Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 28 maja 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4308797
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

ZARZĄDZENIA 2010 (styczeń - sierpień)

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY KARTUZY
ROK 2010
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
1/2010 w spr. ustalenia wysokości stałego zapasu gotówki na bieżące wydatki 11 I 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
2/2010 w spr. ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz harmonogramu realizacji budżetu na 2010 rok 13 I 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
3/2010 w spr. Instrukcji postępowania w przypadku podejrzenia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy Kartuzy 14 I 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
4/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 14 I 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
4A/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 14 I 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
5/2010 w spr. zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kartuzy 20 I 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
6/2010 w spr. powołania składu Komisji Opiniującej oferty i przyjęcia regulaminu jej pracy 22 I 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
7/2010 w spr. powołania Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w Kartuzach 26 I 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
8/2010 w spr. upoważnienia dla Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego i koordynatora Zespołu ds projektów międzywydziałowych Wydziału Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy Kartuzy 1 II 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
9/2010 w spr. ustanowienia Regulamin postępowania przy doręczaniu przesyłek urzędowych Rady Miejskiej i Urzędu Gminy Kartuzy na obszarze Miasta Kartuzy 1 II 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
10/2010 w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Kartuzy przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2010 w sferach: Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekraacji; Krajoznastwo i aktywny wypoczynek; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 3 II 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
11/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 8 II 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
12/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 8 II 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
13/2010 w spr. zmiany zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Kartuzy 8 II 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
14/2010 w spr. powołania Komisji opiniującej i rozpatrującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza i Dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy 23 II 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
15/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 1 III 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
16/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 2 III 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
17/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2010 rok 2 III 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
18/2010 w spr. powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy Kartuzy 5 III 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
19/2010 w spr. zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Kartuzy nr 21 z dnia 29.04.2004r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 5 III 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
19a/2010 w spr. powołania składu Komisji Opiniującej wnioski na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym i ruchomym wpisanym do rejestru zabytków zlokalizowanym na terenie gminy Kartuzy 10 III 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
20/2010 w spr. powołania komisji do spraw oceny dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej przez Urząd Gminy Kartuzy 11 III 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
21/2010 w spr. uszczegółowienia zapisów Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 12 III 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
22/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok15 III 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
23/2010 w spr. ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy. 15 III 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
24/2010 w spr. upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki 16 III 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
25/2010 w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy oraz planów finansowych instytucji kultury za 2009r. 17 III 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
26/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok18 III 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
27/2010 w spr. warunków dofinansowania w formie częściowego zwrotu poniesienych kosztów na działania polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z budynków,budowli i instalacji 18 III 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
28/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok19 III 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
29/2010 w spr. powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie dorocznej nagrody Burmistrza Gminy Kartuzy za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Gminy Kartuzy pod nazwą „Lokalne Partnerstwo - Człowiek Roku 2009" 19 III 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
30/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok29 III 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
31/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 29 III 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
32/2010 w spr. powołania składu Komisji Oceny Projektów29 III 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
33/2010 w spr. udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do załatwiania spraw i wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Gminy Kartuzy dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 1 IV 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
34/2010 w spr. ustalenia regulaminu Straży Miejskiej w Kartuzach1 IV 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
35/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 6 IV 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
36/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok7 IV 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
37/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 7 IV 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
38/2010 w spr. odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy Kartuzy9 IV 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
39/2010 w spr. zmiany Zarządzenia nr 27/2008 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 31 marca 2008 r. (z późniejszą zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr 32/2008 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 3 kwietnia 2008 r.) w sprawie powołania Pełnomocnika i Zastępców Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kartuzy" współfinansowanego z Funduszu Spójności. 12 IV 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
40/2010 w spr. zmiany Zarządzenia nr 28/2008 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie powołania w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - Zespołu Realizacji Projektu (Project Implementation Unit - PIU).12 IV 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
41/2010 w spr. zasad korzystania z telefonów komórkowych 12 IV 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
42/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 15 IV 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
43/2010 w spr. IV 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
44/2010 w spr. powołania Komisji opiniującej i rozpatrującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza i Dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy 22 IV 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
45/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 04 V 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
46/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 07 V 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
47/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 07 V 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
47A/2010 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły oraz budynkiem gospodarczym położonej w Smętowie Chmieleńskim 18 V 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
48/2010 w spr. ustanowienia koordynatora gminnego 19 V 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
49/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 24 V 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
50/2010 w spr. zmiany zarządzenia Nr 65/2007 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i zasad dokonywania wydatków przez Urząd Gminy 24 V 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
51/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 27 V 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
52/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 28 V 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
53/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 28 V 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
54/2010 w spr. zmiany zarządzenia Burmistrza Gminy kartuzy Nr 41/2010 31 V 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
55/2010 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kartuzy 31 V 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
56/2010 w spr. ustanowienia Pełnomocnika Burmistrza Gminy Kartuzy ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 31 V 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
57/2010 w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kartuzy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. 1 VI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
58/2010 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 7/2005 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 1 VI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
59/2010 w spr. utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Kartuzach 1 VI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
60/2010 w spr. opracowania planu ewakuacji ludności III stopnia 09 VI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
61/2010 w spr. miejsc przeznaczonych na handel na terenie miasta Kartuzy, oprócz targowiska przy ul. Dworcowej 9 VI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
62/2010 w spr. odwołania członka obwodowej komisji wyborczej Nr 2 w Kartuzach powołanego dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. 11 VI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
63/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 11 VI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
64/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 11 VI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
65/2010 w spr. sporządzenia skonsolidowanego bilnsu 11 VI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
66/2010 w spr. powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 11 VI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
67/2010 w spr. wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 10 VI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
68/2010 w spr. udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do podpisania i realizacji aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 28 stycznia 2010r. 11 VI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
69/2010 w spr. powołania członka obwodowej komisji wyborczej Nr 2 w Kartuzach powołanego dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. 11 VI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
70/2010 w spr. zmiany zarzadzenia 57/10 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kartuzy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 20 czerwca 2010r. 16 VI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
71/2010 w spr. powołania Gminnej Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej 17 VI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
72/2010 w spr. odwołania członka obwodowej komisji wyborczej Nr 4 w Kartuzach powołanego dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. 17 VI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
73/2010 w spr. odwołania członka obwodowej komisji wyborczej Nr 11 w Grzybnie powołanego dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 20 czerwca 2010r. 17 VI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
74/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 21 VI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
75/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na rok 2010 21 VI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
76/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 28 VI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
77/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 29 VI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
78/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 29 VI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
79/2010 w spr. zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kartuzy 29 VI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
80/2010 w spr. odwołania członka obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Kartuzach powołanego dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. 30 VI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
81/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 9 VII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
82/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 9 VII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
83/2010 w spr. ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2010/2011 - "Wyprawka szkolna", dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzacym 12 VII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
83A/2010 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi „ Akademia Przedszkolaka " w Kartuzach 12 VII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
84/2010 w spr. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 13 VII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
85/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 16 VII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
86/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 16 VII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
87/2010 w spr. odwołania ze stanowiska dyrektora ZSO nr 2 w Kartuzach 23 VII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
88/2010 w spr. określenia zasad i procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kartuzy 23 VII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
89/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 29 VII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
90/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 30 VII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
91/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 30 VII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
92/2010 w spr. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kartuzy oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2010r. 2 VIII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
93/2010 w spr. wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kartuzy 2 VIII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
94/2010 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły oraz budynkiem gospodarczym położonej w Smętowie Chmieleńskim. 5 VIII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
95/2010 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach 5 VIII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
96/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 6 VIII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
97/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 6 VIII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
98/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 9 VIII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
99/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 9 VIII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
100/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 16 VIII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
101/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 16 VIII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
102/2010 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach 20 VIII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
103/2010 w spr. udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach 20 VIII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
104/2010 w spr. protokołu zdawczo-odbiorczego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach- jednostki organizacyjnej gminy 20 VIII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
105/2010 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kartuzy 20 VIII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
106/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 30 VIII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
107/2010 w spr. powołania Komisji archiwizacyjnej dla przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010 r. 30 VIII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
108/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzedu Gminy Kartuzy na 2010 rok 30 VIII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
109/2010 w spr. uchylenia zarządzenia nr 102/2010 z dnia 20 sierpnia 2010r. dotyczącego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach 31 VIII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
110/2010 w spr. uchylenia zarządzenia nr 103/2010 z dnia 20 sierpnia 2010r. dotyczącego udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach 31 VIII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
111/2010 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 104/2010 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie protokołu zdawczo-odbiorczego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach- jednostki organizacyjnej gminy. 31 VIII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz


Ostatnia zmiana: 2011-01-10 09:52:46

Opublikowane: 2010-01-14 09:39:47 (3955 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.035 sekund