Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 28 maja 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4309148
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały rok 2011 styczeń - sierpień

IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
23 luty 2011r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
IV/51/2011 w spr. zmiany uchwały Nr II/10?10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Gospodarczej i Rolnictwa Rady Miejskiej w Kartuzach 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/52/2011 w spr. przystąpienia do Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/53/2011 w spr. zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie gminy Kartuzy w okresie od dnia 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r. 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/54/2011 w spr. odstąpienia od wyodrębnienia z budżetu gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/55/2011 w spr. zmiany uchwały Nr XLVII/628/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na 2011r. oraz unormowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty w Gminie Kartuzy 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/56/2011 w spr. zmiany uchwały Nr XVI/171/07 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Kartuzy 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/57/2011 w spr. zmiany statutu Gminy Kartuzy 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/58/2011 w spr. ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na działania polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z budynków, budowli i instalacji 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/59/2011 w spr. ustalenia warunków udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z przebudową, wymianą lub modernizacją żródeł ciepła z opalanych węglem na elektryczne, olejowe, gazowe, biomasę, pomp ciepła i podłączenie sie do miejskiej sieci ciepłowniczej 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/60/2011 w spr. zmiany Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Kartuzy na lata 2007-2011, uchwalonego uchwałą Nr IV/29/2006 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28.12.2006r. 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/61/2011 w spr. utworzenia programu finansowania ochrony środowiska na terenach wiejskich gminy Kartuzy dla gospodarstw rolnych i agroturystycznych 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/62/2011 w spr. przystąpienia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Astronomiczne Centrum Edukacyjno-Badawcze w Zespole Szkół w Kiełpinie jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury dydaktycznej mającej na celu poprawę jakości kształcenia od gimnazjalisty po studenta" w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/63/2011 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzannego dla działek nr ew.gruntu 109/1 i 108/2 połozonych w Kartuzach przy il.Kościuszki obr.8 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/64/2011 w spr. komunalizacji mienia Skarbu Państwa 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/65/2011 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej obejmującej część działki o nr ewidencyjnym 22/1 położonej w Kartuzach 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/66/2011 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomosci gruntowej obejmującej część działki o nr ewidencyjnym 148/1 położonej w Kartuzach 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/67/2011 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomosci gruntowej obejmującej część działki o nr ewidencyjnym 70/11 położonej w Kartuzach 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/68/2011 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomosci gruntowych obejmujących części działek o nr ewidencyjnych 22/1 i 89 położonych w Kartuzach 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/69/2011 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów najmu pomieszczeń o pow.504,36 m2 w budynku na os.Wybickiego 33 w Kartuzach i pomieszczeń o pow.445,00 m2 w budynku przy ul. Gen.J.Hallera 3 w Kartuzach wraz z dzierżawą działki nr 117/2 o pow. 0,1085 ha, przeznaczonych na prowadzenie przedszkoli 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/70/2011 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Łapalice 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/71/2011 w spr. sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 155 położonej w Kartuzach w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/72/2011 w spr. sprzedaży prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ewid. dz. 196/10 położonej w Kartuzach w trybie bezprzetargowym 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/73/2011 w spr. sprzedaży prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ewid. dz. 419/12 położonej w Brodnicy Dolnej w trybie bezprzetargowym 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/74/2011 w spr. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 156/29 na prawo własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 158/46 położonych w Łapalicach 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/75/2011 w spr. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonych nr ewid. działek 48/4 i 48/6 na prawo własności nieruchomości oznaczonych nr ewid. działek 53/4 i 53/6 położonych w Sianowskiej Hucie 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/76/2011 w spr. wyrażenia zgody na wzięcie w użyczenie na okres 10 lat części działki nr 143/9 położonej w Sianowskiej Hucie 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/77/2011 w spr. zmiany uchwały Nr XXIII/280/08 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kartuzy 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/78/2011 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stara Huta na lata 2011-2018 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/79/2011 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sitno na lata 2011-2018 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/80/2011 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Prokowo na lata 2011-2018 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/81/2011 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sianowska Huta na lata 2011-2018 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/82/2011 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dzierżążno na lata 2011-2018 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/83/2011 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kosy na lata 2011-2018 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/84/2011 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grzybno na lata 2011-2018 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/85/2011 w spr. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/86/2011 w spr. zmiany uchwały Nr III/46/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/87/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/88/2011 w spr. zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kartuzy na lata 2010-2015 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/89/2011 w spr. udzielenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Kartuzy 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/90/2011 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kartuzy na okres dłuższy niż 3 lata 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/91/2011 w spr. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr III/19/2010 z dnia 22 grudnia 2010r. 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/92/2011 w spr. zmiany uchwały Nr II/14?10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy Kartuzy 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/93/2011 w spr. przyjęcia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach na 2011r. 23 II 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


V SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
23 marca 2011r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
V/94/2011 w spr. zmiany Uchwały Nr III/46/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy 23 III 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
V/95/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok 23 III 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
V/96/2011 w spr. zmiany uchwały nr IV88/11 z 23 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Plami Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2010-2015 23 III 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
18 maja 2011r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
VI/97/2011 w spr. przyjęcia planów pracy komisji stałychRady Miejskiej w Kartuzach na 2011r. 18 V 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/98/2011 w spr. ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 18 V 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/99/2011 w spr. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 18 V 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/100/2011 w spr. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 18 V 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/101/2011 w spr. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 18 V 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/102/2011 w spr. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego 18 V 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/103/2011 w spr. zmiany uchwały nr XL/495/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 18 V 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/104/2011 w spr. ustanowienia formy zabezpieczenia spłaty kredytu 18 V 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/105/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok 18 V 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/106/2011 w spr. zmiany uchwały Nr IV/52/11 z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 18 V 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/107/2011 w spr. nadania nazwy ulicy w mieście Kartuzy 18 V 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/108/2011 w spr. komunalizacji mienia Skarby Państwa 18 V 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/109/2011 w spr. uchylenia uchwały nr XXVIII/345/09 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres 25 lat działki nr 48/7 położonej w Kartuzach przy ulicy Dworcowej 18 V 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/110/2011 w spr. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 422/5 na prawo własności nieruchomości oznaczonych nr ewid. działek 423/5, 421/5 położonych w Brodnicy Dolnej 18 V 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/111/2011 w spr. wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 2 położonej w Kartuzach 18 V 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/112/2011 w spr. sprzedaży prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych o nr ewid. działek 130/1 i 130/2 położonych w Kartuzach w trybie bezprzetargowym 18 V 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/113/2011 w spr. sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ewid. dz. 23/6 położonej w Kartuzach w trybie bezprzetargowym 18 V 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/114/2011 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej obejmującej część działki o nr ewidencyjnym 206/3 położonej w Kartuzach 18 V 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/115/2011 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej obejmującej część działki o nr ewidencyjnym 206/3 położonej w Kartuzach 18 V 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/116/2011 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego - szaletu miejskiego o pow.38,00 m2 w budynku przy ul.Rynek 5 w Kartuzach 18 V 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/117/2011 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej obejmującej część działki o nr ewidencyjnym 179/2 położonej w Kartuzach 18 V 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/118/2011 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej obejmującej część działki o nr ewidencyjnym 24/1 położonej w Kartuzach 18 V 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/119/2011 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej obejmującej część działki o nr ewidencyjnym 48/22 położonej w Kartuzach 18 V 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/120/2011 w spr. ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez działki o nr ewid. 8/3 i 94/7 położone w Kartuzach obr 9 18 V 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/121/2011 w spr. rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Kartuz 18 V 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
22 czerwca 2011r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
VII/122/2011 w spr. przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Kartuzy 22 VI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/123/2011 w spr. zmiany statutu Urzędu Gminy Kartuzy 22 VI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/124/2011 w spr. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 22 VI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/125/2011 w spr. zatwierdzenia realizacji projektu: "Sięgnij po sukces- zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie. 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9,1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 22 VI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/126/2011 w spr. sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ewid. dz. 105/11 położonej w Kartuzach w trybie bezprzetargowym 22 VI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/127/2011 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 185 położonej w Bączu w trybie bezprzetargowym 22 VI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/128/2011 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej obejmującej część działki o nr ewidencyjnym 50 położonej w Kartuzach 22 VI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/129/2011 w spr. wyrażenia zgody na przyznanie prawa własności nieruchomości oznaczonych nr ewid. działek 63/13 o pow. 0.0345 ha i 63/15 o pow. 0.0318 ha położonych w Kartuzach stanowiących własność Gminy Kartuzy, dla których Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr 30704 22 VI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/130/2011 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Dzierżążno 22 VI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/131/2011 w spr. zmiany Uchwały Nr IV/59/11 Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie ustalenia warunków udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z przebudową, wymianą lub modernizacją źródeł ciepła z opalanych węglem na elektryczne, olejowe, gazowe, biomasę, pomp ciepła i podłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej 22 VI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/132/2011 w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach Nr XLIII/563/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zasad i wysokości opłat za płatne miejsca postojowe na terenie miasta Kartuzy 22 VI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/133/2011 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikat przy sprzedaży lokali komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców 22 VI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/134/2011 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok 22 VI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/135/2011 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii Refektarz w Kartuzach za 2010 rok 22 VI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/136/2011 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach za 2010 rok 22 VI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/137/2011 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach za 2010 rok 22 VI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/138/2011 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kaszubski Dwór w Kartuzach za 2010 rok 22 VI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/139/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok 22 VI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/140/2011 w spr. zmiany Uchwały Nr III/46/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 22 grudnia 2010 w Sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy 22 VI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/141/2011 w spr. zmiany Uchwały Nr IV/88/11 z 23 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na latal 2010-2015 22 VI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/142/2011 w spr. ustalenia wysokości diety radnego Rady Miejskiej w Kartuzach z tytułu podróży służbowych 22 VI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/143/2011 w spr. zmiany Uchwały Nr XIX/234/2008 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach, wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kartuzach, przewodniczących komisji Rady, radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kartuzy 22 VI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/144/2011 w spr. udzielenia Burmistrzowi Kartuz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok 22 VI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/145/2011 w spr. ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na terenie działki o nr ewid. 66/6 położonej w Kartuzach obr.3. 22 VI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/146/2011 w spr. powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015 22 VI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/147/2011 w spr. regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Białym w Prokowie 22 VI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
31 sierpnia 2011r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
VIII/148/2011 w spr. utworzenia na obszarze Gminy Kartuzy odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Seknu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. 31 VIII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/149/2011 w spr. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunki jego funkcjinowania 31 VIII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/150/2011 w spr. zamiaru przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą: "Gmina Kartuzy- myślimy globalnie, działamy lokalnie- II edycja" wnioskowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 31 VIII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/151/2011 w spr. warunków i trybu przyznawania uczniom Stypendium Burmistrza Kartuz ze środków Gminy Kartuzy 31 VIII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/152/2011 w spr. przyznania jednorazowych nagród dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych w Gminie Kartuzy, zwanych Nagrodą Burmistrza Kartuz 31 VIII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/153/2011 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy - rejon jeziora Klasztornego Małego 31 VIII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/154/2011 w spr. sprzedaży prawa własniści nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 123 położonej w Kartuzach w trybie bezprzetargowym 31 VIII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/155/2011 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 70/2 położonej w Kartuzach w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 31 VIII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/156/2011 sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 133/43 położonej w Kartuzach w trybie bezprzetargowym 31 VIII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/157/2011 w spr. uchwalenia lokalizacji i regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska zwierzęcego usytuowanego przy ul.Sędzickiego w Kartuzach 31 VIII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/158/2011 w spr. zmiany uchwały nr XL/495/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu zmienionej uchwalą nr VI/103/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 18 maja 2011 r. 31 VIII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/159/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok 31 VIII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/160/2011 w spr. zmiany uchwały nr III/46/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy 31 VIII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/161/2011 w spr. zmiany uchwały nr IV/88/11 z 23 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2010-2015 31 VIII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/162/2011 w spr. zatwierdzenia realizacji projektu: "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-IH szkól podstawowych w gminie Kartuzy" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie sznas edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych- projekty systemowe 31 VIII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


Ostatnia zmiana: 2011-10-11 13:35:00

Opublikowane: 2011-03-04 12:05:29 (3957 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.296 sekund