Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 28 maja 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4308801
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały rok 2008

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
27 lutego 2008
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XVII/179/2008 w spr. ustanowienia roku 2008 rokiem jubileuszowym 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/180/2008 w spr. utworzenia Zespołu Szkół w Staniszewie 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/181/2008 w spr. ustalenia stawek najniższego wynagrodzeniaw pierwszej kategorii zaszeregowania oraz określenia wartości w złotych jednego punktu ustalonych dla poszczególnych kategorii w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kartuzy działających w zakresie oświaty, nie będących nauczycielami 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/182/2008 w spr. zawarcia porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Szemud 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/183/2008 w spr. szczegółowych zasadudzielania dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie Gminy Kartuzy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/184/2008 w spr. zmiany budżetu na 2008 rok 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/185/2008 w spr. emisji obligacji 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/186/2008 w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie realizacji zadania pn. Wykonanie pierwszego odcinka inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej w Dzierżążnie. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na ul.Cichej w Kartuzach 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/187/2008 w spr. zmiany uchwały Nr XVI/171/07 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Kartuzy 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/188/2008 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/189/2008 w spr. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/190/2008 w spr. określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Gminy Kartuzy 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/191/2008 w spr. określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kartuzy 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/192/2008 w spr. trybu przekazywania lokali użytkowych w najem oraz ustalania stawek wywoławczych do przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Gminy Kartuzy 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/193/2008 w spr. udzielenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Gminy kolejnej umowy dzierżawy następującej po obecnie obowiązującej umowie z dzierżawcą powierzchni dachowej budynku Urzędu Gminy, na okres do 10 lat 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/194/2008 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości o nr 236 położonej w Kartuzach przy ul.Klonowej 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/195/2008 w spr. sprzedaży prawa własnosci nieruchomości o nr 167/4 położonej w Kartuzach przy ul.Boh Westerplatte 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/196/2008 w spr. oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, działki nr 364 położonej w Brodnicy Górnej 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/197/2008 w spr. nabycia działki nr 227/1, 227/2 położonej w Dzierżążnie 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/198/2008 w spr. zzmiany działki nr 1/7, 1/8, 4/13 na działki nr 5/4, 5/6 i 2/3 przy ul.Prokowskiej w Kartuzach 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/199/2008 w spr. zamiany działki nr 72/7, 73/3 na działki nr 108/4, 108/1 przy ul.3 maja w Kartuzyach 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/200/2008 w spr. dzierżawy części dzałki nr 22/1 o pow.14 m2 położonej w Kartuzach przy ul.Dworcowej 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/201/2008 w spr. dzierżawy części działki nr 22/1 o pow.20m2 oraz części działki nr 89 o pow.10m2 położonych w Kartuzach przy ul.Dworcowej 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/202/2008 w spr. dzierżawy części działki nr 24/1 o pow.7m2 położonej w Kartuzach przy ul.Dworcowej 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/203/2008 w spr. dzierżawy części działki nr 167 o pow.1m2 położonej w Kartuzach przy ul.Dworcowej 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/204/2008 w spr. dzierżawy części działki nr 48/24 o pow.17m2 położonej w Kartuzach przy oś.XX-leciaj 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/205/2008 w spr. dzierżawy części działki nr 148/1 o pow.84m2 położonej w Kartuzach przy ul.Prokowskiej 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/206/2008 w spr. dzierżawy części działki nr 54/6 o pow.116m2 położonej w Kartuzach przy ul.B.Prusa 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/207/2008 w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej w Kartuzach przy ul.Rynek 4 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/208/2008 w spr. zmiany urzędowej nazwy kolonii Sitna Góra w sołectwie Prokowo 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/209/2008 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Brodnica Górna 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/210/2008 w spr. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy rejon ulic Sambora, Majkowskiego 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/211/2008 w spr. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagosporarowania przestrzennego miasta Kartuzy obejmującego działkę nr 100/2 i cz. dz. 100/5 położonych przy ul.Słonecznej w Kartuzach 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/212/2008 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kiełpino ograniczonego ul.Kartuską, ul.Szkolną, ul.Starowiejską i od północy lasem, na terenie gminy Kartuzy 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/213/2008 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno ograniczonego od zachodu granicą wsi Mezowo, od południa i wschodu granicą gminy i od północy linią kolejową Kartuzy-Pruszcz Gdański, na terenie gminy Kartuzy 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/214/2008 w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przesyrzennego: Staniszewo, działki 388/5 i 388/6 i 157/1 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/215/2008 w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kartuzy 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/216/2008 w spr. szczegółowych warunków postępowania z bezdomnymi zwierzętami 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/217/2008 w spr. rozwiązania porozumienia międzygminnego-Osakowo 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/218/2008 w spr. ustalenia stawek najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz określenia wartości w złotych jednego punktu ustalonego dla poszczególnych kategorii w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/219/2008 w spr. ustalenia stawek najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz określenia wartości w złotych jednego punktu ustalonego dla poszczególnych kategorii w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/220/2008 w spr. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kartuzach na 2008 r. 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/221/2008 w spr. zaliczenia drogi powiatowej w Sitnie do kategorii dróg gminnych 27 II 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
01 kwietnia 2008
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XVIII/222/2008 w spr. przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy" oraz upoważnienia Burmistrza Gminy do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie 01 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/223/2008 w spr. zatwierdzenia projektu pt. „Razem działamy na rzecz naszej małej ojczyzny" 01 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/224/2008 w spr. zmiany uchwały Nr XII/217/03 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie zasad i wysokości opłat za płatne miejsca postojowe na terenie miasta Kartuzy 01 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/225/2008 w spr. utworzenia Zespołu Szkół w Staniszewie 01 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/226/2008 w spr. wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego oraz upoważnienia Burmistrza Gminy Kartuzy do podpisania skargi i reprezentowania Rady Miejskiej w Kartuzach w postępowaniu przed sądem administracyjnym 01 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
23 kwietnia 2008
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XIX/227/2008 w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2007r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Kartuzy za 2007r. 23 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/228/2008 w spr. zmiany budżetu na 2008 rok 23 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/229/2008 w spr. zmiany uchwały nr XIII/106/07 z 28 września 2007r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2007-2012 23 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/230/2008 w spr. nadania nazwy rondu położonemu w mieście Kartuzy 23 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/231/2008 w spr. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 23 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/232/2008 w spr. przystąpienia Gminy Kartuzy do Związku Stowarzyszeń Centrum Wspierania Rozwoju Lokalnego FUTURA 23 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/233/2008 w spr. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości nie posiadających umów z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kartuzy. 23 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/234/2008 w spr. ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach, wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kartuzach, przewodniczących komisji Rady, radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kartuzy. 23 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/235/2008 w spr. ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy Kartuzy. 23 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/236/2008 w spr. odwołania Skarbnika Gminy Kartuzy. 23 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/237/2008 w spr. powołania Skarbnika Gminy Kartuzy. 23 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/238/2008 w spr. dzierżawy części działki nr 54/9 o pow.132 m2 położonej w Kartuzach przy ul. B.Prusa 23 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/239/2008 w spr. dzierżawy części działki nr 108/13 o pow. 220 m2 położonej w Kartuzach przy ul. Mściwoja 23 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/240/2008 w spr. dzierżawy części działki nr 108/13 o pow. 220 m2 położonej w Kartuzach przy ul. Mściwoja 23 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/241/2008 w spr. dzierżawy działki nr 168/2 o pow. 6.200 m2 położonej w Bączu 23 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/242/2008 w spr. dzierżawy nieruchomości przy ul. Osiedle Wybickiego 36 w Kartuzach obejmującej budynek krytej pływalni "NECZK" wraz z całym jej wyposażeniem 23 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/243/2008 w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagosporarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, obejmującego działki nr 181/19, 181/22, 181/24 i cz. dz. 181/18 obr.103 23 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/244/2008 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno, rejon ulic Kartuskiej, Bocznej i kaszubskiej w gminie Kartuzy 23 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/245/2008 w spr. zmiany uchwały Nr XVII/183/08 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji dla szkół publicznych działających na terenie Gminy Kartuzy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy. 23 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/246/2008 w spr. zmiany uchwały Nr XVII/191?08 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kartuzy. 23 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/247/2008 w spr. zatwierdzenia projektu "Daj szansę - pomóż sobie i innym" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 23 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/248/2008 w spr. zabezpieczenia wkładu własnego projektu "Daj szansę - pomóż sobie i innym" realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomovy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji 23 IV 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
(SESJA OKOLICZNOŚCIOWA)
19 maja 2008


XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
25 czerwiec 2008
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXI/249/2008 w spr. zmiany budżetu na 2008 rok 25 VI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/250/2008 w spr. ogłoszenia jedno;itego tekstu uchwały Nr XVI/171/07 Rady Miejskiej w Kartuzach z 27 grudnia 2007r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Kartuzy 25 VI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/251/2008 w spr. zmiany uchwały nr XVI/265/04 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych w Gminie Kartuzy oraz granic ich obwodów 25 VI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/252/2008 w spr. zmiany uchwały nr XVI/266/04 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów w Gminie Kartuzy oraz granic ich obwodów 25 VI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/253/2008 w spr. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy-dla fragmentu miasta Kartuzy, położonego w pobliżu Osiedla Wybickiego, stanowiącego część działki o numerze ewidencyjnym 181/1 obr.103 25 VI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/254/2008 w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniej części miasta Kartuzy - Kartuzy, rejon ul.Kościerskiej - obszar III 25 VI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/255/2008 w spr. przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy 25 VI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/256/2008 w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obwodnicy miasta Kartuzy 25 VI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/257/2008 w spr. zawarcia porozumienia Gminy Kartuzy z Powiatem Kartuskim 25 VI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/258/2008 w spr. współfinansowania przebudowy skrzyżowania na Placu Sw. Brunona w Kartuzach 25 VI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/259/2008 w spr. zamiany działki nr 108/1, 108/4 położonej w Kartuzach przy ul. 3-go Maja na działki nr 72/7, 73/3 w Kartuzach przy ul. Ceynowy 25 VI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/260/2008 w spr. zamiany działek nr 28/3, 29/2 położonych w Staniszewie na działki nr 30/5, 30/3 w Staniszewie 25 VI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/261/2008 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości o nr 97/8 położonej w Kartuzach przy ul. Floriana Ceynowy 10 25 VI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/262/2008 w spr. utraty mocy obowiązującej uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach Nr X/87/07 z 27 czerwca 2007r., Nr XXVII/429/01 z 24 kwietnia 2001r., Nr XLV/365/98 z 31 marca 1998r. 25 VI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/263/2008 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 5 przy ul.Os. XX Lecia PRL w Kartuzach o pow, 48,72 m2 stanowiącego własność Gminy Kartuzy, sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 3 przy ul.Pl.św.Brunona w Kartuzach o pow. 72,73 m2 stanowiącego własność Gminy Kartuzy, sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 kl.A położonego w budynku nr 3 przy ul.Parkowej w Kartuzach o pow. 49,14 m2 stanowiącego własność Gminy Kartuzy oraz oraz sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 2 przy ul. Dr Majkowskiego w Kartuzach o pow. 38,32 m2 stanowiącego własność Gminy Kartuzy 25 VI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/264/2008 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 45 przy ul.Szpitalnej w Dzierżąznie o pow. 61,lm2 stanowiącego własność Gminy Kartuzy, sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 51 położonego w budynku nr 11 przy ul.Os. XX Lecia PRL w Kartuzach o pow. 41,76 m2 stanowiącego własność Gminy Kartuzy oraz sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 4 przy ul. Edukacji Narodowej w Dzierżąznie o pow. 83,90 m2 stanowiącego własność Gminy Kartuzy 25 VI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/265/2008 w spr. nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Kiełpino 25 VI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/266/2008 w spr. nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Prokowo. 25 VI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/267/2008 w spr. powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 25 VI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/268/2008 w spr. zmiany uchwały nr XIII/106/07 z 28 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2007-2012 25 VI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/269/2008 w spr. ustanowienia służebności drogowej na działce nr 242/2 25 VI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/270/2008 w spr. dzierżawy części działki nr 108/13 o pow.220 m2 położonej w Kartuzach przy ul.Mściwoja 25 VI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/271/2008 w spr. dzierżawy części działki nr 16/24 o pow. 25 m2 położonej w Kartuzach przy ul. Bursztynowej 25 VI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/272/2008 w spr. dzierżawy części działki nr 54/7 o pow. 144m2 położonej w Kartuzach przy ul. B.Prusa 25 VI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/273/2008 w spr. ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 25 VI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
18 lipiec 2008
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXII/275/2008 w spr. zmiany budżetu na 2008 rok 18 VII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXII/276/2008 w spr. zmiany uchwały nr XIII/106/07 z 28 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2007-2012 18 VII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


Ostatnia zmiana: 2008-09-05 12:12:26

Opublikowane: 2008-03-07 11:11:43 (4624 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.044 sekund