Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 24 czerwca 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Kąpieliska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4895029
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Ogłoszenie Burmistrza Kartuz o podaniu do publicznej wiadomości oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 - pobierz
Zarządzenie Burmistrza Kartuz w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2019 roku w sferach: „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”, „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”, „turystyka i krajoznawstwo”, „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” oraz „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” - pobierz
Zarządzenie Burmistrza Kartuz w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert w sferach: „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”, „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”, „turystyka i krajoznawstwo”, „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” oraz „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” i przyjęcia regulaminu jej pracy" - pobierz
Nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert w sferach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - pobierz
Zarządzenie Burmistrza Kartuz w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2019 roku w sferach: „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”, „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”, „turystyka i krajoznawstwo”, „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” oraz „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - pobierz
Zarządzenie Burmistrza Kartuz w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2019 roku w sferach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" - pobierz
Zarządzenie Burmistrza Kartuz w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert w sferach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym i przyjęcia regulaminu jej pracy - pobierz
Nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert w sferach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - pobierz
Zarządzenie Burmistrza Kartuz w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2019 roku w sferach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - pobierzZarządzenie Burmistrza Kartuz w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kartuzy dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania - pobierz

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019


Zarządzenie Burmistrza Kartuz dotyczące zlecenia realizacji zadania publicznego w formie wsparcia z pominięciem otwartego konkursu ofert" - pobierz

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 - pobierzOgłoszenie Burmistrza Kartuz o podaniu do publicznej wiadomości oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Zarządzenie Burmistrza Kartuz
w sprawie: rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 roku w sferach: „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”, „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”, „turystyka i krajoznawstwo” oraz „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”
- pobierzZarządzenie Burmistrza Kartuz
w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert w sferach: „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji", „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego", „turystyka i krajoznawstwo" oraz „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" i przyjęcia regulaminu jej pracy
- pobierzNabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert w sferach: „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”, „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”, „turystyka i krajoznawstwo” oraz „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” - pobierz


 • OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURS OFERT NA ROK 2018


 • Zarządzenie Burmistrza Kartuz
  w sprawie: rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 roku w sferach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  - pobierz
  Zarządzenie Burmistrza Kartuz
  w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert w sferach; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym i przyjęcia regulaminu jej pracy
  - pobierz
  Nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert w sferach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - pobierz


 • OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURS OFERT NA ROK 2018

 • Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018


  ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT NA ROK 2017 oraz wysokość przyznanej dotacji na realizację zadań publicznych
  - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  - działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
  - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  - podtrzymanie i upowszecznienie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kultury
  - turystyki i krajoznawstwo
  - pobierz


 • OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURS OFERT NA ROK 2017


 • ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT NA ROK 2017 oraz wysokość przyznanej dotacji na realizację zadań publicznych
  - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  - pobierz


 • OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURS OFERT NA ROK 2017
 • Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017
 • OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURS OFERT NA ROK 2016


 • ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT NA ROK 2016 oraz wysokość przyznanej dotacji na realizację zadań publicznych
  - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  - pobierz
  ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT NA ROK 2016 oraz wysokość przyznanej dotacji na realizację zadań publicznych
  - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  - działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
  - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  - turystyki i krajoznawstwo
  - pobierz


 • OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURS OFERT NA ROK 2016 - ogłoszenie • Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016


  Zarządzenie Burmistrza Kartuz w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Budowa hospicjum stacjonarnego w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego, w tym z Gminy Kartuzy — projekt wykonawczy - pobierz
  Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zmianami).
  1. Burmistrz Kartuz uznając celowość realizacji zadania publicznego podaje do publicznej wiadomości ofertę złożoną przez kartuskie Centrum CARITAS na relizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą: Budowa hospicjum stacjonarnego w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego, w tym z Gminy Kartuzy - projekt wykonawczy budowy.
  2. Oferta stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  3. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 31 sierpnia 2015r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urząd Miejski w Kartuzach, Wydział Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. gen. J.Hallera 1, 83-300 Kartuzy lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen. J.Hallera 1, 83-300 Kartuzy lub drogą elektroniczną na adres: kultura@poczta.kartuzy.pl. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
  - pobierz ofertę
  ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT NA ROK 2015 oraz wysokość przyznanej dotacji na realizację zadań publicznych
  - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  - działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
  - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  - turystyki i krajoznawstwo
  - pobierz
  ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT NA ROK 2015 oraz wysokość przyznanej dotacji na realizację zadań publicznych
  - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  - pobierz


 • OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURS OFERT - ogłoszenie • Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  na rok 2015
  - pobierz
  ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT NA ROK 2014 oraz wysokość przyznanej dotacji na realizację zadań publicznych
  - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  - pobierz
  ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT NA ROK 2014 oraz wysokość przyznanej dotacji na realizację zadań publicznych
  - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  - działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
  - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  - turystyki i krajoznawstwo
  - pobierz
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2014 roku w zakresach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - pobierz
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dotyczące zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2014 roku w zakresach:
  1. "kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji"
  2. „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego"
  3. „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"
  4. " turystyka i krajoznawstwo"
  - pobierz
  Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  na rok 2014
  - pobierz
  ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT NA ROK 2013 oraz wysokość przyznanej dotacji na realizację zadań publicznych
  - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  - działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
  - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  - turystyki i krajoznawstwo
  - pobierz
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dotyczące zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2013 roku w następujących zakresach:
  1. "kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji"
  2. „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego"
  3. „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"
  4. " turystyka i krajoznawstwo"
  - pobierz
  ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT NA ROK 2013 oraz wysokość przyznanej dotacji na realizację zadań publicznych
  - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  - pobierz
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dotyczące zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2013 roku w zakresach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - pobierz
  Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  na rok 2013
  - pobierz
  Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  na rok 2012
  - pobierz  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących zlecenia realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2012 roku w następujących zakresach:
  1. "wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"
  2. "przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym"
  - pobierz  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2012 roku w następujących zakresach;
  1. "kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji"
  2. „działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego"
  3. „działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym"
  4." turystyki i krajoznawstwo"
  - pobierz
  ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT NA ROK 2012 oraz wysokość przyznanej dotacji na realizację zadań publicznych
  - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  - pobierz
  ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT NA ROK 2012 oraz wysokość przyznanej dotacji na realizację zadań publicznych
  - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  - działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
  - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  - turystyki i krajoznawstwo
  - pobierz
  ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT NA ROK 2011 oraz wysokość przyznanej dotacji na realizację zadań publicznych
  - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  - pobierz
  ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT NA ROK 2011 oraz wysokość przyznanej dotacji na realizację zadań publicznych
  - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  - działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
  - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  - turystyki i krajoznawstwo
  - pobierz


  Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - uchwała na 2011 - pobierz
  Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - pobierz
  Formularz oferty na realizację zadania publicznego w 2011 roku - pobierz
  Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej - pobierz
  Ankieta aktualizacyjna dla organizacji pozarządowych - pobierz
  Sprawozdanie z rozliczenia dotacji - pobierz
  Program Adobe Reader, można pobrać ze strony: http://www.adobe.com


  Ostatnia zmiana: 2019-06-22 00:27:23

  Opublikowane: 2004-09-09 09:24:37 (14356 odsłon)

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

  [ Wróć ]


  Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
  Tworzenie strony: 0.057 sekund