Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 28 maja 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4308809
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

ZARZĄDZENIA 2009 sierpień - grudzień

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY KARTUZY
ROK 2009
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
82/2009 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru dzieci do Punktów Przedszkolnych 03 VIII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
83/2009 w spr. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 7 VIII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
84/2009 w spr. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy kartuzy oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2009 roku 10 VIII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
85/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 10 VIII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
86/2009 w spr. zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy na 2009 rok 26 VIII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
87/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 27 VIII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
88/2009 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy oraz zmiany harmonogramu realizacji budżetu na 2009 rok 27 VIII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
89/2009 w spr. zmiany załącznika do zarządzenia Nr 65/09 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie kalendarza konsultacji z mieszkańcami gminy Kartuzy dot. ustalenia dodatkowych nazw miejscowosci w jezyku kaszubskim 31 VIII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
90/2009 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łapalicach 31 VIII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
91/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 31 VIII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
91A/2009 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi „ Akademia Przedszkolaka " w Kartuzach 31 VIII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
92/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 7 IX 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
93/2009 w spr. powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy Kartuzy 9 IX 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
94/2009 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi - Akademia Przedszkolaka w Kartuzach 9 IX 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
95/2009 w spr. uczestnictwa w rejonowym treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) 10 IX 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
96/2009 w spr. zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Gminy Kartuzy. 10 IX 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
97/2009 w spr. instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych 15 IX 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
98/2009 w spr. materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy Kartuzy na 2010 rok 15 IX 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
99/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 17 IX 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
100/2009 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Gdańskiej 9 w Kartuzach 21 IX 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
101/2009 w spr. zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy na 2009 rok 23 IX 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
102/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 24 IX 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
103/2009 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy oraz zmiany harmonogramu realizacji budżetu na 2009 rok 24 IX 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
104/2009 w spr. sprostowania oczywistych omyłek w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 21/09 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę 24 IX 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
105/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy oraz zmiany Zarządzenia Nr 66/2009 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy na 2009 rok. 28 IX 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
106/2009 w spr. powołania Komisji opiniującej i rozpatrującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza i Dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy 7 X 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
107/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 14 X 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
108/2009 w spr. powołania Gminnej Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej 19 X 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
109/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 21 X 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
110/2009 w spr. powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r. 21 X 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
111/2009 w spr. powołania komisji do oceny i likwidacji zużytego sprzętu obrony cywilnej 21 X 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
112/2009 w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2009 rok 26 X 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
113/2009 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 6/2005 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 28 stycznia 2005 w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 26 X 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
114/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 27 X 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
114A/2009 w spr. wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kartuzy 2 XI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
115/2009 w spr. powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 5 XI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
116/2009 w spr. udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach 13 XI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
117/2009 w spr. przyjęcia projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacji o stanie mienia komunalnego 13 XI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
117A/2009 w spr. zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy na 2009 rok 18 XI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
118/2009 w spr. powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy 19 XI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
119/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 19 XI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
120/2009 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy oraz zmiany harmonogramu realizacji budżetu na 2009 rok 19 XI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
121/2009 w spr. ustalenia dnia 24 grudnia 2009r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kartuzy 27 XI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
122/2009 w spr. kalendarza ponownych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Prokowo i Kolonia dot. ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku kaszubskim 30 XI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
123/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 30 XI 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
124/2009 w spr. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 1 XII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
125/2009 w spr. uczestnictwa w rejonowym treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) 7 XII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
126/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 9 XII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
127/2009 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2010 roku 10 XII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
128/2009 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej budunkiem szkoły oraz budynkiem gospodarczym położonej w Smętowie Chmieleńskim 17 XII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
129/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 18 XII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
130/2009 w spr. zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych 28 XII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
131/2009 w spr. powołania Komisji Doraźnej ds. wyboru biegłego rzeczoznawcy majątkowego w drodze przetargu ofertowego 29 XII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
131A/2009 w spr. zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy na 2009rok 29 XII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
132/2009 w spr. rocznego planu etatów Urzędu Gminy Kartuzy 30 XII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
133/2009 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kartuzy 30 XII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
134/2009 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy 30 XII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
135/2009 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy oraz zmiany harmonogramu realizacji budżetu na 2009 rok 30 XII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
136/2009 w spr. dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kartuzy 30 XII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
137/2009 w spr. udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do realizacji projektu Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki trwającego w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. 30 XII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
138/2009 w spr. udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 06 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie o klatkę schodową z szybem windy. 30 XII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
139/2009 w spr. wprowadzenia „Regulaminu ogólnych warunków użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Kartuzy" 31 XII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
140/2009 w spr. zmiany zarządzenia Burmistrza Gminy Kartuzy Nr 61/2008 z dnia 21 lipca 2008r. w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych 31 XII 2009 Dokument typu Adobe Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2010-02-15 15:37:46

Opublikowane: 2009-12-22 14:34:05 (2631 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.037 sekund