Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 28 maja 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4308796
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Zarządzenia 2011 / styczeń - październik /

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY KARTUZY
ROK 2011
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
1/2011 w spr. powołania na stanowisko I Zastępcy Burmistrza Gminy Kartuzy 4 I 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
2/2011 w spr. ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 7 I 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
3/2011 w spr. upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki 11 I 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
4/2011 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 97/2009 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 15 września 2009 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych. 11 I 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
5/2011 w spr. powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji 11 I 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
6/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2011 rok 14 I 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
7/2011 w spr. ustalenia regulaminu korzystania z sal mieszczących się w budynkach oddanych w użyczenie Ochotniczym Strażom Pożarnym działającym na terenie Gminy Kartuzy. 14 I 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
8/2011 w spr. Aktualizacji Programu Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży w Gminie Kartuzy na lata 2011-2016 24 I 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
9/2011 w spr. powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Gminy Kartuzy dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 24 I 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
10/2011 w spr. powołania składów Komisji Konkursowych opiniujących oferty i przyjęcia regulaminu ich pracy 24 I 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
11/2011 w spr. powierzenia zadań doradztwa metodycznego 24 I 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
12/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2011 rok 27 I 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
13/2011 w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Kartuzy przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2011 w sferach: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" oraz „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym". 28 I 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
14/2011 w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Kartuzy przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2011 w sferach: „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji", „działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego", „działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym" "turystyki i krajoznawstwo" 28 I 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
15/2011 w spr. uchylenia zarządzenia Nr 27/2010 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 18 marca 2010 roku. 1 II 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
16/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2011 rok 2 II 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
17/2011 w spr. wyborów sołtysów i członków rad sołeckich. 8 II 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
18/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2011 rok 08 II 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
19/2011 w spr. planu finansowego wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego. 14 II 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
20/2011 w spr. powołania Gminnej Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej 14 II 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
21/2011 w spr. powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 14 II 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
22/2011 w spr. powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy Kartuzy 22 II 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
23/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2011 rok 23 II 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
24/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok 24 II 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
25/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2011 rok 24 II 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
26/2011 w spr. wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Kartuzy, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz ustalenia „Listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy Kartuzy, które nie są otwierane w Kancelarii Ogólnej" 28 II 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
27/2011 w spr. powołania składu Komisji Oceny Projektów 2 III 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
28/2011 w spr. zmiany zarządzenia Nr 17/2011 z dnia 8.02.2011r w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich 2 III 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
29/2011 w spr. powołania komisji do spraw oceny dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej przez Urząd Gminy Kartuzy 7 III 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
30/2011 w spr. ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 8 III 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
31/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2011 rok 8 III 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
32/2011 w spr. powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie dorocznej nagrody Burmistrza Gminy Kartuzy za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Gminy Kartuzy pod nazwą „Lokalne Partnerstwo - Człowiek Roku" za rok 2010. 8 III 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
33/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2011 rok 23 III 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
34/2011 w spr. organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 23 III 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
35/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok 24 III 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
36/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2011 rok 24 III 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
37/2011 w spr. powołania składu Komisji Opiniującej wnioski na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym i ruchomym wpisanym do rejestru zabytków zlokalizowanym na terenie gminy Kartuzy 24 III 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
38/2011 w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok. 29 III 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
39/2011 w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2010r. 29 III 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
40/2011 w spr. przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kartuzy za 2010 rok. 29 III 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
41/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok 31 III 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
42/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2011 rok 31 III 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
43/2011 w spr. udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do realizacji projektu Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki trwającego w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. 5 IV 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
44/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok. 7 IV 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
44A/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy na 2011 rok 7 IV 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
45/2011 w spr. uszczegółowienia zapisów Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rok 2011 11 IV 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
46/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2011 rok 5 V 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
47/2011 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach 11 V 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
48/2011 w spr. archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. 12 V 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
49/2011 w spr. ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów na oddanie w najem (dzierżawę) lokali użytkowych 12 V 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
50/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2011 rok 18 V 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
51/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok 19 V 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
52/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2011 rok 19 V 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
53/2011 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Brodnicy Górnej 19 V 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
54/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok. 27 V 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
55/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2011 rok 27 V 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
55A/2011 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kartuzy 27 V 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
55B/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2011 rok 27 V 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
56/2011 w spr. wprowadzenia „Regulaminu dostępu i korzystania z pomieszczeń przeznaczonych dla organizacji społecznych w Urzędzie Miejskim w Kartuzach" 31 V 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
57/2011 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na oddanie dzierżawę lokali użytkowych: przy ul. gen. J.Hallera 3 i w budynku przy ul. J. Wybickiego 33 w Kartuzach 2 VI 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
58/2011 w spr. ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miejskiego w Kartuzach 6 VI 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
59/2011 w spr. sporządzenia skonsolidowanego bilansu 17 VI 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
60/2011 w spr. ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012- „Wyprawka szkolna", dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym 21 VI 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
61/2011 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach 21 VI 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
62/2011 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 21 VI 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
63/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2011 rok 22 VI 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
64/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok 24 VI 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
65/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2011 rok 24 VI 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
66/2011 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Dzierżążnie 28 VI 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
67/2011 w spr. powołania komisji likwidacyjnej i przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Kartuzach 28 VI 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
68/2011 w spr. zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kartuzy 28 VI 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
69/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok 29 VI 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
70/2011 w spr. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 11 VII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
71/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok 12 VII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
72/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2011 rok 12 VII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
73/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok 26 VII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
74/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2011 rok 26 VII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
75/2011 w spr. powołania zespołu powypadkowego 26 VII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
76/2011 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 26 VII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
77/2011 w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Koloni 25 VIII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
78/2011 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 25 VIII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
79/2011 w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirachowie 25 VIII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
80/2011 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 25 VIII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
81/2011 w spr. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowania sie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011r. 25 VIII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
82/2011 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola z oddziałami integracyjnymi „ Akademia Przedszkolaka " w Kartuzach 31 VIII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
83/2011 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 25 VIII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
84/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2011 rok 31 VIII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
84A/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok 1 IX 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
84B/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2011 rok 1 IX 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
84C/2011 w spr. uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za posiłki 1 IX 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
85/2011 w spr. ustanowienia koordynatora gminnego 8 IX 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
86/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok. 12 IX 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
87/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2011 rok 12 IX 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
88/2011 w spr. materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2012 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy Kartuzy 12 IX 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
89/2011 w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kartuzy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 19 IX 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
90/2011 w spr. przygotowania Stanowiska Kierowania Burmistrza Kartuz oraz zasad jego funkcjonowania 19 IX 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
91/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2011 rok 28 IX 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
92/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok 29 IX 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
93/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2011 rok 29 IX 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
94/2011 w spr. powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Kartuz 29 IX 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
95/2011 w spr. powołania Komisji opiniującej i rozpatrującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza i Dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy 29 IX 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
95A/2011 w spr. protokołu zdawczo - odbiorczego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach -jednostki organizacyjnej Gminy. 30 IX 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
96/2011 w spr. odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 Kartuzach 30 IX 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
97/2011 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach 30 IX 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
98/2011 w spr. Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych 30 IX 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
99/2011 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 30 IX 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2012-07-19 09:42:58

Opublikowane: 2011-01-04 12:59:54 (4917 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.037 sekund