Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 28 maja 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4309207
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały rok 2011 wrzesień - grudzień

IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
28 września 2011r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
IX/163/2011 w spr. przystąpienia Gminy Kartuzy do Stowarzyszenia o nazwie Gdański Obszar Metropolitalny 28 IX 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/164/2011 w spr. przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Kartuzy w roku szkolnym 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych gminy Kartuzy". 28 IX 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/165/2011 w spr. określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania tych opłat, jak również zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie usług opiekuńczych 28 IX 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/166/2011 w spr. określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Kartuz. 28 IX 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/167/2011 w spr. określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kartuzy 28 IX 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/168/2011 w spr. sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w treści statutu Gminy Kartuzy 28 IX 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/169/2011 w spr. nadania tytułu Honorowego Obtwatela Kartuz 28 IX 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/170/2011 w spr. udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Kartuzach oraz fragmentu powierzchni dachowej 28 IX 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/171/2011 w spr. komunalizacji mienia Skarbu Państwa 28 IX 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/172/2011 w spr. oddania w dziertawę nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 50, obręb 9 w Kartuzach, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr 2106. 28 IX 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/173/2011 w spr. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 23/2 na prawo własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 27/1 położonych w Kartuzach. 28 IX 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/174/2011 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Wybickiego 36 w Kartuzach obejmującej budynek krytej pływalni "NECZK" wraz z całym wyposażeniem. 28 IX 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/175/2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kartuzy, warz z udziałem w gruncie, na rzecz dotychczasowych najemców. 28 IX 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/176/2011 w spr. zmiany Uchwały Nr XVI/171/07 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Kartuzy. 28 IX 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/177/2011 w spr. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVI/171/07 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Kartuzy 28 IX 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/178/2011 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 28 IX 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/179/2011 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 28 IX 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/180/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok 28 IX 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/181/2011 w spr. zmiany Uchwały Nr III/46/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 22 grudnia 2010r, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy 28 IX 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/182/2011 w spr. zmiany Uchwały Nr IV/88/11 z 23 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2010-2015. 28 IX 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/183/2011 w spr. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 28 IX 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/184/2011 w spr. zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 28 IX 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


X SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
SESJA OKOLICZNOŚCIOWA
6 października 2011r.


XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
26 października 2011r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XI/185/2011 w spr. wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015 26 X 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XI/186/2011 w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach Nr IX/173/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 23/2 na prawo własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 27/1 położonych w Kartuzach. 26 X 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XI/187/2011 w spr. zmiany uchwały nr III/32/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sianowo na lata 2010-2017 26 X 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XI/188/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok 26 X 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XI/189/2011 w spr. zmiany uchwały Nr II/11/2010 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 3 grudnia 20I0r. w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Komunalnej Rady Miejsltiej w Kartuzach. 26 X 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XI/190/2011 w spr. zmiany Uchwały Nr III/46/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy 26 X 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
16 listopada 2011r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XII/191/2011 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumień Gminy Kartuzy z Gminą Chmielno i Gminą Kościerzyna 16 XI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/192/2011 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok 16 XI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/193/2011 w spr. Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok 16 XI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/194/2011 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy e Rodzinie na lata 2011-2013 16 XI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/195/2011 w spr. Udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń na parterze budynku Urzedu Miejskiego w Kartuzach z Powiatem Kartuskim 16 XI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/196/2011 w spr. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonych nr ewid. działek 48/15, 86/85 na prawo własności nieruchomosci oznaczonej nr ewid. działki 86/87 położonych w Kartuzach 16 XI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/197/2011 w spr. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 426/2 na prawo własności nieruchomosci oznaczonej nr ewid. działki 190/5 położonych w Brodnicy 16 XI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/198/2011 w spr. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 224/7na prawo własności nieruchomosci oznaczonej nr ewid. działki 226/1 położonych w Dzierżążnie 16 XI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/199/2011 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej obejmującej część działki o nr ewidencyjnym 22/1 położonej w Kartuzach 16 XI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/200/2011 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 168 położonej w Kartuzach 16 XI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/201/2011 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych obejmujących działki o nr ewidencyjnych 19 i 55 położonych w Sianowskiej Hucie 16 XI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/202/2011 w spr. wyrażenia zgody na przyznanie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 598/1 o pow. 0,0057 ha położonej w Borowie stanowiącej własność Gminy Kartuzy, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr GDIR/00038056/5 16 XI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/203/2011 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 228/1 położonej w Łapalicach w trybie bezprzetargowym 16 XI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/204/2011 w spr. zmiany Uchwały Nr IX/172/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 września 2011r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 50, obręb 9 w Kartuzach, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr 2106. 16 XI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/205/2011 w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy rejon ulic Bielińskiego, Dworcowa 16 XI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/206/2011 w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagosporarowania przestrzennego miasta Kartuzy, obejmująca część działki nr 63/2, położonej przy ul.3-go Maja w Kartuzach obręb 9 16 XI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/207/2011 w spr. określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 16 XI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/208/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok 16 XI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/209/2011 w spr. zmiany Uchwały Nr III/46/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy 16 XI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/210/2011 w spr. zmiany Uchwały Nr IV/88/11 z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kartuzy na lata 2010-2015 16 XI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/211/2011 w spr. przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 16 XI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/212/2011 w spr. zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. "Gmina Kartuzy- myślimy globalnie, działamy lokalnie- II edycja" wnioskowanego przez Gminę Kartuzy do wspólfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 16 XI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/213/2011 w spr. zmiany uchwały Nr IX/167/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 września 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kartuzy. 16 XI 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
21 grudnia 2011r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XIII/214/2011 w spr. uzyskania mandatu radnego przez Andrzeja Jana Kwidzińskiego 21 XII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/215/2011 w spr. zmiany uchwały Nr XXX/384/09 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego 21 XII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/216/2011 w spr. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kartuzy oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w 2012 r. 21 XII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/217/2011 w spr. przyjęcia Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rok 2012 21 XII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/218/2011 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Kartuzy na lata 2012-2032. 21 XII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/219/2011 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Grzybno 21 XII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/220/2011 w spr. udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Kartuzach z Zakładem Handlowo Produkcyjnym "CODET" Tadeusz Cygert. 21 XII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/221/2011 w spr. udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Kartuzach z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku 21 XII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/222/2011 w spr. nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 60/3 położonej w Sitnie 21 XII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/223/2011 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych o nr ewidencyjnych działek 109/13, 109/15 położonych w Kartuzach w trybie bezprzetargowym 21 XII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/224/2011 w spr. zmiany uchwały Nr VIII/151/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom Stypendium Burmistrza Kartuz ze środków Gminy Kartuzy. 21 XII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/225/2011 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej obejmującej część działki o nr ewidencyjnym 39/30 położonej w Kartuzach 21 XII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/226/2011 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej obejmującej część działki o nr ewidencyjnym 94/9, obręb 9 położonej w Kartuzach 21 XII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/227/2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w gruncie, na rzecz dotychczasowych najemców 21 XII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/228/2011 w spr. niewygasających wydatków na koniec 2011 roku 21 XII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/229/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011r. 21 XII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/230/2011 w spr. zmiany Uchwały Nr III/46/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy 21 XII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/231/2011 w spr. uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na rok 2012 21 XII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/232/2011 w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy w latach 2012-2027 21 XII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/233/2011 w spr. zmiany uchwały Nr IV/88/11 z 23 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2010-2015. 21 XII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/234/2011 w spr. nieodpłatnego przekazania samochodu marki IFA 21 XII 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


Ostatnia zmiana: 2012-01-09 10:20:28

Opublikowane: 2011-10-11 13:30:36 (3790 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.036 sekund