Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Wtorek, 24 kwietnia 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Studium UiKZP - PROJEKT
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4260793
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały rok 2010 lipiec - październik

XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
29 lipca 2010r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XLIV/573/2010 w spr. przystąpienia Gminy Kartuzy do wspólnej realizacji projektu pn. „Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby jednostek ratownictwa działających w gminach: Chmielno, Kartuzy, Somonino i Sulęczyno w powiecie kartuskim " 29 VII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIV/574/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 29 VII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIV/575/2010 w spr. zmiany uchwały nr XIII/106/07 z 28 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2007-2012 29 VII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
15 wrzesień 2010r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XLV/576/2010 w spr. szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kartuzy oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, a (aliże wskazania organów do tego uprawnionych 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/577/2010 w spr. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/578/2010 w spr. ustalenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kartuzy. 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/579/2010 w spr. komunalizacji mienia Skarbu Państwa 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/580/2010 w spr. sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ewid. dz. 419/11 położonej w Brodnicy Dolnej w trybie bezprzetargowym 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/581/2010 w spr. sprzedaży prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ewid. dz. 54/7 położonej w Kartuzach w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/582/2010 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej obejmującej część działki o nr ewid. 35/2 położonej w Staniszewie. 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/583/2010 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej obejmującej część działki o nr ewid. 108/13 położonej w Kartuzach. 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/584/2010 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej obejmującej część działki o nr ewid. 60 położonej w Kartuzach. 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/585/2010 w spr. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kartuzy, obejmującego część działki nr 63/2, położonej przy ul.3-go Maja w Kartuzach. 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/586/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/587/2010 w spr. zmiany uchwały nr XIII/106/07 z 28 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2007-2012. 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/588/2010 w spr. zaliczenia części drogi powiatowej Nr P1904G do kategorii dróg gminnych 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/589/2010 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Brodnica Górna. 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/590/2010 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Kiełpino. 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/591/2010 w spr. zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy. 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/592/2010 w spr. określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/593/2010 w spr. rozpatrzenia skargi na działaność Burmistrza Gminy Kartuzy. 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/594/2010 w spr. udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogatynia 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/595/2010 w spr. udzielenia pomocy finansowej Gminie Gąbin. 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/596/2010 w spr. zmiany uchwały Nr XL/501/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia dodatkowych tradycyjnych nazw miejscowości w Gminie Kartuzy w języku kaszubskim 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/597/2010 w spr. zmiany uchwały Nr XL/502/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 24 lutego 2010r, w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Kartuzy do Rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości. 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/598/2010 w spr. zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Brodnica Górna na lata 2010-2017" 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/599/2010 w spr. udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia Nr 325a w budynku Urzędu Gminy z NSZZ „Solidarność". 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/600/2010 w spr. udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 1 m kw. powierzchni użytkowej w budynku Urzędu Gminy, z CTB Poland Grzegorz Grubba z Gdyni, na potrzeby umieszczenia ogólnodostępnego urządzenia kopiującego. 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/601/2010 w spr. przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji do spraw Oświaty Rady Miejskiej w Kartuzach 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/602/2010 w spr. zmiany uchwały Nr II/10/06 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie powołania składu komisji stałej Rady Miejskiej w Kartruzach do spraw Gospodarczych i Rolnictwa 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/603/2010 w spr. zawarcia umowy dzierżawy pomieszczeń mieszczących się w Zespole Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach, os.Wybickiego 33, 83-300 Kartuzy. 15 IX 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
8 październik 2010r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XLVI/604/2010 w spr. zmiany uchwały numer XIII/106/07 z dnia 28 września 2007r w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2007-2012 8 X 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVI/605/2010 w spr. utworzenia na obszarze gminy Kartuzy odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Kartuzach, Rady Powiatu Kartuskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Burmistrza Gminy Kartuzy zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 8 X 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVI/606/2010 w spr. przystąpienia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu czynnikiem rozwoju i integracji społeczności lokalnej" w ramach Działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. 8 X 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
27 październik 2010r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XLVII/607/2010 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok 27 X 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/608/2010 w spr. zmiany uchwały Nr XXX/384/09 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego 27 X 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/609/2010 w spr. zmiany uchwały Nr XXV/342/05 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wyagrodzenia za inkaso 27 X 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/610/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 27 X 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/611/2010 w spr. zmiany uchwały nr XIII/106/07 z 28 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2007-2012 27 X 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/612/2010 w spr. komunalizacji mienia Skarbu Państwa 27 X 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/613/2010 w spr. darowizny na rzecz Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym dziatki 56/4 położonej w Kartuzach. 27 X 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/614/2010 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Kiełpino 27 X 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/615/2010 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok. 27 X 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/616/2010 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok 27 X 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/617/2010 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kiełpino na lata 2010-2017 27 X 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/618/2010 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mirachowo na lata 2010-2017 27 X 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/619/2010 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mezowo na lata 2010-2017 27 X 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/620/2010 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ręboszewo na lata 2010-2017 27 X 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/621/2010 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bącz na lata 2010-2017 27 X 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/622/2010 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borowo na lata 2010-2017 27 X 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/623/2010 w spr. powołania Rady Muzeum Kaszubskiego im.F.Tredera w Kartuzach 27 X 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/624/2010 w spr. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 27 X 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/625/2010 w spr. sprzedaży prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 306/33 położonej w Dzierżążnie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 27 X 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/626/2010 w spr. zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. "Gmina Kartuzy- myślimy globalnie, działamy lokalnie" wnioskowanego przez Gminę Kartuzy do współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 27 X 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/627/2010 w spr. przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Kartuzy w roku szkolnym 2009/2010, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych gminy Kartuzy". 27 X 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/628/2010 w spr. określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2011 r. oraz unormowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty w Gminie Kartuzy 27 X 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


Ostatnia zmiana: 2010-12-07 09:31:50

Opublikowane: 2010-12-02 12:05:39 (3170 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.043 sekund