Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Sobota, 25 maja 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4843213
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

ROK 2008

1. Pismo dotyczące wyrażenia opinii odnośnie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na rekonfiguracji systemu antenowego na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej nr 1105/3013(3632) Kartuzy, zlokalizowanej na działce nr ew. gr. 21/1, przy ul. Dworcowej w Kartuzach.
2. Zawiadomienieo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, polegającej na rekonfiguracji systemu antenowego na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej nr 1105/3013(3632) Kartuzy (nr sprawy IKR. 7639-3/08), zlokalizowanej na działce nr ew. gr. 21/1 przy ul. Dworcowej 8 w Kartuzach..
3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kartuzy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, polegającej na modernizacji drogi gminnej-ul. 3 Maja w Kartuzach, na odcinku o długości 966 mb (km od 0+000 do km 0+966).
4. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kartuzy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, polegającej na rozbudowie i modernizacji drogi gminnej-ul. Kolejowa w Kartuzach, na odcinku o długości 332.8 mb.a>
5. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Koordynatora Zespołu ds. Inwestycji Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kartuzy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sitno o długości ok. 16.210 mb, z odpływem ścieków do RT-3 Borowo-Dzieriążno.>
6. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie i modernizacji drogi gminnej-ul. Kolejowa w Kartuzach, na odcinku o długości 332.8 mb (nr sprawy IK.R. 7639-4/08)>
7 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na modernizacji drogi gminnej-ul. 3 Maja w Kartuzach, na odcinku o długości 966 mb (km od 0+000 do km 0+966) - nr sprawy IK.R.7639-5/08>
8 Postanowienie o wyrażeniu opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego zakresu, w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rekonfiguracji systemu antenowego na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTK Centertel nr 1105/3013(3632) „KARTUZY" zlokalizowanej przy ul. Dworcowej 8 w Kartuzach>
9 Pismo w sprawie uzgodnień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie i modernizacji drogi gminnej-ul. Kolejowa w.Kartuzach, na odcinku o długości 332.8 mb (od ul. Kościuszki do ul. Dworcowej), przebiegającej przez działki nr ew. gr.: 10, 8/2, 8/3, 94/7, 94/1, 94/3, 94/5, 90/1 (obręb ew. nr 9)
10 Pismo w sprawie uzgodnień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, polegającego na modernizacji drogi gminnej-ul. 3 Maja w Kartuzach, na odcinku o długości 966 mb (km od 0+000 do km 0+966), zlokalizowanej na działkach nr ew. gr.: 61, 85, 107/2, 160/1, 198 (obręb ew. nr 3), 102 (obręb ew. nr 4), 165, 166 (obręb ew. nr 8) oraz 85, 86/1,150/7 (obręb ew, nr 9)
11 Postanowienie w sprawie uzgodnień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sitno o dł. ok. 16.210 mb, z odpływem ścieków do RT-3 Borowo-Dzierżążno
12 Postanowienie w sprawie uzgodnień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, polegającego na rekonfiguracji systemu antenowego na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej nr 1105/3013 (3632) Kartuzy, zlokalizowanej na działce nr ew. gr. 21/1 przy ul. Dworcowej 8 w Kartuzach - jest konieczne, zgodnie z wymogami art. 52 ust. 1, cytowanej na wstępie ustawy - Prawo Ochrony Środowiska.
13 Pismo odnośnie wpływu rozbudowy i modernizacji drogi gminnej ul. Kolejowa w Kartuzach, na odcinku o długości 332.8 mb na obszar Natura 2000 oraz w przypadku stwierdzenia takiego wpływu - o uzgodnienie warunków jego realizacji, zgodnie z wymogami art. 48 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska.
14 Pismo odnośnie wpływu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sitno o długości ok. 16.210 mb, z odpływem ścieków do RT-3 Borowo-Dzierżążno na obszar Natura 2000 oraz w przypadku stwierdzenia takiego wpływu - o uzgodnienie warunków jego realizacji, zgodnie z wymogami art. 48 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska.
15 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o umorzeniu w spawie wydania decyzji o środowiskowyvh uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na modernizacji drogi gminnej-ul. 3 Maja w Kartuzach, na odcinku o długości 966 mb (km od 0+000 do km 0+966) - nr sprawy IK.R.7639-5/08>
16 Pismo dotyczące uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sitno o długości ok. 16.210 mb, z odpływem ścieków do RT-3 Borowo-Dzierżążno.
17 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kartuzy: - rejon ul.Sambora i ul.Majkowskiego - dz.100/2 i cz.100/5 Kartuzy ul.Słoneczna.
18 Obwieszczenie dotyczące wniesienia zażalenia na postanowienie o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie i modernizacji drogi gminnej-ul. Kolejowa w Kartuzach, na odcinku o długości 332.8 mb (nr sprawy IK.R. 7639-4/08), do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Kartuzy..
19 Postanowienie dotyczące uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sitno o długości ok. 16.210 mb, z odpływem ścieków do RT-3 Borowo - Dzierżążno (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny)
20 Postanowienie dotyczące uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sitno o długości ok. 16.210 mb, z odpływem ścieków do RT-3 Borowo - Dzierżążno (Starostwo Powiatowe)
21 Obwieszczenie o dostępności raportu o oddziaływaniu na środowisko dla projektu IKR. 7639-3/08, polegającego na rekonfiguracji systemu antenowego na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej nr 1105/3013(3632) Kartuzy, zlokalizowanej na działce nr ew. gr. 21/1 przy ul. Dworcowej 8 w Kartuzach
22 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sitno o długości ok. 16.210 mb, z odpływem ścieków do RT-3 Borowo-Dzierżążno - nr sprawy IK.R.7639-7/08.
23 Postanowienie dotyczące sprostowania zaistniałej, oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr IK/7639-7/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. wydanej przez Burmistrza Gminy Kartuzy, w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sitno o długości ok. 16.210 mb, z odpływem ścieków do RT-3 Borowo-Dzieriążno
24 Pismo dotyczące uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, polegającego na rekonfiguracji systemu antenowego na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej nr 1105/3013(3632) Kartuzy, zlokalizowanej na działce nr ew. gr. 21/1 przy ul. Dworcowej 8 w Kartuzach
25 Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia wyjaśniającego wątpliwości co do treści postanowień Burmistrza Gminy Kartuzy o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz decyzji Burmistrza Gminy Kartuzy określających warunki realizacji inwestycji, dla następujących spraw:
- Budowa gminnej kanalizacji sanitarnej w m. Dzieriątno z przesyłem ścieków do przepompowni Pl w Grzybnie (nr sprawy IK/7639/15/05),
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowie, z przesyłem ścieków przez Sitno do przepompowni P.2 w Dzierżąinie (nr sprawy IK/7639/47/06),
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sitno o długości ok. 16.210 mb, z odpływem ścieków do RT-3 Borowo-Dzierżątno (nr sprawy IK.R. 7639-7/08).
26 Obwieszczenie dotyczące dostępnosci postanowienia o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 4985/5670(6413) sieci ORANGE w Kartuzach przy ul. Wzgórze Wolności 3 (działka nr ew. gr. 129, obręb ew. nr 2)
27 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Kartuzy nr IKR. 7639-5/08 z dnia 26 marca 2008 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, polegającego na modernizacji drogi gminnej - ul. 3 Maja w Kartuzach, na odcinku o długości 966 mb (km od 0+000 do km 0+966), zlokalizowanej ną działkach nr ew. gr. 61, 85, 107/2, 160/1, 198 (obręb ew. nr 3), 102 (obręb ew. nr 4), 165,166 (obręb ew. nr 8) oraz 85. 86/1,150/7 (pbreb ew. nr 9).
28 Obwieszczenie informujące o dostępności wniosku wraz z raportem oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 4985/5670(6413) sieci ORANGE w Kartuzach, przy ul. Wzgórze Wolności 3 (działka nr ew. gr. 129, obręb ew. nr 2).
29 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Mezowo, Kaliska, Kiełpino
30 Zawiadomienie w wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, polegającej na modernizacji drogi gminnej - ul. 3 Maja w Kartuzach w ciągu dróg wojewódzkich nr 224 i 211
31 Obwieszczenie informujące o odstąpieniu od konieczności sporzadzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia polegającego na modernizacji drogi gminnej - ul. 3 Maja w Kartuzach w ciągu dróg wojewódzkich nr 224 i 211.
32 Obwieszczenie informujące że postanowieniem o sygnaturze 1848/08 z dnia 4 sierpnia 2008 r. (data wpł.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie Burmistrza Gminy Kartuzy nr IK.R.7639-4/08 z dnia 4 marca 2008 r. w przedmiocie odstąpienia od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji drogi gminnej-ul. Kolejowa w Kartuzach, na odcinku o długości 332.8 mb.
33 Obwieszczenie informujące, że w pok. 204 tut. Urzędu oraz w publicznie dostępnym wykazie danych znajduje się decyzja Burmistrza Gminy Kartuzy określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rekonfiguracji systemu antenowego na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej nr 1105/3013(3632) Kartuzy, zlokalizowanej na działce nr ew. gr. 21/1 przy ul. Dworcowej 8 w Kartuzach.
34 Pismo dotyczące prośby o uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, polegającego na modernizacji drogi gminnej - ul. 3 Maja w Kartuzach w ciągu dróg wojewódzkich nr 224 i 211
35 Obwieszczenie dotyczące wydania opinii odnośnie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Kartuzy-Żukowo
36 Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Kartuzy-Żukowo
37 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kiełpino i i fragmentu wsi Dzierżążno
38 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów , należących do osób fizycznych dla sołectw: Pomieczyńska-Huta, Ręboszewo, Nowa-Huta, Bacz, Głusino, Brodnica Dolna, Prokowo, Sianowska-Huta, Kosy,Mezowo, Sianowo, Łapalice, Smętowo,Kaliska, Dzierżążno, Kolonia,Staniszewo, Mirachowo, Borowo, Stara-Huta, Sitno, Grzybno, Brodnica Górna, Kiełpino oraz miasta Kartuzy
39 Obwieszczenie o dostępności raportu oddziaływania na środowisko dla projektu IK.R. 7639-29/08, polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na działce nr ew. gr. 215 w Kiełpinie.
40 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kosy - Bilowo
41 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kosy
42 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kaliska i Kiełpino
43 OBWIESZCZENIE o dostępności informacji o wydaniu postanowienia o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym w m. Łapalice.
44 OBWIESZCZENIE informujące o dostępności wniosku wraz z poprawionym raportem oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 4985/5670 (6413), zlokalizowanej w Kartuzach, przy ul. Wzgórze Wolności 3
45 OBWIESZCZENIE informujące o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia właścicieli i wiecztstych użytkowników nieruchomości usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji - modernizacji drogi gminnej-ul. 3 Maja w Kartuzach w ciągu dróg wojewódzkich nr 224 i 211 - co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, na etapie przed wydaniem przedmiotowej decyzji
46 OBWIESZCZENIE informujące o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Gminy Kartuzy nr IK.R.7639-3/08 z dnia 25 sierpnia 2008 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji inwestycji polegającej na rekonfiguracji systemu antenowego na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej nr 1105/3013(3632) Kartuzy, zlokalizowanej na działce nr ew. gr. 21/1 przy ul. Dworcowej 8 w Kartuzach.
47 OBWIESZCZENIE informujące o dostępności postanowienia Burmistrza Gminy Kartuzy o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Kartuzy-Żukowo.
48 OBWIESZCZENIE wyjaśniajace wątpliwości co do treści następujących postanowień Burmistrza Gminy Kartuzy:
- IK/7639/47/06 z dnia 8 maja 2008 r.
- IK/7639/15/05 z dnia 9 maja 2008 r.
- IK.R.7639-7/08 z dnia 12 maja 2008 r.
49 OBWIESZCZENIE informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na modernizacji drogi gminnej - ul.3 Maja w Kartuzach w ciągu dróg wojewódzkich nr 224 i 211
50 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, polegającej na rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych
51 Pismo dotyczące uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczące przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Kartuzy-Żukowo
52 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Żarnowiec - Sierakowice, której celem jest zamknięcie tzw. pierścienia zasilania pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi Gdańsk Błonia — Tczew Rokitki - Starogard Gdański - Skarszewy — Kościerzyna — Sierakowice.
53 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, polegającej na przebudowie skrzyżowania na Placu św. Brunona w Kartuzach
54 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, polegającej na przebudowie ul. 3-go Maja w Kartuzach
55 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 119 położoną w Kartuzach przy ul.Majkowskiego.


Ostatnia zmiana: 2008-12-19 13:00:08

Opublikowane: 2008-03-11 15:10:37 (2879 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.056 sekund