Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Wtorek, 24 kwietnia 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Studium UiKZP - PROJEKT
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4260842
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Zarządzenia rok 2012 (styczeń - sierpień)

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KARTUZ
ROK 2012
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
1/2012 w spr. ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2 I 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
2/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok 4 I 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
3/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 4 I 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
4/2012 w spr. korzystania z sal gimnastycznych będących własnością Gminy Kartuzy 4 I 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
5/2012 w spr. upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki w 2012r. 4 I 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
6/2012 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kartuzach 9 I 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
7/2012 w spr. czasowego zawieszenia ewidencjonowania korespondencji wpływającej do Urzędu Miejskiego w Kartuzach w Systemie Elektronicznego Monitoringu Pracy 16 I 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
8/2012 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kartuzach 16 I 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
9/2012 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kartuzach 16 I 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
10/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok. 16 I 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
11/2012 w spr. miany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 16 I 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
12/2012 w spr. powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. 30 I 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
13/2012 w spr. powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert w zakresach "kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji", „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego", „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", "turystyka i krajoznawstwo" i przyjęcia regulaminu jej pracy 30 I 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
14/2012 w spr. powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert w zakresach "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", "przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" i przyjęcia regulaminu jej pracy 30 I 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
15/2012 w spr. powołania zespołu powypadkowego 31 I 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
16/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok 31 I 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
17/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 31 I 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
18/2012 w spr. rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2012 roku w zakresach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 3 II 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
18A/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 8 II 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
19/2012 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 117/2011 Burmistrza Kartuz z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 9 II 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
20/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok. 9 II 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
21/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 9 II 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
22/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok. 17 II 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
23/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 17 II 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
24/2012 w spr. rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2012 roku w zakresach: "kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji", „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego", „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", "turystyka i krajoznawstwo". 17 II 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
25/2012 w spr. ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów -urzędnika wyborczego 20 II 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
26/2012 w spr. udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do realizacji projektu Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki trwającego w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2014r. 23 II 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
27/2012 w spr. przejęcia na własność Gminy Kartuzy pojazdu usuniętego z drogi publicznej w trybie art. 50a Ustawy prawo o ruchu drogowym 05 III 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
28/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok. 6 III 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
29/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 6 III 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
30/2012 w spr. powołania składu Komisji Opiniującej wnioski na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym i ruchomym wpisanym do rejestru zabytków zlokalizowanym na terenie Gminy Kartuzy 12 III 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
31/2012 w spr. powołania składu Komisji Oceny Projektów 14 III 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
32/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 16 III 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
33/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok. 19 III 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
33A/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok 19 III 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
34/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 19 III 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
35/2012 w spr. powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie dorocznej nagrody Burmistrza Kartuz za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Gminy Kartuzy pod nazwą „Lokalne Partnerstwo - Człowiek Roku - Karteskó Skra" za rok 2011. 19 III 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
36/2012 w spr. powołania Komisji Konkursowych 20 III 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
37/2012 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 21 III 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
38/2012 w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2011 rok. 23 III 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
39/2012 w spr. przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kartuzy za 2011 rok 23 III 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
40/2012 w spr. przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2011r. 23 III 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
41/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 26 III 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
42/2012 w spr. ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kartuzy 28 III 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
43/2012 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 36/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach, Szkoły Podstawowej w Prokowie, Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach, Przedszkola z oddziałami integracyjnymi „ Akademia Przedszkolaka " w Kartuzach 29 III 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
44/2012 w spr. powierzenia zadań doradztwa metodycznego 29 III 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
45/2012 w spr. powołania komisji do spraw oceny dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej przez Urząd Miejski w Kartuzach. 2 IV 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
46/2012 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kartuzach 2 IV 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
47/2012 w spr. przekazania środka trwałego - budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na terenie działek nr 429/1 i 429/2 w Kiełpinie przy ulicy Świerkowej 1 -Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach. 5 IV 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
48/2012 w spr. powołania Komisji do przekazania środka trwałego - budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na terenie działek nr 429/1 i 429/2 w Kiełpinie przy ulicy Świerkowej 1 - Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach. 23 IV 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
49/2012 w spr. przejęcia na własność Gminy Kartuzy pojazdu usuniętego z drogi publicznej w trybie art. 50a Ustawy prawo o ruchu drogowym. 24 IV 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
50/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 25 IV 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
51/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok 26 IV 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
52/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 26 IV 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
53/2012 w spr. zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kartuzach 27 IV 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
54/2012 w spr. powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora 30 IV 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
55/2012 w spr. inwentaryzacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Kartuzy 30 IV 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
56/2012 w spr. odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Kartuzy 8 V 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
57/2012 w spr. udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia 8 V 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
58/2012 w spr. Zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok 31 V 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
59/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 31 V 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
60/2012 w spr. powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach i Szkoły Podstawowej w Grzybnie 11 VI 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
61/2012 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 60/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach i Szkoły Podstawowej w Grzybnie 14 VI 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
62/2012 w spr. ustalenia Regulamin przystani i wypożyczalni sprzętu pływającego „Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu „Złota Góra" 14 VI 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
63/2012 w spr. sporządzenia skonsolidowanego bilansu 20 VI 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
64/2012 w spr. wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 20 VI 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
65/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 20 VI 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
66/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok 21 VI 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
67/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 21 VI 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
68/2012 w spr. odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzybnie 22 VI 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
69/2012 w spr. przekazania jednostki organizacyjnej Gminy - Szkoły Podstawowej w Grzybnie 27 VI 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
70/2012 w spr. zatwierdzenia konkursów na dyrektora szkoły 27 VI 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
71/2012 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzybnie 27 VI 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
72/2012 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 27 VI 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
73/2012 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola z oddziałami integracyjnymi „ Akademia Przedszkolaka " w Kartuzach 29 VI 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
74/2012 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 29 VI 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
75/2012 w spr. odpłatności za udostępnienie sal konferencyjnych w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 9 VII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
76/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok. 9 VII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
77/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 9 VII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
78/2012 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Mikołaja Kopernika w Kartuzach 11 VII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
79/2012 w spr. Udzielenia pełnomocnictwa 11 VII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
80/2012> w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Antoniego Abrahama w Kartuzach 11 VII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
81/2012 w spr. Udzielenia pełnomocnictwa 11 VII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
82/2012 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Prokowie 11 VII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
83/2012 w spr. Udzielenia pełnomocnictwa 11 VII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
84/2012 w spr. przekazania jednostki organizacyjnej Gminy - Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach 11 VII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
85/2012 w spr. powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kartuzy 13 VII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
86/2012 w spr. ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 - „Wyprawka szkolna", dla szkół mieszczących się na terenie Gminy Kartuzy 18 VII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
87/2012 w spr. zasad korzystania z telefonów komórkowych. 23 VII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
88/2012 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z oddziałami integracyjnymi „ Akademia Przedszkolaka " w Kartuzach 25 VII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
89/2012 w spr. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 25 VII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
90/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok 25 VII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
91/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 25 VII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
92/2012 w spr. powołania Gminnej Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej 30 VII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
93/2012 w spr. powołania komisji likwidacyjnej i przeprowadzenia likwidacji elementu zabawowego placu zabaw przy ul. Majkowskiego w Kartuzach 1 VIII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
94/2012 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę terenu pod lokalizację ruchomego punktu gastronomicznego 3 VIII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
95/2012 w spr. powołania na stanowisko dyrektora Przedszkola z oddziałami integracyjnymi „ Akademia Przedszkolaka " w Kartuzach 20 VIII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
96/2012 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 20 VIII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
97/2012 w spr. przekazania jednostki organizacyjnej Gminy- Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Akademia Przedszkolaka" w Kartuzach 20 VIII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
98/2012 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach 22 VIII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
99/2012 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 22 VIII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
100/2012 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kiełpinie 22 VIII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
101/2012 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 22 VIII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
102/2012 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej 22 VIII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
103/2012 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 22 VIII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
104/2012 w spr. powołania Komisji Opiniującej Wnioski o przyznanie stypendium sportowego Gminy Kartuzy dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 22 VIII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
105/2012 w spr. przekazania jednostki organizacyjnej Gminy- Szkoły Podstawowej w Prokowie 22 VIII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
106/2012 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 27/2008 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 31.03.2008r. zmienionego Zarządzeniem Nr 32/2008 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 3.04.2008r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kartuzy Nr 39/2010 z dnia 12.04.2010r. w sprawie powołania Pełnomocnika i Zastępców Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kartuzy" współfinansowanego z Funduszu Spójności 24 VIII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
107/2012 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 28/2008 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 31.03.2008r. zmienionego Zarządzeniem Nr 40/2008 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 12.04.2010r. w sprawie powołania w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - Zespołu Realizacji Projektu (JRP) 24 VIII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
108/2012 w spr. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012r. 27 VIII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
109/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 28 VIII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
110/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok 29 VIII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
111/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 29 VIII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
112/2012 w spr. powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 30 VIII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2012-10-12 09:49:17

Opublikowane: 2012-01-09 07:55:37 (4201 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.322 sekund