Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Piątek, 26 kwietnia 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4794483
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

ZARZĄDZENIA - 2006

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY KARTUZY
ROK 2006
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
1/2006 w spr. ustalenia wysokości stałego zapasu gotówki na bieżące wydatki 2 I 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
2/2006 w spr. powołania pełnomocnika Burmistrza Gminy Kartuzy ds. realizacji Gminnego Programu Profolaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kartuzach 2 I 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
3/2006 w spr. powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Kartuzy 2 I 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
4/2006 w spr. zmiany treści załącznika do uchwały Nr XXIII/321/05 z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Kartuzy 2 I 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
5/2006 w spr. harmonogramu dochodów i wydatków budżetu na I kw. 2006 r. 12 I 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
6/2006 w spr. zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2004 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie ustalenia dorocznej nagrody Burmistrza Gminy Kartuzy "Lokalne Partnerstwo". 13 I 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
7/2006 w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Kartuzy w roku 2006 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolentariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego w obszarach: kultura i sztuka, turystyka i aktywny wypoczynek, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. 13 I 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
8/2006 w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Kartuzy w roku 2006 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolentariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego w obszarze: przeciwdziałanie patologiom społecznym. 18 I 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
9/2006 w spr. korzystania z sal gimnastycznych będących własnością Gminy Kartuzy. 24 I 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
10/2006 w spr. powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych 25 września 2005 r. i z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005 r. 3 II 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
11/2006 w spr. układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy na 2006 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej zleconych gminie. 9 II 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
12/2006 w spr. instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych. 10 II 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
13/2006 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej d/s przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kartuzy 9 II 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
13A/2006 w spr. powołania komisji do spraw oceny dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej przez Urząd Gminy Kartuzy 9 II 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
14/2006 w spr. organizacji służby stałego dyżuru w Gminie Kartuzy na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny ZASTRZEŻONE 23 II 2006 Dokument typu Adobe Reader
15/2006 w spr. obniżenia wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. 1 III 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
16/2006 w spr. częstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego bhp pracowników 8 III 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
17/2006 w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu w roku budżetowym 2005 8 III 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
18/2006 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 8A/2004 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych 8 III 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
19/2006 w spr. ustalenia wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kartuzach 20 III 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
20/2006 w spr. zmiany budżetu na 2006 rok Dokument typu Adobe Reader - pobierz
21/2006 28 III 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
22/2006 w spr. zmiany budżetu na 2006 rok 23 III 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
23/2006 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego GALERII REFEKTARZ w Kartuzach 3 IV 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
24/2006 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Centrum Kultury "Kaszubski Dwór" w Kartuzach 3 IV 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
25/2006 w spr. harmonogramu dochodów i wydatków budżetu na II kw. 2006 roku 3 IV 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
26/2006 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za rok 2005 10 IV 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
27/2006 w spr. wysokości dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym gminy Kartuzy 12 IV 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
28/2006 w spr. powołania przedstawiciela Gminy Kartuzy do reprezentowania jej w Stowarzyszeniu "Turystyczne Kaszuby" - Lokalna Organizacja Turystyczna 26 IV 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
29/2006 w spr. zmiany budżetu na 2006 rok 2 V 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
30/2006 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach 5 V 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
31/2006 w spr. ogłoszenia przetargu ograniczonego na najem budynku przy ul. Jeziornej 18a w Kartuzach 8 V 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
32/2006 w spr. jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kartuzy 15 V 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
33/2006 w spr. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy 15 V 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
34/2006 w spr. zmiany budżetu na 2006rok 17 V 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
35/2006 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kartuzy (szczegółowe informacje: ...dalej) 23 V 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
35a/2006 w spr. udostępniania informacji finansowych w Biuletynie Informacji Publicznej 29 V 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
36/2006 w spr. przeprowadzenia powiatowego treningu systemu wczesnego ostrzegania (SWO) i systemu wykrywania i alarmowania (SWA) 5 VI 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
37/2006 w spr. zmiany budżetu na 2006 rok 12 VI 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
38/2006 w spr. zmiany budżetu na 2006 rok 5 VII 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
39/2006 w spr. wydawania pracownikom napojów 5 VII 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
40/2006 w spr. powołania Komisji Konkursowej d/s przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Koloni i Szkoły Podstawowej w Mirachowie 21 VII 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
41/2006 w spr. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 4 VIII 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
42/2006 w spr. zmiany budżetu na 2006 rok 4 VIII 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
43/2006 w spr. informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2006 22 VIII 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
44/2006 w spr. przekazania jednostki organizacyjnej Gminy - Szkoły Podstawowej oraz funkcji i zadań dyrektora 25 VIII 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
45/2006 w spr. udzielenie pełnomocnictwa 31 VIII 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
46/2006 w spr. zmiany budżetu na 2006 rok 31 VIII 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
47/2006 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 1 IX 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
48/2006 w spr. opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy na 2007 rok 08 IX 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
48a/2006 w spr. powołania zespołu powypadkowego 13 IX 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
49/2006 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych objętych ewidencją ilościowo wartościową znajdujących się w jednostkach OSP gminy Kartuzy 14 IX 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
50/2006 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz pozostałych składników majątkowych znajdujących się na terenie Urzędu Gminy w Kartuzach 14 IX 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
51/2006 w spr. zmiany budżetu na 2006 rok 15 IX 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
52/2006 w spr. zmiany budżetu na 2006 rok 3 X 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
53/2006 w spr. zmiany Zarzadzenia Nr 6/2005 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 3 X 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
54/2006 w spr. harmonogramu dochodów i wydatków budżetu na IV kw. 2006 r. 6 X 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
55/2006 w spr. przeprowadzenia wojewódzkiego i powiatowego treningu systemu wczesnego ostrzegania (SWO) i systemu wykrywania i alarmowania (SWA) 9 X 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
56/2006 w spr. zmiany budżetu na 2006 rok 25 X 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
56a/2006 w spr. powołania zespołu powypadkowego 25 X 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
57/2006 w spr. powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy 25 X 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
57a/2006 w spr. zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont 31 X 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
58/2006 w spr. zmiany budżetu na 2006 rok 8 XI 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
59/2006 w spr. przyjęcia projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego 14 XI 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
60/2006 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w 2007 roku w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącym działalność pożytku publicznego 22 XI 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
61/2006 w spr. zmiany budżetu na 2006 rok 24 XI 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
62/2006 1 XII 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
63/2006 1 XII 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
64/2006 w spr. zmiany budżetu na 2006 rok 4 XII 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
65/2006 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kartuzy 6 XII 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
66/2006 w spr. przestrzegania oraz stosowania Instrukcji kancelaryjnej 7 XII 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
67/2006 w spr. powołania przedstawiciela Gminy Kartuzy do reprezentowania jej w Stowarzyszeniu "Turystyczne Kaszuby" - Lokalna Organizacja Turystyczna 7 XII 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
67a/2006 w spr. zmiany budżetu na 2006 rok 18 XII 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
68/2006 w spr. zmiany budżetu na 2006 rok 22 XII 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
69/2006 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kartuzy 28 XII 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
70/2006 w spr. zmiany budżetu na 2006 rok 29 XII 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
71/2006 w spr. ustalenia na 2007 rok rocznego planu etatów Urzędu Gminy Kartuzy 29 XII 2006 Dokument typu Adobe Reader - pobierz


Ostatnia zmiana: 2012-06-15 12:22:39

Opublikowane: 2006-01-12 11:30:20 (3434 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.043 sekund