Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Wtorek, 24 kwietnia 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Studium UiKZP - PROJEKT
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4260718
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Obwieszczenia rok 2011 /styczeń - listopad /

1. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich do produkcji brojlerów w ilości 224 DJP (56000 szt.), na działce nr ew. gr. 259/5 w m. Mezowo, na etapie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy cmentarza, budowy ogrodzenia, ciągu pieszo-jezdnego, oswietlenia w Mirachowie
3. Obwieszczenie o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Kartuzach
4. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 54/66, 54/67, 54/75, 54/70, 54/71,54/73, 54/72, 54/74, 54/69, 52, 178 położonych w Sitnie.
5. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN- 15 kv, słupowej stacji tranformatorowej oraz elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 30, 27, 52, 23, 174/3, 42/49, 42/9, 44/3 położonych w Sitnie.
6. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla montażu złącz kablowych z układami pomiarowymi oraz odcinki kabli zasialających działki nr ew. 320/4, 320/6, 320/7, 320/20, 320/23, 320/24, 320/25, 320/26, 320/27, 320/34, 319/1, 319/2, 319/3, 328/17, 328/18, 328/9, 328/11, 328/21, 328/22, 328/26, 328/25, 328/24, 328/32, 328/36, 328/37, 328/35, 328/15, 328/38, 328/39, 328/40, 328/41, 328/42, 328/31, 328/29, 328/30 położone w Brodnicy Górnej.
7. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr ew. 265, 269, 264/1, 264/3 w Sianowie
8. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 60/1, 104, 68/20, 68/17, 68/7 w Kartuzach obręb 1.
9. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działek nr ew. 55/6, 49/17, 57/2, 56, 55/15, 49/22, 49/19 w Prokowie.
10. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku sportowo -rekreacyjnego na terenie działki nr ew. 336/5 w Kiełpinie.
11. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nadbudowy budynku szkoły o sale dydaktyczne oraz obserwatorium astronomiczne, rozbudowy o łącznik, remont budynku na działce nr ew. 1/2 w Kiełpinie.
12. Obwieszczenie o wydaiu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 146/23, 5/1, 146/2, 146/11, 146/27, 146/28 z przyłączem do działki nr ew. 146/29 w Koloni.
13. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN- 15 kV, słupowej stacji tranformatorowej oraz elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 49, 99/12, 99/14, 99/15, 99/16, 99/17, 98/4, 98/5, 99/8, 99/9, 99/10, 100/1, 101, 181/1 położonych w Ręboszewie.
14. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr ew. 294/1, 294/2 w Nowej Hucie.
15. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV, SN 15 kV, budowa stacji transformatorowej wnętrzowej, demontaż stacji transformatorowej słupowej na terenie działek nr ew. 30/17, 30/1, 229, 32/2, 150/4, 32/1, 46/3, 54/19, 54/16, 54/17, 69 w Kartuzach obręb 2, działek nr ew. 134, 142/2, 317 w Kartuzach obręb 7
16. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ew. 14, 258/1, 258/5, 974, 247, 260/3, 260/7 oraz sieci wodociągowej na działkach nr ew. 245/16, 252/1, 247, 245/14, 260/3, 260/7 dla zaopatrzenia działek nr ew. 260/1, 260/2, 260/5, 260/6, 260/8, 260/9 w Kiełpinie
17. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 3, 5/3, 17, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 77/4 w Staniszewie.
18. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej, na nieruchomości nr ew. gr. 82/2 w m. Glusino.
19. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem w Sitnie dz. 52.
20. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 197/1, 197/17, 198, 199/33, 201/12, 202/2, 202/3, 202/4, 202/5, 202/6, 202/7, 202/8, 202/9 w Łapalicach.
21. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kartuzach dz. 49/1 obręb 4.
22. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 199/36, 199/34, 199/37 w Łapalicach.
23. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego na terenie działek nr ew. 180/12, 182/1, 183/3 położonych w Borowie.
24. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działki nr ew. 294/7 w Smętowie.
25. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem w Kartuzach obręb 1 dz. 75/1, 75/4, 75/8.
26. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 84/2, 84/3, 107, 144/1, 144/7 z przyłączami do działek nr ew. 144/3, 144/4, 144/5, 144/6 położonych w Staniszewie.
27. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 403/6 i 403/10 w Kiełpinie.
28. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr ew. 265, 269, 264/1, 264/3 w Sianowie.
29. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku sportowo - rekreacyjnego na terenie działki nr ew. 336/5 w Kiełpinie.
30. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 60/1, 104, 68/20, 68/17, 68/7 w Kartuzach obręb 1.
31. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działek nr ew. 55/6, 49/17, 57/2, 56, 55/15, 49/22, 49/19 w Prokowie.
32. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. gruntu 109/1 i 108/2 położonych w Kartuzach przy ul.Kościuszki obr.8.
33. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią na terenie działek nr ew. 266/70, 266/66, 279/3, 275/2, 279/10 w Kiełpinie.
34. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nn 0,4 kV, stacji transformatorowej słupowej, montaż słupów w linii SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz zasilanie odbiorców na terenie działek nr ew. 127/1, 127/2, 154/2, 154/3, 155, 157, 158, 159, 160/1, 160/2, 181, 222/1, 98/1, 102, 90/1 w Głusinie.
35. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr ew. 294/1, 294/2 w Nowej Hucie.
36. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka linii kablowej nn 0,4 kV na działce nr ew. 306/13 w Kiełpinie.
37. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej SN-15kV, budowy linii kablowej SN-15kV, nn 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ew, 506, 551/1, 553 położonych w Kiełpinie.
38. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na terenie Borowa, Dzierżążna, Mezowa, Kiełpina.
39. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 433/4 433/15 położonych w Mirachowie.
40. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem w Sitnie dz. 52.
41. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 198, 202/8 położonych w Łapalicach dla zasilania działek nr ew. 202/3,202/6.
42. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV, SN 15 kV, budowę stacji transformatorowej wnętrzowej, demontaż stacji transformatorowej słupowej na terenie działek nr ew. 30/17, 30/1, 229, 32/2, 150/4, 32/1, 46/3, 54/19, 54/16, 54/17 w Kartuzach obręb 2, działek nr ew. 134, 142/2, 317 w Kartuzach obręb 7.
43. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kartuzach dz. 49/1 obręb 4.
44. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego na terenie działki nr 146/2 położonej w Staniszewie.
45. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 84/2, 84/3, 107, 144/1, 144/7 z przyłączami do działek nr ew. 144/3, 144/4, 144/5, 144/6 położonych w Staniszewie.
46. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem w Kartuzach obręb 1 dz. 75/1, 75/4, 75/8.
47. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 403/6 i 403/10 w Kiełpinie.
48. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 126, 222/1, 187 położonych w Głusinie.
49. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zasilania elektroenergetycznego - linii nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 5/1, 73/2, 73/11, 146/2, 146/11, 146/13, 146/14, 146/23, 146/27, 146/28, 146/29, 146/30, 146/31, 146/32, 146/33 położonych w Kolonii.
50. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nrew. 3, 5/3, 17, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 77/4 w Staniszewie.
51. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu mechaniki pojazdowej z częścią socjalno-biurową oraz sklepową, na terenie działki nr ew. gr. 304/18, obręb ew. Dzierżążno
52. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie automatycznej linii do produkcji i obróbki elementów metalowych, na działce nr ew. gr. 181/11, obręb ew. 103 w Kartuzach.
53. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka linii kablowej nn 0,4 kV na działce nr ew. 306/13 w Kiełpinie.
54. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 198, 202/8 położonych w Łapalicach dla zasilania działek nr ew. 202/3, 202/6.
55. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 197/17; 198; 199/33; 201/12; 202/3; 202/4; 202/5; 202/6; 202/7; 202/8; 2029 położonych w miejscowości Łapalice, gmina Kartuzy w celu zasilenia działek budowlanych nr 202/3; 202/4; 202/5; 202/6; 202/7 położonych w Łapalicach, gmina Kartuzy.
56. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. gruntu 109/1 i 108/2 położonych w Kartuzach przy ul. Kościuszki obr 8.
57. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 433/4 i 433/15 położonych w Mirachowie.
58. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej SN-15kV, budowy linii kablowej SN-15kV, nn 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ew. 506, 551/1, 553 położonych w Kiełpinie.
59. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nn 0,4 kV, stacji transformatorowej słupowej, montaż słupów w linii SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz zasilanie odbiorców na terenie działek nr ew. 127/1, 127/2, 154/2, 154/3, 155, 157, 158, 159, 160/1, 160/2, 181, 222/1, 98/1, 102, 90/1 w Głusinie.
60. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: fragmentu wsi Grzybno oraz fragmentu wsi Dzierżążno.
61. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kartuzy, obejmującego część działki nr 63/2, położonej przy ul.3-go Maja w Kartuzach uchwalonego uchwałą nr XLV/372/98 z dnia 31.03.1998r (Dz.Urz.WG z 1998r nr 48, poz.177) .
62. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej SN-15kV, budowy linii kablowej SN-15kV, nn 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ew. 117/13, 6/6, 118/2, 13, 14/2 położonych w Bączu.
63. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowy linii napowietrznej nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 37, 41, 42/1 położonych w Mezowie.
64. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem na terenie działek nr ew. 399/7, 399/6, 400/4, 400/11 położonych w Kiełpinie.
65. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn oraz lokalizację złącz kablowych na terenie działek nr ew. 145/10, 145/11, 145/14, 145/12, 489, 389, 498 położonych w Staniszewie.
66. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 126, 222/1, 187 położonych w Głusinie.
67. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr ew. 265, 269, 264/1, 264/3 w Sianowie.
68. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie działek nr ew. 17/8, 274/11, 274/12 położonych w Kiełpinie.
69 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odprowadzenia wód opadowych z zespołu projektowanych garaży na terenie działek nr ew. 249/1, 32/7 położonych w Kartuzach obręb 8.
70 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 242, 76/20, 76/21, 82, 76/28 położonych w Łapalicach.
71 Obwieszczenie informujące o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej SN-15kV, budowy linii kablowej SN-15kV, nn 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ew. 117/13, 6/6, 118/2, 13, 14/2 położonych w Bączu.
72 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr ew. 275/16, 275/18, 275/19 w Smętowie.
73 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej SN-15kV, budowy linii kablowej SN-15kV, nn 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ew. 6/6, 118/2, 13, 14/2, 187/1 położonych w Bączu.
74 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zasilania elektroenergetycznego - linii nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 5/1, 73/2, 73/11, 146/2, 146/11, 146/13, 146/14, 146/23, 146/27, 146/28, 146/29, 146/30, 146/31, 146/32, 146/33 położonych w Kolonii.
75 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników, przeznaczonych do chowu kur niosek, na działce nr ew. gr. 39/2 położonej w m. Grzybno.
76 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
- rozbudowie istniejącego budynku biurowo-socjalnego z częścią garażowo - naprawczą,
- likwidacji istniejącej stacji paliw płynnych oraz budowie nowej, kontenerowej stacji paliw płynnych,
- budowie myjni samochodowej,
na terenie bazy autobusowej przedsiębiorstwa Przewozy A utokarowe „ GRYF" - Marian Notecki w Kartuzach, działki nr ew. 58/4, 59/4, 60/1, 61/1, 62/2, obręb 103 Kartuzy.
77 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji stwierdzającej potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat samochodowy na działce nr 269/11 w m. Smętowo Chmieleńskie.
78 Obwieszczenie informujące o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN- 15 kV, słupowej stacji tranformatorowej oraz elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 30, 27, 52, 23, 174/3, 42/49, 42/9, 44/3 położonych w Sitnie.
79 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowy linii napowietrznej nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 37, 41, 42/1 położonych w Mezowie.
80 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odprowadzenia wód opadowych z zespołu projektowanych garaży na terenie działek nr ew. 249/1, 32/7 położonych w Kartuzach.
81 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 272/1, 272/2, 155, 154/5, 272/3 w Sianowie.
82 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącej stacji transformatorowej T-8518 „Kartuzy NBP" oraz linii SN-15 kV nr 88803 88802 i nn 0,4 kV na działkach nr ew. 11/1, 11/3, 11/8, 12 położonych w Kartuzach obręb 9.
83 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn oraz lokalizację złącz kablowych na terenie działek nr ew. 145/10, 145/11, 145/14, 145/12, 489, 389, 498 położonych w Staniszewie.
84 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 328, 352/5 położonych w Kiełpinie.
85 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na terenie Borowa, Dzierżążna, Mezowa, Kiełpina.
86 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie działek nr ew. 17/8, 21 MW, 274/12 położonych w Kiełpinie.
87 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15 kV na terenie działek nr ew. 35, 43, 89/1, 91, 33 położonych w Mezowie.
88 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działki nr ew. 311/7 położonej w Brodnicy Górnej.
89 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr ew. 265, 269, 264/1, 264/3 w Sianowie.
90 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 242, 76/20, 76/21, 82, 76/28 położonych w Łapalicach.
91 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej SN 15 kV i budowy linii kablowej SN 15 kV na terenie działek nr ew. 507, 606, 607, 608, 609, 610, 191, 508, 509, 510, 511 położonych w Borowie.
92 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia do poboru wody podziemnej na terenie działki nr ew. gr. 264/4 w m. Dzierżążno.
93 Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty pod tartak i stolarnię wraz z budynkiem socjalnym, na działce nr ew, 118/2 w m. Bącz.
94 Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej SN-15kV, budowy linii kablowej SN-15kV, nn 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ew. 6/6, 118/2, 13, 14/2, 187/1 położonych w Bączu.
95 Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr ew. 275/16, 275/18, 275/19 w Smętowie.
96 Obwieszczenie informujące o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, rejon ulic Bielińskiego i Dworcowa.
97 Obwieszczenie informujące o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Grzybno oraz fragmentu wsi Dzierżążno.
98 Obwieszczenie informujące o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy stacji transformatorowej na działkach nr 80/2, 14, 15, 16, 17, 59, 61, 79, 13, 62, 75/2, 76 położonych w Nowej Hucie.
99 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV i nn 0,4kV, stacji transformatorowej słupowej oraz przebudowy linii napowiertznej nn 0,4kV na działkach nr 4/3, 6, 7, 8/2, 10/3, 11/2, 11/1, 14/5, 15/2, 16/2 i 22 w Mirachowie.
100 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym, m.in. myjnią samochodów osobowych i dostawczych na działce nr 275/21 obręb Smętowo Chmieleńskie.
101 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej linii SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej i kablowej linii nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 30, 27, 52, 23, 40/11, 41/13, 42/49, 43/43 położonych w Sitnie.
102 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr ew. 12/3 położonej w Kiełpinie.
103 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej linii SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej i kablowej linii nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 238, 237/2, 237/1, 133, 234/6, 234/8 położonych w Sianowie oraz działek nr ew. 50/1, 50/2 położonych w Sianowskiej Hucie.
104 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącej stacji transformatorowej T-8518 „Kartuzy NBP" oraz linii SN-15 kV nr 88803 88802 i nn 0,4 kV na działkach nr ew. 11/1, 11/3, 11/8, 12 położonych w Kartuzach obręb 9.
105 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 328, 352/5 położonych w Kiełpinie.
106 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działki nr ew. 311/7 położonej w Brodnicy Górnej.
107 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 272/1, 272/2, 155, 154/5, 272/3 w Sianowie.
108 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy - rejon jeziora Klasztornego Małego.
108 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy - rejon jeziora Klasztornego Małego.
109 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej linii nn 0,4 kV na terenie działek nr ew.123/10, 125, 127, 126 położonych w Sianowie.
110 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej SN 15 kV i budowy linii kablowej SN 15 kV na terenie działek nr ew. 507, 606, 607, 608, 609, 610, 191, 508, 509, 510, 511 położonych w Borowie.
111 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15 kV na terenie działek nr ew. 35, 43, 89/1, 91, 33 położonych w Mezowie.
112 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej linii nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 352/5, 328, 352/7, 352/9, 352/8, 352/1, 352/2, 352/3 położonych w Kiełpinie.
113 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w Grzybnie na działkach nr ew. 321/2, 319/8, 319/7.
114 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku biurowo-socjalnego z częścią garażowo - naprawczą, likwidacji istniejącej stacji paliw płynnych oraz budowie nowej, kontenerowej stacji paliw płynnych oraz na budowie myjni samochodowej, na terenie bazy autobusowej przedsiębiorstwa Przewozy Autokarowe „GRYF" Marian Kotecki w Kartuzach, działki nr ew. 58/4, 59/4, 60/1, 61/1, 62/2, obręb 103 Kartuz.
115 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy stacji transformatorowej, budowie linii kablowej SN 15 kV, budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr ew., 80/2, 14, 15, 16, 17, 59, 61, 79, 13, 62, 75/2, 76 położonych w Nowej Hucie.
116 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr ew. 12/3 położonej w Kiełpinie
117 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Borowie na działkach nr ew. 121/19, 123/1, 124/16, 111/6, 178/7, 178/4, 178/5
118 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnejw Prokowie na działkach nr ew. 226, 228/5, 96.
119 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 20/1, 20/2, 20/5 z przyłączami do działek nr ew. 20/9, 20/8, 20/7, 20/6 w Brodnicy Górnej.
120 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej linii SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej i kablowej linii nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 38, 30, 27, 52, 23, 40/11, 41/13, 42/49, 43/43 położonych w Sitnie.
121 Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym, m.in. myjnią samochodów osobowych i dostawczych na działce nr ew. gr. 275/21, obręb Smętowo Chmieleńskie.
122 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w Grzybnie na działkach nr ew. 321/2, 319/8, 319/7.
123 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla demontażu linii napowietrznej nn 0,4 kV, demontażu linii napowietrznej SN 15 kV, przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV, budowie linii kablowej SN 15 kV, wymianie stacji transformatorowej ZH 15 na nową słupową, budowie stacji transformatorowej słupowej 15/04 kV, budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działkach nr ew. 322, 323, 329, 330/2, 330/1, 328/14, 313, 321/2, 3072, 3071/1, 289, 445, 287/1, 290, 501 położonych w Sarnowie obręb Grzybno.
124 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 203/13, 204, 216/54 z przyłączem do działki nr ew. 216/43 w Sianowie.
125 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV i nn 0,4kV, stacji transformatorowej słupowej oraz przebudowy linii napowiertznej nn 0,4kV na działkach nr 4/3, 6, 7, 8/2, 10/3, 11/2, 11/1, 14/5, 15/2, 16/2 i 22 w Mirachowie.
126 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej Enercon E-40 na działce nr ew. gr. 82/4 miejscowości Glusino.
127 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej na działkach nr 76/14, 76/15, 76/16, 76/17, 76/18, 76/19, 76/20, 76/21, 76/23, 76/24, 76/25, 76/26, 76/27, 76/28, 82, 228/2, 242, 227/13, 227/30, 229/10 i 231/5 położonych w Łapalicach.
128 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na warsztat mechaniki pojazdowej - naprawy blacharskie i lakiernicze, z częścią socjalno — biurową oraz magazynową, na terenie działki nr ew. gr. 207/3 w m. Łapalice.
129 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej linii nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 352/5, 328, 352/7, 352/9, 352/8, 352/1, 352/2, 352/3 położonych w Kiełpinie.
130 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 KAR 2001A na terenie działki nr 44/6 położonej w Dzierżążnie.
131 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Borowie na działkach nr ew. 121/19, 123/1, 124/16, 111/6, 178/7, 178/4, 178/5.
132 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 197/17, 198, 202/2, 202/3, 202/4, 202/5, 202/6, 202/7, 202/8 położonych w Łapalicach.
133 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej linii nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 123/10, 125, 127, 126 położonych w Sianowie.
134 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
- rozbiórki istniejących budynków,
- budowy nowej siedziby Starostwa Powiatowego,
- budowy układu drogowego, parkingów, koniecznych murków oporowych, instalacji oświetleniowej, instalacji deszczowej, instalacji wod-kan, telefonicznej i gazowej, budowy koniecznych skarp oraz zagospodarowaniem ich zielenią ozdobną,
- wykonania wzmocnienia istniejących fundamentów budynku, do którego planuje się dobudowę przedmiotowego obiektu
na terenie działek nr 6, 7, 8/3, 8/4, 94/7, 120 i 9/1 położonych w Kartuzach, obr 9.
135 Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr ew. gr. 305/5 w m. Smętowo Chmieleńskie.
136 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Prokowie na działkach nr ew. 226, 228/5, 96.
137 Obwieszczenie informujące o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr ew. 294/1, 294/2 w Nowej Hucie.
138 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4 kV na linię napowietrzną dwutorową nn 0,4 kV i SN 15 kV, budowy stacji transformatorowej słupowej SN/nn 15/0,4 kV oraz linii elektroenergetycznych kablowych nn 0,4 kV w Brodnicy Górnej.

Ostatnia zmiana: 2011-12-09 17:26:38

Opublikowane: 2011-01-04 14:00:42 (7008 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.050 sekund