Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 24 czerwca 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Kąpieliska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4895068
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej

Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa, złożenie pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustalenie terminu ślubu załatwiane są od ręki.

Wymaganym dokumentem stwierdzającym tożsamość jest dowód osobisty lub paszport – do wglądu

Sposób załatwienia sprawy:

  • przyjęcie pisemnych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  • ustalenie terminu ślubu
  • sporządzenie aktu małżeństwa w Systemie Rejestrów Państwowych
  • wydanie nieodpłatnie 1 egz. odpisu skróconego aktu małżeństwa


Opłata skarbowa wynosi 84zł – za sporządzenie aktu małżeństwa.

Rejestracji zamiaru zawarcia małżeństwa oboje narzeczeni dokonują osobiście.
Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia (podpisania) pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Z ważnych względów kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu. W tym celu należy złożyć wniosek o skrócenie terminu z uzasadnieniem powodu.
Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby, które nie ukończyły 18 lat, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz już pozostające w innym związku małżeńskim.
Osoby ubezwłasnowolnione częściowo mogą zawrzeć małżeństwo za zgodą sądu opiekuńczego.
Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.
Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka.
Ceremonia ślubna odbywa się w terminie ustalonym przez narzeczonych z kierownikiem USC.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest obowiązany:
  • przedstawić dokument stwierdzający tożsamość,
  • dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo za granicą,
  • odpis aktu urodzenia,
  • jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub odpis aktu zgonu zmarłego małżonka.

Wyżej wymienione dokumenty składa się wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA POZA LOKALEM USC

Na pisemny wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, kirownik USC może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC w okręgu, w którym jest on właściwy. Wybrane przez nupturientów miejsce winno zapewnić uroczystą formę jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób uczestniczących w ceremonii.
Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC wynosi 1000zł i winna być wpłacona na konto po wyrażeniu zgody przez kierownika USC.

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ

Zaświadczenie można uzyskać w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce bez względu na miejsce zamieszkania czy planowane miejsce zawarcia małżeństwa.
Wymaganym dokumentem jest dowód osobisty lub paszport – do wglądu.
Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa i wydanie zaświadczenia załatwiane są od ręki.

Sposób załatwienia sprawy:
  • przyjęcie pisemnych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  • wydanie zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej ważnego 6 miesięcy od dnia wystawienia
opłata skarbowa wynosi 84zł – za sporządzenie aktu małżeństwa
opłatę wnosi się na konto urzędu, na której terenie gminy odbędzie się ślub kościelny
Uzyskanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa obojga narzeczonych.

Po dostarczeniu do USC przez duchownego zaświadczenia potwierdzającego zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie cywilnym nastąpi:
 • sporządzenie aktu małżeństwa w Systemie Rejestrów Państwowych.
 • wydanie 1 odpisu skróconego aktu małżeństwa; odpis bezpłatny można uzyskać w dowolnym urzędzie w całym kraju

Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych 18 lat, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz już pozostające w innym związku małżeńskim.
osoby ubezwłasnowolnione częściowo mogą zawrzeć małżeństwo za zgodą sądu opiekuńczego.
z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.
każdy z małżonków składa oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka.
po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim, duchowny zobowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych od daty slubu przekazać do właściwego miejscowo USC zaświadczenie, na podstawie którego zostanie sporządzony akt małżeństwa.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr 58 694-51-10/11 lub bezpośrednio w pokoju 110 I piętro.

Ostatnia zmiana: 2016-12-01 15:23:26

Opublikowane: 2003-06-23 09:44:58 (6873 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.042 sekund