Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 28 maja 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4309193
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały rok 2009 - październik - grudzień

XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
18 listopada 2009
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXVIII/448/2009 w spr. zawarcia porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Chmielno 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/449/2009 w spr. zatwierdzenia projektu: „Daj szansę - pomóż sobie i innym" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII:Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/450/2009 w spr. przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej: „Program Aktywności Lokalnej dla gminy Kartuzy na lata 2009 - 2013", będącego uzupełnieniem Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Kartuzy na lata 2008 - 2013 oraz służącego jako narzędzie rozwoju form aktywnej integracji w ramach projektu : „Daj szansę -pomóż sobie i innym" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/451/2009 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/452/2009 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/453/2009 w spr. zmiany budżetu na 2009 rok 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/454/2009 w spr. zmiany uchwały nr XIII/106/07 z 28 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2007-2012 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/455/2009 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/456/2009 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/457/2009 w spr. określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2010r. oraz unormowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty w Gminie Kartuzy 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/458/2009 w spr. zmiany uchwały Nr XXX/384/09 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/459/2009 w spr. przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wołontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/460/2009 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia budynku Urzędu Gminy Kartuzy z Towarzystwem Przyjaźni Polsko - Niemieckiej 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/461/2009 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia budynku Urzędu Gminy Kartuzy z Powiatem Kartuskim 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/462/2009 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikat przy sprzedaży lokali komunalnych na rzecz najemców 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/463/2009 w spr. zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości obejmującej część działki o nr ewid. 165 położonej w Kartuzach przy ul. Parkowej 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/464/2009 w spr. zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości obejmującej część działki o nr ewid. 54/9 oraz cz. 54/15 położonych w Kartuzach przy ul. Mickiewicza 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/465/2009 w spr. zawarcia pięciu umów dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości o nr ewid. 138/3, 138/4, 138/5, 138/6 i 138/7 położonych w Kartuzach przy ul. Słowackiego 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/466/2009 w spr. zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości obejmującej część działki o nr ewid. 217 położonej w Kartuzach przy ul. Pl. św. Brunona 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/467/2009 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości obejmującej działkę o nr ewid. 419/4 położonej w Kartuzach 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/468/2009 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości obejmującej działki o nr ewid. 417/2, 417/4, 417/5 i 417/15 położonych w Kiełpinie 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/469/2009 w spr. wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Powiatu Kartuskiego w drodze darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Dzierżążnie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 400 o pow. 0,2700 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr 38056, z przeznaczeniem na cele drogi publicznej powiatowej 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/470/2009 w spr. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Kartuzach, obręb nr 3, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 66/5 o pow. 0,0006 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr 3729 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/471/2009 w spr. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 83/1 na prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 84/7 położonych w Kartuzach, obręb nr 9 oraz ustanowienia służebności przechodu na nieruchomości oznaczonej numerem działki 83/2 na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 83/1 położonej w Kartuzach, obręb nr 9 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/472/2009 w spr. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kartuzy nieruchomości gruntowych 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/473/2009 w spr. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno, rejon ulic Kartuskiej, Bocznej i Kaszubskiej w gminie Kartuzy 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/474/2009 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, obejmującego działki nr 181/19, 181/22, 181/24 i części działki nr 181/18 obręb 103 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/475/2009 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy - rejon jeziora Klasztornego Małego 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/476/2009 w spr. wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kartuzy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka KASZUBY 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/477/2009 w spr. wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kartuzy do wspólnej realizacji projektu pn. Inwestuj na Kaszubach 18 XI 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
29 grudnia 2009
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXIX/478/2009 w spr. nadania imienia Szkole Podstawowej w Dzierżążnie 29 XII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/479/2009 w spr. nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Kartuzach 29 XII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/480/2009 w spr. nadania imienia II Liceum Ogólnokształcącemu w Kartuzach 29 XII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/481/2009 w spr. określenia wysokości, szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie w ramach projektu: „Daj szansę - pomóż sobie i innym" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII:Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 29 XII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/482/2009 w spr. zmiany budżetu na 2009 rok 29 XII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/483/2009 w spr. uchwalenia udżetu Gminy Kartuzy na rok 2010 29 XII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/484/2009 w spr. zmiany uchwały nr XIII/106/07 z 28 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2007-2012 29 XII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/485/2009 w spr. zmiany Uchwały Nr XXXIII/416/09 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Pomorskiemu 29 XII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/486/2009 w spr. utraty mocy obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach Nr XXIII/324?00 z dnia 10 października 2000r., Nr IX/76/07 z dnia 23 maja 2007r. oraz Nr XVI/174/07 z dnia 27 grudnia 2007r. 29 XII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/487/2009 w spr. wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kartuzy do wspólnej realizacji projektu pn. Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości 29 XII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/488/2009 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości obejmującej część działki o nr ewid.24/1 położonej w Kartuzach przy ul.Dworcowej. 29 XII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/489/2009 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości obejmującej część działki o nr ewid.24/1 położonej w Kartuzach przy ul.Dworcowej 29 XII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/490/2009 w spr. wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Województwa Pomorskiego w drodze darowizny prawa własności nieruchomości położonych w mieście Kartuzy z przeznaczeniem na cele drogi publicznej 29 XII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/491/2009 w spr. zawarcie umowy dzierżawy sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Kartuzy na okres 10 lat 29 XII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/492/2009 w spr. ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości wynikającym z budowy urządzeń infrastruktury technicznej na terenie Gminy Kartuzy 29 XII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/493/2009 w spr. ustanowienia urzędowej pieczęci Gminy Kartuzy 29 XII 2009 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


Ostatnia zmiana: 2010-01-06 11:05:52

Opublikowane: 2009-11-25 12:14:54 (3252 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.034 sekund