Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Niedziela, 24 czerwca 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4348967
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Przetarg - Na BUDOWĘ DROGI GMINNEJ DWUPASMOWEJ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ WE WSI KALISKA

Gmina Kartuzy


siedziba: 83-300 Kartuzy, ul. Hallera1,


telefon: (058) 681-05-02, fax: (058) 681-09-73.


ogłasza przetarg nieograniczony: znak sprawy: 2b/06


Na BUDOWĘ DROGI GMINNEJ DWUPASMOWEJ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ WE WSI KALISKA


Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Budowa drogi gminnej dwupasmowej o nawierzchni bitumicznej we wsi Kaliska.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów:
Urząd Gminy Kartuzy, do kontaktów: Piotr Ruta, Weronika Ciachowska, Wojciech Jaworowski, ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy, woj. pomorskie, tel. 058 6810502 w4ew. 330, fax 058 6810502 wew. 366, e-mail: inwestycje@poczta.kartuzy, zamowienia@poczta.kartuzy

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Ogólne usługi publiczne. Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa drogi gminnej dwupasmowej o nawierzchni bitumicznej we wsi Kaliska.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie. Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Kaliska (Gmina Kartuzy, woj. pomorskie).
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa drogi gminnej dwupasmowej o nawierzchni bitumicznej we wsi Kaliska
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: nie dotyczy
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.23.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: Wykonanie między innymi:
1) nowej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na istniejącej drodze gruntowej na długości 970,0 m,
2) skrzyżowania na rozwidleniu dróg w km 2 + 255 o długości 40,0 m,
3) czterech przepustów rurowych żelbetowych, w tym:
a) dwa przepusty śr.40 cm L = 15,0 m,
b) jeden przepust śr.40 L = 10,0 m,
c) przedłużenie przepustu śr. 100 cm L = 5,0 m.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w dniach: 60

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: Warunki uczestnictwa: o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełni n/w warunki, tj.:
1.Spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 PZP, tj. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, sprecyzowane przez Zamawiającego w sposób następujący: posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym.

2.Spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 2 PZP, tj. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, sprecyzowane przez Zamawiającego w sposób następujący:
1)Wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia, a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, minimum trzy roboty budowlane polegające na budowie drogi dwupasmowej o nawierzchni bitumicznej, każda o długości minimum 500 mb o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
2)Co najmniej jedna osoba, która będzie wykonywać Zamówienie, posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń.
3.Spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 3 PZP, tj. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania Zamówienia.
1)Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
2)Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie ni mniejszej niż 500.000 zł(słownie: pięćset tysięcy złotych).

4.Spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 pkt.4 PZP, tj. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowanbiu odbędzie się na podstawie:

Ad. 1.
Dokumenntu stwierdzającego prawo do występowania w obrocie prawnym (aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym.

Ad. 2.
1)w zakresie realizacji robót budowlanych - na podstawie oświadczenia Wykonawcy o wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia, robotach budowlanych oraz dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
2)w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia - na podstawie uprawnień budowlanych i aktualnych zaświadczeń z Izby Inżynierów Budownictwa. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że:
1)w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia, wykonał należycie co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie drogi dwupasmowej o nawierzchni bitumicznej o długości i wartości wymaganej przez Zamawiającego,
2)co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiada wymagane uprawnienia budowlane i jest członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.

Ad. 3.
1)w zakresie ubezpieczenia-na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
2)w zakresie środków finansowych-na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy , wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że:
1) Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
2) Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie ni mniejszej niż 500.000 zł.

Ad. 4.
Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz udokumentuje, że wniósł wadium w sposób i na warunkach określonych w SIWZ.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ad. 1.
Dokumennt stwierdzający prawo do występowania w obrocie prawnym (aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).

Ad. 2.
Oświadczenie Wykonawcy o wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia, robotach budowlanych oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa.

Ad. 3.
Polisa lub inny dokument ubezpieczenia. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy , wystawiona nie wcześniej niż 3 m-ce przez upływem terminu składania ofert.

Ad. 4.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kartuzy.plOpłata: 61 Waluta PLN. Warunki i sposób płatności: W kasie Urzędu Gminy Kartuzy /w przypadku odbioru w siedzibie Zamawiającego/ lub przelewen na wskazany przez Zamawiajacego nr konta.
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
3.3) Termin składania ofert: 31.07.2006 godzina 10:00.
3.4) Języki, w których można sporządzać oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 31.07.2006, godzina 10:30, Urząd Gminy Kartuzy ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy sala 28 /parter/.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia do Prezesa UZP: 28.06.2006.


Opublikowano: 5.07.2006
Ostatnia zmiana: 2006-07-05 15:01:14

Opublikowane: 2005-06-01 12:23:52 (5809 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.041 sekund