Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 28 maja 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4308803
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały - ROK 2007

V SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
2 lutego 2007
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
V/33/2007 w spr. zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2 II 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
V/34/2007 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości o nr 319 położonej w Kartuzach 2 II 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
V/35/2007 w spr. zamiany działki nr 239/3 w Brodnicy Górnej na działki nr 156/15 w Łapalicach i nr 356/4 w Brodnicy Górnej 2 II 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
V/36/2007 w spr. darowizny działki nr 79/3 i 79/4 położonej w Kartuzach 2 II 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
V/37/2007 w spr. wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 466/2 w Prokowie 2 II 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
V/38/2007 w spr. wyrażenia zgody na wydzierżawienie dla Poczty Polskiej budynku położonego na działce nr 384/7 w Brodnicy Górnej 2 II 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
V/39/2007 w spr. budżetu Gminy na rok 2007 2 II 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
V/40/2007 w spr. przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji do spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kartuzach 2 II 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
V/41/2007 w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji do spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kartuzach 2 II 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
V/42/2007 w spr. zmiany uchwały Nr II /l0/06 Radu Miejskiej w Kartuzach z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie powołania składu komisji stałej Rady Miejskiej w Kartuzach do spraw Gospodarczych i Rolnictwa 2 II 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
V/43/2007 w spr. przystąpienia Gminy Kartuzy do realizacji projektu pt. „Aktywizacja potencjału turystycznego Szwajcarii Kaszubskiej" w ramach II Schematu Pilotażowego Programu Leader+ 2 II 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
1 marca 2007
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
VI/44/2007 w spr. zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, ustalenia regulaminu wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzacym 1 III 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/45/2007 w spr. ustalenia treści aktu założycielskiego Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej 1 III 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/46/2007 w spr. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 1 III 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/47/2007 w spr. przyjęcia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach na 2007r. 1 III 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
28 marca 2007
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
VII/48/2007 w spr. zmiany budżetu na 2007 rok 28 III 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/49/2007 w spr. uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sitno 28 III 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/50/2007 w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kiełpino - rejon ul.Długiej i Dolnej 28 III 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/51/2007 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kiełpino - Leszno 28 III 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/52/2007 w spr. powiadomienia o złożeniu oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. zwanego oświadczeniem lustracyjnym 28 III 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/53/2007 w spr. ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach, wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kartuzach, przewodniczących komisji Rady, radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kartuzy 28 III 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/54/2007 w spr. zmiany uchwały Nr II/10/06 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie powołania składu komisji stałej Rady Miejskiej w Kartuzach do spraw Gospodarczych i Rolnictwa 28 III 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/55/2007 w spr. zmiany uchwałyNr II/10/06 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie powołania składu komisji stałej Rady Miejskiej w Kartuzach do spraw Gospodarczych i Rolnictwa 28 III 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/56/2007 w spr. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kartuzach na 2007r. 28 III 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/57/2007 w spr. rozpatrzenia skargi Andrzeja Płotki z dnia 11 marca 2007r. na Burmistrza Gminy Kartuzy 28 III 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
25 kwietnia 2007
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
VIII/58/2007 w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2006r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Kartuzy za 2006r. 25 IV 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/59/2007 w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu jak i wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 25 IV 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/60/2007 w spr. zmiany budżetu na 2007 rok 25 IV 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/61/2007 w spr. przystąpienia Gminy Kartuzy do projektu pt."Budowa Centrów Informacji Turystycznej- Bramy Kaszubskiego Pierścienia" 25 IV 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/62/2007 w spr. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 25 IV 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/63/2007 w spr. utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i studentów kierunków dziennych szkół wyższych. 25 IV 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/64/2007 w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Grzybno 25 IV 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/65/2007 w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno - rejon ul.Kartuskiej i Szpitalnej. 25 IV 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/66/2007 w spr. zamiany działki nr 4/10 w Kartuzach na działki nr 5/2,5/7 w Kartuzach 25 IV 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/67/2007 w spr. sprzedaży działki nr 5/4 i 5/6 w Kartuzach przy ul. Prokowskiej. 25 IV 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/68/2007 w spr. zamiany działki nr 108/4 położonej w Kartuzach przy ul. 3-go Maja na działki nr 72/7,73/3 w Kartuzach przy ul. Ceynowy 25 IV 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/69/2007 w spr. nieodpłatnego przekazania samochodu marki ŻUK typ A15. 25 IV 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/70/2007 w spr. zmiany uchwały Nr VI/44/07 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 01-03-2007 r. dotyczącej zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, ustalenia regulaminu wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym 25 IV 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/71/2007 w spr. zawarcia porozumienia Gminy Kartuzy z Powiatem Kartuskim. 25 IV 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/72/2007 w spr. zaliczenia ul. Kościuszki, Rynek, Majkowskiego i Dworcowej do kategorii dróg gminnych. 25 IV 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
23 maja 2007
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
IX/73/2007 w spr. stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brodnica Górna obejmującego teren pomiędzy ulKamienną i ul.Ostrzycką z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy 23 V 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/74/2007 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brodnica Górna obejmującego teren pomiędzy ul. Kamienną i ul. Ostrzycką. 23 V 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/75/2007 w spr. zmiany uchwały Nr XXII/302/00 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości wynikającym z jej podziału na terenie Gminy Kartuzy 23 V 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/76/2007 w spr. zmiany uchwały Nr XXIII/324/00 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 10 października 2000r w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Kartuzy 23 V 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/77/2007 w spr. zmiany uchwały Nr XII/217/03 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 10 grudnia 2003r w sprawie zasad i wysokości opłat za płatne miejsca postojowe na terenie miasta Kartuzy. 23 V 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/78/2007 w spr. utworzenia Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej. 23 V 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/79/2007 w spr. rozpatrzenia skargi Pana Władysława Jeziorskiego z dnia 25 kwietnia 2007r. na działalność Burmistrza Gminy Kartuzy w zakresie przewlekłego załatwienia sprawy uregulowania stanu prawnego nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 3 w Kartuzach 23 V 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/80/2007 w spr. uchylenia uchwały Nr XXX/436/05 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30 listopada 2005r w sprawie zawarcia porozumienia miedzygminnego 23 V 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/81/2007 w spr. sprawie zawarcia porozumienia miedzygminnego z Gminą Miasta Gdańsk w sprawie składowania odpadów 23 V 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


X SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
27 czerwca 2007
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
X/82/2007 w spr. przyjęcia dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy na lata 2007-2015" 27 VI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/83/2007 w spr. zmiany budżetu na 2007 rok 27 VI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/84/2007 w spr. przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kartuzy oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami. 27 VI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/85/2007 w spr. zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/479/2006 z dnia 5 lipca 2006 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym i ruchomym wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli wykorzystania 27 VI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/86/2007 w spr. gospodarowania środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w gminie Kartuzy. 27 VI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/87/2007 w spr. warunków udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy Kartuzy 27 VI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/88/2007 w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej w Kartuzach przy ul. Dworcowej 27 VI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/89/2007 w spr. dzierżawy nieruchomości zabudowanych obiektami przychodni lekarskich w Kartuzach i Sianowie 27 VI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/90/2007 w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kaliska 27 VI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/91/2007 w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Mezowo 27 VI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/92/2007 w spr. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Staniszewo działki nr: 388/5, 388/6, 157/1 27 VI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/93/2007 w spr. zmiany uchwały Nr XVI/263/04 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kartuzy 27 VI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/94/2007 w spr. powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2008-2011 27 VI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
22 sierpnia 2007
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XI/95/2007 w spr. zmiany budżetu na 2007 rok 22 VIII 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XI/96/2007 w spr. przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy dla fragmentu miasta Kartuzy 22 VIII 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XI/97/2007 w spr. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniej części miasta Kartuzy „Kartuzy rejon ul.Kościerskiej -obszar III" 22 VIII 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XI/98/2007 w spr. zamiany działki nr 116/1 na działkę nr 113/26 w Kartuzach przy ul. Parkowej 22 VIII 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XI/99/2007 w spr. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami kolonii Sitna Góra dotyczących zmiany nazwy urzędowej miejscowości. 22 VIII 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XI/100/2007 w spr. zmiany uchwały Nr X/ 94/07 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2008-2011 22 VIII 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XI/101/2007 w spr. skorzystania z prawa pierwokupu działki nr 117/5 w Głusinie 22 VIII 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XI/102/2007 w spr. ustalenia Planu Inwestycji Gminy Kartuzy na lata 2008-2010 z perspektywą do 2012r. planowanych do współfinansowania w ramach programów operacyjnych ze środków zewnętrznych 22 VIII 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XI/103/2007 w spr. dziesięcioletniego najmu lokalu użytkowego położonego w Kartuzach Oś. Wybickiego nr 33 22 VIII 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
12 września 2007
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XII/104/2007 w spr. utworzenia obwodów głosowania w szpitalach działających na terenie gminy Kartuzy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r. 12 IX 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
28 września 2007
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XIII/105/2007 w spr. zmiany budżetu na 2007 rok 28 IX 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/106/2007 w spr. zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kartuzy na lata 2007-2012 28 IX 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/107/2007 w spr. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania Systemu biologicznego oczyszczania wód wpływających do Jeziora Klasztornego Małego w Kartuzach Strugą Klasztorną. 28 IX 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/108/2007 w spr. zawarcia porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Miasta Gdańsk 28 IX 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/109/2007 w spr. sprzedaży działki nr 369/1 położonej w Brodnicy Górnej 28 IX 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/110/2007 w spr. skorzystania z prawa pierwokupu działki nr 102/10 w Kartuzach przy ul. Węglowej 28 IX 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/111/2007 w spr. zmiany uchwały Nr XXXIX/527/06 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30.08.2006 r. w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości o nr 96/15, 96/16, 97/15, 97/16, 97/17, 97/18, 97/19, 97/20, 97/21, 98/13, 98/14 położonej w Kartuzach przy ul. Ceynowy. 28 IX 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/112/2007 w spr. nabycia przez Gminę Kartuzy prawa własności dróg gminnych - ulic Kościuszki, Rynek, Majkowskiego i Dworcowej w Kartuzach. 28 IX 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/113/2007 w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kosy 28 IX 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/114/2007 w spr. określenia na rok 2008 limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. 28 IX 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/115/2007 w spr. rozpatrzenia skargi Edmunda Konkol z dnia 12 września 2007 na Burmistrza Gminy Kartuzy. 28 IX 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
31 października 2007
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XIV/116/2007 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 31 X 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/117/2007 w spr. zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kartuzy 31 X 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/118/2007 w spr. określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz unormowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty w Gminie Kartuzy 31 X 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/119/2007 w spr. przyjęcia Rocznego programu współpracy gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art,3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 31 X 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/120/2007 w spr. przystąpienia Gminy Kartuzy do opracowania i realizacji projektu sieciowego Budowa centrów informacji turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia 31 X 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/121/2007 w spr. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 119 położoną w Kartuzach przy ul.Majkowskiego. 31 X 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/122/2007 w spr. nadania nazwy nowej ulicy w sołectwie Prokowo. 31 X 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/123/2007 w spr. powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. zwanego oświadczeniem lustracyjnym 31 X 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/124/2007 w spr. odwołania Wiesławy Necel ze stanowiska Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kartuzach. 31 X 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/125/2007 w spr. wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2008-2011 31 X 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


Ostatnia zmiana: 2007-12-10 14:12:58

Opublikowane: 2007-02-12 14:37:26 (5895 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.034 sekund