Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Niedziela, 24 czerwca 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4348871
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały rok 2012 styczeń - wrzesień

XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
8 lutego 2012r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XIV/235/2012 w spr. zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Gminy Kartuzy dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 8 II 2012 20 II 2012
poz. 729
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/236/2012 w spr. zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród Burmistrza Kartuz za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 8 II 2012 20 II 2012
poz. 728
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/237/2012 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Chmielno w sprawie współfinansowania Centrum Integracji Społecznej w Garczu 8 II 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/238/2012 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno, rejon ulic Kartuskiej i Szpitalnej 8 II 2012 12 III 2012
poz. 989
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/239/2012 w spr. odbierania odpadów pomunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 8 II 2012 8 III 2012
poz. 931
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/240/2012 w spr. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach na 2012r. 8 II 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/241/2012 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 92 położonej w Staniszewie w trybie bezprzetargowym 8 II 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/242/2012 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej o nr ewidzencyjnym działki 23/2 położonej w Kartuzach w trybie bezprzetargowym 8 II 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/243/2012 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 27/1, obręb 5 położonej w Kartuzach oraz uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach Nr IX/173/2011 z dnia 28 września 2011r. i Nr XI/186/2011 z dnia 26 października 2011 r. 8 II 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/244/2012 w spr. ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy oraz najem powierzchni reklamowych 8 II 2012 20 II 2012
poz. 727
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/245/2012 w spr. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2012-2016 8 II 2012 20 II 2012
poz. 726
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/246/2012 w spr. ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kartuzy 8 II 2012 30 III 2012
poz. 1240
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/247/2012 w spr. odstąpienia od wyodrębnienia z budżetu gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki na rok 2013 8 II 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/248/2012 w spr. zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie gminy Kartuzy w okresie od dnia 01 kwietnia 2012r. do 31 marca 2013r. 8 II 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/249/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok 8 II 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/250/2012 w spr. zmiany Uchwały Nr XIII/232/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy w latach 2012-2027 8 II 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
16 marca 2012r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XV/251/2012 w spr. zatwierdzenia realizacji projektu: "Zostań Małym Galileuszem!" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie, 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 16 III 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/252/2012 w spr. uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności wśród zwierząt na rok 2012 16 III 2012 30 III 2012
poz. 1246
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/253/2012 w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy rejon jeziora Klasztornego Małego 16 III 2012 20 IV 2012
poz. 1441
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/254/2012 w spr. odwołania Skarbnika Kartuz 16 III 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/255/2012 w spr. zmiany uchwały Nr XIV/246/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kartuzy 16 III 2012 30 III 2012
poz. 1242
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/256/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok 16 III 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
25 kwietnia 2012r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XVI/257/2012 w spr. przyjęcia dokumentu pn. "Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Kartuzy do roku 2012" 25 IV 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/258/2012 w spr. przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji Gminy Kartuzy na lata 2012-2017 25 IV 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/259/2012 w spr. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego 25 IV 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/260/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok 25 IV 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/261/2012 w spr. zmiany uchwały Nr XIII/232/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy w latach 2012-2027 25 IV 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/262/2012 w spr. zmiany uchwały nr IV/88/11 z 23 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2010-2015 25 IV 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/263/2012 w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu 25 IV 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/264/2012 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Somonino 25 IV 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/265/2012 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Kolbudy 25 IV 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/266/2012 w spr. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kartuzach na 2012r. 25 IV 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/267/2012 w spr. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 25 IV 2012 15 V 2012
poz. 1712
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/268/2012 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Kiełpino 25 IV 2012 15 V 2012
poz. 1711
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/269/2012 w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Kartuzy, nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapalicach o nr ewidencyjnym dziatki 45/6 położonej w Łapalicach 25 IV 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/270/2012 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 112/6, obręb 9 w Kartuzach, 25 IV 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/271/2012 w spr. wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kartuzy aportu środków trwałych do spółki pod nazwą "Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w Kartuzach. 25 IV 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/272/2012 w spr. ustalenia wysokości czynszu z tyt. dzierżawy budynków położonych na dz. nr 119, obręb 8 w Kartuzach i dz. nr 6/5, obręb Sianowo 25 IV 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/273/2012 w spr. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 286/18, obręb 3 w Kartuzach, w drodze przetargu na okres 25 lat. 25 IV 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/274/2012 w spr. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 1/39, obręb 5 w Kartuzach, w drodze przetargu na okres 25 lat. 25 IV 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/275/2012 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w gruncie, na rzecz dotychczasowych najemców. 25 IV 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/276/2012 w spr. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid, działki 109/3, obręb 8 na prawo własności nieruchomości oznaczonych nr ewid. działek 245/1 i 245/2, obręb 8 położonych w Kartuzach. 25 IV 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/277/2012 w spr. ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Kartuzy i zatwierdzenia regulaminów 25 IV 2012 15 V 2012
poz. 1713
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/278/2012 w spr. określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kartuzy 25 IV 2012 15 V 2012
poz. 1714
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/279/2012 w spr. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, rejstaaratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 25 IV 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/280/2012 w spr. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, rejstaaratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 25 IV 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/281/2012 w spr. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, rejstaaratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 25 IV 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/282/2012 w spr. powołania Skarbnika Kartuz 25 IV 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
20 czerwca 2012r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XVII/283/2012 w spr. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 20 VI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/284/2012 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Kiełpino 20 VI 2012 27 VI 2012
poz. 2146
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/285/2012 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Brodnica Górna 20 VI 2012 27 VI 2012
poz. 2147
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/286/2012 w spr. Przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Mezowo 20 VI 2012 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/287/2012 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej obejmującej działki nr 235/1 i 235/2, położonej w Pomieczyńskiej Hucie 20 VI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/288/2012 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej obejmującej działki nr 23/22, 23/23, 23/27, obręb 9 w Kartuzach 20 VI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/289/2012 w spr. nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 55/4 położonej w Sitnie 20 VI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/290/2012 w spr. wydzielenia rachunku dochodów w jednostkach oświatowych 20 VI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/291/2012 w spr. wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż stopa redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski stopy procentowej w stosunku do nieuiszczonej, rozłożonej na raty części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 VI 2012 27 VI 2012
poz.2148
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/292/2012 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii Refektarz w Kartuzach na 2011 rok 20 VI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/293/2012 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Kaszubskiego im.Franciszka Tredera w Kartuzach za 2011 rok 20 VI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/294/2012 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach za 2011 rok 20 VI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/295/2012 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury KASZUBSKI DWÓR w Kartuzach za 2011 rok 20 VI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/296/2012 w spr. uchylenia uchwały Nr IX/172/2011 z dnia 28 września 2011r. 20 VI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/297/2012 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok 20 VI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/298/2012 w spr. udzielenia Burmistrzowi Kartuz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok 20 VI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/299/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok 20 VI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/300/2012 w spr. zmiany Uchwały Nr XIII/232/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy w latach 2012-2027 20 VI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/301/2012 w spr. zmiany uchwały nr IV/88/11 z 23 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2010-2015 20 VI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/302/2012 w spr. zmiany statutu Gminy Kartuzy 20 VI 2012 27 VI 2012
poz. 2149
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/303/2012 w spr. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kartuskiego 20 VI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/304/2012 w spr. uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach 20 VI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
28 sierpnia 2012r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XVIII/305/2012 w spr. uzyskania mandatu radnego przez Ewę Stefanię Klein 28 VIII 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/306/2012 w spr. zmiany Uchwały Nr XIX/234/2008 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach, wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kartuzach, przewodniczących komisji Rady, radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kartuzy 28 VIII 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/307/2012 w spr. przystąpienia do Związku Gmin Pomorskich 28 VIII 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/308/2012 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Kiełpino 28 VIII 2012 5 IX 2012
poz. 2793
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/309/2012 w spr. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym 28 VIII 2012 7 IX 2012
poz. 2808
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/310/2012 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowej 28 VIII 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/311/2012 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 28 VIII 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/312/2012 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych 28 VIII 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/313/2012 w spr. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na czas dłuższy niż 3 lata 28 VIII 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/314/2012 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych o nr ewidencyjnych działek 258 i 260 położonych w Kartuzach 28 VIII 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/315/2012 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kartuzy, wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości gruntowej, na rzecz dotychczasowych najemców 28 VIII 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/316/2012 w spr. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 86/85 na prawo własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 86/87 położonych w Kartuzach 28 VIII 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/317/2012 w spr. wyrażenia zgody na przyznanie w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej 28 VIII 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/318/2012 w spr. zmiany budżetuGminy Kartuzy na 2012 rok 28 VIII 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/319/2012 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2012-2027 28 VIII 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/320/2012 w spr. aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2010-2015 28 VIII 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/321/2012 w spr. zmiany uchwały Nr XIV/245/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2012-2016. 28 VIII 2012 5 IX 2012
poz. 2792
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
26 września 2012r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XIX/322/2012 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 26 IX 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/323/2012 w spr. wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowowe Spółka Akcyjna 26 IX 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/324/2012 w spr. wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowowe Spółka Akcyjna 26 IX 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/325/2012 w spr. wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowowe Spółka Akcyjna 26 IX 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/326/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok 26 IX 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/327/2012 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2012-2027 26 IX 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/328/2012 w spr. aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2010-2015 26 IX 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/329/2012 w spr. zmiany uchwały Nr II/11/10 z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Komunalnej Rady Miejskiej w Kartuzach 26 IX 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


Uroczysta XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
z okazji obchodów Święta Patrona Miasta Św. Brunona
oraz zakończenia obchodów roku 630-lecia powstania Kartuz
6 października 2012r.


Ostatnia zmiana: 2012-10-25 10:43:21

Opublikowane: 2012-02-17 11:23:58 (5774 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.038 sekund