Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 28 maja 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4309159
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Zastępca Burmistrza I - kompetencje

Do kompetencji I Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

  1/ wydawanie z upoważnienia burmistrza i w jego imieniu, decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości podległych wydziałów,
  2/ reprezentowanie urzędu - z upoważnienia - w roboczych kontaktach zewnętrznych, w tym prowadzenie negocjacji w obrocie cywilno-prawnym.
  3/ nadzór nad aktualnością informacji zawartych w bip
  4/ Zastępca Burmistrza organizuje, kieruje i nadzoruje pracę podporządkowanych mu wydziałów.(Wydział Rozwoju Lokalnego)
  5/ ponosi odpowiedzialność wobec burmistrza za prawidłową organizację, skuteczną realizację zadań oraz za wykonanie zarządzeń, decyzji i poleceń burmistrza.
  6/ w ramach swych obowiązków, kompetencji i posiadanych środków, odpowiada za merytoryczną i formalną prawidłowość, legalność, celowość, rzetelność i gospodarność, za przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz za zgodność z interesem publicznym, poleceniami Burmistrza tudzież przyjętą strategią rozwoju Gminy.
  7/ w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej właściwości burmistrza i rady, I zastępca burmistrza działa samodzielnie w granicach zadań należących do poszczególnych wydziałów.
Do podstawowych zadań i obowiązków I Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
  1/ nadzór nad opracowywaniem projektów i przygotowywaniem przedsięwzięć oraz uczestnictwo w ich realizacji poprzez zarządzanie projektami i zadaniami.
  2/ nadzór i kontrola nad gospodarowaniem środkami finansowymi będącymi w dyspozycji wydziałów, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów dotyczących gospodarowania środkami finansowymi, w tym również nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego pobierania opłat oraz wykorzystywania środków finansowych, współdziałanie przy realizacji budżetu oraz nadzorowanie sporządzania sprawozdań z jego wykonania.
  3/ nadzór nad analizą kosztów realizacji poszczególnych zadań, umożliwiających ocenę ich wartości jako (produktów) działania administracji.
  4/ nadzór nad zapewnieniem prawidłowego postępowania w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz stosowania przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  5/ nadzór nad przygotowaniem analiz, opinii, bieżących informacji i sprawozdań m.in. z realizacji zadań powierzonych wydziałowi.
  6/ nadzór nad opracowywaniem, na polecenie burmistrza, niezbędnych materiałów.
  7/ nadzór nad dokonywaniem odbiorów wykonanych prac, uwzględniających ich zakres merytoryczny (rzeczowy) i finansowy.
  8/ nadzór nad dbałością o kompetentną i kulturalną obsługę interesantów.
  9/ nadzór nad wstępną kontrolą wydatków publicznych pod względem celowości i zasadności wynikającej z przyjętych i obowiązujących aktów prawnych.
Ponadto do I zastępcy burmistrza należy:
  1/ podejmowanie rozstrzygnięć, w tym wydawanie w I instancji decyzji administracyjnych w ramach ustalonych pisemnym upoważnieniem burmistrza;
  2/ reprezentowanie burmistrza w administracyjnym postępowaniu odwoławczym.
  3/ nadzór nad załatwianiem spraw oraz podpisywanie korespondencji wydziału.
  4/ nadzór nad rozpatrywaniem wniosków i interpelacji parlamentarzystów, radnych i przedstawienie Burmistrzowi propozycji ich załatwienia.
  5/ nadzór nad terminowym i należytym załatwianiem skarg, wniosków i postulatów kierowanych do wydziału oraz przyjmowania interesantów - zgodnie z ustalonymi przez burmistrza wytycznymi i przepisami szczególnymi.
  6/ współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji i udzielania wyjaśnień w sprawach swego wydziału, z zastrzeżeniem kompetencji pracownika ds. kształtowania relacji społecznych.
  7/ nadzór nad przestrzeganiem regulaminów, nadzór nad przestrzeganiem regulaminów, zarządzeń i instrukcji, w tym Regulaminu pracy, dyscypliny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej; nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej oraz stosowaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt.
  8/ nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
  9/ wykonywanie kontroli zarządczej zgodnie ze swoimi uprawnieniami; zapewnienie realizacji zaleceń organów kontroli zewnętrznej.
  10/ inicjowanie usprawniania organizacji, metod i form pracy wydziału oraz doskonalenia zawodowego pracowników.
  11/ zgłaszanie Sekretarzowi szczegółowych, indywidualnych zakresów czynności i odpowiedzialności służbowej pracowników.
  12/ nadzór nad wyposażeniem będącym w dyspozycji wydziału.
  13/ wykonywanie innych zadań poleconych przez Burmistrza lub określonych w odrębnych przepisach .

Ponadto I Zastępca Burmistrza uprawniony jest do:
  1/ wnioskowania o nawiązanie, zmianę warunków i rozwiązania stosunku pracy z pracownikami wydziału.
  2/ uczestnictwa w dokonywaniu okresowych ocen pracowników oraz współdziałania w zakresie organizacji i przeprowadzania służby przygotowawczej oraz naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  3/ wnioskowania w sprawach nagród, wyróżnień i odznaczeń oraz kar porządkowych i dyscyplinarnych,
  4/wydawania dyspozycji w sprawach uruchamiania środków finansowych, pozostających w gestii wydziału.

Ostatnia zmiana: 2011-07-13 13:56:49

Opublikowane: 2007-08-14 11:42:07 (2477 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.036 sekund