Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 28 maja 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4308810
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały rok 2010

XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
24 luty 2010
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XL/494/2010 w spr. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 24 II 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/495/2010 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 24 II 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/496/2010 w spr. zmiany budżetu na 2010 rok 24 II 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/497/2010 w spr. emisji obligacji 24 II 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/498/2010 w spr. zmiany uchwały nr XIII/106/07 z 28 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2007-2012 24 II 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/499/2010 w spr. uchylenia uchwały Nr X/86/2007 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27.06.2007 r. w sprawie gospodarowania środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosporarki Wodnej w gminie Kartuzy 24 II 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/500/2010 w spr. waruków dofinansowania w formie częściowego zwrotu poniesionych kosztów na przedsięwzięcia związane z modernizacją żródeł ciepła z opalanych węglem na ekologiczne 24 II 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/501/2010 w spr. ustalenia dodatkowych tradycyjnych nazw miejscowości w Gminie Kartuzy w języku kaszubskim 24 II 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/502/2010 w spr. złożenia wniosku o wpisanie Gminy Kartuzy do Rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości 24 II 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/503/2010 w spr. wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kartuzy do wspólnej realizacji projektu pn. Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Kartuzach, Kościerzynie, Bytowie 24 II 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/504/2010 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikat przy sprzedaży lokali komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców 24 II 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/505/2010 w spr. wydzierżawienia działki o nr ewid.181/21 o pow.1.0168 ha położonej w Kartuzach na okres 20 lat z przeznaczeniem na targowisko gminne 24 II 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/506/2010 w spr. wydzierżawienia części działki nr 271/10 o pow. do 800 m2 położonej w Smętowie Chmieleńskim na okres 10 lat z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw 24 II 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/507/2010 w spr. uchylenia Uchwały nr XXXVIII/486/06 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie dziesięcioletniej dzierżawy działki o nr 286/18 położonej w Kartuzach przy ul.Majkowskiego 24 II 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/508/2010 w spr. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy rejon ulic Bielińskiego, Dworcowa 24 II 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/509/2010 w spr. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kartuzach na 2010 r. 24 II 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/510/2010 w spr. zatwierdzenia realizacji projektu: "Jakość oświaty w naszej gminie. Kursy doskonalące dla nauczycieli, pracowników administracji oświatowej i kadry zarządzającej oświatą w gminie Kartuzy" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 24 II 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/511/2010 w spr. zmiany uchwały nr XV/140/2007 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dzierżążno na lata 2007-2014 24 II 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/512/2010 w spr. komunalizacji mienia Skarbu Państwa 24 II 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/513/2010 w spr. komunalizacji mienia Skarbu Państwa 24 II 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/514/2010 w spr. ustanowienia służebności przechodu i przejazdu 24 II 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/515/2010 w spr. wyrażenia zgody na skorzystanie z prawa pierwokupu i nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych 24 II 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
28 kwietnia 2010
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XLI/516/2010 w spr. zmiany budżetu na 2010 rok 28 IV 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/517/2010 w spr. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 28 IV 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/518/2010 w spr. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 28 IV 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/519/2010 w spr. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 28 IV 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/520/2010 w spr. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kartuzy oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli z 2010r. 28 IV 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/521/2010 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy - rejon jeziora Karczemnego i Mielonko 28 IV 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/522/2010 w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy - rejon ulic Sambora, Majkowskiego 28 IV 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/523/2010 w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kartuzy obejmującego działkę nr 100/2 i cz.dz.100/5 położonych w Kartuzach przy ul.Słonecznej 28 IV 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/524/2010 w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno organiczonego od zachodu rganicą wsi Mezowo, od południa i wschodu granicą gminy i od północy linią kolejową Kartuzy - Pruszcz Gdański, na terenie gminy Kartuzy 28 IV 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/525/2010 w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kiełpino ograniczonego ul.Kartuską, ul.Szkolną, ul.Starowiejską i od północy lasem, na terenie gminy Kartuzy 28 IV 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/526/2010 w spr. sprzedaży prawa własności niezabudowanej nieruchomości o nr ewid.356 położonej w Grzybnie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 28 IV 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/527/2010 w spr. sprzedaży prawa własności w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej o nr ewid.356/14 położonej w Brodnicy Górnej 28 IV 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/528/2010 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości obejmującej działkę o nr ewid. 111/12 położonej w Kartuzach 28 IV 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/529/2010 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości obejmującej część działki o nr ewid. 108/13 położonej w Kartuzach 28 IV 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/530/2010 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości obejmującej część działki o nr ewid. 40 położonej w Koloni 28 IV 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/531/2010 w spr. ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na terenie działki o nr ewid. 159/3 położonej w Kartuzach obr.3 28 IV 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/532/2010 w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Karuzach o podziale gminy Kartuzy na okręgi wyborcze 28 IV 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/533/2010 w spr. nadania imienia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kartuzach 28 IV 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/534/2010 w spr. uchwalenia statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach 28 IV 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/535/2010 w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Kartuzy z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok 28 IV 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/536/2010 w spr. zmiany uchwały nr XIII/106/07 z 28 września 2007r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2007-2012 28 IV 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/537/2010 w spr. odstąpienia od wyodrębnienia z budżetu gminy środków stanowieących Fundusz Sołecki 28 IV 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/538/2010 w spr. utworzenia na obszarze gminy Kartuzy odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwiec 2010r. 28 IV 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
26 maja 2010r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XLII/539/2010 w spr. zmiany budżetu na 2010 rok 26 V 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/540/2010 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach za 2009 rok 26 V 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/541/2010 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach za 2009 rok 26 V 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/542/2010 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kaszubski Dwór w Kartuzach za 2009 rok 26 V 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/543/2010 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii Refektarz w Kartuzach za 2009 rok 26 V 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/544/2010 w spr. uchylenia Uchwały Nr XLV/360/98 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 31 marca 1998 roku w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej 26 V 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/545/2010 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości obejmującej działkę o nr ewid. 16/24 położonej w Kartuzach 26 V 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/546/2010 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości obejmującej działkę o nr ewid. 168/2 położonej w Bączu 26 V 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/547/2010 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości obejmującej część działki o nr ewid. 54/6 położonej w Kartuzach 26 V 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/548/2010 w spr. sprzedaży prawa własności niezabudowanej nieruchomości o nr ewid. 54/9 położonej w Kartuzach w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 26 V 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/549/2010 w spr. sprzedaży prawa własności w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości niezabudowanej o nr ewid. 281/7 położonej w Garczu 26 V 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/550/2010 w spr. zmiany statutu Urzędu Gminy Kartuzy 26 V 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/551/2010 w spr. uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 26 V 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/552/2010 w spr. zmiany uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutu gminnej instytucji kultury Centrum Kultury Kaszubski Dwór w Kartuzach 26 V 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/553/2010 w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Kartuzy 26 V 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/554/2010 w spr. wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego 26 V 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/555/2010 w spr. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 26 V 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
28 czerwca 2010r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XLIII/556/2010 w spr. wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy 28 VI 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/557/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 28 VI 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/558/2010 w spr. zmiany uchwały nr XIII/106/07 z 28 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2007-2012 28 VI 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/559/2010 w spr. określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 28 VI 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/560/2010 w spr. udzielania pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu 28 VI 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/561/2010 w spr. ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości wynikajacym z jej podziału na terenie Gminy Kartuzy 28 VI 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/562/2010 w spr. utraty mocy obowiązującej uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach Nr XXII/302/00 z dnia 29 sierpnia 2000r., Nr IX/75/07 z dnia 23 maja 2007r. oraz Nr XVI/173/07 z dnia 27 grudnia 2007 28 VI 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/563/2010 w spr. zasad i wysokości opłat za płatne miejsca postojowe na terenie miasta Kartuzy 28 VI 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/564/2010 w spr. zmiany uchwały nr XV/139/2007 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brodnica Górna na lata 2007-2014 28 VI 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/565/2010 w spr. zawarcia umowy dzierżawy lokalu położonego w Kartuzach, mieszczącego sie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach, os. Wybickiego 33, 83-300 Kartuzy 28 VI 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/566/2010 w spr. zawarcia umowy dzierżawy pomieszczeń mieszczących sie w Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach, ul. Piłsudskiego 10, 83-300 Kartuzy 28 VI 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/567/2010 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości obejmujacej działkę o nr ewid. 108/13 położonej w Kartuzach 28 VI 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/568/2010 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikat przy sprzedaży lokali komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców 28 VI 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/569/2010 w spr. sprzedaży prawa własności niezabudowanej nieruchomosci o nr ewid.264 położonej w Dzierżążnie w trybie bezprzetargowym 28 VI 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/570/2010 w spr. uchwalenia aktualizacji Programu ochrony środowiska na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 dla Gminy Kartuzy 28 VI 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/571/2010 w spr. uchwalenia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kartuzy na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016 28 VI 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/572/2010 w spr. wyboru Przewodniczacego Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Kartuzach 28 VI 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


Ostatnia zmiana: 2010-12-02 12:10:46

Opublikowane: 2010-03-05 08:59:12 (4169 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.036 sekund