Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 24 czerwca 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Kąpieliska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4894994
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Kontrole

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Kartuzy
PRZEDMIOT KONTROLI TERMIN KONTROLI UWAGI RODZ. PLIKU RODZ. DOKUMENTU
1. Prawidłowość postępowania przy udzielaniu wybranych zamówień publicznych oraz realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w latach 2003-2004 w Gminie Kartuzy 13.01.2005 - 31.03.2005 Dokument typu Adobe Reader - Wystąpienie pokontrolne
(272 KB)
-Uchwała
(68 KB)
udostępniła Sekretarz Urzędu Gminy
2. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania przez organ wykonawczy uchwał Rady Gminy i innych zadań w zakresie gosporarki finansowej oraz zamówień publicznych obejmujące lata 2002 - 2005 28.11.2005 - 24.03.2006 Dokument typu Adobe Reader - Wystąpienie pokontrolne
(479 KB)
udostępniła Skarbnik Gminy
3. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania przez kierownika jednostki zadań w zakresie gosporarki finansowej oraz zamówień publicznych obejmujące okres 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 28.11.2005 - 24.03.2006 Dokument typu Adobe Reader - Wystąpienie pokontrolne
(109 KB)
udostępniła Skarbnik Gminy
4. Kontrola problemowa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kartuzach z zakresu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych oraz wydawania decyzji administracyjnych wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk. 7 XI 2008r. Dokument typu Adobe Reader - Wystąpienie pokontrolne
(50 KB)
udostępniła Sekretarz Gminy
5. Kontrola problemowa realizacji zagadnień z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych 20 II 2009r. Dokument typu Adobe Reader - Protokół kontroli
(87 KB)
udostępniła Sekretarz Gminy
6. Kontrola realizacji projektu nr POKL.09.05.00-22-061/07 5 III 2009r. Dokument typu Adobe Reader - Protokół kontroli
(47 KB)
udostępniła Sekretarz Gminy
7. Kontrola stosowania przez gminę ulg w spłacie zobowiązań podmiotów działających na jej terenie w latach 2004-2008 7 VII 2009r. Dokument typu Adobe Reader - Wystąpienie pokontrolne
(165 KB)
udostępniła Skarbnik Gminy
8. Kontrola kompleksowa Urzędu Miasta i Gminy w Kartuzach oraz wybranych jednostek organizacyjnych gminy przy ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy, w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych 6 I 2010r. - 14 V 2010r. Dokument typu Adobe Reader - Protokół kontroli
(11,5 MB)
udostępniła Skarbnik Gminy
9. ZSO Nr 2 - Wykonanie zaleceń pokontrolnych 19 VII 2010r. Dokument typu Adobe Reader - Wykonanie zaleceń pokontrolnych
(392 KB)
udostępniła z-ca Burmistrza Gminy
10. Wystąpienie pokontrolne 3 IX 2010r. Dokument typu Adobe Reader - Wystąpienie pokontrolne
(392 KB)
udostępniła Skarbnik Gminy
11. Uchwała Nr 221/g318/I/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 19 sierpnia 2010r. 3 IX 2010r. Dokument typu Adobe Reader - Wystąpienie pokontrolne
(141 KB)
udostępniła Skarbnik Gminy
12. Kontrola problemowa realizacji zagadnień z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych 25 III 2011r. Dokument typu Adobe Reader - Protokół
(123 KB)
udostępnił Sekretarz Kartuz
13. Wystąpienie pokontrolne NIK - kontrola zarządcza 26 V 2011r. Dokument typu Adobe Reader - Wystąpienie pokontrolne
(141 KB)
udostępniła Skarbnik Kartuz
14. Wystąpienie pokontrolne NIK - utrzymanie czystości i porządku w miejscach publicznych 21 XII 2011r. Dokument typu Adobe Reader - Wystąpienie pokontrolne
(237 KB)
udostępnił Sekretarz Kartuz
15. Protokół z kontroli - krajowy przewóz drogowy 24 I 2012r. Dokument typu Adobe Reader - Wystąpienie pokontrolne
(28 KB)
udostępnił Sekretarz Kartuz
16. Wystąpienie pokontrolne - realizacja dochodów budżetu państwa oraz prawidłowość wydatkowania i rozliczania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 5 - 19 VI 2012r. Dokument typu Adobe Reader - Wystąpienie pokontrolne
(28 KB)
udostępnił Skarbnik Kartuz
17. Kontrola problemowa w zakresie gospodarki finansowej 25 III - 26 IV 2013r. Dokument typu Adobe Reader - Protokoł z kontroli
(5,8 MB)
udostępnił Skarbnik Kartuz
18. Wystąpienie pokontrolne
- zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego i przestrzegania ustawowych limitów zadłużenia,
- udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostkom oświatowym, których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego
25 III 2013 - 26 VI 2013r. Dokument typu Adobe Reader - Wystąpienie pokontrolne
(193 KB)
udostępnił Skarbnik Kartuz
19. Wystąpienie pokontrolne
- prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2013 r, w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa
23 V 2014 - 2 VI 2014r. Dokument typu Adobe Reader - Wystąpienie pokontrolne
(350 KB)
udostępnił Skarbnik Kartuz
20. PROTOKÓŁ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z kontroli kompleksowej w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Kartuzy 8 XI 2014 - 30 IV 2015r. Dokument typu Adobe Reader - Protokół z kontroli
(67 135 KB)
udostępnił Skarbnik Kartuz
21. Wystąpienie pokontrolne
- sprawdzenie prawidłowości realizacji przez organ wykonawczy uchwał Rady Miejskiej i innych zadań w zakresie gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych - obejmującej lata: 2010 - 2013
8 XI 2014 - 30 IV 2015r. Dokument typu Adobe Reader - wystąpienie pokontrolne
(22 600 KB)
udostępnił Skarbnik Kartuz
22. Wystąpienie pokontrolne
- sprawdzenia prawidłowości realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
25 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - wystąpienie pokontrolne
(141 KB)
udostępnił Sekretarz Kartuz
23. Wystąpienie pokontrolne
- prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz prawidłowość wykorzystania środków z Funduszu Pracy
15-28 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - wystąpienie pokontrolne
(3,59 MB)
udostępniła Skarbnik Kartuz
24. Kontrola skarbowa
- prawidłowość rozliczenia podatku od towarów i usług za grudzień 2017r. - sprawdzenie zasadności zwrotu różnicy podatku
Rodzaj skontrolowanego podatku: VAT - PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
05.03.2018r., 19.03.2018r., 21.03.2018r. i 23.04.2018r. Dokument typu Adobe Reader - protokoł kontrolo
(6,62 MB)
udostępniła Skarbnik Kartuz
25. PROTOKÓŁ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z kontroli kompleksowej w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Kartuzy 13.11.2018r. - 22.02.2019r. Dokument typu Adobe Reader - protokoł z kontroli kompleksowej
(9,42 MB)
udostępniła Skarbnik Kartuz
26. Wystąpienie pokontrolne do kontroli kompleksowej w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Kartuzy 13.11.2018r. - 22.02.2019r. Dokument typu Adobe Reader - wystąpienie pokontrolne
(3,62 MB)
udostępniła Skarbnik Kartuz


Ostatnia zmiana: 2019-05-07 09:00:51

Opublikowane: 2005-10-11 11:14:14 (12251 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.058 sekund