Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 27 maja 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4846720
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Obwieszczenia - rok 2010

1. Obwieszczenie o wpłynięciu skargi na akt z zakresu administracji publicznej, tj. na postanowienie z dnia 19 listopada 2009 r. w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Kolejowej w Kartuzach, który został przesłany do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.
2. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji deszczowej na działkach nr 122/2, 129 położonych w Smętowie.
3. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz budowy przyłącza kablowego na terenie dz. 375, 356, 388, 376/3, 338/1,377 położonych w Kiełpinie.
4. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Kartuzach.
5. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia De 63 PE w Borowie.
6. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie ul. Kolejowej w Kartuzach
7. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV w Staniszewie
8. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działki nr ew. 328 w Kiełpinie
9. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 21/11, 21/17, 21/10 położonych w Kartuzach (os. Gen. W. Sikorskiego)
10. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działek nr ew. 605, 606, 595/2 położonych w Prokowie
11. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z hydrantem i przepompownią wody na terenie działek nr ew. 126/1, 126/4, 121, 94/1, 112/2 położonych w Grzybnie
12. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1. fragmentu miasta Kartuzy: ulic Sambora, Majkowskiego; 2. fragmentu miasta Kartuzy: obejmującego działki numer 100/2 i część 100/5, położone w Kartuzach przy ul. Słonecznej
13. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dla zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku szkoły na funkcję usług oświaty - cele dydaktyczne, na działce nr ew. 55 położonej w Kartuzach przy ul. 3-go Maja
14. Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia wyjaśniającego wątpliwości co do treści decyzji Burmistrza Gminy Kartuzy nr IK.R.7639-15/09/10 z dnia 2 luty 2010 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Kolejowej w Kartuzach
15. Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy - rejon ulic Bielińskiego i Dworcowej
16. Obwieszczenie informujące o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, odwołania jednego z uczestników postępowania od decyzji Burmistrza Gminy Kartuzy nr IK.R.7639-15/09/10 z dnia 2 lutego 2010r.
17. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 200/54, 200/48, 200/55 położonych w Łapalicach.
18. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na działce nr ew. 76/20 położonej w Kartuzach.
19. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 387/2, 387/3, 387/4, 385/1 położonych w Dzierżążnie.
20. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu dotyczącym realizacji przedsięwzięcia: Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Żarnowiec -Sierakowice, której celem jest zamknięcie tzw. pierścienia zasilania pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi Gdańsk Błonia - Tczew Rokitki - Starogard Gdański - Skarszewy - Kościerzyna - Sierakowice.
21. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV w Grzybnie.
22. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1906G Hopy-Grzybno
23. Postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV Sierakowice-Żarnowiec.
24. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowy istniejących przyłączy na działkach położonych w Sitnie.
25. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działek nr ew. 605, 606, 595/2 położonych w Prokowie.
26. Obwieszczenie informujące o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa mięsnego w Dzierżążnie oraz składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej.
27. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek w Grzybnie.
28. Obwieszczenie informujżce o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu elektromechaniki pojazdowej, na terenie działki nr ew. gr. 422/4 w m. Kiełpino oraz składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej.
29. Obwieszczenie informujące o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na dokończeniu budowy hotelu w m. Łapalice oraz składania uwag i wniosków,.
30. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek położonych w Prokowie.
31. Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV Sierakowice- Żarnowiec oraz uchyleniu postanowienia z dnia 09 marca 2010r , nr GOP-7331-228-ODM.ZAW/2007/2010 w sprawie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV Sierakowice-Żarnowiec..
32. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z zapleczem usługowym w m. Mezowo.
33. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z hydrantem i przepompownią, wody na terenie działek położonych w Grzybnie.
34. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci teletechnicznej na terenie działek w Kiełpinie.
35. Obwieszczenie informujące o wystąpieniu, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, z prośbą o uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia: budowa hotelu na działkach w m. Łapalice.
36. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz budowy przyłącza kablowego na terenie dz. 375, 356, 388, 376/3, 338/1, 377 położonych w Kiełpinie.
37. Obwieszczenie o mozliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejacego budynku garażu na zakład stolarski, na działce nr ew. gr. 19/15 w m. Kosy.
38. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr ew 389, 489, 490, 498, 148, 145/10, 145/14, 145/11, 145/12, 145/13 położonych w Staniszewie.
39. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr ew 387/2, 387/3, 387/4, 385/1 położonych w Dzierążąnie.
40. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Kartuzach obręb, nr ew. gruntu 6, 7, 8/4, 120.
41. Obwieszczenie o wydaniu decyzji okreslajacej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie hali wielofunkcyjnej, na działce nr ew. gr. 337/2 w m. Prokowo, w której odbywać się będzie obróbka kamienia naturalnego.
42. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 200/54, 200/48, 200/55 położonych w Łapalicach.
43. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci energetycznej na terenie działek nr ew. 385/107, 385/80,0385/106 w Brodnicy Górnej.
44. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego na terenie działek nr ew. 180/12, 182/1, 183/3 położonych w Borowie.
45. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii energetycznej kablowej nn 0.4 kV na terenie działek nr 113, 121/2, 186/1, 186/2, 186/4, 186/5, 186/7, 186/9, 186/10, 186/11, położonych w Starej Hucie.
46. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii energetycznej SN/nn i, budowy linii energetycznej nn 0.4 kV na terenie działek nr 213/1, 213/3, 213/4, 216/5, 216/6, 216/7, 216/8, 219, 220/1, 220/3, 220/4, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8, 220/9, 359, 360, 361, 363, 364, 365, 366/1, 366/2 położonych w Mezowie.
47. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 134 i 52 w Sitnie.
48. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 338, 336, 341/1, 649 z przyłączem do działki nr ew. 648 w Brodnicy Górnej.
49. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 21/11, 21/17, 21/10, położonych w Kartuzach obręb 8 (os. Gen.W. Sikorskiego).
50. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr ew. 393/1, 403/1, 393/3 w Brodnicy Dolnej.
51. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dobudowy windy i przedsionka wejściowego do budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej na działce nr 162/18 położonej w Kartuzach, przy ul. Mściwoja II.
52. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii energetycznej kablowej nn 0.4 kV na terenie działek nr 169/1, 173, 171, 172/1 położonych w Mężowie.
53. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działki nr ew. 9 w Mężowie.
54. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 385/149, 385/84, 385/49 położonych w Brodnicy Górnej.
55. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 385/84, 385/49 położonych w Brodnicy Górnej.
56. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr ew. 318/1, 318/2, 318/3, 318/4, 318/6, 318/7, 318/8, 321/2 w Grzybnie.
57. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 318/1,318/2, 318/3, 318/4, 318/6, 318/7, 318/8, 319, 320, 321/2, 328/12, 328/13 w Grzybnie.
58. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr ew. 472/1, 473/13, 473/14, 473/15 położonych w Prokowie.
59. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 84/2, 372, 144/7, 144/3 144/4 144/5, 144/6 w Staniszewie.
60. Obwieszczenie informujące o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym, na działce nr ew. gr. 186/1 w m. Kartuzy, składania uwag i wniosków.
61. Zawiadomienie o wywieszeniu w tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
62. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji Nr WI.II/EZ/7119/8-10/10/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn: „ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 211 (UL. WZGÓRZE WOLNOŚCI I UL. JEZIORNA) Z UL. KLASZTORNĄ, UL. 3-GO MAJA I UL. PARKOWĄ NA PLACU ŚW. BRUNONA W KARTUZACH".
63. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci teletechnicznej na terenie działek nr ew. 610, 608/4, 628/1, 629/1, 597/1, 643, 170/5, 569 w Kiełpinie.
64. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr ew. 312/3, 143/11, 143/26, 143/30 położonych w Łapalicach.
65. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 326/4, 326/6, 314, 326/10, 326/1, 326/9, 326/8, 326/7 położonych w Smętowie.
66. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie obiektu, w którym świadczyć się będzie usługi z zakresu ślusarstwa i kowalstwa na działce nr ew. gr. 138/6 w m. Borowo.
67. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla usunięcia kolizji linii SN 15 kV napowietrznej z planowaną zabudową na działce nr ew. 39/4, przebudowa sieci SN 15kV napowietrznej, skablowanie części trasy na działkach nr ew. 39/3, 39/4 w Grzybnie.
68. Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z zapleczem usługowym, na działce nr ew. gr. 174/2 w m. Mezowo, na etapie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
69. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ew. gr. 305/5 w m. Smętowo Chmieleńskie.
70. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na utworzeniu punktu odbioru złomu na działce nr ew. gr. 94/8 w m. Kartuzy, obręb ew. nr 9.
71. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zakładu elektromechaniki pojazdowej, na działce nr ew. gr. 422/4 w m. Kiełpino.
72. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy budynku NZOZ (dobudowa windy i przedsionka wejściowego)
73. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 60/1, 75/8 położonych w Kartuzach
74. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla usunięcia kolizji linii SN 15 kV napowietrznej z planowaną zabudowana działce nr ew. 39/4, przebudowa sieci SN 15kV napowietrznej, skablowanie części trasy na działkach nr ew. 39/3, 39/4 w Grzybnie.
75. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno, rejon ulic Kartuskiej, Bocznej i Kaszubskiej w gminie Kartuzy
76. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: fragmentu wsi Grzybno oraz fragmentu wsi Dzierżążno
77. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie:„Budowa ulicy Kolejowej w ciągu drogi gminnej nr 155017G w Kartuzach wraz z brakującą infrastrukturą”
78. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 266/2, 266/66, 279/3, 279/10, 279/5 położonych w Kiełpinie.
79. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr/c d63PE na terenie działek nr 106/9, 616, 615, 521, 103/8 położonych w Borowie.
80. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działki nr ew. 9 w Mezowie.
81. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr ew. 312/3, 143/11, 143/26, 143/30 położonych w Łapalicach.
82. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Pomieczyńska Huta, Kiełpino, Dzierżążno oraz Kartuzy-Burchardztwo
83. Obwieszczenie o sprostowaniu błędu pisarskiego w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno, rejon ulic Kartuskiej, Bocznej i Kaszubskiej w gminie Kartuzy
84. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr ew. 393/1, 403/1, 393/3 w Brodnicy Dolnej.
85. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 338, 336, 341/1, 649 z przyłączem do działki nr ew. 648 w Brodnicy Górnej
86. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii energetycznej kablowej nn 0.4 kV na terenie działek nr 113, 121/2, 186/1, 186/2, 186/4, 186/5, 186/7, 186/9, 186/10, 186/11 położonych w Starej Hucie
87. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działkach nr 174/4, 173, 172/1 położonych w Mezowie
88. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci energetycznej SN-15kV, nn 0,4kV, stacji transformatorowej słupowej i przebudowy sieci napowietrznej SN-15kV i nn 0.4kV na działkach nr 332, 334, 333, 335, 336, 338, 344 położonych w Łapalicach.
89. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia, w którym nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1906G Grzybno-Hopy, na odcinku km 0+000 do km 1+888,36, zlokalizowanej na terenie Gmin Kartuzy i Przodkowo
90. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 134 i 52 w Sitnie
91. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci energetycznej na terenie działek nr ew. 190/2 i 569 położonych w Kiełpinie
92. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci energetycznej na terenie działek nr ew. 385/107, 385/80, 385/106 w Brodnicy Górnej.
93. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie: „Budowa ulicy Kolejowej w ciągu drogi gminnej nr 155017G w Kartuzach wraz z brakującą infrastrukturą”
94. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kartuzy, obejmującego część działki nr 63/2, położonej przy ul.3-go Maja w Kartuzach
95. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 169/1, 173, 171, 172/1 w Mezowie.
96. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii energetycznej SN 15kV, budowy stacji transformatorowej SN/nn i budowy linii energetycznej nn 0.4 kV na terenie działek nr 213/1, 213/3, 213/4, 216/5, 216/6, 216/7, 216/8, 219, 220/1, 220/3, 220/4, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8, 220/9, 359, 360, 361, 363, 364, 365, 366/1, 366/2 położonych w Mezowie.
97. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku garażu na zakład stolarski, na działce nr ew. gr. 19/15 w m Kosy.
98. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 84/2, 372, 144/7, 144/3, 144/4, 144/5, 144/6 w Staniszewie.
99. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii napowietrznej i kablowej SN 15kV i nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej słupowej w Brodnicy Górnej działki nr ew. 322/37, 321/2, 321/1, 325/2, 320/1, 320/34, 320/10, 320/8, 320/21, 320/28, 320/4, 319/5, 319/4, 326, 327, 328/5, 328/19, 328/18, 328/16, 328/17, 328/3, 328/20, 328/28.
100. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1906G Grzybno-Hopy, na odcinku km 0+000 do km 1+888,36, zlokalizowanej na terenie Gmin Kartuzy i Przodkowo, na następujących działkach: obr. geodezyjny Grzybno, gnu Kartuzy: 53, 46, 493, 3091/1, 3070/1, 70/3, 70/4, 3070/2, 359/1, 359/6, 358, 357, 356, 262/1, 351/8, 347, 359/3, 136/6,136/16,136/1,136/3, 53/4; obr. geodezyjny Kosowo, gm. Przodkowo: 95/3, 95/2, 95/1, 3090/1, 3090/2, 90/3, 90/4; obr. geodezyjny Szarłata, gm. Przodkowo: 660/1, 660/2, 669, 675.
101. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 326/4, 326/6, 314, 326/10, 326/1, 326/9, 326/8, 326/7 położonych w Smętowie.
102. Obwieszczenie o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym, na działce nr ew. gr. 186/1 w m. Kartuzy.
103. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw z zapleczem usługowym, na działce nr ew. gr. 174/2 w m. Mezowo.
104. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia De 90 PE na terenie działek nr ew. 212, 213 obręb 3, działek nr ew. 36/1, 38/3 obręb 5, działek nr ew. 158/4, 158/6, 159/3, 160/1, 165/1 obręb 8 położonych w Kartuzach.
105. Obwieszczenie w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Brodnicy Górnej oznaczonych numerami działek 356/41 i 243/3
106. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 54/66, 54/67, 54/75, 54/70, 54/71,54/73, 54/72, 54/74, 54/69, 52, 178 położonych w Sitnie.
107. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 385/149, 385/84, 385/49 położonych w Brodnicy Górnej.
108. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy cmentarza, budowy ogrodzenia, ciągu pieszo-jezdnego, oświetlenia na terenie działek nr ew. 382/6, 382/11 w Mirachowie.
109. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 385/84, 385/49 położonych w Brodnicy Górnej.
110. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej oraz elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 30, 27, 52, 23, 174/3, 42/49, 42/9, 44/3 położonych w Sitnie.
111. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 60/1, 75/8 położonych w Kartuzach, obr. 1.
112. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci energetycznej SN-15kN, nn 0,4kV, stacji transformatorowej słupowej i przebudowy sieci napowietrznej SN-15kV i nn 0,4kV na działkach nr 332, 334, 333, 335, 336, 338, 344 położonych w Łapalicach.
113. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 146/23, 5/1, 146/2, 146/11, 146/27, 146/28, z przyłączem do działki nr ew. 146/29 w Kolonii
114. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działkach nr 174/4, 173, 172/1 położonych w Mezowie
115. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ew. 14, 258/1, 258/5, 974, 247, 260/3, 260/7 oraz sieci wodociągowej na działkach nr ew. 245/16, 252/1, 247, 245/14, 260/3, 260/7, dla zaopatrzenia działek nr ew. 260/1, 260/2, 260/5, 260/6, 260/8, 260/9 w Kiełpinie.
116. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla montażu złącz kablowych z układami pomiarowymi oraz odcinki kabli zasialających działki nr ew. 320/4, 320/6, 320/7, 320/20, 320/23, 320/24, 320/25, 320/26, 320/27, 320/34, 319/1, 319/2, 319/3, 328/17, 328/18, 328/9, 328/11, 328/21, 328/22, 328/26, 328/25, 328/24, 328/32, 328/36, 328/37, 328/35, 328/15, 328/38, 328/39, 328/40, 328/41, 328/42, 328/31, 328/29, 328/30 położone w Brodnicy Górnej.
117. Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 266/2, 266/66, 279/3, 279/10, 279/5 położonych w Kiełpinie.
118. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN- 15 kV, słupowej stacji tranformatorowej oraz elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 49, 99/12, 99/14, 99/15, 99/16, 99/17, 98/4, 98/5, 99/8, 99/9, 99/10, 100/1, 101, 181/1 położonych w Ręboszewie.
119. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji Nr WI.I/EK/7111-400/10 utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Kartuskiego z dnia 30.09.201 Or Nr B.DP.7324-3/10 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej: „Budowa ulicy Kolejowej w ciągu drogi gminnej nr 155017G w Kartuzach wraz z brakującą infrastrukturą".
120. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 199/36, 199/34, 199/37, 199/8 w Łapalicach
121. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią na terenie działek nr ew. 266/70, 266/66, 279/3, 275/2, 279/10 w Kiełpinie
122. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr/c d63PE na terenie działek nr 106/9, 616, 615, 521, 103/8 położonych w Borowie
123. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw w Staniszewie, zlokalizowanej na nieruchomości nr ew. gr. 72/3 i 77/4, na etapie przed zmianą decyzji Burmistrza Gminy Kartuzy nr IK.R.7639-35/08/09 z dnia 14 sierpnia 2009 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw w Staniszewie, zlokalizowanej na nieruchomości nr ew. gr. 72/3
124. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia De 63 PE na terenie działek nr ew. 179/25, 111/6, 178/4, 178/7, 178/5, 177/5, 178/8 położonych w Borowie.
125. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działki nr ew. 294/7 w Smętowie
126. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia De 90 PE na terenie działek nr ew. 212, 213 obręb 3, działek nr ew. 36/1, 38/3 obręb 5, działek nr ew. 158/4, 158/6, 159/3, 160/1, 165/1 obręb 8 położonych w Kartuzach.
127. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii napowietrznej i kablowej SN 15kV i nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej słupowej w Brodnicy Górnej
128. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nadbudowy budynku szkoły o sale dydaktyczne oraz obserwatorium astronomiczne, rozbudowy o łącznik, remont budynku na działce nr ew. 11/2 w Kiełpinie.


Ostatnia zmiana: 2010-12-30 12:37:28

Opublikowane: 2010-01-12 14:54:18 (5174 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.070 sekund