Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Piątek, 26 kwietnia 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4794456
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

ZARZĄDZENIA 2008

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY KARTUZY
ROK 2008
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
1/2008 w spr. ustalenia wysokości stałego zapasu gotówki na bieżące wydatki 2 I 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
2/2008 w spr. powołania Komisji Opiniującej Wnioski o przyznanie stypendium Gminy Kartuzy dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 7 I 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
2a/2008 w spr. ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy 8 I 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
3/2008 w spr. powołania składu Komisji Opiniującej oferty i przyjęcia regulaminu jej pracy 9 I 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
3a/2008 w spr. ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy 9 I 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
4/2008 w spr. układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy za 2008 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 14 I 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
5/2008 w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych gminy Kartuzy przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2008 w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 17 I 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
6/2008 w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych gminy Kartuzy przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2008 w obszarach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, krajoznawstwo i aktywny wypoczynek 18 I 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
7/2008 w spr. przyjęcia prognozy długu Gminy Kartuzy 23 I 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
8/2008 w spr. powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół: Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach i Zespołu Szkół w Kiełpinie 28 I 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
9/2008 w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych gminy Kartuzy przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2008 w obszarze: przeciwdziałanie patologiom społecznym 28 I 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
10/2008 w spr. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 30 I 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
11/2008 w spr. odpłatności za udostępnienie sal konferencyjnych w Urzędzie Gminy w Kartuzach 31 I 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
12/2008 w spr. powierzenia zadań doradztwa metodycznego 31 I 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
13/2008 w spr. powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół: Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach i Zespołu Szkół w Kiełpinie 11 II 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
14/2008 w spr. zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Kartuzy nr 21 z dnia 29.04.2004r w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 27 II 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
15/2008 w spr. zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy 27 II 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
16/2008 w spr. zmiany budżetu na 2008 rok 28 II 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
17/2008 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 28 II 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
18/2008 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach 28 II 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
19/2008 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kiełpinie 28 II 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
20/2008 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 28 II 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
21/2008 w spr. powołania Komitetu obchodów roku jubileuszowego 85-lecia nadania praw miejskich Kartuzom 3 III 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
22/2008 w spr. powołania składu Komisji Opiniującej wnioski na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym i ruchomym wpisanym do rejestru zabytków zlokalizowanych na terenie gminy Kartuzy 4 III 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
23/2008 w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu w roku budżetowym 2007 7 III 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
24/2008 w spr. powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy Kartuzy 13 III 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
25/2008 w spr. powołania komisji do spraw oceny dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej przez Urząd Gminy Kartuzy 25 III 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
26/2008 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach za rok 2007 26 III 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
27/2008 w spr. powołania Pełnomocnika i Zastępców Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kartuzy" współfinansowanego z Funduszu Spójności 31 III 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
28/2008 w spr. powołania w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - Zespół Realizacji Projektu (Project Implementation Unit - PIU) 31 III 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
29/2008 w spr. wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 1 IV 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
30/2008 w spr. zasad korzystania z telefonów komórkowych 1 IV 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
31/2008 w spr. powołania Komisji Archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r 2 IV 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
32/2008 w spr. zmiany zarządzenia nr 27/2008 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie powołania Pełnomocnika i Zastępców Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kartuzy" współfinansowanego z Funduszu Spójności 3 IV 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
33/2008 w spr. zmiany budżetu na 2008 rok 7 IV 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
34/2008 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Centrum Kultury „Kaszubski Dwór" w Kartuzach 7 IV 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
35/2008 w spr. harmonogramu realizacji budżetu Gminy Kartuzy Kartuzy w 2008 roku 8 IV 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
36/2008 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za rok 2007 15 IV 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
37/2008 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego GALERII REFEKTARZ w Kartuzach 15 IV 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
38/2008 w spr. szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu / Dyrektorowi Spółki oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 15 IV 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
39/2008 w spr. przyjęcia sprawozdania Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach 21 IV 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
40/2008 w spr. zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy 23 IV 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
41/2008 w spr. zmiany budżetu na 2008 rok 05 V 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
42/2008 w spr. powołania składu Komisji Oceny Projektów 8 V 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
43/2008 w spr. utworzenia systemu teleinformatycznego służącego do wytwarzania, przetwarzania lub przechowywania informacji niejawnych oraz wyznaczenia administratora tego systemu i inspektora BTI 08 V 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
44/2008 w spr. zmiany budżetu na 2008 rok 13 V 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
45/2008 w spr. powołania komisji do oceny i likwidacji zużytego sprzętu obrony cywilnej 21 V 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
46/2008 w spr. upoważnienia dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach 26 V 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
47/2008 w spr. zmiany budżetu na 2008r. 27 V 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
48/2008 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kartuzy 30 V 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
49/2008 w spr. zmiany zarządzenia Nr 47/2008 z dnia 27 naja 2008r. 5 VI 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
50/2008 w spr. upoważnienia dla p.o. Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy Kartuzy 10 VI 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
51/2008 w spr. zmiany załącznika nr 4 do Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych stanowiący Jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych 24 VI 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
52/2008 w spr. zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy wprowadzonego Zarządzeniem Nr 4/2008 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 14 stycznia 2008r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy na 2008 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 25 VI 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
53/2008 w spr. powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach, Szkoły Podstawowej w Grzybnie, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie i Zespołu Szkół w Staniszewie 27 VI 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
54/2008 w spr. rocznego planu etatów Urzędu Gminy Kartuzy 4 VII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
55/2008 w spr. zmiany zarządzenia Nr 53/2008 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 27 czerwca 2007 r. dotyczącego powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów 8 VII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
56/2008 w spr. powołania pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000 17 VII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
57/2008 w spr. zmiany budżetu na 2008r. 17 VII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
58/2008 w spr. zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy 18 VII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
59/2008 w spr. udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do realizacji projektu Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki trwającego w okresie od 01 kwietnia 2008r. do 30 listopada 2008r. 18 VII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
60/2008 w spr. zmiany budżetu na 2008r. 21 VII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
61/2008 w spr. zasad korzystania z telefonów komórkowych 21 VII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
62/2008 w spr. zmiany budżetu na 2008r. 28 VII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
63/2008 w spr. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 12 VIII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
64/2008 w spr. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kartuzy oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2008r. 12 VIII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
65/2008 w spr. zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Kartuzy 12 VIII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
66/2008 w spr. odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum w Staniszewie 14 VIII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
67/2008 w spr. odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Staniszewie 14 VIII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
68/2008 w spr. protokołu zdawczo - odbiorczego Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie - jednostki organizacyjnej Gminy 20 VIII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
69/2008 w spr. protokołu zdawczo - odbiorczego Szkoły Podstawowej w Staniszewie - jednostki organizacyjnej Gminy 20 VIII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
70/2008 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Staniszewie 20 VIII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
71/2008 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach 20 VIII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
72/2008 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzybnie 20 VIII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
73/2008 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie 20 VIII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
74/2008 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 20 VIII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
75/2008 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 20 VIII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
76/2008 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 20 VIII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
77/2008 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 20 VIII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
78/2008 w spr. ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolnym, naukę w klasach I - III szkoły podstawowej - „Wyprawka szkolna", dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym 28 VIII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
79/2008 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 28 VIII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
80/2008 w spr. zmiany budżetu na 2008 rok 1 IX 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
81/2008 w spr. sprostowania oczywistych omyłek w zarządzeniu Nr 121/07 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 83/2005 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kartuzach 03 IX 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
82/2008 w spr. ustalenia jednolitego tekstu regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kartuzach 03 IX 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
83/2008 w spr. zmiany budżetu na 2008r. 9 IX 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
84/2008 w spr. powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy Kartuzy 11 IX 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
85/2008 w spr. materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy Kartuzy na 2009 rok 15 IX 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
86/2008 w spr. sporządzenia informacji w zakresie zbiorów danych osobowych prowadzonych na poszczególnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Kartuzach 15 IX 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
87/2008 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 17 IX 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
88/2008 w spr. uczestnictwa w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) 17 IX 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
89/2008 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 22 IX 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
90/2008 w spr. zmiany budżetu na 2008 rok 02 X 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
91/2008 w spr. powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza i Dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy 07 X 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
92/2008 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 08 X 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
93/2008 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych znajdujących się w świetlicach socjoterapeutycznych gminy Kartuzy. 13 X 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
94/2008 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Kartuzy 13 X 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
95/2008 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych znajdujących się na terenie Urzędu Gminy w Kartuzach 13 X 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
96/2008 w spr. upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach 13 X 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
97/2008 w spr. powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy 20 X 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
98/2008 w spr. ustalenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Gminy Kartuzy". 20 X 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
99/2008 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 29 X 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
100/2008 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 5 XI 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
101/2008 w spr. ustalenia stawek wywoławczych do przetargu na najem lokali użytkowych na rok 2008 5 XI 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
102/2008 w spr. przyjęcia projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacji o stanie mienia komunalnego 14 XI 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
103/2008 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 19 XI 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
104/2008 w spr. wyznaczenia osoby, która zajmuje się w Urzędzie Gminy Kartuzy udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie 28 XI 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
105/2008 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 28 XI 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
106/2008 w spr. rocznego planu etatów Urzędu Gminy Kartuzy 4 XII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
107/2008 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 17 XII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
108/2008 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 18 XII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
109/2008 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2009 roku 29 XII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
110/2008 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 30 XII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
111/2008 w spr. zmiany zarządzenia Nr 65/2008 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 12 sierpnia 2008r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Kartuzy 31 XII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
112/2008 w spr. aktualizacji statutu Urzędu Gminy Kartuzy 31 XII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
113/2008 w spr. udzielenia upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do przeprowadzania wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi oraz do odbierania oświadczeń majątkowych 31 XII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
114/2008 w spr. udzielenia upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do podpisania umowy o udostępnianie informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych 31 XII 2008 Dokument typu Adobe Reader - pobierz


Ostatnia zmiana: 2009-01-14 13:02:36

Opublikowane: 2008-01-03 08:55:44 (4036 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.059 sekund