Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 24 czerwca 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Kąpieliska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4895006
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Rejestrację urodzenia dziecka dokonuje urząd stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce jego urodzenia.

 1. Procedura
  • Rejestracja urodzenia dziecka dokonywana jest od ręki.
  • Wymaganym dokumentem osoby zgłaszającej urodzenie jest dowód osobisty – do wglądu
  • Akt urodzenia dziecka sporządza się w Systemie Rejestrów Państwowych.
  • Po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka, wydaje się nieodpłatnie 1 egz. odpisu skróconego aktu urodzenia oraz potwierdzenie nadania numeru ewidencyjnego PESEL.


 2. Do zgłoszenia urodzenia dziecka uprawnieni są:
  • ojciec lub matka jeżeli posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
  • matka dziecka lub ojciec dziecka, jeżeli ukończyli 16 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych
  • w pozostałych przypadkach przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny matki dziecka


 3. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w terminie 21 dni od dnia sporządzenia przez szpital karty żywego urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.


 4. Jeżeli w terminie 21 dni nie zostanie dokonane zgłoszenie urodzenia dziecka, kierownik USC z urzędu sporządzi akt urodzenia, nada imię i poinformuje o tym rodziców dziecka.


 5. Dziecku nie można nadać więcej niż dwóch imion. Imię nie może mieć formy zdrobniałej i nie może mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Wybrane imię musi wskazywać na płeć dziecka.


 6. Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia/imion dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.


UZNANIE OJCOSTWA

  W przypadku gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem, wymaganym dokumentem osób składających oświadczenie o uznaniu ojcostwa (rodziców dziecka) jest dowód osobisty lub paszport - do wglądu.

  Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed kierownikiem dowolnie wybranego urzędu stanu cywilnego w Polsce, przed sądem opiekuńczym lub za granicą przed polskim konsulem, jeżeli przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim.

  W przypadku uznania dziecka poczętego, nieurodzonego, należy przedłożyć kartę ciąży lub aktualne zaświadczenie o ciąży.

  Uznanie ojcostwa polega na tym, że mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadcza przed kierownikiem USC, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu 3 miesięcy od dnia oświadczenia meżczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

  Przyjęcie oświadczenia następuję od ręki i jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr 58 694-51-10/11 lub bezpośrednio w pokoju 110 I piętro.

Ostatnia zmiana: 2016-12-01 15:05:26

Opublikowane: 2003-06-23 08:52:06 (9486 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.060 sekund