Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 27 maja 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4846661
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Obwieszczenia rok 2013

1. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy położonego pomiędzy ul.3-go Maja a uLKolejową
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy położonego pomiędzy ul.3-go Maja a uLKolejową
2. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 320/24, 320/25, 320/28 położonych w Brodnicy Górnej
3. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE na terenie działek nr 10/23, 84 i 10/29 położonych w Sitnie
4. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE na terenie działek nr 43/43, 42/49, 174/3 i 23 położonych w Sitnie
5. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla remontu istniejącej linii napowietrznej SN-15kV, budowa linii kablowej SN-15kV na terenie działek nr 23/1, 23/2, 24/2, 25/17, 26/1, 78/2, 79/5, 79/7, 79/13, 79/15, 79/16, 79/20, 79/21, 79/22, 83 położonych w Grzybnie
6. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącej Ubojni Drobiu Mielewczyk Sp. J, na terenie działki o nr ew. gr. 246/5 w m, Dzierżążno.
7. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 229/7, 229/9, 228/2 położonych w Łapalicach
8. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia PE DN 63 na terenie działek nr 52, 50/27, 50/26, 49/34, 49/23, 49/30 położonych w Sitnie
9. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:
— budowy linii kablowej SN-15kV na terenie działek nr 118/6, 126/1,
— wymiany słupa linii napowietrznej SN-15kV na terenie działki 118/6,
- budowy stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV na terenie działki nr 118/6,
- budowy linii kablowej nn-0,4kV na terenie działek nr 118/6, 126/1, 118/5, 118/3, 118/2, 118/1, 175/1, 175/2, 113, 175/3, 186/11, 186/1, 186/5, 186/7, 186/10,
- wymiany słupa linii napowietrznej nn-0,4kV na terenie działki nr 131/2,
— demontażu linii napowietrznej nn-0,4kV na terenie działek nr 175/3, 131/2
położonych w Starej Hucie
10. Obwieszczenie Wójta Gminz Sierakowice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN 15/04 kV, LINII NAPOWIETRZNEJ SN 15 kV, LINII NAPOWIETRZNEJ NN - 0,4kV, LINII KABLOWEJ NN 0,4kV ORAZ DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEJ SŁUPOWEJ STACJI TRANFORMATOROWEJ, LINII NAPOWIETRZNEJ NN 0,4kV DLA ZASILANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZ. NR 145/3. Inwestycja dotyczy terenu działek nr 167, 160, 156/2, 159/2, 158, 230, 145/5, 145/3, 145/6, 145/7, 145/8 położone w obrębie ewidencyjnym Szopa, gmina Sierakowice, działek nr 108/1, 109 położone w obrębie ewidencyjnym Bacz, gmina Kartuzy.
11. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami i kanalizacji wraz z przyłączami na terenie działek nr 923, 251/5, 251/2, 251/3, 251/4 położonych w Kiełpinie
12. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 160pE relacji Kiełpino - Somonino na terenie działek nr 35/2, 414, 208, 417/3 położonych w Kiełpinie
13. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RL-U.6733.3.2012JR z dnia 03.04.2012 r. dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV/kV, budowie linii napowietrznej dwunapięciowej SN-15 kV i nn-0,4 kV, budowie linii napowietrznej nn-0,4 kV, przebudowie linii napowietrznej nn-0,4 kV po trasie linii istniejącej, budowie linii kablowej nn-0,4 kV, demontażu linii napowietrznej nn-0,4 kV na terenie działek nr 457/2, 454, 452/1,0 446, 451, 420, 65, 54,63, 69/11, 69/1, 69/6, 69/8,55, 69/9, 53, 61 położonych w Staniszewie oraz 264/4 i 265 położonych w Sianowie i zmiany odległości lokalizacji linii od granicy pasa drogowego na terenie działek nr 457/2, 454, 452/1,0 446, 451, 420, 65, 54,63, 69/11, 69/1, 69/6, 69/8,55, 69/9, 53, 61 położonych w Staniszewie oraz 264/4 i 265 położonych w Sianowie
14. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji Nr WI.I/EK/7111-400/10/12 uchylającej zaskarżoną decyzję Starosty Kartuskiego z dnia 30.09.2010r. Nr B.DP.7324-3/10 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej: „Budowa ulicy Kolejowej w ciągu drogi gminnej nr 155017G w Kartuzach wraz z brakującą infrastrukturą" w części dot. punktu 1. Zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę/rozbiórkę przedmiotowej inwestycji
oraz orzekającą w tym zakresie: 1. zatwierdzić projekt budowlany i wydać pozwolenie na budowę i rozbiórkę dla inwestycji
15. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr 425/1, 425/2, 425/3, 425/4 położonych w Prokowie
16. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych na terenie działek nr 328/16, 328/17, 328/18, 325/1, 328/6, 328/15, 322 i 325/2 położonych w Grzybnie
17. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego przez dz. nr 229/11 do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie działki nr 229/7 położonej w Kiełpinie
18. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr/c d63PE na terenie działek nr 569, 190/14 położonych w Kiełpinie
19. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia PE100 SDR11 dn 63 mm o długości ok 550 mb na terenie działek nr 569, 9 położonych w Kiełpinie
20. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia PE100 SDR 11 dn 63 mm o długości ok 210 mb na terenie działek nr 569, 222/5, 222/15, 222/10, 222/18 położonych w Kiełpinie
21. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla modernizacji istniejącej linii kablowej nn 0,4 kV polegającej na wymianie lub unieczynnieniu istniejącej linii kablowej nn 0,4 kV oraz wymianie istniejących złącz na nowe na terenie działek nr 20/4, 21/8, 21/9, 21/10, 21/12, 21/13, 21/17 i 21/18 położonych w Kartuzach,obr. 8.
22. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.57.2012.AM.8. z dnia 30.01.2013 r., w postępowaniu prowadzonym na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, (wniosek z dnia 30.10.2012 r), w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy miasta Kartuzy"
23. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, w postępowaniu prowadzonym na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, (wniosek z dnia 30.10.2012 r), w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa obwodnicy miasta Kartuzy"
24. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:
- modernizacji istniejącej linii kablowej nn 0,4kV polegającej na budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV,
- likwidacji odcinka istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV od słupa nr 25/9 do słupa nr 17/9,
- likwidacji istniejących słupów linii nn 0,4kV nr 24/9, 23/9, 20/9, 18/9, 17/9,
- wymianie istniejących słupów linii nn 0,4kV nr 22/9, 19/9,
- likwidacji istniejących przyłączy na powietrznych nn 0,4 kV,
- budowie nowej linii kablowej i złączy kablowych
- odtworzeniu WLZ dla zasilania dotychczasowych odbiorców,
- modernizacji istniejącej instalacji oświetlenia ulicznego -odseparowanie zasilania i budowie nowej linii kablowej nn 0,4kV,
na terenie działek nr 31/1, 31/2, 111/1, 111/4, 112, 113/24, 113/27, 138/2, 139, 140, 141, 143, 144, cz. działki 164/1, 165/2, 191/1 położonych w Kartuzach, obr. 8
25. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obserwatorium astronomicznego na poddaszu budynku Z.S.O. w Kartuzach na terenie działki nr 77 położonej w Kartuzach, obr. 3
26. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na warsztat mechaniki pojazdowej z częścią socjalno-biurową oraz magazynową i zmianie sposobu użytkowania części terenu działki na punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji - dz. 46, obręb Grzybno
27. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Zadurskiego wraz z niezbędną infrastrukturą - działki nr ew. gr. 12/6, 12/29, 302/18, 302/31, 302/53, 301/1, 300/11, 302/52, 46/1, 303/12, 12/5, 303/28, 12/4, 12/28, 111/3, 111/2, 111/12, obręb Dzierżążno
28. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 320/24, 320/25, 320/28 położonych w Brodnicy Górnej
29. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej 0 90 HDPE na terenie działek nr 319/4, 319/1 położonych w Brodnicy Górnej
30. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE na terenie działek nr 10/23, 84 i 10/29 położonych w Sitnie
31. Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej małej mocy, dz. nr ew. gr. 82/3 i 82/4 w m. Głusino
32. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE na terenie działek nr 23, 40/11, 41/20, 42/49, 43/43 położonych w Sitnie
33. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia 63 PE z przyłączami dn 32 PE na terenie działek nr 46/4, 46/44, 52, 87, 118, 173 położonych w Sitnie
34. Postanowienie o stwierdzeniu nieprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Zadurskiego wraz z niezbędną infrastrukturą
35. Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją oraz składania uwag i wniosków, na etapie przed wydaniem decyzji o braku konieczniści przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Zadurskiego wraz z niezbędną infrastrukturą
36. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE na terenie działek nr 39/20 i cz. dz. 89 położonych w Kartuzach, obr. 9
37. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych na terenie działek nr 328/16, 328/17, 328/18, 325/1, 328/6, 328/15, 322 i 325/2 położonych w Grzybnie
38. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr 425/1, 425/2, 425/3, 425/4 położonych w Prokowie
39. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr 238, 242, 231/13, 231/12, 231/6, 231/7, 231/8, 231/9, 231/10 położonych w Łapalicach
40. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr 425/1, 425/2, 425/3, 425/4, 425/7 położonych w Prokowie
41. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia PE100 SDR11 dn 63 mm o długości ok 550 mb na terenie działek nr 569, 9 położonych w Kiełpinie
42. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia PE100 SDR11 dn 63 mm o długości ok 210 mb na terenie działek nr 569, 222/5, 222/15, 222/10, 222/18 położonych w Kiełpinie
43. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kontenerowej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu o przepuszczalności Q=80m3/h, pracująca w zakresie ciśnień od 0,025 do 0,5 MPa dla potrzeb pomiaru dostarczanego gazu do obiektów Szkoły na terenie działki nr 11/2 położonej w Kiełpinie.
44. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr/c d63PE na terenie działek nr 569, 190/14 położonych w Kiełpinie.
45. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wieży telekomunikacyjnej na terenie działek nr 101/4, 101/5 położonych w Kartuzach, obr.4.
46. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 160pE relacji Kiełpino -Somonino na terenie działek nr 35/2, 414, 208, 417/3 położonych w Kiełpinie
47. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych na terenie działek nr 328/16, 328/17, 328/18, 325/1, 328/6, 328/15, 322 i 325/2 położonych w Grzybnie
48. Obwieszczenie informujące o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. gruntu 109/1 i 108/2 położonych w Kartuzach przy ul.Kościuczki obr.8 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
49. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci gazowej dn 225PE n/c z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 160/1, 177/2 położonych w Kartuzach, obr. 8
50. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej Ø 90 HDPE na terenie działek nr 319/4, 319/1 położonych w Brodnicy Górnej
51. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Zadurskiego wraz z niezbędną infrastrukturą - działki nr ew. gr. 12/6, 12/29, 302/18, 302/31, 302/53, 301/1, 300/11, 302/52, 46/1, 303/12, 12/5, 303/28, 12/4, 12/28, 111/3, 111/2, 111/12, obręb Dzierżążno.
52. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu dla myjni samochodowej na terenie działek nr 94/8, 94/25 (obr. 9), 150/2, 150/4 (obr. 101), 102 (obr. 4) położonych w Kartuzach.
53. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE terenie działek nr 168/3, 162, 147/13, 146/13 położonej w Borowie.
54. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej oraz elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilenia działki gospodarstwa rolnego, na terenie działek nr 238, 237/2, 248/2, 234/6, 234/8 położonych w Sianowie oraz na terenie działek nr 50/1, 50/2 położonych w Sianowskiej Hucie.
55. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obserwatorium astronomicznego na poddaszu budynku Z.S.O. w Kartuzach na terenie działki nr 77 położonej w Kartuzach, obr.3.
56. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dla budowy sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr 303/2, 302/4, 302/10, 302/8, 302/7, 302/9 położonych w Prokowie.
57. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr/c PE 100 SDR11 dn 63mm na terenie działki nr 199/3 położonej w Mezowie.
58. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 6/6 i 187/10 położonych w Bączu.
59. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowy linii kablowej SN 15kV, budowy linii kablowych nn 0,4kV, demontaż i przebudowa linii kablowej nn 0,4kV oraz demontaż i przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV na terenie działek nr 203/13, 203/17, 203/18, 203/19, 203/71, 204, 212/1, 216/24 oraz 216/54 położonych w Sianowie.
60. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego przez dz. nr 229/11 do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie działki nr 229/7 położonej w Kiełpinie.
61. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr./c PE 100 SDR11 dn 63mm na terenie działek nr 219, 293, 220/1 położonych w Mezowie.
62. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działki nr 328 położonej w Kiełpinie.
63. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla legalizacji sieci wodociągowej na terenie działek nr 158/39 oraz 158/48 położonych w Łapalicach.
64. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr 238, 242, 231/13, 231/12, 231/6, 231/7, 231/8, 231/9, 231/10 położonych w Łapalicach.
65. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie: „Budowa ulicy Zadurskiego w Dzierżążnie wraz z infrastrukturą techniczną”
66. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działki nr 306/13, położonej w Kiełpinie.
67. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE na terenie działek nr 23, 40/11, 41/20, 42/49, 43/43 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
68. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia 63 PE z przyłączami dn 32 PE na terenie działek nr 46/4, 46/44, 52, 87, 118, 173 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
69. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i adaptacji pomieszczeń na punkt przedszkolny na terenie działki nr 179, położonej w Prokowie, gmina Kartuzy.
70. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kontenerowej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu o przepuszczalności Q=80m3/h, pracująca w zakresie ciśnień od 0,025 do 0,5 MPa dla potrzeb pomiaru dostarczanego gazu do obiektów Szkoły na terenie działki nr 11/2 położonej w Kiełpinie, gmina Kartuzy.
71. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego o część produkcyjną, na działce o nr 237/7 w m. Kiełpino.
72. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE terenie działek nr 168/3, 162, 147/13, 146/13 położonej w Borowie, gmina Kartuzy.
73. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci gazowej dn 225PE n/c z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 160/1, 177/2 położonych w mieście Kartuzy, obr. 0008
74. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wymiany stacji transformatorowej ŻH-15 na STNKuo 23-12/250/2/6, demontaż linii napowietrznej SN-15kV, nn 0,4kV, budowa linii kablowej SN-15kV, nn 0,4kV na terenie działki nr 320 położonej w Grzybnie
75. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE na terenie działek nr 39/20 i cz. dz. 89 położonych w mieście Kartuzy
76. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej o długości 260m na terenie działki nr 86 położonej w Łapalicach, gmina Kartuzy
77. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i adaptacji pomieszczeń na punkt przedszkolny na terenie działki nr 179, położonej w Prokowie, gmina Kartuzy
78. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gozociągu dla myjni samochodowej na terenie działek nr 94/8 (obr. 9), 150/2, 150/4 (obr. 101), 102 (obr. 4) położonych w Mieście Kartuzy
79. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działki nr 328 położonej w Kiełpinie, gmina Kartuzy
80. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr/c PE 100 SDR11 dn 63mm na trerenie działki nr 199/3 położonej w Mezowie
81. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr/c PE 100 SDR11 dn 63mm na trerenie działek nr 219, 293, 220/1 położonych w Mezowie
82. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla legalizacji sieci wodociągowej na terenie działek nr 158/39 oraz 158/48 położonych w Łapalicach, gmina Kartuzy
83. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie dzaiałki nr 306/13, położonej w Kiełpinie, gmina Kartuzy
84. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy, przebudowy i adaptacji budynku "KASZUBSKI DWÓR" na cele: biblioteki publicznej, usługowe i biurowe wraz z infrastrukturą techniczną oraz parkingami na terenie działek ewidencyjnych nr 113/24 i 113/27 położonych w obrębie 0008, w mieście Kartuzy.
85. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla oświetlenia drogowego na terenie działek nr 160/1, 164/1, 113/27, 165/2 położonych w mieście Kartuzy
86. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr 303/2, 302/4, 302/10, 302/8, 302/7, 302/9 położonych w Prokowie, gmina Kartuzy
87. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do zasilania budynku jednorodzinnego na terenie działek nr 68/11, 68/12, 68/13, 68/20 i 184/4 położonych w mieście Kartuzy, obręb 0001
88. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 6/6 i 187/10 położonych w Bączu, gmina Kartuzy
89. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w rakresie: "Budowa ulicy Zadurskiego w Dzierżążnie wraz z infrastrukturą techniczną"
90. Obwieszczenie zawiadamiające, o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa peronu wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy linii kolejowej nr 201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia na przystanku osobowym Kiełpino Kartuskie na dz. nr 442/2 obręb Kiełpino, gmina Kartuzy, stanowiącej teren zamknięty PKP"
91. Obwieszczenie zawiadamiające, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem do budynku jednorodzinnego na terenie działek nr 66/12 oraz 66/3 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
92. Obwieszczenie zawiadamiające, o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wieży telekomunikacyjnej na terenie działek nr 101/4, 101/5 położonych w mieście Kartuzy, obręb 0004
93. Obwieszczenie zawiadamiające, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 74/8 oraz 74/12 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
94. Obwieszczenie zawiadamiające, o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowy linii kablowej SN 15kV, budowy linii kablowych nn 0,4kV, demontaż i przebudowa linii kablowej nn 0,4kV oraz demontaż i przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV na terenie działek nr 203/13, 203/17, 203/18, 203/19, 203/71, 204, 212/1, 216/24 oraz 216/54 położonych w Sianowie, gmina Kartuzy
95. Obwieszczenie zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej, Jarzębinowej i Klonowej w Kartuzach na terenie działek nr 265, 201, 240/1 położonych w mieście Kartuzy, obręb 0007
96. Obwieszczenie zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zatoczki autobusowej na potrzeby szkoły na terenie działki nr 86/88 położonej w mieście Kartuzy, obręb 0007
97. Obwieszczenie Wojewodz Pomorskiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90" na działce nr 94/25 obr. 9 w Kartuzach, na terenie kolejowym zamkniętym
98. Obwieszczenie zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej do elektrowni wiatrowej (linia kablowa SN, kontenerowa rozdzielnia SN, kontenerowa stacja transforamtorowa nN/SN, linia kablowa nN, zabudowa słupowa w linii napowietrznej SN) na terenie działki nr 82/4 położonej w Głusinie, gmina Kartuzy
99. Obwieszczenie zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 200/62 oraz 200/43 położonych w Łapalicach, gmina Kartuzy
100. Obwieszczenie zawiadamiające, o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn.; Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 dla Gminy Kartuzy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
101. Obwieszczenie o konsultacjach społecznych w sprawie podziału Gminy Kartuzy i utworzenia Gminy Wiejskiej i Gminy Miejskiej Kartuzy.
102. Obwieszczenie zawiadamiające, o:
- wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na podziale działki nrew. gr. 217/5, obręb geod. Brodnica, na mniejsze wraz z zagospodarowaniem powstałych działek
- przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
103. Obwieszczenie zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy/przebudowy istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV, SN-15kV, budowie nowych słupowych stacji transformatorowych, budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV, przyłączy wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 75/1, 233, 76, 77, 78, 79, 80, 81/1, 81/2, 94, 92, 99, 95, 100, 98, 97, 104, 105, 107, 109 położonych w Pomieczyńskiej Hucie, gmina Kartuzy
104. Obwieszczenie zawiadamiające, o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej, Jarzębinowej i Klonowej w Kartuzach na terenie działek nr 201, 207, 228/1 położonych w mieście Kartuzy, obręb 0007
105. Obwieszczenie zawiadamiające, o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w pomieszczeniach zsypowych, w piwnicach budynków, a także w innych miejscach potencjalnego bytowania gryzoni
106. Obwieszczenie zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 599/20 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy.
107. Obwieszczenie zawiadamiające, o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej o długości 260m na terenie działki nr 86 położonej w Łapalicach, gmina Kartuzy.
108. Obwieszczenie zawiadamiające, o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wymiany stacji transformatorowej ŻH-15 na STNKuo 23-12/250/2/6, demontażu linii napowietrznej SN-15kV nn 0,4kV, budowy linii kablowej SN-15kV nn 0,4kV na terenie działki nr 320 położonej w Grzybnie, gmina Kartuzy.
109. Obwieszczenie zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci rozdzielczej SN 15kV i nn 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nn na terenie działek położonych w Głusinie, gmina Kartuzy oraz na terenie działek położonych w Staniszewie, gmina Kartuzy.
110. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Mezowo rejon ulic Kiełpińskiej, Bocznej, Jeziornej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
111. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno, rejon ulic Kartuskiej, Bocznej i Kaszubskiej dla działek nr ew. 463/1, 339/4 oraz 339/5.
112. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno dla działek nr 463/1, 339/4 oraz 339/5.
113. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej małej mocy w m. Głusino.
114. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV na linię kablową SN 15kV, ułożenie rury światłowodowej i światłowodu wraz z kablami SN 15kV na terenie działek położonych w Borowie oraz na terenie działek położonych w Dzierżążnie, gmina Kartuzy.
115. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 22 października 2013 r., uchylającej w całości decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 29 listopada 2012 r., ustalającą lokalizację przedsięwzięcia EURO 2012 dla inwestycji pn.: „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Żarnowiec - Sierakowice, której celem jest zamknięcie tzw. pierścienia zasilnia pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi Gdańsk Błonia - Tczew Rokitki - Starogard Gdański - Skarszewy -Kościerzyna - Sierakowice" i umarzającą postępowanie organu pierwszej instancji w sprawie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 dla przedmiotowej inwestycji.
116. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i budowy przyłączy na terenie działek nr 225/6 i 225/8 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy.
117. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących garaży na pomieszczenia dydaktyczne z funkcją stanowisk egzaminacyjnych w zawodzie technik budownictwa na terenie działki nr 109/6 obręb 0004 w mieście Kartuzy.
118. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 74/8 oraz 74/12 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy.
119. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla oświetlenia drogowego na terenie działek nr 160/1, 164/1, 113/27, 165/2 położonych w obrębie 0008, w mieście Kartuzy.
120. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 692/6, 409, 410, 431 położonych w Mirachowie, gmina Kartuzy
121. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 44, 45, 46, 47, 72, 111 położonych w Bączu, gmina Kartuzy
122. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c z przyłączem na terenie działek nr 9 oraz 645/4 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
123. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 302/1, 292/11, 293, 297/8, 297/7 położonych w Smętowie Chmieleńskim, gmina Kartuzy
124. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej NN 0,4kV dla zasilenia budynków wielorodzinnych na terenie działek nr 197/5, 197/6 położonych w obrębie 0001, w mieście Kartuzy
125. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zatoki autobusowej wraz z odcinkiem chodnika na potrzeby szkoły na terenie działki nr 86/88, 86/86, 86/67, obręb 0007, w mieście Kartuzy
126. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej NN dla zasilenia budynku usługowo-mieszkalnego na terenie działek nr 242/2, 64, 319 położonych w obrębie 0003, w mieście Kartuzy
127. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej oraz budowie przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych, na terenie działek nr 231/10, 231/11, 231/12, 231/13, 230/10, 231/7, 231/9 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
128. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do zasilania budynku jednorodzinnego na terenie działek nr 68/11, 68/12, 68/13, 68/20 i 184/4 położonych w mieście Kartuzy, obręb 0001
129. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla lądowiska dla śmigłowców sanitarnych przy szpitalu w Kartuzach na terenie działek nr 80, 81/2 oraz 321 położonych w mieście Kartuzy, obręb 0003
130. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego informujące o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączem dla zasilenia w wodę nowoprojektowanego budynku", w Kiełpinie gm. Kartuzy na działce nr 442/2 na terenie kolejowym zamkniętym.
131. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej do elektrowni wiatrowej (linia kablowa SN, kontenerowa rozdzielnia SN, kontenerowa stacja transforamtorowa nN/SN, linia kablowa nN, zabudowa słupowa w linii napowietrznej SN) na terenie działki nr 82/4 położonej w Głusinie, gmina Kartuzy.
132. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 200/62 oraz 200/43 położonych w Łapalicach, gmina Kartuzy.
133. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy, przebudowy i adaptacji budynku na cele: biblioteki publicznej, usługowe i biurowe wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami, placem zabaw oraz z układem komunikacyjnym (budowy chodników oraz dróg wewnętrznych) na terenie działek nr 113/24 i 113/27 , obręb 0008 w mieście Kartuzy.
134. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 101/4 położonej w mieście Kartuzy.
135. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla lądowiska dla śmigłowców sanitarnych przy szpitalu w Kartuzach na terenie działek nr 80, 81/2 oraz 321 położonych w mieście Kartuzy, obręb 0003.
136. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy placu zabaw z montażem obiektów małej architektury, utwardzeniu części działki oraz ogrodzenia terenu inwestycji na terenie działki nr 87/9 położonej w Ręboszewie, gmina Kartuzy.
137. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy placu zabaw z montażem obiektów małej architektury, utwardzeniu części działki oraz ogrodzenia terenu inwestycji na terenie działki nr 210/4 położonej w Nowej Hucie, gmina Kartuzy.
138. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c Dn 63 PE do budynków mieszkalnych, na terenie działek nr 408/9, 970, 885, 913, 408/7, 408/24, 408/8, 408/23, 844, 388 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy.
139. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy położonego pomiędzy ul. 3-go Maja a ul. Kolejową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko..

Ostatnia zmiana: 2013-12-19 09:02:02

Opublikowane: 2013-01-08 10:44:12 (5385 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.098 sekund