Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Piątek, 26 kwietnia 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4794415
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Inne - Załatwianie spraw Obywateli - Działalność gospodarcza

Dokument typu Adobe Reader - KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCY - Załóż firmę przez telefon!
do pobrania

W związku z utworzeniem od dnia 1 lipca 2011 r. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) uległy zmianie zasady dotyczące prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej.
Stosownie do treści art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 z późn. zm.) organy ewidencyjne obowiązane są do przeniesienia danych przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, zawartych w dotychczasowej ewidencji, do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.
W związku z powyższym wszyscy przedsiębiorcy, którzy od 1 lipca 2011 r. dokonają zgłoszenia o rozpoczęciu działalności gospodarczej zostaną wpisani do CEIDG, którą prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.
Dla przedsiębiorców wpisanych do Ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Kartuz do dnia 30 czerwca 2011 r. i nie przeniesionych do CEIDG właściwym organem ewidencyjnym pozostaje Burmistrz Kartuz.

Wpis do CEIDG, zmiana wpisu do CEIDG, zawieszenie działalności, wznowienie działalności, zaprzestanie działalności:
W celu dokonania w/w czynności należy złożyć wniosek CEIDG-1:
- osobiście, pokój 218 urzędu (wymagany dowód osobisty lub inny dokument pozwalający ustalić tożsamości przedsiębiorcy)
- przez pełnomocnika (wymagane pełnomocnictwo oraz dowód osobisty lub inny dokument pozwalający ustalić tożsamość pełnomocnika)
- listem poleconym (wymagane notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu)
- drogą elektroniczną - podpisany podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad określonych w przepisach dotyczących podpisu elektronicznego, lub podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku przesłania wniosku nie podpisanego podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym przez profil zaufany ePUAP, organ zawiadomi przedsiębiorcę o terminie i miejscu podpisania wniosku (w takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień jego podpisania).
- istnieje możliwość wypełnienia wniosku online. W takim przypadku należy udać się do dowolnie wybranego urzędu miasta/gminy, gdzie wniosek zostanie wydrukowany i podpisany przez przedsiębiorcę. Identyfikacja wniosku następuje na podstawie nadanego przez system kodu kreskowego. Nie podpisany wniosek złożony w ten sposób dostępny jest w systemie przez okres siedmiu dni.

 • Link do strony rejestracji


 • Opłaty za korzystanie ze środowiska


 • Opłaty:
  brak

  Termin i sposób załatwienia:
  Organ gminy potwierdza tożsamość przedsiębiorcy, przyjmuje wniosek wydając potwierdzenie jego przyjęcia.
  Następnie wniosek zostaje przekształcony w formę elektroniczną, podpisany elektronicznie przez upoważnionego pracownika urzędu i przesłany do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego.
  W przypadku błędnie wypełnionego wniosku Burmistrz wzywa do jego skorygowania lub uzupełnienia, w terminie siedmiu dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

  Miejsce złożenia dokumentów:
  Urząd Miejski w Kartuzach, ul. Gen. Józefa Hallera 1, Zespół ds. ewidencji działalności gospodarczej, pokój nr 204.

  Tryb odwoławczy:
  Brak. Organ nie wydaje żadnej decyzji ani postanowienia

  Informacje o przedsiębiorcach

  - informacje ustne udzielane są pod nr tel. 058-694-51-09
  - informacje pisemne-udzielane na wniosek w formie zaświadczeń

  Opłata:
  17 zł za jednego przedsiębiorcę.
  Należy wnieść na konto :
  Urząd Gminy Kartuzy 25 1020 1811 0000 0502 0188 9534


 • wniosek CEIDG-1, instrukcja wypełniania wniosku, wyszukiwarka kodów • Zaświadczenia

  - wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis
  - wniosek o wydanie potwierdzonej kopii


  Ostatnia zmiana: 2017-10-19 13:53:08

  Opublikowane: 2003-06-23 12:16:15 (9252 odsłon)

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

  [ Wróć ]


  Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
  Tworzenie strony: 0.050 sekund