy 16 IV 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VI/81/2003 w spr. zmiany uchwały nr XXXVIII/584/02 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 10.09.2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomieczyńska Huta obejmującego działki nr ew. gruntu 35/5, 35/4,35/3, 34/2 16 IV 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VI/82/2003 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy 16 IV 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VI/83/2003 w spr. zmiany uchwały Nr XXII/306/00 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 29 sierpnia 200 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 16 IV 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VI/84/2003 w spr. uchwalenia statutu gminnej instytucji kultury Centrum Kultury "Kaszubski Dwór" w Kartuzach 16 IV 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VI/85/2003 w spr. nadania nazwy nowej ulicy w mieście Kartuzy 16 IV 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VI/86/2003 w spr. nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Mirachowo 16 IV 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VI/87/2003 w spr. zezwolenia na posługiwanie się herbem gminy Kartuzy w logo Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółki z o.o. w Kartuzach 16 IV 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VI/88/2003 w spr. utworzenia obwodów głosowania w szpitalach działających na terenie gminy Kartuzy w referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 16 IV 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VI/89/2003 w spr. darowizny działki nr 62/5 na rzecz Skarbu Państwa 16 IV 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VI/90/2003 w spr. zmiany uchwały Nr XXVI/393/01 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 20 lutego 2001 roku dotyczącej ustalenia stawek najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz określenia wartości w złotych jednego punktu ustalonych dla poszczególnych kategorii w tabeli miesięcznych stawek wyhagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Kartuzy działających w zakresie oświaty nie będących nauczycielami 16 IV 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz

VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
maja 2003
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
VII/91/2003 w spr. zmiany budżetu na 2003 rok 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/92/2003 w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/93/2003 w spr. sprzedaży udziału w działce nr 70/3 położonej w Kartuzach przy ul. 3-go Maja 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/94/2003 w spr. powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w projekcie statutu Gminy Kartuzy 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/95/2003 w spr. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Związku Międzygminnego Gminy Dorzecza Rzeki Raduni 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/96/2003 w spr. przystąpienia gminy Kartuzy do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregionu "BAŁTYK" 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/97/2003 w spr. oddania w użytkowanie wieczyste działek nr 114/3, 114/7, 115/4, 116/3, położonych w Kartuzach przy ul. Węglowej nr 1 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/98/2003 w spr. sprzedaży działki Nr 114/5 położonej w Kartuzach przy ul. Węglowej 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/99/2003 w spr. sprzedaży działek Nr 114/4 i 115/3 położonych w Kartuzach przy ul. Węglowej 1 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/100/2003 w spr. zmiany gruntów położonych w Kiełpinie 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/101/2003 w spr. zmiany uchwały nr VIII/114/99 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/102/2003 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części działki nr 524/1 położonej w Brodnicy Dolnej w gminie Kartuzy 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/103/2003 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działki nr 144/4 położonej w Mezowie w gminie Kartuzy 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/104/2003 w spr. uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego działek Nr 67/9, 67/17 i 67/18 we wsi Kolonia gmina Kartuzy 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/105/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina Kartuzy 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/106/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/107/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/108/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/109/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/110/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/111/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/112/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/113/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/114/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/115/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/116/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/117/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/118/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/119/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/120/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/121/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/122/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/123/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/124/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/125/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/126/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/127/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/128/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/129/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/130/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/131/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/132/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/133/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/134/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/135/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/136/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/137/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/138/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/139/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/140/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/141/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/142/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/143/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/144/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/145/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/146/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/147/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/148/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/149/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/150/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/151/2003 w spr. rozpatrzenia i roztrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/152/2003 w spr. uchylenia uchwały Nr XXX/495/01 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30 października 2001r. w sprawie utworzenia targowiska zwierzęcego 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/153/2003 w spr. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach oraz jego Zastępcy do wydawania decyzji administracyjnych 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/154/2003 w spr. nadania nowej nazwy osiedlu w miejscowości Dzierżążno 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/155/2003 w spr. ustalenia kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/156/2003 w spr. zakończenie likwidacji Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kartuzach 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/157/2003 w spr. powołania zespołu opiniodawczego dla kandydatów na ławników w kadencji 2004-2008 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/158/2003 w spr. zabezpieczenia przyznanych środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/159/2003 w spr. zmiany działek położonych w Kiełpinie i Sianowie 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VII/160/2003 w spr. zmiany uchwały Nr VI/78/03 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 kwietnia 2003r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 25 VI 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
9 lipca 2003r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
VIII/161/2003 w spr. zmiany budżetu na 2003 rok 9 VII 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
VIII/162/2003 w spr. przystąpienia do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi 9 VII 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
3 września 2003r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
IX/163/2003 w spr. obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym Nr 4 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Kartuzach 3 IX 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
IX/164/2003 w spr. sprzedaży działki Nr 371 położonej w Brodnicy Górnej 3 IX 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
IX/165/2003 w spr. nabycia działek nr 337/1, 345/22, 47/1, 146/1, 130/1, 229/10, 625/1 położonych w Prokowie 3 IX 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
X SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
24 września 2003r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
X/166/2003 w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Dzierżążnie stanowiących własność Województwa Pomorskiego na rzecz Gminy Kartuzy 24 IX 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
X/167/2003 w spr. nabycia przez Gminę Kartuzy udziałów w działce nr 183/2 i 183/3 położonej w Kartuzach przy ul. Jeziornej 24 IX 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
X/168/2003 w spr. nabycia działki nr 106/12 pod cmentarz komunalny 24 IX 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
X/169/2003 w spr. zmiany Uchwały Nr XLIII/347/98 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 stycznia 1998r. w sprawie zmiany gruntów pomiędzy Gminą Kartuzy a Nadleśnictwem Kartuzy 24 IX 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
X/170/2003 w spr. zmiany uchwały nr VII/100/03 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25.06.2003 r. w sprawie zmiany gruntów położonych w Kiełpinie 24 IX 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
X/171/2003 w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy ograniczonego ulicami: Gdańska, Hallera, 3-go Maja, Bielińskiego, Dworcowa oraz terenami kolejowymi 24 IX 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
X/172/2003 w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kiełpino-Leszno 24 IX 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
X/173/2003 w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Smętowo 24 IX 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
X/174/2003 w spr. przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Mezowo 24 IX 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
X/175/2003 w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Łapalice 24 IX 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
X/176/2003 w spr. przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy 24 IX 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
X/177/2003 w spr. zmiany budżetu na 2003 rok 24 IX 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
29 października 2003r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XI/178/2003 w spr. zmiany budżetu na 2003 rok 29 X 2003 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
Ostatnia zmiana: 2004-01-05 22:50:45

Opublikowane: 2003-06-11 14:37:50 (7911 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.787 sekund