Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 28 maja 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4308804
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały rok 2009 - styczeń - wrzesień

XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
25 lutego 2009
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXVIII/345/2009 w spr. wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres 25 lat działki nr 48/7 położonej w Kartuzach przy ul.Dworcowej 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/346/2009 w spr. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/347/2009 w spr. zmiany budżetu na 2009 rok 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/348/2009 w spr. zmiany uchwały nr XIII/106/07 z 28 września 2007r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2007-2012 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/349/2009 w spr. zaciągnięcia kredytu na realizację zadania dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/350/2009 w spr. zaciągnięcia kredytu na finansowanie deficytu budżetu 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/351/2009 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/352/2009 w spr. zasad wynagradzania nauczycieli; ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia; ustalenia regulaminu wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/353/2009 w spr. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/354/2009 w spr. zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/355/2009 w spr. utworzenia stałych obwodów glosowania na terenie Gminy Kartuzy 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/356/2009 w spr. przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy 2009-2013 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/357/2009 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kolonia na lata 2009-2016 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/358/2009 w spr. zatwierdzenia projektu: „Daj szansę-pomóż sobie i innym" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/359/2009 w spr. zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kartuzy 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/360/2009 w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 39/30 położonej w Kartuzach przy ul.Kościuszki 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/361/2009 w spr. sprzedaży udziału 596/1000 w działce nr 281/6 położonej w Garczu 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/362/2009 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości o nr 15/20 i 15/22 położonych w Kartuzach przy ul.Wzgórze Wolności 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/363/2009 w spr. zwolnienia z obowiązku przetargowego dzierżawy dz. nr 23/24 położonej w Kartuzach przy ul.Dworcowej 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/364/2009 w spr. zwolnienia z obowiązku przetargowego dzierżawy dz. nr 23/22, 23/23 oraz 23/27 położonych w Kartuzach przy ul.Dworcowej 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/365/2009 w spr. zwolnienia z obowiązku przetargowego dzierżawy dz. nr 168 położonej w Kartuzach przy ul.Bukowej 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/366/2009 w spr. zwolnienia z obowiązku przetargowego dzierżawy dz. nr 179/2 położonej w Kartuzach przy ul.Gdańskiej 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/367/2009 w spr. zwolnienia z obowiązku przetargowego dzierżawy części dz. nr 8/23 i 172 położonych w Kartuzach przy os.Zielone Wzgórze 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/368/2009 w spr. zwolnienia z obowiązku przetargowego dzierżawy dz. nr 419/8 położonej w Kiełpinie 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/369/2009 w spr. zwolnienia z obowiązku przetargowego dzierżawy dz. nr 417/2, 417/4, 417/5 i 417/15 położonych w Kiełpinie 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/370/2009 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kosy-Bilowo 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/371/2009 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kaliska 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/372/2009 w spr. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kartuzach na 2009 r. 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/373/2009 w spr. wystąpienia Gminy Kartuzy ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion BAŁTYK 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/374/2009 w spr. korekty błędu pisarskiego w uchwale nr XI/190/03 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 29.10.2003r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, położonego we wsi Pomieczyńska Huta, działki nr 34/2, 36, 35/3, 35/4, 35/5 (Dz. Urz. WP z 2004r nr 9, poz.159) 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/375/2009 w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 119 położoną w Kartuzach przy ul.Majkowskiego 25 II 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
20 marca 2009
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXIX/376/2009 w spr. zatwierdzenia projektu „EUROSTYPENDIA - 2008/2009" oraz ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanko wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa, realizowanego w ramach Priorytetu 2 -Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionahiego 2004 - 2006 20 III 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/377/2009 w spr. przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych przez Gminę Kartuzy, w roku szkolnym 2008/2009 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 20 III 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/378/2009 w spr. wyrażenia zgody na dzierżawę przez Gminę części działek nr 425 oraz nr 424/1 w Brodnicy Dolnej 20 III 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/379/2009 w spr. utworzenia na obszarze Gminy Kartuzy odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 20 III 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
15 kwiecień 2009
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXX/380/2009 w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2008r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Kartuzy za 2008r. 15 IV 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXX/381/2009 w spr. zmiany budżetu na 2009 rok 15 IV 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXX/382/2009 w spr. zmiany uchwały Nr XXVIII/349/09 z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej 15 IV 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXX/383/2009 w spr. zmiany uchwały Nr XXVIII/350/09 z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie deficytu budżetu 15 IV 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXX/384/2009 w spr. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego 15 IV 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXX/385/2009 w spr. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 15 IV 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXX/386/2009 w spr. zawarcia porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Sierakowice dotyczącego refundacji kosztów dotacji udzielonej na dzieci (uczniów) uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Sierakowice będących mieszkańcami Gminy Kartuzy 15 IV 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXX/387/2009 w spr. przyjęcia sprawozdania i raportu z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kartuzy za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008r. 15 IV 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXX/388/2009 w spr. zatwierdzenia realizacji projektu: „Punkty przedszkolne na obszarach wiejskich Gminy Kartuzy" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;Poddziałanie 9,1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 15 IV 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
13 maja 2009
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXI/389/2009 w spr. zmiany budżetu na 2009 rok 13 V 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXI/390/2009 w spr. zmiany uchwały nr XIII/106/07 z 28 września 2007r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2007-2012 13 V 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXI/391/2009 w spr. zatwierdzenia realizacji projektu: „Wczesne wyrównywanie szans edukacyjnych przepustką do sukcesu uczniów Gminy Kartuzy" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 13 V 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXI/392/2009 w spr. ustalenia dotacji na prace finansowane częściowo ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 13 V 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
2 czerwca 2009
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXII/393/2009 w spr. zmiany budżetu na 2009 rok 2 VI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/394/2009 w spr. zmiany uchwały nr XXVIII/349/09 z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej 2 VI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/395/2009 w spr. zmiany uchwały Nr XXVIII/350/09 z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie deficytu budżetu 2 VI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/396/2009 w spr. stanowiska dotyczącego sposobu korzystania z planowanej budowy boiska wielofunkcyjnego, położonego na terenie szkoły prowadzonej przez Gminę Kartuzy w miejscowości Kolonia 2 VI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/397/2009 w spr. zaopiniowania proponowanej listy obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura-2000, Prokowo 2 VI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
17 czerwca 2009
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXIII/398/2009 w spr. zmiany uchwały nr XIII/106/07 z 28 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2007-2012 17 VI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/399/2009 w spr. ustalenia zaangażowania finansowego Gminy Kartuzy na realizację projektu finansowanego częściowo ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. 17 VI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/400/2009 w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kartuzy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego 17 VI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/401/2009 w spr. zmiany uchwały nr XXVIII/352/09 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 lutego 2009r. dotyczącej zasad wynagradzania nauczycieli; ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia; ustalenia regulaminu wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym 17 VI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/402/2009 w spr. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, położonego we wsi Pomieczyńska Huta, działki 34/2, 36, 35/3, 35/4, 35/5 17 VI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/403/2009 w spr. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 320/13 obr. Kartuzy - Burchardztwo gm. Kartuzy 17 VI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/404/2009 w spr. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 351/8 we wsi Kiełpino gmina Kartuzy 17 VI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/405/2009 w spr. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 329/3 położonej w Dzierżążnie , gmina Kartuzy 17 VI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/406/2009 w spr. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr nr 342/1, 341/5, 341/6, 341/2, 341/7, 859, 860, 861, 862, 340, 339/2, 339/3 (339/1), 789 we wsi Kiełpino, gmina Kartuzy 17 VI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/407/2009 w spr. ustalenia kryteriów na zastosowanie bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 17 VI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/408/2009 w spr. ustalenia lokalizacji targowiska miejskiego i zatwierdzenia jego regulaminu 17 VI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/409/2009 w spr. zmiany Statutu Gminy Kartuzy 17 VI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/410/2009 w spr. zmiany budżetu na 2009 rok 17 VI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/411/2009 w spr. odstąpienia od wyodrębnienia z budżetu gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki 17 VI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/412/2009 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury - Kaszubski Dwór w Kartuzach za 2008 rok 17 VI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/413/2009 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Kaszubskiego im F.Tredera w Kartuzach za 2008 rok 17 VI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/414/2009 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii REFEKTARZ w Kartuzach za 2008 rok 17 VI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/415/2009 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach za 2008 rok 17 VI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/416/2009 w spr. udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Pomorskiemu 17 VI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
10 lipca 2009

Sesja nadzwyczajna


XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
15 lipca 2009
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXV/417/2009 w spr. zmiany uchwały nr XXXI/391/09 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu: Wczesne wyrównywanie szans edukacyjnych przepustką do sukcesu uczniów Gminy Kartuzy finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 15 VII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/418/2009 w spr. zmiany budżetu na 2009 rok 15 VII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/419/2009 w spr. zmiany uchwały nr XIII/106/07 z 28 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2007-2012 15 VII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/420/2009 w spr. zzwarcia umowy dzierżawy części działek nr 61,85 i 133/44 położonych w Kartuzach na okres 3 lat 15 VII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/421/2009 w spr. ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 15 VII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
26 sierpnia 2009
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXVI/422/2009 w spr. zawierania porozumień Gminy Kartuzy z Gminą Miasta Gdańsk 26 VIII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/423/2009 w spr. ustalenia sieci piblicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kartuzy 26 VIII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/424/2009 w spr. utworzenia punktów przedszkolnych na terenie Gminy Kartuzy 26 VIII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/425/2009 w spr. wtrażenia woli przystąpienia Gminy Kartuzy do wspólnej realizacji projektu pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego 26 VIII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/426/2009 w spr. określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych Gminy Kartuzy dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 26 VIII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/427/2009 w spr. regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych - Moje boisko Orlik 2012 - w Grzybnie 26 VIII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/428/2009 w spr. ustanowienia logo Kartuz 26 VIII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/429/2009 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 26 VIII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/430/2009 w spr. zmiany budżetu na 2009 rok 26 VIII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/431/2009 w spr. zmiany uchwały nr XIII/106?07 z 28 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2007-2012 26 VIII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/432/2009 w spr. zakresu i formy informacji o przebigu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego 26 VIII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/433/2009 w spr. uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, położonego pomiędzy ul. Gdańską, Hallera, 3-go Maja, Bielińskiego, Dworcową i torami kolejowymi 26 VIII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/434/2009 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kosy 26 VIII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/435/2009 w spr. określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegajacy sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 26 VIII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/436/2009 w spr. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 26 VIII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/437/2009 w spr. zmiany uchwały Nr XXIII/278/08 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2009-2013 26 VIII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/438/2009 w spr. zmiany uchwały Nr XXIII/280/08 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kartuzy 26 VIII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/439/2009 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości o nr ewid.54/8 położonej w Kartuzach przy ul. B.Prusa 26 VIII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/440/2009 w spr. sprzedaży prawa wlasności w trybie bezprzetargowym nieruchomości o nr ewid.23/4 położonej w Kartuzach przy ul.Dworcowej pod warunkiem ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez działkę nr 23/4 dla właścicieli działek sąsiadujących tj. 8/2, 11/1, 12, 17/3, 17/4, 19/25 i 125 26 VIII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/441/2009 w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy działki nr 35/1 położonej w Staniszewie 26 VIII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/442/2009 w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach Nr X/85/07 z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie: dzierżawy nieruchomości zabudowanych obiektami przychodni lekarskich w Kartuzach i Sianowie 26 VIII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/443/2009 w spr. wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Powiatu Kartuskiego w drodze darowizny prawa włsności nieruchomości położonych w Sianowie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 248/2 o pow. 0,1283 ha i 242/1 o pow. 0,0015 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr 37659, z przeznaczeniem na cele drogi publicznej 26 VIII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
23 września 2009
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXVII/444/2009 w spr. wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kartuskiego w sprawie zmiany w uchwale Nr XIII/119/08 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie likwidacji Szpitala Powiatowego im dr A.Majkowskiego w Kartuzach 23 IX 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVII/445/2009 w spr. zmiany budżetu na 2009 rok 23 IX 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVII/446/2009 w spr. udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy z Zakładem Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 23 IX 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVII/447/2009 w spr. udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy z NSZZ Solidarność 23 IX 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


Ostatnia zmiana: 2009-11-25 09:41:19

Opublikowane: 2009-03-06 13:24:57 (4408 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.303 sekund