Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 27 maja 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4846561
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Obwieszczenia rok 2012

1. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej na działkach nr 76/14, 76/15, 76/16, 76/17, 76/18, 76/19, 76/20, 76/21, 76/23, 76/24, 76/25, 76/26, 76/27, 76/28, 82, 228/2, 242, 227/13, 227/30, 229/10 i 231/5 położonych w Łapalicach
2. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu szkolnego poprzez dobudowę sali sportowo-widowiskowej oraz biblioteki i łącznika łączącego projektowaną salę z budynkiem szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach o nr ew. gr. 11/2 i 10/1 w m. Kiełpino
3. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla demontażu linii napowietrznej nn 0,4 kV, demontażu linii napowietrznej SN 15 kV, przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV, budowie linii kablowej SN 15 kV, wymianie stacji transformatorowej ZH 15 na nową słupową, budowie stacji transformatorowej słupowej 15/04 kV, budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działkach nr ew. 322, 323, 329, 330/2, 330/1, 328/14, 313, 321/2, 3072, 3071/1, 289, 445, 287/1, 290, 501 położonych w Sarnowie obręb Grzybno
4. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 197/17, 198, 202/2, 202/3, 202/4, 202/5, 202/6, 202/7, 202/8 położonych w Łapalicach
5. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 113, 186/11, 186/2, 186/4, 186/9 położonych w Starej Hucie
6. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla adaptacji części pomieszczeń parteru istniejącego obiektu gospodarczo-garażowo-mieszkalnego na cele administracyjno-biurowe (pomieszczenia konferencyjno-szkoleniowe) na terenie działek nr 233/3 (obręb 3) i 108/10 (obręb 4) położonych w Kartuzach
7. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV/kV, budowy linii napowietrznej dwunapięciowej SN-15 kV i nn-0,4 kV, budowy linii napowietrznej nn-0,4 kV, przebudowy linii napowietrznej nn-0,4 kV po trasie linii istniejącej, budowy linii kablowej nn-0,4 kV i demontażu linii napowietrznej nn-0,4 kV na terenie działek nr 457/2, 454, 452/1, 446, 451, 420, 65, 62, 63, 69/11, 69/1, 69/6, 69/8, 55, 69/9, 69/2 położonych w Stanieszwie oraz działek nr 264/4, 265 położonych w Sianowie
8. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1906G Grzybno - Szarłata
9. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy rejon jeziora Klasztornego Małego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
10. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy rejon jeziora Klasztornego Małego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
11. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy placu zabaw dla dzieci, boisk sportowych dla młodzieży, kąpieliska, wydzielonego terenu do spotkań mieszkańców wkomponowanego w projektowaną zieleń, ściany terningowej do tenisa oraz sanitariatów na terenie działki nr 69/2 położonej w Borowie
12. Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej Enercon E-40 na działce nr ew. gr. 82/4 miejscowości Głusino.
13. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4 kV na linię napowietrzną dwutorową nn 0,4 kV i SN 15 kV, budowy stacji transformatorowej słupowej SN/nn 15/0,4 kV oraz linii elektroenergetycznych kablowych nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. gruntu 6, 7, 8, 10, 21, 22, 24, 25/4, 25/5, 25/6 położonych w Brodnicy Górnej.
14. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV, stacji transformatorowej słupowej oraz przebudowy linii napowietrznej nn 0,4kV na terenie działek nr 4/3, 6, 7, 8/2, 11/2, 14/5, 14/12, 15/2, 16/2, 22, 689 położonych w Mirachowie.
15. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy budynku remizy strażackiej o garaż na granicy z działkami nr 484 i 223/3 na terenie działki nr 222/3 położonej w Dzierżążnie.
16. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia Dn 63 PE na terenie działek nr 23, 27, 34, 52, 62, 63/7, 63/50, 63/52, 66/3, 66/4, 66/12, 84 położonych w Sitnie.
17. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla adaptacji części pomieszczeń parteru istniejącego obiektu gospodarczo-garażowo-mieszkalnego na cele administracyjno-biurowe (pomieszczenia konferencyjno-szkoleniowe) na terenie działek nr 233/3 (obręb 3) i 108/10 (obręb 4) położonych w Kartuzach.
18. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw PKN ORLEN nr 171 w Kartuzach ul. Zamkowa 2, w miejscu istniejącej stacji paliw po jej likwidacji na działce o nr ew. gr. 60/4.
19. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 KAR 2001A na terenie działki nr 44/6 położonej w Dzierżążnie.
20. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 113, 186/11, 186/2, 186/4, 186/9 położonych w Starej Hucie.
21. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej dn 63 PE średniego ciśnienia dla zasilenia w paliwo gazowe działek mieszkalnych na terenie działek nr 123/1, 124/16, 111/6, 178/7, 178/4, 178/5 położonych w Borowie.
22. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy istniejącego kompleksu szkolnego poprzez budowę sali sportowo-widowiskowej oraz łącznika łączącego projektowaną salę z budynkiem szkoły, biblioteki wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 10/1 i 11/2 położonych w Kiełpinie.
23. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Kolejową w Kartuzach na terenie działki nr 51/3 i części działki nr 94/5 położonych w Kartuzach, obr. 9.
24. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr 408/15, 408/23, 408/8, 970 położonych w Kiełpinie.
25. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV, przebudowy oraz budowy stacji transformatorowej SN/nn, przebudowy linii napowietrznej nn 0,4 kV, skablowania odcinków linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz budowy przyłącza kablowego na terenie działek nr 80/2, 14, 15, 16, 17, 59, 61, 79, 13, 62, 75/2, 76, 77, 41, 42, 43, 48, 44/2 I 51 położonych w Nowej Hucie.
26. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej nn 0,4kV na linię kablową nn 0,4kV na terenie działek nr 539/7, 549/2, 540/1, 540/2, 540/3, 540/4, 540/8 położonych w Brodnicy Dolnej
27. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy placu zabaw dla dzieci, boisk sportowych dla młodzieży, kąpieliska, wydzielonego terenu do spotkań mieszkańców wkomponowanego w projektowaną zieleń, ściany terningowej do tenisa oraz sanitariatów na terenie działki nr 69/2 położonej w Borowie
28. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wielofunkcyjnej do obróbki kamienia na działce o nr ew. gr. 337/2 w m. Prokowo
29. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn-0,4 kV z przyłączami oraz likwidacji istniejącej napowietrznej linii na terenie działek nr 18/1, 19, 20, 44/1 i 50 położonych w Kartuzach, obr. 1
30. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV nn-0,4 kV na terenie działek nr 2, 6, 90/1, 99, 100 położonych w Kartuzach, obr. 9
31. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączem do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 50/6, 50/8, 50/4 położonych w Kolonii
32. Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stawów na potrzeby produkcji narybku ryb słodkowodnych oraz hali wylęgarniczej ryb słodkowodnych na działce o nr ew. gr. 49/11 w m. Staniszewo
33. Obwieszczenie informujące o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Aktualizacja Strategu Rozwoju Gminy Kartuzy do roku 2020"
34. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV, stacji transformatorowej słupowej oraz przebudowy linii napowietrznej nn 0,4kV na terenie działek nr 4/3, 6, 7, 8/2, 11/2, 14/5, 14/12, 15/2, 16/2, 22, 689 położonych w Mirachowie
35. Obwieszczenie informujące o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wielofunkcyjnej do obróbki kamienia na działce o nr ew. gr. 337/2 w m. Prokowo
36. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 352/1, 352/2, 352/3, 352/8, 352/9, 352/10, 352/11, 352/12, 352/13, 352/5, 352/6, 351/1, 351/13, 343, 328 położonych w Kiełpinie
37. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV/kV, budowy linii napowietrznej dwunapięciowej SN-15 kV i nn-0,4 kV, budowy linii napowietrznej nn-0,4 kV, przebudowy linii napowietrznej nn-0,4 kV po trasie linii istniejącej, budowy linii kablowej nn-0,4 kV i demontażu linii napowietrznej nn-0,4 kV na terenie działek nr 457/2, 454, 452/1, 446, 451, 420, 65, 54, 62, 63, 69/11, 69/1, 69/6, 69/8, 55, 69/9, 69/2, 53, 61 położonych w Staniszewie oraz działek nr 264/4, 265 położonych w Sianowie
38. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 229/7, 229/9, 228/2 położonych w Łapalicach
39. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy istniejącego kompleksu szkolnego poprzez budowę sali sportowo-widowiskowej oraz łącznika łączącego projektowaną salę z budynkiem szkoły, biblioteki wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 10/1 i 11/2 położonych w Kiełpinie
40. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji cełu publicznego dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr 408/15, 408/23, 408/8, 970 położonych w Kiełpinie
41. Obwieszczenie informujące o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego budowie stacji paliw PKN ORLEN nr 171 w Kartuzach ul. Zamkowa 2, w miejscu istniejącej stacji paliw po jej likwidacji na działce o nr ew. gr. 60/4
42. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Kolejową w Kartuzach na terenie działki nr 51/3 i części działki nr 94/5 położonych w Kartuzach, obr. 9
43. Postanowienie Burmistrza Kartuz w sprawie przyjęcia dokumentu: projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego FRAGMENTU MIASTA KARTUZY - REJON JEZIORA KLASZTORNEGO MAŁEGO wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
44. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wielofunkcyjnej do obróbki kamienia na działce o nr ew. gr. 337/2 w m. Prokowo
45. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn-0,4 kV z przyłączami oraz likwidacji istniejącej napowietrznej linii na terenie działek nr 18/1, 19, 20, 44/1 i 50 położonych w Kartuzach, obr. 1
46. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 233/28, 15/1, 234/14 położonych w Łapalicach
47. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
-przeniesienia słupa linii napowietrznej SN-kV
-budowy linii kablowej SN-15kV
-budowy stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV
-budowy linii kablowej nn-0,4 kV
na terenie działek położonych w Sitnie
48. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV, przebudowy oraz budowy stacji transformatorowej SN/nn, przebudowy linii napowietrznej nn 0,4 kV, skablowania odcinków linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz budowy przyłącza kablowego na terenie działek nr 80/2, 14, 15, 16, 17, 59, 61, 79, 13, 62, 75/2, 76, 77, 41, 42, 43, 48, 44/2 i 51 położonych w Nowej Hucie
49. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączem do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 50/6, 50/8, 50/4 położonych w Kolonii
50. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV nn-0,4 kV na terenie działek nr 2, 6, 90/1, 99, 100, położonych w Kartuzach, obr. 9
51. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji stwierdzającej potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej Enercon na działce nr ew. gr. 82/4 miejscowości Głusino
52. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji stwierdzającej potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym, m.i. myjnią samochodów osobowych i dostawczych na działce nr ew. gr. 275/21, obręb Smętowo Chmieleńskie
53. Obwieszczenie informujące wszystkie strony postępowania o wezwaniu Inwestora do złożenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dokończeniu robót budowlanych istniejącego budynku pensjonatu na działkach nr ew. gr.: 101, 1021 258, 259 w m. Łapalice oraz uzupełnienia przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia.
54. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawę wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie: „Budowa fragmentu ulicy Klasztornej wraz z budową -parkingu przy Kolegiacie w Kartuzach z brakującą infrastrukturą"
55. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV oraz słupa napowietrznej linii SN-15 kV na terenie działki nr 179/6 położonej w miejscowości Mezowo oraz na terenie działki nr 197/8 położonej w Kartuzach, obr. 106
56. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu n/c Dn 110 PE na terenie działek nr 3/7, 18/1, 19/1, 237/2, 107/12 położonych w Kartuzach, obr. 3
57. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 352/1, 352/2, 352/3, 352/8, 352/9, 352/10, 352/11, 352/12, 352/13, 352/5, 352/6, 351/1, 351/7, 343, 328 położonych w Kiełpinie
58. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działek nr 279/5, 275/2, 279/3 położonych w Kiełpinie.
59. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy boiska treningowego z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 109/11 i 108/12 położonych w Kartuzach, obr 4
60. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działki nr 822 położonej w Kiełpinie.
61. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr 203/55, 203/13, 203/49, 203/45, 203/46 położonych w Sianowie
62. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego uchlające zaskarżoną decyzję Starosty Kartuskiego zezwajalącą na realizację inwestycji drogowej:"Budowa ulicy Kolejowej w ciągu drogi Gminnej nr 155017G w Kartuzach wraz z brakującą infrastrukturą"
63. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr/c d63PE na terenie działek nr 521 i 598/2 położonych w Borowie.
64. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr/c d63PE na terenie działek nr 71 i 115/1 położonych w Kartuzach, obr. 2
65. Obwieszczenie informuhące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 229/7, 229/9, 228/2 położonych w Łapalicach
66. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie: „Budowa fragmentu ulicy Klasztornej wraz z budową parkingu przy Kolegiacie w Kartuzach z brakującą infrastrukturą"
67. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 233/28, 15/1, 234/14 położonych w Łapalicach
68. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 54/69 i 178/1 położonych w Sitnie
69. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 329/1, 329/2, 329/3, 329/4, 329/5, 329/8, 331/9, 331/4, 329/6, 331/8, 329/7, 331/5, 331/7, 330/1, 583 położonych w Prokowie
70. Obwieszczenie informujące o możliwości zapoznania się z Raportem o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 inwestycji polegającej na budowie budynku restauracyjno-pensjonatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. gr. 192/3 w m. Brodnica Górna
71. Obwieszczenie informujące o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1906G Grzybno-Szarlata
72. Obwieszczenie informujące o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Kartuzach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, z wnioskiem o uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego przebudowie drogi powiatowej nr 1906G Grzybno-Szarłata w km 0+000 do km 1+888,36
73. Obwieszczenie zawiadamiające o wystąpieniu Wójta Gminy Sierakowice z wnioskiem RSB.6733.3.9.2012.MP z dnia 28.06.2012r. o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV/kV, budowie linii napowietrznej SN-15 kV, budowie linii napowietrznej nn-0,4 kV, budowie linii kablowej nn-0,4 kV, demontażu istniejącej słupowej stacji transformatorowej, demontażu istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV
74. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 dla inwestycji pn:„Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Żarnowiec - Sierakowice,której celem jest zaniknięcie tzw. pierścienia zasilania pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi Gdańsk Błonia - Tczew Rokitki — Starogard Gdański - Skarszewy - Kościerzyna - Sierakowice
75. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:
- rozbiórki istniejących budynków,
- budowy nowej siedziby Starostwa Powiatowego,
- budowy układu drogowego, parkingów, koniecznych murków oporowych, instalacji oświetleniowej, instalacji deszczowej, instalacji wod-kan, telefonicznej i gazowej, budowy koniecznych skarp oraz zagospodarowaniem ich zielenią ozdobną,
- wykonania wzmocnienia istniejących fundamentów budynku, do którego planuje się dobudowę przedmiotowego obiektu
76. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV oraz słupa napowietrznej linii SN-15 kV na terenie działki nr 179/6 położonej w miejscowości Mezowo oraz na terenie działki nr 197/8 położonej w Kartuzach, obr. 106
77. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania działki nr 316/3 na terenie działki nr 111/10 położonej w miejscowości Dzierżążno
78. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 299, 303/1, 302/4, 302/8, 302/7, 303/2, 302/6, 302/9 położonych w Prokowie
79. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy boiska treningowego z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 109/11 i 108/12 położonych w Kartuzach, obr 4
80. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działek nr 279/5, 275/2, 279/3 położonych w Kiełpinie
81. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działki nr 822 położonej w Kiełpinie
82. Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Mezowo, rejon ulic Kiełpińskiej, Bocznej, Jeziornej
83. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Mezowo rejon ulic Kiełpińskiej, Bocznej, Jeziornej uchwalonego uchwalą nr XXXVIIF489/2006 Rady Miejskiej w Kartuzach
84. Obwieszczenie Wojewody Pomorskieg o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 . „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Żarnowiec - Sierakowice, której celem jest zamknięcie tzw. pierścienia zasilania pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi Gdańsk Błonia - Tczew Rokitki — Starogard Gdański - Skarszewy - Kościerzyna - Sierakowice
85. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr 203/55, 203/13, 203/49, 203/45, 203/46 położonych w Sianowie
86. Obwieszczenie informujące o uzgodnieniu projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV/kV, budowie linii napowietrznej ...
87. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla;
- rozbudowy ciągu pieszo-jezdnego,
- budowy zespołu boisk sportowych (wielofunkcyjne, do koszykówki, do siatkówki),
- budowy bieżni,
- budowy miejsc postojowych,
- budowy ciągów pieszych,
- budowy stanowiska do skoku w dal,
- budowy oświetlenia zewnętrznego,
- budowy drenaży terenu,
- przebudowy sieci deszczowej na terenie działek nr 86/76 i 86/86 położonych w Kartuzach, obr. 7
88. Obwieszczenie informujące o możliwości zapoznania się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1906G Grzybno Szrłata oraz składania uwag i wniosków, w terminie 21 dni od daty podania do wiadomości niniejszego Obwieszczenia
89. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr/c d63PE na terenie działek nr 71 i 115/1 położonych w Kartuzach, obr. 2
90. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 329/1, 329/2, 329/3, 329/4, 329/5, 329/8, 331/9, 331/4, 329/6, 331/8, 329/7, 331/5, 331/7, 330/1, 583 położonych w Prokowie
91. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr/c na terenie działki nr 16/1 położonej w Kartuzach, obr. 1 oraz działek 30/14, 30/17 położonych w Kartuzach, obr. 2
92. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr/c d63PE na terenie działek nr 521 i 598/2 położonych w Borowie
93. Obwieszczenie informujące o dokonaniu, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1906G Grzybno-Szarłata w km 0+000 do km 1+888,36, na etapie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
94. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 54/69 i 178/1 położonych w Sitnie
95. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
-przeniesienia słupa linii napowietrznej SN-kV
-budowy linii kablowej SN-15kV
-budowy stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV
-budowy linii kablowej nn-0,4 kV
na terenie działek położonych w Sitnie
95. Obwieszczenie informujące o wydaniu opinii przez Pomorskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku - dotyczącej uzgodnienia warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1906G Grzybno - Szarłata w km 0+000 do km 1+888,36, na etapie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
96. Obwieszczenie informujące o przedłożeniu Wójtowi Gminy Przodkowo projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1906G Grzybno - Szarłata, do zapoznania się i ewentualnego wniesienia uwag
97. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1906G Grzybno - Szarłata

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1906G Grzybno - Szarłata
98. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw PKN ORLEN nr 171 w Kartuzach ul. Zamkowa 2, w miejscu istniejącej stacji paliw po jej likwidacji, na działce o nr ew. gr. 60/4
99. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 299, 303/1, 302/4, 302/8, 302/7, 303/2, 302/6, 302/9 położonych w Prokowie
100. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania działki nr 316/3 na terenie działki nr 111/10 położonej w miejscowości Dzierżążno
101. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu n/c Dn 110 PE na terenie działek nr 15, 16, 28/2, 29/2, 29/1, 30, 31, 237/2 i 107/12 położonych w Kartuzach, obr. 3
102. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 176/1, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 51/36, 52, 53/98 położonych w Sitnie
103. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem na terenie działek nr 322/25, 322/27, 322/20 położonych w Brodnicy Górnej
104. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego zawiadamiające o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o przejściu na własność Gminy Kartuzy nieruchomości położonej w obrębie Brodnica, o powierzchni 200 m2 , zajętej pod drogę gminną
105. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie: „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 1906G Grzybno-Szarłata w km 0+000,00 do km 1+862,25 wraz z brakującą infrastrukturą”
106. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Kartuzach
107. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RL-U.6733.2.2012JR z dnia 08.02.2012 r. dla inwestycji polegającej na adaptacji części pomieszczeń parteru istniejącego obiektu gospodarczo-garażowo-mieszkalnego na cele administracyjno-biurowe (pomieszczenia konferencyjno-szkoleniowe) na terenie działek nr 233/3 obręb 3 i 108/10 obręb 4 położonych w Kartuzach
108. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawiadamiające o wydaniu decyzji uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Pomorskiego NR WI.II/EZ/7119/8-10/10/10 z dnia 20 lipca 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 211 (ul. Wzgórze Wolności i ul. Jeziorna) z ul. Klasztorną, ul. 3-go Maja i ul. Parkową na Placu Św. Brunona w Kartuzach.
109. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c na terenie działki nr 16/1 położonej w Kartuzach, obr. 1 oraz działek 30/14, 30/17, 30/1 położonych w Kartuzach, obr. 2
110. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie: „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 1906G Grzybno-Szarłata w km 0+000,00 do km 1+862,25 wraz z brakującą infrastrukturą techniczną”
111. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Gminy Kartuzy nr IK.R.7639-35/08/09 z dnia 14 sierpnia 2009 r. określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw w Staniszewie
112. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 176/1, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 51/36, 52, 53/98 położonych w Sitnie
113. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 322/20, 322/27, 322/25 położonych w Brodnicy Górnej.
114. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego zawiadamiające o wydaniu w dniu 15 października 2012 roku decyzji orzekającej o przejściu z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa na własność Gminy Kartuzy nieruchomości zajętej pod drogę gminną, oznaczonej jako działka nr 266/2 o powierzchni 200 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr — bez oznaczenia, położonej na terenie gminy Kartuzy, w obrębie Brodnica.
115. Obwieszczenie zawiadamiające o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją w sprawie odmówienia wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na dokończeniu robót budowlanych istniejącego budynku pensjonatu w Łapalicach.
116. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia PE100 SDR11 Dz 63mm o dł. ok. 310,0mb na terenie działek położonych w Kiełpinie.
117. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RL-U.6733.2.2012JR z dnia 08.02.2012 r. dla inwestycji polegającej na adaptacji części pomieszczeń parteru istniejącego obiektu gospodarczo-garażowo-mieszkalnego na cele administracyjno-biurowe (pomieszczenia konferencyjno-szkoleniowe) na terenie działek położonych w Kartuzach w zakresie rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania, adaptacji części pomieszczeń parteru istniejącego obiektu gospodarczo-garażowo-mieszkalnego na cele administracyjno-biurowe (pomieszczenia konferencyjno-szkoleniowe) z zapleczem socjalnym na terenie działek położonych w Kartuzach.
118. Obwieszczenie Wójta Gminy Sierakowice o nie załatwienie sprawy w terminie ze względu na wyłączeniu działki z zakresu inwestycji pn.budowa słupowych stacji transformatorowych położonych w obrębie ewidencyjnym Szopa gmina Sierakowice oraz na terenie działek położonych w obrębie ewidencyjnym Bacz gmina Kartuzy.
119. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN-15kv polegająca na wymianie słupów, przewodów z gołych na izolowane, oraz zmianie trasy linii w stosunku do istniejącej, na dz. nr 187/4 obręb Borkowo, gmina Żukowo, oraz nr 84 obręb Grzybno, gmina Kartuzy stanowiących kolejowy teren zamknięty".
120. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie nowych obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie placówki oświatowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudowie już istniejących, na działkach w m. Kartuzy.
121. Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na warsztat mechaniki pojazdowej - naprawy blacharskie i lakiernicze z częścią socjalno-biurową oraz magazynową w m. Łapalice.
122. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla remontu istniejącej linii napowietrznej SN-15kV, budowa linii kablowej SN-15kV na terenie działek położonych w Grzybnie.
123. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:
- budowy linii kablowej SN-15kV
- wymiany słupa linii napowietrznej SN-15kV
- budowy stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV
- budowy linii kablowej nn-0,4kV
- wymiany słupa linii napowietrznej nn-0,4kV
- demontażu linii napowietrznej nn-0,4kV
na terenie działek położonych w Starej Hucie.
124. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia PE DN 63 na terenie działek położonych w Sitnie.
125. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działek położonych w Łapalicach.
126. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego zawiadamiające o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN-15kv polegająca na wymianie słupów, przewodów z gołych na izolowane, oraz zmianie trasy linii w stosunku do istniejącej, na dz. nr 187/4 obręb Borkowo, gmina Żukowo, oraz nr 84 obręb Grzybno, gmina Kartuzy stanowiących kolejowy teren zamknięty".
127. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej małej mocy, dz. nr ew. gr. 82/3 w m. Głusino.
128. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 923, 251/5, 251/2, 251/3, 251/4 położonych w Kiełpinie.
129. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika do magazynowania paliw płynnych na potrzeby własne, na terenie istniejącej bazy autobusowej w m. Kartuzy.
130. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
- rozbudowy ciągu pieszo-jezdnego,
- budowy zespołu boisk sportowych (wielofunkcyjne, do koszykówki, do siatkówki),
- budowy bieżni,
- budowy miejsc postojowych,
- budowy ciągów pieszych,
- budowy stanowiska do skoku w dal,
- budowy oświetlenia zewnętrznego,
- budowy drenaży terenu,
- przebudowy sieci deszczowej
na terenie działek położonych w Kartuzach.
131. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dokończeniu robót budowlanych istniejącego budynku pensjonatu na działkach w m. Łapalice.
132. Obwieszczenie informujące o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dokończeniu robót budowlanych istniejącego budynku pensjonatu na działkach w m. Łapalice.
133. Obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV/kV, budowie linii napowietrznej SN-15 kV, budowie linii napowietrznej nn-0,4 kV, budowie linii kablowej nn-0,4 kV, demontażu istniejącej słupowej stacji transformatorowej, demontażu istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego dla dz. nr 145/3.
134. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia PE100 SDR11 Dz 63mm o dł. ok. 310,0mb na terenie działek nr 36/1, 36/23, 36/24, 36/10 położonych w Kiełpinie.
135. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację przedsięwzięcia EURO 2012 pn: „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Żarnowiec - Sierakowice, której celem jest zamknięcie tzw. pierścienia zasilania pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi Gdańsk Błonia - Tczew Rokitki - Starogard Gdański - Skarszewy - Kościerzyna - Sierakowice.
136. Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację przedsięwzięcia EURO 2012 pn: „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Żarnowiec - Sierakowice, której celem jest zamknięcie tzw. pierścienia zasilania pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi Gdańsk Błonia - Tczew Rokitki - Starogard Gdański - Skarszewy - Kościerzyna - Sierakowice.
137. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV/kV, budowie linii napowietrznej dwunapięciowej SN-15 kV i nn-0,4 kV, budowie linii napowietrznej nn-0,4 kV, przebudowie linii napowietrznej nn-0,4 kV po trasie linii istniejącej, budowie linii kablowej nn-0,4 kV, demontażu linii napowietrznej nn-0,4 kV na terenie działek położonych w Staniszewie oraz w Sianowie i zmiany odległości lokalizacji linii od granicy pasa drogowego na terenie działek położonych w Staniszewie oraz w Sianowie.
138. Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na warsztat mechaniki pojazdowej i zmianie sposobu użytkowania działki na punkt zbierania odpadów wycofanych z eksploatacji - dz. 46, Grzybno.
139. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:
- modernizacji istniejącej linii kablowej nn 0,4kV polegającej na budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV,
- likwidacji odcinka istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV od słupa nr 25/9 do słupa nr 17/9,
- likwidacji istniejących słupów linii nn 0,4kV nr 24/9, 23/9, 20/9, 18/9, 17/9,
- wymianie istniejących słupów linii nn 0,4kV nr 22/9, 19/9,
- likwidacji istniejących przyłączy na powietrznych nn 0,4 kV,
- budowie nowej linii kablowej i złączy kablowych
- odtworzeniu WLZ dla zasilania dotychczasowych odbiorców,
- modernizacji istniejącej instalacji oświetlenia ulicznego -odseparowanie zasilania i budowie nowej linii kablowej nn 0,4kV,
na terenie działek położonych w Kartuzach, obr. 8 .
140. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla modernizacji istniejącej linii kablowej nn 0,4 kV polegającej na wymianie lub unieczynnieniu istniejącej linii kablowej nn 0,4 kV oraz wymianie istniejących złącz na nowe na terenie działek położonych w Kartuzach,obr. 8.
141. Obwieszczenie informujące o wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na warsztat mechaniki pojazdowej - naprawy blacharskie i lakiernicze, z częścią socjalno - biurową oraz magazynową, na terenie działki nr ew. gr. 207/3 w m. Łapalice.

Ostatnia zmiana: 2012-12-28 12:08:37

Opublikowane: 2012-01-04 09:06:59 (5670 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.061 sekund