Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Piątek, 26 kwietnia 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4794429
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Zarządzenia - ROK 2004

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY KARTUZY
ROK 2004
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
1/2004 w spr. ustalenia wysokości stałego zapasu gotówki na bieżące wydatki 5 I 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
2/2004 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kartuzy 6 I 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
3/2004 w spr. zasad i trybu postępowania w sprawie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kartuzy 7 I 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
4/2004 w spr. szczegółowych zasad powoływania w Urzędzie Gminy Kartuzy członków komisji przetargowej oraz regulaminu i trybu jej pracy 7 I 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
5/2004 w spr. powołania Dyrektora Galerii „Refektarz" w Kartuzach 14 I 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
6/2004 w spr. układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy na 2004 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 16 I 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
7/2004 w spr. harmonogramu dochodów i wydatków budżetu na I kw. 2004 r. 16 I 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
8/2004 w spr. ustalenia dorocznej nagrody Burmistrza Gminy Kartuzy pt. „LOKALNEPARTNERSTWO" 12 II 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
8a/2004 w spr. zasad korzystania z telefonów komórkowych 20 II 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
9/2004 w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu w roku budżetowym 2003 3 III 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
10/2004 w spr. zmiany budżetu na 2004 rok 5 III 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
11/2004 w spr. zasad i trybu postępowania w sprawie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kartuzy 17 III 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
12/2004 w spr. szczegółowych zasad powoływania w Urzędzie Gminy Kartuzy członków komisji przetargowej oraz regulaminu i trybu jej pracy 17 III 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
13/2004 22 III 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
13a/2004 w spr. harmonogramu dochodów i wydatków budżetu na II kw. 2004r. 15 IV 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
14/2004 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach 20 IV 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
15/2004 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii "Refrektarz" za 2003 rok 20 IV 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
16/2004 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach za 2003 rok 20 IV 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
17/2004 w spr. zmiany budżetu na 2004 rok 26 IV 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
18/2004 w spr. odwołania przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Kartuzy 26 IV 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
19/2004 w spr. powołania przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Kartuzy 26 IV 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
20/2004 w spr. powołania członka Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Kartuzy 26 IV 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
21/2004 w spr. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kartuzach 29 IV 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
22/2004 w spr. określenia Regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Łapalicach 30 IV 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
23/2004 w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kartuzy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 17 V 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
24/2004 w spr. zmiany budżetu na 2004 rok 21 V 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
25/2004 w spr. rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy 24 V 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
26/2004 7 VI 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
27/2004 18 VI 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
28/2004 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Centrum Kultury "Kaszubski Dwór" w Kartuzach 21 VI 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
29/2004 w spr. zmiany budżetu na 2004 rok 21 VI 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
30/2004 w spr. zmiany budżetu na 2004 rok 1 VII 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
31/2004 w spr. harmonogramu dochodów i wydatków budżetu na III kw. 2004 r. 5 VII 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
33/2004 w spr. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 6 VII 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
33/2004 w spr. informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku 29 VII 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
34/2004 w spr. zmiany budżetu na 2004 rok 9 VIII 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
35/2004 w spr. przekazania jednostki organizacyjnej Gminy - Szkoły Podstawowej w Łapalicach oraz funkcji i zadań dyrektora 9 VIII 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
36/2004 w spr. zmiany budżetu na 2004 rok 27 VIII 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
37/2004 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 31 VIII 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
38/2004 w spr. opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy na 2005 rok 7 IX 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
39/2004 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia oceny i likwidacji zużytego sprzętu obrony cywilnej 7 IX 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
40/2004 w spr. przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania (SWO) i systemu wykrywania i alarmowania (SWA) 7 IX 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
41/2004 w spr. zmiany budżetu na 2004 rok 30 IX 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
42/2004 4 X 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
43/2004 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych znajdujących się na terenie Urzędu Gminy w Kartuzach 8 X 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
44/2004 w spr. zmiany budżetu na 2004 rok 13 X 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
45/2004 w spr. harmonogramu dochodów i wydatków budżetu na IV kw. 2004 roku 13 X 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
46/2004 w spr. zmiany budżetu na 2004 rok 27 X 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
47/2004 w spr. powołania i określenia zadań Zespołu Zadaniowego ds. Rozwoju Lokalnego 9 XI 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
48/2004 w spr. przyjęcia projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego 12 XI 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
49/2004 12 XI 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
50/2004 12 XI 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
51/2004 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych objętych ewidencją ilościowo-wartościową znajdujących się w jednostkach OSP gminy Kartuzy 23 XI 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
52/2004 w spr. zmiany budżetu na 2004 rok 23 XI 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
53A/2004 w spr. uzupełnienia załącznika Nr 4 do Instrukcji koncelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych stanowiącego jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych 30 XI 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
53/2004 w spr. ustalenia na 2005r. rocznego planu etatów Urzędu Gminy Kartuzy 3 XII 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
54/2004 w spr. zmiany budżetu na 2004 rok 14 XII 2004 Dokument typu Adobe Reader width= - pobierz
56/2004 w spr. zmiany budżetu na 2004 rok 22 XII 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
57/2004 w spr. zmiany budżetu na 2004 rok 28 XII 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
58/2004 w spr. udostępnienia informacji o pomocy publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej XII 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
58A/2004 w spr. zmiany budżetu na 2004 rok 30 XII 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
59/2004 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kartuzy 31 XII 2004 Dokument typu Adobe Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2005-02-05 17:24:58

Opublikowane: 2004-11-08 09:33:29 (3061 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.043 sekund