Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 28 maja 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4308795
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

ZARZĄDZENIA 2009 styczeń - lipiec

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY KARTUZY
ROK 2009
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
1/2009 w spr. ustalenia wysokości stałego zapasu gotówki na bieżące wydatki 2 I 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
2/2009 w spr. układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy na 2009 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 5 I 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
3/2009 w spr. planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2009 rok 6 I 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
4/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 9 I 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
5/2009 w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Kartuzach 15 I 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
6/2009 w spr. powołania składu Komisji Opiniującej oferty i przyjęcia regulaminu jej pracy 19 I 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
7/2009 w spr. powierzenia zadań doradztwa metodycznego 19 I 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
8/2009 w spr. warunków dofinansowania działań polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z budynków,budowli i instalacji 19 I 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
9/2009 w spr. powołania komisji do spraw oceny dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej przez Urząd Gminy Kartuzy. 27 I 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
10/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 29 I 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
11/2009 w spr. zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Kartuzy na 2009 rok 29 I 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
12/2009 w spr. powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kartuzy 30 I 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
13/2009 w spr. ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy 2 II 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
14/2009 w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Kartuzy przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2009 w obszarach: „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji" oraz „Krajoznawstwo i aktywny wypoczynek" 9 II 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
14a/2009 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru dzieci do Gminnego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi - Akademia Przedszkolaka 9 II 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
15/2009 w spr. zmiany zarządzenia Nr 65/2008 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 12 sierpnia 2008r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Kartuzy 20 II 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
16/2009 w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Kartuzy przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2009 w obszarach: „Przeciwdziałanie patologiom społecznym" oraz „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji" 20 II 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
17/2009 w spr. ustanowienia dorocznej nagrody Burmistrza Gminy Kartuzy za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Gminy Kartuzy pod nazwą „Lokalne Partnerstwo - Człowiek Roku". 25 II 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
18/2009 w spr. zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy na 2009 rok 25 II 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
19/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 26 II 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
20/2009 w spr. regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kartuzy 27 II 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
21/2009 w spr. sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę słuzbę 27 II 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
22/2009 w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kartuzy 2 III 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
23/2009 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi „ Akademia Przedszkolaka " w Kartuzach 6 III 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
24/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 6 III 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
25/2009 w spr. powołania składu Komisji Opiniującej wnioski na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym i ruchomym wpisanym do rejestru zabytków zlokalizowanym na terenie gminy Kartuzy 6 III 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
26/2009 w spr. trybu udostępnienia informacji publicznej w Urzędzie Gminy Kartuzy oraz określenia kosztów związanych z udostępnieniem informacji lub przekształceniem informacji w formę wskazaną we wniosku 16 III 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
27/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 16 III 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
28/2009 w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy oraz planów finansowych instytucji kultury za 2008r 16 III 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
29/2009 w spr. powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy Kartuzy 17 III 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
30/2009 w spr. zmiany zarządzenia Nr 36 /2007 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 16 kwietnia 2007r. w sprawie oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników Urzędu Gminy Kartuzy 18 III 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
31/2009 w spr. powołania Rady Programowej Galerii Refektarz w Kartuzach 20 III 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
32/2009 w spr. powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie dorocznej nagrody Burmistrza Gminy Kartuzy za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Gminy Kartuzy pod nazwą „Lokalne Partnerstwo - Człowiek Roku" za rok 2008 19 III 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
33/2009 w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2009 rok 20 III 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
34/2009 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach 23 III 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
35/2009 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Brodnicy Dolnej 25 III 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
36/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 25 III 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
37/2009 w spr. ustalenia wzoru ankiety do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości gminy Kartuzy dotyczących ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku kaszubskim 26 III 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
38/2009 w spr. powołania Komisji opiniującej i rozpatrującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza i Dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy 14 IV 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
39/2009 w spr. zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy na 2009 rok 15 IV 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
40/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 16 IV 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
41/2009 w spr. zmiany zarządzenia nr 37/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia wzoru ankiety do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości gminy Kartuzy dotyczących ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku kaszubskim 20 IV 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
42/2009 w spr. ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy. 20 IV 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
43/2009 w spr. powołania składu Komisji Oceny Projektów 20 IV 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
44/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 29 IV 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
45/2009 w spr. wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kartuzy 29 IV 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
46/2009 w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kartuzy dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. 12 V 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
47/2009 w spr. wyznaczenia osoby do konsultacji 12 V 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
48/2009 w spr. zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy na 2009 rok 13 V 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
49/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 14 V 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
50/2009 w spr. zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Kartuzy na 2009 rok 14 V 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
51/2009 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2009 rok 14 V 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
52/2009 anulowano V 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
53/2009 w spr. udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do realizacji projektu Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 21 V 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
54/2009 w spr. zmiany zarządzenie 46/09 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kartuzy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. 26 V 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
55/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 26 V 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
56/2009 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminy Kartuzy 28 V 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
56a/2009 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi - Akademia Przedszkolaka w Kartuzach 29 V 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
57/2009 w spr. zmiany zarządzenie 46/09 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kartuzy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. 2 VI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
58/2009 w spr. wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 3 w Kartuzach oraz Nr 6 w Kartuzach powołanych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. 2 VI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
59/2009 anulowano VI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
59A/2009 w spr. zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy na 2009rok 2 VI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
60/2009 w spr. zmiany załącznika nr 4 do Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych stanowiących Jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych 3 VI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
61/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 3 VI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
62/2009 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2009 rok 3 VI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
63/2009 w spr. zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Kartuzy na 2009 rok 3 VI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
64/2009 w spr. ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kartuzy 3 VI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
65/2009 w spr. kalendarza konsultacji z mieszkańcami gminy Kartuzy dot. ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku kaszubskim 12 VI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
66/2009 w spr. zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy na 2009 rok 17 VI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
67/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 18 VI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
68/2009 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy oraz zmiany harmonogramu realizacji budżetu na 2009 rok 18 VI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
69/2009 w spr. sporządzenia skonsolidowanego bilansu 18 VI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
70/2009 w spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi - Akademia Przedszkolaka w Kartuzach 23 VI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
71/2009 w spr. wprowadzenia w Urzędzie Gminy Kartuzy regulaminu okresowej oceny pracowników 29 VI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
72/2009 w spr. ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Kartuzy 29 VI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
73/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 30 VI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
74/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 7 VII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
75/2009 w spr. wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu 14 VII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
76/2009 w spr. zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy na 2009 rok 15 VII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
77/2009 w spr. ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci klas I - III szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum - Wyprawka szkolna -, dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym 16 VII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
78/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 16 VII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
79/2009 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy oraz zmiany harmonogramu realizacji budżetu na 2009 rok 16 VII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
80/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 20 VII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
81/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 22 VII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2010-01-27 14:27:55

Opublikowane: 2009-01-06 14:19:12 (3744 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.037 sekund