Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 28 maja 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4309157
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały rok 2012 październik-grudzień

XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
17 października 2012r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXI/330/2012 w spr. przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kartuzy w roku szkolnym 2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Kartuzy". 17 X 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/331/2012 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości gruntowej, na rzecz dotychczasowych najemców 17 X 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/332/2012 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 17 X 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/333/2012 w spr. wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy" 17 X 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/334/2012 w spr. podziału Gminy Kartuzy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.. 17 X 2012 7 XI 2012
poz. 3512
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/335/2012 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 17 X 2012 7 XI 2012
poz. 3489
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/336/2012 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013. 17 X 2012 7 XI 2012
poz. 3490
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/337/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok 17 X 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/338/2012 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2012-2027. 17 X 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/339/2012 w spr. aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2010-2015 17 X 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
14 listopada 2012r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXII/340/2012 w spr. zmiany statutu Gminy Kartuzy". 14 XI 2012 10 XII 2012
poz. 4069
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXII/341/2012 w spr. przystąpienia Gminy Kartuzy do projektu „Moje targowisko" 14 XI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXII/342/2012 w spr. zmiany regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Dworcowej. 14 XI 2012 10 XII 2012
poz. 4068
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
28 listopada 2012r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXIII/343/2012 w spr. przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego na rok 2013. 28 XI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/344/2012 w spr. zaliczenia nowo wybudowanego odcinka drogi w ciągu ulicy Kolejowej w Kartuzach do kategorii gróg gminnych 28 XI 2012 2 I 2013
poz. 9
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/345/2012 w spr. nadania nazwy ulicy w Kartuzach 28 XI 2012 2 I 2013
poz. 6
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/346/2012 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy położonego pomiędzy ul.3-go Maja a ul.Kolejową 28 XI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/347/2012 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych 28 XI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/348/2012 w spr. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 81/3 na prawo własności nieruchomości oznaczonych nr ewid. działek 80/1 i 80/3 położonych w Kiełpinie 28 XI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/349/2012 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości gruntowej, na rzecz dotychczasowych najemców 28 XI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/350/2012 w spr. zmiany uchwały Nr XIV/245/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2012-2016 28 XI 2012 2 I 2013
poz. 7
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/351/2012 w spr. zmiany uchwały Nr XIV/246/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012r. w srawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kartuzy 28 XI 2012 2 I 2013
poz. 8
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/352/2012 w spr. zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Niemieckiej w Kartuzach 28 XI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/353/2012 w spr. udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego 28 XI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/354/2012 w spr. udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Kartuzach z Powiatem Kartuskim 28 XI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/355/2012 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych na 2013 rok 28 XI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/356/2012 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok 28 XI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/357/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok 28 XI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/358/2012 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2012-2027 28 XI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/359/2012 w spr. aktualizacji Wieloletniego planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2010-2015 28 XI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/360/2012 w spr. zmiany uchwały Nr II/12/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Kartuzach 28 XI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/361/2012 w spr. ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na terenie działek o nr ewid. 60/3, 60/5, 61/1 położonych w Kaliskach 28 XI 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
19 grudnia 2012r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXIV/362/2012 w spr. przyjęcia dokumentu pn. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kartuzy na lata 2012-2027". 19 XII 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/363/2012 w spr. uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 19 XII 2012 9 I 2013
poz. 203
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/364/2012 w spr. przyjęcia Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rok 2013 19 XII 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/365/2012 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokali stanowiących własnośc Gminy Kartuzy, wraz ze zbyciem udziałów w nieruchomościach gruntowych, na rzecz dotychczasowych najemców 19 XII 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/366/2012 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 101/5 położonej w Kartuzach w trybie bezprzetargowym 19 XII 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/367/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok 19 XII 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/368/2012 w spr. aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2010-2015 19 XII 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/369/2012 w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy w latach 2013-2027 19 XII 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
28 grudnia 2012r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXV/370/2012 w spr. podziału Gminy Kartuzy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 28 XII 2012 10 I 2013
poz. 238
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXV/371/2012 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości gruntowej, na raeez dotychczasowego najemcy 28 XII 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXV/372/2012 w spr. niewygasających wydatków na koniec 2012 roku 28 XII 2012 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


Ostatnia zmiana: 2013-01-17 11:26:52

Opublikowane: 2012-10-25 10:41:24 (3523 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.052 sekund