Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 28 maja 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4309155
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały rok 2008 - sierpień-grudzień

XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
27 sierpień 2008
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXIII/277/2008 w spr. dotacji dla publicznego zakładu opieki zdrowotnej 27 VIII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/278/2008 w spr. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2009-2013 27 VIII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/279/2008 w spr. zmiany uchwały Nr XVII/191/08 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kartuzy 27 VIII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/280/2008 w spr. ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kartuzy 27 VIII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/281/2008 w spr. procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 27 VIII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/282/2008 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 50 położonego w budynku nr 11 przy ul. os.XX Lecia PRL w Kartuzach o pow.38,27m2 stanowiącego własność Gminy Kartuzy 27 VIII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/283/2008 w spr. najmu lokalu użytkowego przy ul. Szkolnej 5 w Mirachowie o pow. 23,00m2 27 VIII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/284/2008 w spr. zmiany uchwały Nr XXI/264/08 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 45 przy il.Szpitalnej w Dzierżążnie o pow.61,10m2 stanowiącego własność Gminy Kartuzy, sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 51 położonego w budynku nr 11 przy ul. os.XX Lecia PRL w Kartuzach o pow. 41,76m2 stanowiącego własność Gminy Kartuzy oraz sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 4 przy ul. Edukacji Narodowej w Dzierżążnie o pow. 83,90m2 stanowiącego własność Gminy Kartuzy 27 VIII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/285/2008 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości o nr 419/17 położonej w Brodnicy Dolnej 27 VIII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/286/2008 w spr. dzierżawy części działki nr 70/11 o pow. 2m2 położonej w Kartuzach przy ul. 3-go Maja 27 VIII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/287/2008 w spr. dzierżawy części działki nr 35/2 położonej w Staniszewie 27 VIII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/288/2008 w spr. dzierżawy działki nr 215 o pow. 3400m2 położonej w Nowej Hucie 27 VIII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/289/2008 w spr. dzierżawy parteru lokalu wchodzącego w skład nieruchomości o nr ewid. 86/30 obr. 7 położonej w Kartuzach przy os. Wybickiego 33 27 VIII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/290/2008 w spr. dzierżawy części działki nr 356/4 o pow.1000m2 położonej w Brodnicy Górnej 27 VIII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/291/2008 w spr. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kiełpino ograniczonego ul.Kartuską, ul.Szkolną, ul.Starowiejską i od północy lasem, na terenie gminy Kartuzy 27 VIII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/292/2008 w spr. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno ograniczonego od zachodu granicą wsi Mezowo, od południa i wschodu granicą gminy i od północy linią kolejową Kartuzy-Pruszcz Gdański, na terenie gminy Kartuzy 27 VIII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/293/2008 w spr. zmiany uchwały Nr XXIX/428/05 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach 27 VIII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/294/2008 w spr. zmiany budżetu na 2008 rok 27 VIII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/295/2008 w spr. zmiany uchwały nr XVI/172/07 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach, dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym 27 VIII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/296/2008 w spr. zmiany uchwały nr XIX/247/08 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Daj szansę - pomóż sobie i innym" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 27 VIII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/297/2008 w spr. zmiany uchwały Nr XIX/248/08 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego projektu "Daj szansę - pomóż sobie i innym" realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomovy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji 27 VIII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/298/2008 w spr. zmiany uchwały nr XIII/106/07 z 28 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2007-2012 27 VIII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
29 październik 2008
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXIV/299/2008 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 29 X 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/300/2008 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 29 X 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/301/2008 w spr. określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2009r. oraz unormowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty w Gminie Kartuzy 29 X 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/302/2008 w spr. wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, wypłacanego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych 29 X 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/303/2008 w spr. zmiany do uchwały Nr XVI/169/2007 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok 29 X 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/304/2008 w spr. zmiany budżetu na 2008 rok 29 X 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/305/2008 w spr. zmiany uchwały nr XIII/106/07 z 28 września 2007r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2007-2012 29 X 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/306/2008 w spr. przyjęcia pomocy finansowej z Samorządu Województwa Pomorskiego 29 X 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/307/2008 w spr. przystąpienia Gminy Kartuzy do realizacji projektu ,,Lepszy Urząd. Etap pierwszy - Aplikacja samorządowa' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 29 X 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/308/2008 w spr. przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 29 X 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/309/2008 w spr. zasad wynagradzania nauczycieli; ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia; ustalenia regulaminu wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym. 29 X 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/310/2008 w spr. Regulaminu korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Chmieleńskiej w Kartuzach 29 X 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/311/2008 w spr. Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ,,Moje boisko - Orlik 2012' przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego w Kartuzach 29 X 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/312/2008 w spr. nabywania gruntów pod drogi 29 X 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/313/2008 w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przecgodu w Kartuzach przy ul. Hallera, Dworcowej i Rynek 29 X 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/314/2008 w spr. zwolnienia z obowiązku przetargowego wynajmu nieruchomości przeznaczonych na automatyczną centralę telefoniczną 29 X 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/315/2008 w spr. udzielenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń budynku Urzędu Gminy z Powiatem Kartuskim 29 X 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/316/2008 w spr. zgody na zastosowanie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców 29 X 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/317/2008 w spr. uchylenia uchwały nr XXIII/290/08 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie: dzierżawy części działki nr 356/4 o pow.1000 m2 położonej w Brodnicy Górnej 29 X 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/318/2008 w spr. dzierżawy części działki nr 356/11 o pow.1000 m2 położonej w Brodnicy Górnej 29 X 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/319/2008 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Mezowo, położonego w rejonie ul.Jeziornej, Podgórnej, Kątowej i Spacerowej 29 X 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/320/2008 w spr. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości gminy Kartuzy dotyczących ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku kaszubskim 29 X 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/321/2008 w spr. zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach 29 X 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/322/2008 w spr. zaciągnięcia długoterminowej pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie realizacji zadania pn. ,,Wymiana kotłowni węglowej na ekologiczną (pellets, ekogroszek) w budynku Szkoły Podstawowej w Prokowie 29 X 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/323/2008 w spr. uchylenia uchwały nr XXIII/295/08 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/172/07 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie zasad porzystania ze stołówek szkolnych w szkołach, dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym. 29 X 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


Ostatnia zmiana: 2008-12-23 14:54:35

Opublikowane: 2008-09-05 12:11:15 (3442 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.045 sekund