Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Piątek, 26 kwietnia 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4794401
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Inne - Załatwianie spraw Obywateli - Zezwolenia i decyzje


    Procedura postępowania przy uzyskiwaniu zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów


1. Kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów:
Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów może wystąpić właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości bądź posiadacz nieruchomości za zgodą właściciela.

2. Co powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
- tytuł prawny władania nieruchomością;
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
- dla drzew - ilość w sztukach i obwód pnia każdego drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
- nr ewidencyjny gruntu oraz przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
- w przypadku krzewów - wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy w m2,
- rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

3. Gdzie należy skladać dokumenty:
Wnioski o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew/krzewów z terenu prywatnych posesji należy składać w pok. 100 Urzędu Gminy Kartuzy, ul. Hallera 1.
Jeżeli nieruchomość, na której rosną drzewa/krzewy przeznaczone do usunięcia - jest wpisana do rejestru zabytków - Biuro Powiatowego Konserwatora Zabytków, ul. 11 Listopada 7, 83-300 Kartuzy (w budynku Wydziału Budownictwa Starostwa powiatowego)

4.Uzyskania zezwolenia nie wymaga usunięcie drzew/krzewów:
- owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego
lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,
- na plantacjach drzew i krzewów,
- których wiek nie przekracza 10 lat,
- usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
- usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym
lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego,
i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
- stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.
- usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

5. Opłata skarbowa
- brak opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia
- w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych, może pobierać się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów. Jej wysokość wówczas ustalana jest indywidualnie.

6. Termin i sposób załatwienia
Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.
Sposób załatwienia sprawy:
Pracownicy Zespołu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska tut. Urzędu przeprowadzają oględziny w terenie i po analizie zebranych materiałów wydają stosowną decyzję.

7. Podstawa prawna
- art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z póź. zm.),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306),
- obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie ziełeni na rok 2011 (M.P. z 2010 r., Nr 76, poz. 954).

8. Tryb odwoławczy
Od każdej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Gminy Kartuzy.

Ostatnia zmiana: 2011-01-17 10:19:51

Opublikowane: 2003-06-23 14:40:06 (7392 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.041 sekund