Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 28 maja 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4309221
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały - ROK 2006

XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
25 stycznia 2006
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXII/447/2006 w spr. budżetu Gminy na 2006 rok 25 I 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/449/2006 w spr. zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, ustalenia regulaminu wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym 25 I 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/450/2006 w spr. zawarcia porozumienia z Gminą miasta Gdańsk na przekazanie części zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi 25 I 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/451/2006 w spr. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 25 I 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
10 marca 2006
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXIII/452/2006 w spr. udzielenia pomocy finansowej Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego 10 III 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/453/2006 w spr. zmiany budżetu na 2006 rok 10 III 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/454/2006 w spr. przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Kartuzy na 2006 rok 10 III 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/455/2006 w spr. zmiany uchwały Nr XXXII/451/06 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 stycznia 2006r. - regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 10 III 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
5 kwietnia 2006
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXIV/456/2006 w spr. przystąpienia do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi na rok 2006. 5 IV 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/457/2006 w spr. zmiany budżetu na 2006 rok 5 IV 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/458/2006 w spr. zmiany uchwały nr XXXII/449/06 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25.01.2006 dotyczącej zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, ustalenia regulaminu wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzacym 5 IV 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/459/2006 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości o nr 63/21, 63/24 położonej w Kartuzach przy ul. Kościerskiej 5 IV 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/460/2006 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości o nr 318/1, 318/3, 320/1, 320/3 położonej w Mezowie 5 IV 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/461/2006 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości o nr 222/3 położonej w Łapalicach 5 IV 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/462/2006 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości o nr 408, 410 położonej w Brodnicy Dolnej 5 IV 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/463/2006 w spr. nabycia oraz zamiany działek położonych w Kartuzach przy ul. Bohaterów Westerplatte 5 IV 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/464/2006 w spr. zmiany działki nr 17/1 położonej w Mezowie na działkę nr 235/12 położonej w Pomieczyńskiej Hucie 5 IV 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/465/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno 5 IV 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/466/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kiełpino 5 IV 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/467/2006 w spr. nadania nazwy nowym ulicom w sołectwie Kiełpino 5 IV 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
28 kwietnia 2006
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXV/468/2006 w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2005r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Kartuzy za 2005r.. 28 IV 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/469/2006 w spr. zmiany budżetu na 2006 rok 28 IV 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/470/2006 w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu jak i wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 28 IV 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/471/2006 w spr. zaopiniowania projektu utworzenia z Gminy Kartuzy 7-mio mandatowego okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Kartuskiego 28 IV 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
17 maja 2006
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXVI/472/2006 w spr. zmiany części działki nr 109 położonej w Kartuzach na część działki nr 108 położonej w Kartuzach 17 V 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/473/2006 w spr. wyrażenia woli przez Radę Miejską w Kartuzach i jednoczesnego upoważnienia Burmistrza Gminy Kartuzy w zakresie przedstawienia propzycji kompleksowego rozwiązania bazy lokalowej Sądu Rejonowego w Kartuzach 17 V 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
13 czerwca 2006
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXVII/474/2006 w spr. zmiany budżetu na 2006 rok 13 VI 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVII/475/2006 w spr. zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Chmielno dotyczącego realizacji projektu p.n. "Gminy Kartuzy i Chmielno rajem dla turysty aktywnego etap II" 13 VI 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVII/476/2006 w spr. zmiany działki nr 109/1 położonej w Kartuzach na działkę nr 108/1 położoną w Kartuzach 13 VI 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVII/477/2006 w spr. zmian do uchwały Nr XXXI/443/05 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 21.12.2005r. w sprawie akceptacji realizacji projektu „Równe szansę, równy start - pomoc stypendialna dla młodzieży" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 oraz przyjętego regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Gminę Kartuzy, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006 13 VI 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVII/478/2006 w spr. nadania nazwy "JANA PAWŁA II" placowi - parkowi położonemu w Kartuzach, pomiędzy ulicami: Klasztorną oraz Wzgórze Wolności. 13 VI 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
5 lipca 2006
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXVIII/479/2006 w spr. zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym i ruchomym wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli wykorzystania 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/480/2006 w spr. zmiany budżetu na 2006 rok 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/481/2006 w spr. szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/482/2006 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości o nr 56/17 położonej w Kartuzach 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/483/2006 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości o nr 54/13 położonej w Kartuzach 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/484/2006 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości o nr 54/14 położonej w Kartuzach 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/485/2006 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości o nr 79/4 położonej w Kartuzach 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/486/2006 w spr. dziesięcioletniej dzierżawy działki o nr 286/18 położonej w Kartuzach przy ul. Majkowskiego 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/487/2006 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy rejon ulic Bielińskiego, Dworcowa 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/488/2006 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy rejon ulic Sambora, Majkowskiego 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/489/2006 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Mezowo 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/490/2006 w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kartuzy obejmującego działki położone w rejonie skrzyżowania ul. Piłsudskiego i ul. Gdańskiej 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/491/2006 w spr. upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach do reprezentowania gminy Kartuzy w postępowaniu III S.A./Gd 346/06 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/492/2006 w spr. zmiany statutu Gminy Kartuzy 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/493/2006 w spr. statutu sołectwa Bącz 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/494/2006 w spr. statutu sołectwa Borowo 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/495/2006 w spr. statutu sołectwa Brodnica Dolna 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/496/2006 w spr. statutu sołectwa Brodnia Górna 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/497/2006 w spr. statutu sołectwa Dzierżążno 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/498/2006 w spr. statutu sołectwa Głusino 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/499/2006 w spr. statutu sołectwa Grzybno 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/500/2006 w spr. statutu sołectwa Kaliska 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/501/2006 w spr. statutu sołectwa Kiełpino 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/502/2006 w spr. statutu sołectwa Kolonia 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/503/2006 w spr. statutu sołectwa Kosy 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/504/2006 w spr. statutu sołectwa Łapalice 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/505/2006 w spr. statutu sołectwa Mezowo 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/506/2006 w spr. statutu sołectwa Mirachowo 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/507/2006 w spr. statutu sołectwa Nowa Huta 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/508/2006 w spr. statutu sołectwa Prokowo 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/509/2006 w spr. statutu sołectwa Ręboszewo 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/510/2006 w spr. statutu sołectwa Sianowo 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/511/2006 w spr. statutu sołectwa Sianowska Huta 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/512/2006 w spr. statutu sołectwa Sitno 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/513/2006 w spr. statutu sołectwa Smętowo Chmieleńskie 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/514/2006 w spr. statutu sołectwa Staniszewo 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/515/2006 w spr. statutu sołectwa Stara Huta 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/516/2006 w spr. statutu sołectwa Pomieczyńska Huta 5 VII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
30 sierpnia 2006
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXVIX/517/2006 w spr. zmiany budżetu na 2006 rok 30 VIII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIX/518/2006 w spr. nadania statutu Urzędowi Gminy Kartuzy 30 VIII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIX/519/2006 w spr. zmiany uchwały Nr XVI/263/04 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kartuzy 30 VIII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIX/520/2006 w spr. utworzenia obwodów głosowania w szpitalach działających na terenie gminy Kartuzy w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta 30 VIII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIX/521/2006 w spr. powołania Rady Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera w Kartuzach 30 VIII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIX/522/2006 w spr. zmian do uchwały Nr XXV/345/05 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 20.04.2005r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i studentów kierunków dziennuch szkół wyższych 30 VIII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIX/523/2006 w spr. zabezpieczenia wkładu własnego projektu "Wspólnie realizujemy marzenia - program stydendialny" realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - " Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" 30 VIII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIX/524/2006 w spr. przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych przez Gminę Kartuzy, w roku szkolnym 2006/2007 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 30 VIII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIX/525/2006 w spr. zatwierdzenia projektu „Wspólnie realizujemy marzenia -program stypendialny" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 30 VIII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIX/526/2006 w spr. sprzedaży nieruchomości o nr ew. 100/24,100/25,100/27,100/28,100/29,100/32, 100/35,100/36,100/37,100/38,100/40,100/42 położonych w Kartuzach przy ul. Słonecznej 30 VIII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIX/527/2006 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości o nr 96/15, 96/16, 97/15, 97/16, 97/17,97/18, 97/19,97/20, 97/21,98/13,98/14 położonej w Kartuzach przy ul. Ceynowy 30 VIII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIX/528/2006 w spr. zamiany działki nr 87/9 położonej w Kartuzach na działkę nr 87/10 położoną w Kartuzach 30 VIII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIX/529/2006 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kiełpino, rejon ulic Raduńskiej i Osiedlowej w gminie Kartuzy 30 VIII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIX/530/2006 w spr. zmiany uchwały nr XXIII/321/2005 z dnia 25 stycznia 2005r. 30 VIII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
27 września 2006
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XL/531/2006 w spr. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego 27 IX 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/532/2006 w spr. zmiany budzetu na 2006 rok 27 IX 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/533/2006 w spr. upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach do reprezentowania gminy Kartuzy w postępowaniu II S.A./Gd 621/05 27 IX 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/534/2006 w spr. upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach do reprezentowania gminy Kartuzy w postępowaniu II S.A./Gd 655/05 27 IX 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/535/2006 w spr. upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach do reprezentowania gminy Kartuzy w postępowaniu II S.A./Gd 656/05 27 IX 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/536/2006 w spr. upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach do reprezentowania gminy Kartuzy w postępowaniu II S.A./Gd 658/05 27 IX 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/537/2006 w spr. upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach do reprezentowania gminy Kartuzy w postępowaniu II S.A./Gd 730/05 27 IX 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
25 października 2006
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XLI/538/2006 w spr. zmiany budżetu na 2006 rok 25 X 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/539/2006 w spr. procedury opracowania i uchwalania budżetu Gminy Kartuzy 25 X 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/540/2006 w spr. przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy dla fragmentu miasta Kartuzy 25 X 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/541/2006 w spr. oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 25 X 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/542/2006 w spr. zamiany działki nr 239/3 w Brodnicy Górnej na działki nr 156/15 w Łapalicach i nr 356/4 w Brodnicy Górnej 25 X 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/543/2006 w spr. zamiany działki nr 17/1 położonej w Mężowie na działkę nr 235/12 położoną w Pomieczyńskiej Hucie 25 X 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/544/2006 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości o nr 50/8, 246/1, 247/2 położonej w Kartuzach ul. Przy Torach 25 X 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/545/2006 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości o nr 138/5 położonej w Kartuzach ul. Słowackiego 25 X 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/546/2006 w spr. zmiany uchwały Nr VIIl/112/99 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 15.06.1999 r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych przez dotychczasowych najemców tych lokali, ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia oraz określenia stawki procentowej opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych zabudowanych lokalami użytkowymi 25 X 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/547/2006 w spr. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 25 X 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/548/2006 w spr. przyjęcia Rocznego programu współpracy gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 25 X 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/549/2006 w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy 25 X 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


Ostatnia zmiana: 2006-11-17 11:14:59

Opublikowane: 2006-03-02 09:52:46 (4210 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.035 sekund