Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Niedziela, 24 czerwca 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4348959
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

ZARZĄDZENIA - 2007

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY KARTUZY
ROK 2007
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
1/2007 w spr. ustalenia wysokości stałego zapasu gotówki na bieżące wydatki 2 I 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
2/2007 w spr. wyborów sołtysów i członków rad sołeckich 2 I 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
3/2007 w spr. zmiany zarządzenia nr 2/07 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 2 stycznia 2007r. w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich 15 I 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
4/2007 w spr. przyjęcia Karły współpracy gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego pod nazwą „Lokalne Partnerstwo" postanawiam co następuje 22 I 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
5/2007 w spr. ustawienia oraz wykorzystania stołów na Targowisku Miejskim w Kartuzach w celu sprzedaży artykułów rolnych i przemysłowych 24 I 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
6/2007 w spr. zmiany zarządzenia nr 2/07 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 2 stycznia 2007r. w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich 30 I 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
7/2007 w spr. przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Opiniującej Oferty na realizację zadań publicznych, zlecanych przez gminę Kartuzy w roku 2007, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 31 I 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
8/2007 w spr. regulaminu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej 7 II 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
9/2007 w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych gminy Kartuzy w roku 2007 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacj 8 II 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
10/2007 w spr. przeprowadzenia powiatowego treningu systemu wczesnego ostrzegania (SWO) i systemu wykrywania i alarmowania (SWA) 12 II 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
11/2007 w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych gminy Kartuzy w roku 2007 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego w obszarach przeciwdziałanie patologiom społecznym, kultura i sztuka, krajoznawstwo i aktywny wypoczynekj 12 II 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
12/2007 w spr. wysokości dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym gminy Kartuzy 13 II 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
13/2007 w spr. układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy na 2007 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 21 II 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
14/2007 w spr. refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 1 III 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
15/2007 w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu w roku budżetowym 2006 12 III 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
16/2007 w spr. zmiany budżetu na 2007 rok 12 III 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
17/2007 w spr. ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy 12 III 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
18/2007 w spr. ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy 12 III 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
19/2007 w spr. sporządzenia sprawozdań z realizacji zadań oraz prowadzonych spraw za okres I kwartału 2007r. 21 III 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
20/2007 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kartuzy 22 III 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
21/2007 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 22 III 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
22/2007 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Pani Barbarze Sokół 22 III 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
23/2007 w spr. przedłożenia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kartuzy za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2006r. 22 III 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
24/2007 w spr. odwołania zastępcy Burmistrza Gminy Kartuzy Pani Elżbiety Gończ 23 III 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
25/2007 w spr. udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach 23 III 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
26/2007 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach 23 III 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
27/2007 w spr. zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy 29 III 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
27A/2007 w spr. harmonogramu realizacji budżetu Gminy Kartuzy w 2007 roku 29 III 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
28/2007 w spr. zmiany budżetu na 2007 rok 30 III 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
29/2007 w spr. powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkuursu na stanowiska dyrektorów szkół: Szkoły Podstawowej w Prokowie, Szkoły Podstawowej w Staniszewie, Gimnazjum w Staniszewie 02 IV 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
30/2007 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach 03 IV 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
31/2007 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Centrum Kultury "Kaszubski Dwór" w Kartuzach 03 IV 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
32/2007 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego GALERII REFEKTARZ w Kartuzach 03 IV 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
33/2007 w spr. udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach 04 IV 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
34/2007 w spr. udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi 04 IV 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
35/2007 w spr. zmiany zarządzenia nr 83/2005 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kartuzach 04 IV 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
36/2007 w spr. oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników Urzędu Gminy Kartuzy 16 IV 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
37/2007 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kartuzy 18 IV 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
38/2007 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznae za rok 2006 18 IV 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
39/2007 w spr. powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w 2006r. 23 IV 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
40/2007 w spr. ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własnośc Gminy Kartuzy 24 IV 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
41/2007 w spr. ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy 24 IV 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
42/2007 w spr. odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Kartuzy 25 IV 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
43/2007 w spr. powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Kartuzy 25 IV 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
44/2007 w spr. zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy 30 IV 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
45/2007 w spr. zmiany budżetu na 2007 rok 30 IV 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
46/2007 w spr. zmiany zarządzenia Burmistrza Nr 33 z dnia 25.04.2005 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy 02 V 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
47/2007 w spr. ustalenia stawki czynszu za lokal stanowiący własność Gminy Kartuzy 02 V 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
48/2007 anulowane Dokument typu Adobe Reader - pobierz
49/2007 w spr. powołania komisji do spraw oceny dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej przez Urząd Gminy Kartuzy 15 V 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
50/2007 w spr. zmiany budżetu na 2007 rok 18 V 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
51/2007 w spr. zmiany budżetu na 2007 rok 24 V 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
52/2007 anulowane Dokument typu Adobe Reader - pobierz
53/2007 w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kartuzy 29 V 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
54/2007 w spr. odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły 29 V 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
55/2007 w spr. odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły 31 V 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
56/2007 w spr. zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i zasad dokonywania wydatków przez Urząd Gminy 06 VI 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
57/2007 w spr. warunków dofinansowania działań polegających na usunięciu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z budynków, budowli i instalacji 06 VI 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
58/2007 w spr. aktualizacji „Programu Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży w Gminie Kartuzy na lata 2005 - 2010 11 VI 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
59/2007 w spr. powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Kartuzy 14 VI 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
60/2007 w spr. zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy 28 VI 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
61/2007 w spr. zmiany budżetu na 2007 rok 28 VI 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
62/2007 w spr. zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i zasad dokonywania wydatków przez Urząd Gminy 29 VI 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
63/2007 w spr. przekazania jednostki organizacyjnej Gminy - Gimnazjum w Staniszewie 03 VII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
64/2007 w spr. przekazania jednostki organizacyjnej Gminy - Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kartuzach 03 VII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
65/2007 w spr. przekazania jednostki organizacyjnej Gminy - Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach 03 VII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
66/2007 w spr. przekazania jednostki organizacyjnej Gminy - Zespół Szkół w Kiełpinie 03 VII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
67/2007 w spr. przekazania jednostki organizacyjnej Gminy - Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Brodnicy Górnej 03 VII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
68/2007 w spr. powołania Komisji Opiniującej Wnioski o przyznanie stypendium Gminy Kartuzy dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 03 VII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
69/2007 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 03 VII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
70/2007 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kartuzy 03 VII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
71/2007 w spr. rocznego planu etatów Urzędu Gminy Kartuzy 03 VII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
72/2007 w spr. powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół 10 VII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
73/2007 w spr. powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach i Zespołu Szkół w Kiełpinie 16 VII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
74/2007 w spr. zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Kartuzy nr 21 z dnia 29.04.2004r w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 16 VII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
75/2007 w spr. zmiany budżetu na 2007 rok 25 VII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2008-04-22 08:46:32

Opublikowane: 2007-01-11 09:32:15 (4158 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.055 sekund