Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Niedziela, 24 czerwca 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4348960
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Zarządzenia 2010 (wrzesień - grudzień)

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY KARTUZY
ROK 2010
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
112/2010 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach 1 IX 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
113/2010 w spr. udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach 1 IX 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
114/2010 w spr. protokołu zdawczo-odbiorczego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach- jednostki organizacyjnej gminy. 1 IX 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
115/2010 w spr. powołania Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w Kartuzach. 1 IX 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
116/2010 w spr. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy 1 IX 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
117/2010 w spr. powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy Kartuzy 9 IX 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
118/2010 w spr. uczestnictwa w rejonowym treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) 13 IX 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
119/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 15 IX 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
120/2010 w spr. materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2011 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy 15 IX 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
121/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok. 16 IX 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
122/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 16 IX 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
123/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok. 20 IX 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
124/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 20 IX 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
125/2010 w spr. powołania Komisji opiniującej i rozpatrującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza i Dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy 23 IX 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
126/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 05 X 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
127/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 05 X 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
128/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 11 X 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
129/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 11 X 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
130/2010 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Kartuzy 14 X 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
131/2010 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych gminy Kartuzy 14 X 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
132/2010 w spr. planu dyżurów Gminnego Biura Spisowego w Kartuzach 14 X 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
133/2010 w spr. wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Kartuzy 27 X 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
134/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 27 X 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
135/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 29 X 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
136/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy kartuzy na 2010 rok 29 X 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
137/2010 w spr. ustanowienia koordynatora gminnego 3 XI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
138/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 8 XI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
138A/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 8 XI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
139/2010 w spr. przyjęcia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
- pobierz
12 XI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
140/2010 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 15 XI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
141/2010 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 15 XI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
142/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 17 XI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
143/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 17 XI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
144/2010 w spr. odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kartuzy 29 XI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
145/2010 w spr. przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kartuzy 29 XI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
146/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 29 XI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
147/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 29 XI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
148/2010 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola z oddziałami integracyjnymi „ Akademia Przedszkolaka " w Kartuzach 30 XI 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
149/2010 w spr. ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie sortów mundurowych 1 XII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
150/2010 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 1 XII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
151/2010 w spr. ustalenia dnia 24 grudnia 2010r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kartuzy 1 XII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
152/2010 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2011 roku w sferach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa 3 XII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
153/2010 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2011 roku w sferach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 3 XII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
154/2010 w spr. powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. 9 XII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
155/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 13 XII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
156/2010 w spr. powołania pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2009 13 XII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
157/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 22 XII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
158/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 23 XII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
159/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 23 XII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
160/2010 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów znajdujących się w magazynie Urzędu Gminy Kartuzy 30 XII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
161/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok. 31 XII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
162/2010 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2010 rok 31 XII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
163/2010 w spr. ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy. 31 XII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
164/2010 w spr. powołania w Wydziale ds. Zamówień Publicznych i Realizacji Projektu Jednostki Realizującej Projekt (JRP). 31 XII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
165/2010 w spr. powołania Pełnomocnika i Zastępców Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 31 XII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
166/2010 w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kartuzy 31 XII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
167/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok. 31 XII 2010 Dokument typu Adobe Reader - pobierz


Ostatnia zmiana: 2011-02-17 10:33:27

Opublikowane: 2010-09-24 12:43:50 (2762 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.042 sekund