Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 24 czerwca 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Kąpieliska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4895059
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały - Rok 2004

XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
25 lutego 2004
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XIV/230/2004 w spr. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 25 II 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XIV/231/2004 w spr. zmiany uchwały Nr XXIX/239/96 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 26 listopada 1996r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i unormowania niektórych innych spraw dotyczących tej opłaty 25 II 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XIV/232/2004 w spr. zmiany Uchwały Nr VII/155/2003 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności 25 II 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XIV/233/2004 w spr. warunków udzielania bonifikaty przy sprzedaży na własność na rzecz spółdzielni mieszkaniowej prawa użytkowania wieczystego gruntu zajętego pod budownictwo mieszkaniowe 25 II 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XIV/234/2004 w spr. trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania tych zadań 25 II 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XIV/235/2004 w spr. nadania nazwy nowej ulicy w mieście Kartuzy 25 II 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XIV/236/2004 w spr. zmiany uchwały Nr II/39/2002 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji do spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Kartuzach 25 II 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XIV/237/2004 w spr. zmiany budżety na 2004 rok 25 II 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz

XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
21 kwietnia 2004
XV/238/2004 w spr. absolutorium dla Burmistrza Gminy Kartuzy 21 IV 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XV/239/2004 w spr. ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy Kartuzy 21 IV 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XV/240/2004 w spr. zmiany budżetu na 2004 rok 21 IV 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XV/241/2004 w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji 21 IV 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XV/242/2004 w spr. utworzenia obwodów głosowania w szpitalach działających na terenie gminy Kartuzy w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 21 IV 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XV/243/2004 w spr. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 21 IV 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XV/244/2004 w spr. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY td> 21 IV 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XV/245/2004 w spr. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 IV 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XV/246/2004 w spr. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 IV 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XV/247/2004 w spr. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SITNO gmina KARTUZY 25 IV 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XV/248/2004 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Mezowo 21 IV 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XV/249/2004 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno 21 IV 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XV/250/2004 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kiełpino 21 IV 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XV/251/2004 w spr. zmiany uchwały Nr II/39/2002 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji do spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Kartuzach 21 IV 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XV/252/2004 w spr. nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Dzierżążno 21 IV 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XV/253/2004 w spr. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach oraz jego Zastępcy do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych 21 IV 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XV/254/2004 w spr. zmiany statutu Gminnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach 21 IV 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XV/255/2004 w spr. nieodpłatnego nabycia lokalu mieszkalnego położonego w Kartuzach przy ul. Prokowskiej 33 21 IV 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XV/256/2004 w spr. darowizny działek położonych w Sianowie na rzecz Parafii Katolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sianowie 21 IV 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XV/257/2004 w spr. sprzedaży działek nr 235/1, 235/2, 235/3, 235/4, 235/5, 235/7, 235/8, 235/9, 235/10, 235/11, 235/12 położonych w Pomieczyńskiej Hucie 21 IV 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XV/258/2004 w spr. zmiany uchwały Nr XXXIII/533/02 z dnia 19.03.2002r. w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabywaniu garaży murowanych ich najemcom i dzirżawcom 21 IV 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XV/259/2004 w spr. ustanowienia służebności drogowej przez działkę 102/7 do działki nr 102/4 w Starej Hucie 21 IV 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XV/260/2004 w spr. ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenia miasta Kartuzy 21 IV 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XV/261/2004 w spr. zawarcia porozumienia z Gminą miasta Gdańsk na przekazanie części zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi 21 IV 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz

XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
30 czerwca 2004
XVI/262/2004 w spr. uchwalenia Statutu Gminy Kartuzy 30 VI 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVI/263/2004 w spr. określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kartuzy 30 VI 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVI/264/2004 w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach Nr V/64/03 z dnia 19 marca 2003 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów 30 VI 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVI/265/2004 w spr. ustalenia planu sieci szkół podstawowych w Gminie Kartuzy oraz granic ich obwodów 30 VI 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVI/266/2004 w spr. ustalenia planu sieci gimnazjów w Gminie Kartuzy oraz granic ich obwodów 30 VI 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVI/267/2004 w spr. nieodpłatnego przekazania lekkiego pojazdu gaśniczego marki ŻUK A-16 30 VI 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVI/268/2004 w spr. ustalenia numerów ewidencyjnych dla: dróg gminnych na terenia miasta Kartuzy oraz pozostałych dróg gminnych 30 VI 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVI/269/2004 w spr. uchwalenia „Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-20011” oraz „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami” dla Gminy Kartuzy 30 VI 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVI/270/2004 w spr. szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kartuzy 30 VI 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVI/271/2004 w spr. określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Gminy Kartuzy 30 VI 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVI/272/2004 w spr. sprzedaży działek nr 232/1, 232/2, 232/3, 232/4, 232/5, 232/6, 232/7, 429/1, 429/2, 429/3, 429/4, 429/5 położonych w Mirachowie 30 VI 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVI/273/2004 w spr. sprzedaży działek nr 235/1, 235/2, 235/3, 235/4, 235/5, 235/7, 235/8, 235/9, 235/10, 235/11, 235/12 położonych w Pomieczyńskiej Hucie 30 VI 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVI/274/2004 w spr. sprzedaży działek Nr 10/13 i 10/15 położonych w Dzierżążnie 30 VI 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVI/275/2004 w spr. sprzedaży działki nr 134 położonej w Bączu 30 VI 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVI/276/2004 w spr. zmiany gruntów położonych w Mezowie i Dzierżążnie oraz nieodpłatnego nabycia udziału w działce nr 125/1 i 125/2 w Mezowie 30 VI 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVI/277/2004 w spr. uchylenia uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 30 VI 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVI/278/2004 w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 30 VI 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVI/279/2004 w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 30 VI 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVI/280/2004 w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 30 VI 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVI/281/2004 w spr. zmiany do Uchwały Nr XIII/225/03 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 29.12.2003 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok 30 VI 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVI/282/2004 w spr. zmiany budżetu na 2004 rok 30 VI 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
6 sierpnia 2004
XVII/283/2004 w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji i niedoboru środków finansowych w Oświacie 6 VIII 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVII/284/2004 w spr. zmiany budżetu na 2004 rok 6 VIII 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVII/285/2004 w spr. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kartuzy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego "Lokalne Partnerstwo" na rok 2005 6 VIII 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz

XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
29 września 2004
XVIII/286/2004 w spr. zmiany budżetu na 2004 rok 29 IX 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVIII/287/2004 w spr. zmiany Uchwały Nr XXX/251/96 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 17 grudnia 1996 roku dotyczącej wprowadzenia zasad odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kartuzy 29 IX 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVIII/288/2004 w spr. przystąpienia Gminy Kartuzy do realizacji programu wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne oraz ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 29 IX 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVIII/289/2004 w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy - rejon ul. Dworcowej i ul. Bielińskiego 29 IX 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVIII/289"A"/2004 w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy - rejon ul.Sambora i Majkowskiego 29 IX 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVIII/290/2004 w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy obejmującego działkę nr 100/2 i cz. dz. 100/5 położonych przy ul. Słonecznej w Kartuzach 29 IX 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVIII/291/2004 w spr. sprzedaży działki Nr 177/2 położonej przy ul. Jeziornej w Kartuzach 29 IX 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVIII/292/2004 w spr. sprzedaży działki nr 257/8 zabudowanej budynkiem gospodarczym oraz budynkiem mieszkalnym położonym w Smętowie 29 IX 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVIII/293/2004 w spr. nabycia działki nr 523/14 położonej w Brodnicy Dolnej pod przepompownię 29 IX 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVIII/294/2004 w spr. dzierżawy gruntów w Prokowie i Kartuzach na okres 10 lat 29 IX 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVIII/295/2004 w spr. zmiany uchwały Nr XII/217/03 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 10 grudnia 2003r. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 158 z dnia 12 grudnia 2003r.) 29 IX 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVIII/296/2004 w spr. zaliczenia ul. Kościuszki, Rynek, Majkowskiego i Dworcowej do kategorii dróg gminnych 29 IX 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XVIII/297/2004 w spr. wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Kartuzy na lata 2005-2010 29 IX 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz

XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
3 listopada 2004
XIX/298/2004 w spr. zmiany budżetu na 2004 rok 3 XI 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XIX/299/2004 w spr. przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego dla gminy Kartuzy 3 XI 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XIX/300/2004 w spr. zmiany uchwały nr XXXVIII/585/02 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kartuzy". - Dz.Urz. Woj.Pom. nr. 103 poz.27/10 3 XI 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XIX/301/2004 w spr. zawarcia porozumienia z powiatem kartuskim dotyczącym powierzenia Gminie Kartuzy wykonywania zadań umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży powiatu kartuskiego 3 XI 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XIX/302/2004 w spr. określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 3 XI 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz


XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
1 grudnia 2004
XX/303/2004 w spr. zmiany budżetu na 2004 rok 1 XII 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XX/304/2004 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 1 XII 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XX/305/2004 w spr. zmiany uchwały nr XXXVIII/585/02 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2005 1 XII 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XX/306/2004 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok 1 XII 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XX/307/2004 w spr. trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację innych zadań publicznych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania tych zadań 1 XII 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XX/308/2004 w spr. zmiany uchwały Nr II/42/02 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 10 grudnia 2002r w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Oświaty oraz wykreślenia przedmiotu działania 1 XII 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XX/309/2004 w spr. zatwierdzenia projektu "Pomoc stypendialna dla młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich" oraz wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 1 XII 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XX/310/2004 w spr. zmiany Uchwały Nr XVII/239/00 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 21 marca 2000r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Kartuzach 1 XII 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XX/311/2004 w spr. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych dla miasta i gminy Kartuzy 1 XII 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz


XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
20 grudnia 2004
XXI/312/2004 w spr. zmiany budżetu na 2004 rok 20 XII 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz


XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
28 grudnia 2004
XXII/313/2004 w spr. zmiany budżetu na 2004 rok 28 XII 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XXII/314/2004 w spr. zmiany uchwały Nr VIII/112/99 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 15.06.1999 w sprawie pierszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych przez dotychczasowych najemców tych lokali, ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia oraz określenia stawki procentowej opłaty rocznej na wieczyste użytkowanie nieruchmości gruntowych zabudowanych lokalami użytkowymi 28 XII 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XXII/315/2004 w spr. kryteriów i trybu przyznawania nagród Burmistrza i Dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy oraz sposobu podziału środków na te nagrody pomiędzy organ prowadzący a Dyrektorów szkół 28 XII 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XXII/316/2004 w spr. zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, ustalenia regulaminu wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym 28 XII 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XXII/317/2004 w spr. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 28 XII 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz
XXII/318/2004 w spr. zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów będących w trudnej sytuacji ekonomicznej 28 XII 2004 Dokument typu Microsoft Word - pobierz


Ostatnia zmiana: 2005-01-24 09:42:30

Opublikowane: 2004-01-18 16:08:22 (5698 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.058 sekund