Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 28 maja 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4308800
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Zarządzenia rok 2013 (styczeń - sierpień)

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KARTUZ
ROK 2013
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
1/2013 w spr. ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2 I 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
2/2013 w spr. upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki w 2013r. 4 I 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
3/2013 w spr. ustanowienia dorocznej nagrody Burmistrza Kartuz za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Gminy Kartuzy pod nazwą „Karteskó Skra". 9 I 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
4/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 10 I 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
5/2013 w spr. zwołania zebrań wiejskich w Gminie Kartuzy w 2013r. 16 I 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
6/2013 w spr. ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kartuzy 18 I 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
7/2013 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 18 I 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
7a/2013 w spr. zmiany zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 30 I 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
8/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 31 I 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
9/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 31 I 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
10/2013 w spr. powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert w zakresach "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", "przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" i przyjęcia regulaminu jej pracy 1 II 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
11/2013 w spr. zmiany zarządzenia nr 5/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w Gminie Kartuzy w 2013r. 5 II 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
12/2013 w spr. organizacji i funkcjonowania Systemu Stałego Dyżuru Burmistrza Kartuz na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa 14 II 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
13/2013 w spr. roztrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dotyczacego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2012 roku w zakresach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 15 II 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
14/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 19 II 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
15/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 19 II 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
16/2013 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2013 roku w zakresach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyka i krajoznawstwo. 20 II 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
17/2013 w spr. zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kartuzach 20 II 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
18/2013 w spr. zmiany zarządzenia nr 5/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w Gminie Kartuzy w 2013r. 25 II 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
19/2013 w spr. powołania składu Komisji Oceny Projektów 5 III 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
20/2013 w spr. określenia wzoru wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kartuzy 8 III 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
21/2013 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 21 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 29.04.2004 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w Kartuzach 11 III 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
22/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 13 III 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
23/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 14 III 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
24/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 14 III 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
25/2013 w spr. powołania komisji do spraw oceny dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej przez Urząd Miejski w Kartuzach 18 III 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
26/2013 w spr. powołania składu Komisji Opiniującej wnioski na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym i ruchomym wpisanym do rejestru zabytków zlokalizowanym na terenie Gminy Kartuzy 18 III 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
27/2013 w spr. zmiany Rwgulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 18 III 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
28/2013 w spr. zmiany zarządzenia nr 5/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w Gminie Kartuzy w 2013r. 18 III 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
29/2013 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognoxy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2013-2027 18 III 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
30/2013 w spr. wprowadzenia obowiązku stosowania kart usług w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 21 III 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
31/2013 w spr. wprowadzenia procedury postępowania „Aktualizacja kart usług w Urzędzie Miejskim w Kartuzach" 21 III 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
32/2013 w spr. wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Pomorskiego z dnia 04 stycznia 2013 r, znak NK.4131.13.2012.KSŁ 21 III 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
33/2013 w spr. powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert w zakresach "kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji", „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego", „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", " turystyka i krajoznawstwo" i przyjęcia regulaminu jej pracy 27 III 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
34/2013 w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2012 rok 28 III 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
35/2013 w spr. przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kartuzy za 2012 rok 28 III 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
36/2013 w spr. przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok 28 III 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
36A/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 28 III 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
36B/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 28 III 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
37/2013 w spr. powołania Kapituły Nagrody Burmistrza Kartuz Karteskó Skra za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Gminy Kartuzy 29 III 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
38/2013 w spr. rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2013 roku w zakresach:kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyka i krajoznawstwo. 29 III 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
39/2013 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 2 IV 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
40/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 2 IV 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
40A/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 2 IV 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
41/2013 w spr. ustalenia kosztów wydawania wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 10 IV 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
42/2013 w spr. ustalenia regulaminu przystani i wypożyczalni sprzętu pływającego w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej 10 IV 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
43/2013 w spr. wprowadzenia dodatkowych dni odbioru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10 IV 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
44/2013 w spr. obniżenia stawki amortyzacyjnej środków trwałych powstałych w wyniku realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kartuzy" 11 IV 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
45/2013 w spr. wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym Urzędu Miejskiego w Kartuzach 11 IV 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
46/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 17 IV 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
47/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 17 IV 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
48/2013 w spr. obiegu dokumentów przez wprowadzenie do użytku w Urzędzie Miejskim w Kartuzach systemu informatycznego SIDAS EZD 18 IV 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
49/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 24 IV 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
50/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 25 IV 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
51/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 25 IV 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
52/2013 w spr. czasowej zmiany obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Kartuzach w zakresie funkcjonowania systemu informatycznego SIDAS EZD 26 IV 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
53/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 6 V 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
54/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 6 V 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
55/2013 numer anulowano Dokument typu Adobe Reader - pobierz
56/2013 w spr. przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia gminnego z zakresu wykonywania zadań obronnych 17 V 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
57/2013 w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Kartuzach 17 V 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
58/2013 w spr. aktualizacji Wieloletnien Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2013-2027 22 V 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
59/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok. 22 V 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
60/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 22 V 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
61/2013 w spr. sporządzenia skonsolidowanego bilansu 27 V 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
62/2013 w spr. powołania Sądu Konkursowego do przygotowania i przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji dwóch rzeźb figuralnych przygotowanego w ramach postępowania prowadzonego pn. „Wykonanie i dostawa dwóch rzeźb figuralnych". 3 VI 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
63/2013 w spr. zmian w Zarządzeniu Nr 73/2005 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie: procedury utworzenia i aktualizacji bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie gminy Kartuzy, pod nazwą: „Mapa aktywności". 17 VI 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
64/2013 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Akademia Przedszkolaka" w Kartuzach 17 VI 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
65/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 25 VI 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
66/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 27 VI 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
67/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 27 VI 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
68/2013 w spr. przekazania nieruchomości przy ul. Gdańskiej 15 w Kartuzach, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kartuzach, im. Janusza Żurakowskiego 27 VI 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
69/2013 w spr. powołania Komisji do przekazania nieruchomości - budynku przy ul. Gdańskiej 15 w Kartuzach do używania przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kartuzach im. Janusza Żurakowskiego z siedzibą w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 15. 27 VI 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
70/2013 w spr. zmiany Zarządzenia nr 62/2013 dotyczącego powołania Sądu Konkursowego do przygotowania i przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji dwóch rzeźb figuralnych przygotowanego w ramach postępowania prowadzonego pn. „Wykonanie i dostawa dwóch rzeźb figuralnych" 02 VII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
71/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 08 VII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
72/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 08 VII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
73/2013 w spr. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 11 VII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
74/2013 w spr. upoważnienia dla Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Kartuzach i inspektora ds. funduszy pomocowych Wydziału Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 12 VII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
75/2013 w spr. zmiany Zarządzenia nr 130/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 30 października 2012r. w sprawie przekazania lokali mieszkalnych w administrację Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach 15 VII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
76/2013 w spr. ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014 - „ Wyprawka szkolna", dla szkół mieszczących się na terenie Gminy Kartuzy 19 VII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
77/2013 w spr. Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kartuzy 19 VII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
78/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 19 VII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
78A/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 19 VII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
79/2013 w spr. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Kartuzy w celu realizacji infrastruktury technicznej na terenie Gminy Kartuzy 01 VIII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
80/2013 w spr. powołania Komisji Opiniującej Wnioski o przyznanie stypendium sportowego Gminy Kartuzy dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 2 VIII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
81/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 2 VIII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
82/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 2 VIII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
83/2013 w spr. powołania Komisji do przyjęcia od PKP S.A. środka trwałego - budynku dworca kolejowego, wc i budynku gospodarczego zlokalizowanego na terenie działki nr 94/21, obr.9 w Kartuzach przy ulicy Dworzec 02 VIII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
84/2013 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę części dz. nr 143 położonej w Starej Hucie, części dz. nr 48/22 położonej w Kartuzach, obr. 3 oraz lokalu użytkowego przy ul. Kartuskiej 9 w Brodnicy Górnej 02 VIII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
85/2013 w spr. zmiany zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Kartuzach 19 VIII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
86/2013 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Akademia Przedszkolaka w Kartuzach 23 VIII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
87/2013 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie 27 VIII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
88/2013 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Staniszewie 27 VIII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
89/2013 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirachowie 27 VIII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
90/2013 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 27 VIII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
91/2013 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 27 VIII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
92/2013 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 27 VIII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
93/2013 w spr. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013r 28 VIII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
94/2013 w spr. zmiany zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 28 VIII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
95/2013 w spr. obniżenia stawki amortyzacyjnej środków trwałych powstałych w wyniku realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kartuzy" 28 VIII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
96/2013 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola z oddziałami integracyjnymi „ Akademia Przedszkolaka " w Kartuzach 28 VIII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2013-11-04 08:43:29

Opublikowane: 2013-01-10 11:04:54 (4553 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.036 sekund