Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Piątek, 26 kwietnia 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4794390
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

ZARZĄDZENIA - ROK 2005

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY KARTUZY
ROK 2005
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
1/2005 w spr. ustalenia wysokości stałego zapasu gotówki na bieżące wydatki 4 I 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
1a/2005 w spr. ustalenia wysokości opłat przyłączeniowych na rok 2005 4 I 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
2/2005 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kartuzy 4 I 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
3/2005 w spr. konsultacji z mieszkańcami kolonii Burchardztwo 18 I 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
4/2005 w spr. harmonogramu dochodów i wydatków budżetu na I kw. 2005 r. 18 I 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
5/2005 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 8A/2004 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych 25 I 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
6/2005 w spr. refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 28 I 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
7/2005 w spr. ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 28 I 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
8/2005 w spr. udostępnienia informacji o pomocy publicznej za rok 2004 9 II 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
9/2005 w spr. układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy na 2005 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 11 II 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
10/2005 16 II 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
11/2005 16 II 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
12/2005 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji środków trawałych oraz składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej i wartościowej 16 II 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
13/2005 w spr. instrukcji dotyczących przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy Kartuzy 16 II 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
14/2005 w spr. wysokości dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym Gminy Kartuzy 18 II 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
15/2005 w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu w roku budżetowym 2004 3 III 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
16/2005 w spr. przyjęcia "Programu rozwoju sportu dzieci i młodzieży w gminie Kartuzy na lata 2005-2010". 3 III 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
17/2005 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kartuzy 7 III 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
18/2005
18A/2005
w spr. zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kartuzy 7 III 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
19/2005 w spr. zmiany Budżetu na 2005 rok 16 III 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
20/2005 sprawozdanie finansowe z działalności ZGM. 23 III 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
21/2005 w spr. zmiany budżetu na 2005 rok 30 III 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
22/2005 w spr. powierzenia zadań doradztwa metodycznego 4 IV 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
23/2005 w związku ze śmiercią w dniu 2 kwietnia papieża Jana Pawła II 4 IV 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
24/2005 w spr. powołania komisji ds. przeprowadzenia kontroli przedsiębiorstw w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego osób taksówką 4 IV 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
25/2005 w spr. harmonogramu dochodów i wydatków budżetu na II kw. 2005 r. 5 IV 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
26/2005 w związku ze śmiercią w dniu 2 kwietnia 2005r. papieża Jana Pawła II 7 IV 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
27/2005 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Centrum Kultury "Kaszubski Dwór" w Kartuzach 12 IV 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
28/2005 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Galerii Refektarz w Kartuzach 12 IV 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
29/2005 w spr. powołania pełnomocnika Burmistrza Gminy Kartuzy ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kartuzach 13 IV 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
30/2005 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach 18 IV 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
31/2005 w spr. zmiany budżetu na 2005 rok 20 IV 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
31A/2005 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kartuzy 21 IV 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
32/2005 w spr. zmiany budżetu na 2005 rok 25 IV 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
33/2005 w spr. powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy 25 IV 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
34/2005 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za rok 2004 25 IV 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
35/2005 w spr. zmiany budżetu na 2005 rok 5 V 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
36/2005 w spr. zatwierdzenia projektu "Równe szanse, równy start - pomoc stypendialna dla młodzieży" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych przez Gminę Kartuzy, w roku szkolnym 2005/2006. 16 V 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
37/2005 w spr. podania jednolitego składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kartuzy 30 V 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
38/2005 w spr. zmiany budżetu na 2005 rok 31 V 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
39/2005 w spr. Regulaminu zasad i trybu przeprowadzania nadoru na wolne stanowiska kierownicze i merytoryczne w Urzędzie Gminy Kartuzy (szczegółowe informacje: ...dalej) 1 VI 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
40/2005 w spr. Regulaminu zasad i trybu przeprowadzania nadoru na wolne stanowiska obsługi w Urzędzie Gminy Kartuzy (szczegółowe informacje: ...dalej) 1 VI 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
41/2005 w spr. zmiany budżetu na 2005 rok 15 VI 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
42/2005 w spr. ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko kierownika Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Kartuzy 17 VI 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
43/2005 w spr. odwołania członka Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Kartuzy 21 VI 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
44/2005 w spr. zasad sporządzania i przekazywania informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat objętych obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki 23 VI 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
45/2005 w spr. przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kartuzach 23 VI 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
46/2005 w spr. zmiany budżetu na 2005 rok 24 VI 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
47/2005 w spr. wyrażenia woli zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego tj. 25 dni na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu 24 VI 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
48/2005 w spr. harmonogramu dochodów i wydatków budżetu na III kw. 2005 r. 1 VII 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
49/2005 w spr. przygotowania i rozpropagowania informatora budżetowego pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?" 1 VII 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
50/2005 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 1 VII 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
51/2005 w spr. przekazania jednostki organizacyjnej Gminy - Gimnazjum Nr i w Kartuzach oraz funkcji i zadań dyrektora 1 VII 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
52/2005 w spr. zmiany budżetu na 2005 rok 26 VII 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
53/2005 w spr. informacji z wykonania budzetu za I półrocze 2005 1 VIII 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
54/2005 w spr. kotłowni w Brodnicy Górnej 18 VIII 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
55/2005 w spr. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 22 VIII 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
56/2005 w spr. zmiany załącznika do uchwały Nr XXIII/321/05 z dnia 25 stycznia 2005r. o przyjęciu Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Kartuzy 23 VIII 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
57/2005 w spr. zmiany załącznika do uchwały Nr XVIII/297/2004 z dnia 29 września 2004r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Kartuzy na lata 2005-2010 23 VIII 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
58/2005 w spr. stosowania kart usług świadczonych w Urzędzie Gminy Kartuzy 29 VIII 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
59/2005 w spr. zmiany budżetu na 2005 rok 30 VIII 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
60/2005 w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kartuzy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 30 VIII 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
61/2005 w spr. opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy na 2006 rok 5 IX 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
62/2005 w spr. przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania (SWO) i systemu wykrywania i alarmowania (SWA) 6 IX 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
63/2005 w spr. zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont 12 IX 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
64/2005 w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kartuzy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 13 IX 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
65/2005 w spr. powołania zespołu powypadkowego 13 IX 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
66/2005 w spr. zmiany budżetu na 2005 rok 22 IX 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
67/2005 w spr. powierzenia Zastępcy Burmistrza Gminy Kartuzy prowadzenia niektórych spraw gminy Kartuzy 7 X 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
68/2005 w spr. zmiany budżetu na 2005 rok 7 X 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
69/2005 w spr. harmonogramu dochodów i wydatków budżetu na IV kw. 2005r. 13 X 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
70/2005 w spr. ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kartuzy 18 X 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
71/2005 w spr. zmiany budżetu na 2005 rok 19 X 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
72/2005 w spr. procedury informacji i konsultacji z organizacjami pozarządowymi planowanych kierunków działalności gminy Kartuzy, w oparciu o dane zawarte w "Mapie aktywności" 19 X 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
73/2005 w spr. procedury utworzenia i aktualizacji bazy danych o organizacjach pozarzadowych działających na terenie gminy Kartuzy, pod nazwą: "Mapa aktywności" 19 X 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
74/2005 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w 2006 roku w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącym działalność pożytku publicznego 25 X 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
75/2005 w spr. określenia Regulaminu pracy Komisji Opiniującej Oferty na realizację zadań publicznych, zlecanych przez gminę Kartuzy w 2006 roku, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontanacie 25 X 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
76/2005 25 X 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
77/2005 w spr. powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy 26 X 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
78/2005 w spr. procedury aktualizacji zbioru kart usług świadczonych w Urzędzie Gminy w Kartuzach 28 X 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
79/2005 w spr. opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Kartuzy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 4 XI 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
80/2005 w spr. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy 9 XI 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
81/2005 w spr. przyjęcia projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego 14 XI 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
82/2005 w spr. zmiany budżetu na 2005 rok 17 XI 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
83/2005 w spr. ustalenia regulaminu na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kartuzy (szczegółowe informacje: ...dalej) 21 XI 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
84/2005 w spr. zmiany załącznika do uchwały Nr XVIII/297/2004 z dnia 29 września 2004r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Kartuzy na lata 2005 – 2010 28 XI 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
85/2005 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych objętych ewidencją ilościowo wartościową 28 XI 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
86/2005 w spr. zmiany budżetu na 2005 rok 30 XI 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
87/2005 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej 5 XII 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
88/2005 w spr. zmiany budżetu na 2005 rok 19 XII 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
89/2005 w spr. powołania komisji egzyminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 9 XII 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
90/2005 w spr. ustalenia na 2006 r. rocznego planu etatów Urzędu Gminy Kartuzy 19 XII 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
91/2005 w spr. zmiany budżetu na 2005 rok 22 XII 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
92/2005 w spr. zmiany budżetu na 2005 rok 30 XII 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
93/2005 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kartuzy 30 XII 2005 Dokument typu Adobe Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2006-01-20 16:02:21

Opublikowane: 2005-01-10 12:32:00 (3594 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.059 sekund