Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Sobota, 25 maja 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4843208
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Obwieszczenia - rok 2009

1. Obwieszczenie informujące o dostępności raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych z modułem LPG w Łapalicach
2. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o połączeniu postępowań w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć polegających na przebudowie ul. 3-go Maja w Kartuzach i przebudowie skrzyżowania na Placu św. Brunona w Kartuzach
3. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o objęciu przedmiotem postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. 3-go Maja w i skrzyżowania na Placu św. Brunona w Kartuzach oraz o wystąpieniu do Starosty Powiatu Kartuskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, z prośbą o wydanie opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
4. Obwieszczenie o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, na etapie przed wydaniem decyzji dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej 211 na odcinku Kartuzy-Żukowo
5. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu „Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze" w Brodnicy Górnej, realizowanego przez Gminę Kartuzy.
6. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Kartuzy-Żukowo.
7. Obwieszczenie informujące o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu „Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze", składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej
8. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. 3-go Maja w Kartuzach
9. Obwieszczenie informujące o zwróceniu się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, o uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia budowa kompleksu „Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze"
10. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie ul. 3-go Maja w Kartuzach
11. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania na Pl. Sw. Brunona w Kartuzach
12. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, polegającego na rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kartuzach wraz z robotami budowlanymi polegającymi na ułożeniu wewnętrznej drogi technologicznej, instalacji kominków odgazowujących oraz udrożnieniu rowów
13. Obwieszczenie informujące o możliwości zapoznania sie z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw zlokalizowanej na terenie działki nr ew. gr. 72/3, obręb ewidencyjny: Staniszewo,
14. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o sprostowaniu zaistniałej, oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr IK/7639-3/09 z dnia 24 marca 2009 r. wydanej przez Burmistrza Gminy Kartuzy, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji, polegającej na przebudowie ul. 3-go Maja w Kartuzach i przebudowie skrzyżowania na Placu św. Brunona w Kartuzach
15. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy i przebudowy ulicy 3 Maja wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej w miejscowości Kartuzy, gmina Kartuzy.
16. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (II) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kosy
17. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kartuzy:
1. rejon jeziora Klasztornego Małego
2. rejon jeziora Karczemnego i Mielonko.
18. Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, polegającej na przebudowie skrzyżowania na Pl. Św. Brunona w Kartuzach
19. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - torfu, metodą odkrywkową na terenie działki nr ew. gr. 279/3 w m. Kiełpino,
20. Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Kartuskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie: Rozbudowy i przebudowy ulicy 3 Maja wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej w miejscowości Kartuzy, gmina Kartuzy
21. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji określajacej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegajacego na budowie pomieszczenia lakierni, magazynów wyrobów gotowych, kotłowni i pomieszczenia do skladowania opału w Kiełpinie
22. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Kiełpino, Dzierżążno, Pomieczyńska Huta i fragmentu m.Kartuzy - Burchardztwa
23. Obwieszczenie o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu - Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze
24. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, polegającego na zmianie sposobu użytkowania kurnika na zakład tapicerski w miejscowości Mezowo
25. Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Żarnowiec - Sierakowice, której celem jest zamknięcie tzw. pierścienia zasilania pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi Gdańsk Błonia - Tczew Rokitki - Starogard Gdański - Skarszewy -Kościerzyna — Sierakowice.
26. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1. fragmentu miasta Kartuzy: rejon ulic Sambora, Majkowskiego
2. fragmentu miasta Kartuzy: obejmującego działki numer 100/2 i część 100/5, położone w Kartuzach przy ul.Słonecznej
27. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - torfu, na terenie działki nr ew. gr. 279/3 w Kiełpinie.
28. Obwieszczenie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania garażu na stację obsługi pojazdów w Mezowie - dz. nr ew. gr. 263/4
29. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: fragmentu miasta Kartuzy, fragmentu wsi Grzybno oraz fragmentu wsi Dzierżążno
30. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, polegającej na dokończeniu budowy hotelu w m. Łapalice
31. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA NA PLACU ŚW. BRUNONA
32. Obwieszczenie o
- wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającej na rozbudowie i modernizacji drogi gminnej - ul. Kolejowa w Kartuzach, na odcinku o długości 332.8 mb;
- wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, polegającej na rozbudowie ul. Kolejowej w Kartuzach.
33. Obwieszczenie informujące o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016.
34. Obwieszczenie informujące o wystąpieniu z prośbą o zaopiniowanie projektu aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016.
35. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nadbudowy segmentu A budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. I Brygady Pancernej im. Boh. Westerplatte w Kartuzach przy ul. Wzgórze Wolności 3 o jedną kondygnację z przeznaczeniem na sale lekcyjne
36. Obwieszczenie o wydaniu postanowienie o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na dokończeniu budowy hotelu w m. Łapalice.
37. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Kolejowej w Kartuzach
38. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji deszczowej na terenie działek położonych w Smętowie
39. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, polegającego na zmianie sposobu użytkowania garażu na stację obsługi pojazdów w Mężowie
40. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy - rejon jeziora Karczemnego i Mielonko
41. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowy istniejących przyłączy zasialających na terenie działek w Sitnie
42. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działki w Kiełpinie
43. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno, rejon ulic Kartuskiej, Bocznej i Kaszubskiej w gminie Kartuzy
44. OBWIESZCZENIE informujące o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA NA PLACU ŚW. BRUNONA, DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 211 Z UL. 3-GO MAJA, UL. KLASZTORNĄ I UL. PARKOWĄ W MIEJSCOWOŚCI KARTUZY
45. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla adaptacji poddasza nieużytkowego budynku szkoły na cele dydatkyczne
46. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy boiska wielofunkcyjnego
47. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nadbudowy budynku usługowego-szkoły Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
48. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wgiąau projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 • 1. fragmentu wsi Kiełpino ograniczonego ul.Kartuską, ul.Szkolną, ul.Starowiejską i od północy lasem

 • 2. fragmentu wsi Dzierżążno ograniczonego od zachodu granicą wsi Mezowo, od południa i wschodu granicą gminy i od północy linią kolejową Kartuzy - Pruszcz Gdański,

 • wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  49. OBWIESZCZENIE informujące o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, składania uwag i wniosków, na etapie przed wydaniem decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Kolejowej w Kartuzach


  Ostatnia zmiana: 2009-12-31 09:59:33

  Opublikowane: 2009-01-15 14:20:39 (4491 odsłon)

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

  [ Wróć ]


  Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
  Tworzenie strony: 0.052 sekund