Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Wtorek, 24 kwietnia 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Studium UiKZP - PROJEKT
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4260835
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały rok 2013 styczeń - październik

XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
30 stycznia 2013r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXVI/373/2013 w spr. ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 30 I 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/374/2013 w spr. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kartuzy oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w 2013 r. 30 I 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/375/2013 w spr. przyjęcia do realizacji projektu: "Gmina Kartuzy- Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spotocznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 30 I 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/376/2013 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Chmielno w sprawie współfinansowania Centrum Integracji Społecznej w Garczu 30 I 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/377/2013 w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kartuzy 30 I 2013 4 III 2013
poz. 1215
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/378/2013 w spr. terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 30 I 2013 4 III 2013
poz. 1213
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/379/2013 w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości 30 I 2013 4 III 2013
poz. 1214
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/380/2013 w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 30 I 2013 4 III 2013
poz. 1216
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/381/2013 w spr. zmiany uchwały nr IV/59/11 z dnia 23 lutego 2011 r. Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie ustalenia warunków udzielenia dotacji celowej na przedsięwzięcia związne z przebudową, wymianą lub modernizacją źródeł ciepła z opalanych węglem na elektryczne, olejowe, gazowe, biomasę, pomp ciepła i podłączenie się do do miejskiej sieci ciepłowniczej. 30 I 2013 5 III 2013
poz. 1253
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/382/2013 w spr. zmiany uchwały nr IV/58/11 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 23 lutego w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na działania polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z budynków, budowli i instalacji. 30 I 2013 4 III 2013
poz. 1212
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/383/2013 w spr. zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Kartuzy w okresie od dnia 01 kwietnia 2013r. do 31 marca 2014r 30 I 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/384/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 30 I 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/385/2013 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2013-2027 30 I 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/386/2013 w spr. podziału Gminy Kartuzy na stałe obwody głosowania oraz ustalenie ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 30 I 2013 4 III 2013
poz. 1223
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
13 marca 2013r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXVII/387/2013 w spr. przyjęcia do realizacji projektu: "Akademia Przedszkolaka- spełniamy dziecięce marzenia" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 13 III 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVII/388/2013 w spr. zmiany uchwały Nr XLI/110/93 Rady Gminy Kartuzy z dnia 26 lutego 1993 roku w sprawie powołania Centrum Kultury w Kartuzach. 13 III 2013 10 IV 2013
poz. 1807
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVII/389/2013 w spr. nadania statutu samorządowej instytucji kultury Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach 13 III 2013 10 IV 2013
poz. 1796
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVII/390/2013 w spr. uchwalenia Programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kartuzy na rok 2013. 13 III 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVII/391/2013 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych o nr ewidencyjnym działek 23/22,23/23, 23/29 położonych w Kartuzach 13 III 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVII/392/2013 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości gruntowej, na rzecz dotychczasowego najemcy. 13 III 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVII/393/2013 w spr. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 88/10 na prawo własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 88/8 położonych w Kartuzach, obręb 1 13 III 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVII/394/2013 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych 13 III 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVII/395/2013 w spr. zmiany uchwały nr XXV/370/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Kartuzy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 13 III 2013 11 IV 2013
poz. 1832
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVII/396/2013 w spr. przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXV/370/2O12 Rady Miejskiej w Kartuzach z duia 28 grudnia 2012r, w sprawie podziału Gmiu.v Kartuzy na okręgi wyborcze, ustalenia icb granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 13 III 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVII/397/2013 w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 13 III 2013 3 IV 2013
poz. 1699
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVII/398/2013 w spr. zmiany uchwały Nr XXVI/377/2013 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kartuzy 13 III 2013 3 IV 2013
poz. 1700
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVII/399/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 13 III 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVII/400/2013 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuz na lata 2013-2027 13 III 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVII/401/2013 w spr. udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 13 III 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVII/402/2013 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 13 III 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVII/403/2013 w spr. woli przystąpienia do realizacji projektu "Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybicklego" 13 III 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVII/404/2013 w spr. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach na 2013r. 13 III 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVII/405/2013 w spr. zmiany uchwały Nr XXVI/379/2013 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości 13 III 2013 3 IV 2013
poz. 1701
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXVIII UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
11 kwietnia 2013r.


XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
24 kwietnia 2013r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXIX/406/2013 w spr. odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach 24 IV 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/407/2013 w spr. wyboru Przewodniczacego Rady Miejskiej w Kartuzach 24 IV 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/408/2013 w spr. odwołania Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kartuzach 24 IV 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/409/2013 w spr. wyboru Wiceprzewodniczacych Rady Miejskiej w Kartuzach 24 IV 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/410/2013 w spr. odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach 24 IV 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/411/2013 w spr. odwołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach 24 IV 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/412/2013 w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach 24 IV 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/413/2013 w spr. powołania składu Osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach 24 IV 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/414/2013 w spr. przyjęcia do realizacji projektu: "Punkt Przedszkolny "Krósniata" w Prokowie" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 24 IV 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/415/2013 w spr. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 24 IV 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/416/2013 w spr. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 24 IV 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/417/2013 w spr. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 24 IV 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/418/2013 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Kiełpino 24 IV 2013 3 VI 2013
poz. 2299
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/419/2013 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Brodnica Górna 24 IV 2013 3 VI 2013
poz. 2300
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/420/2013 w spr. nadania nazwy dla ciągu pieszo-rowerowego w mieście Kartuzy 24 IV 2013 3 VI 2013
poz. 2298
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/421/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 24 IV 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/422/2013 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2013-2027 24 IV 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/423/2013 w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu 24 IV 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
22 maja 2013r.
sesja poświęcona sytuacji Zakadu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC spólka z o.o. w Kartuzach


XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
13 czerwca 2013r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXI/424/2013 w spr. określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kartuzy dotyczących utworzenia Gminy Wiejskiej i Gminy Miejskiej Kartuzy 13 VI 2013 2 VIII 2013
poz. 3095
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
26 czerwca 2013r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXII/425/2013 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach za 2012 rok 26 VI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/426/2013 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii REFEKTARZ w Kartuzach za 2012 rok 26 VI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/427/2013 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Janusz Żurakowskiego w Kartuzach za 2012 rok 26 VI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/428/2013 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury KASZUBSKI DWÓR w Kartuzach za 2012 rok 26 VI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/429/2013 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok 26 VI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/430/2013 w spr. udzielenia Burmistrzowi Kartuz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok 26 VI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/431/2013 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości gruntowej, na rzecz dotychczasowych najemców 26 VI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/432/2013 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej. 26 VI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/433/2013 w spr. nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Staniszewie 26 VI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/434/2013 w spr. nadania imienia Szkole Podstawowej w Prokowie 26 VI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/435/2013 w spr. zmiany załącznika nr 1 i 2 do Uchwały nr VIII/151/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 31 sierpnia 2011r. 26 VI 2013 17 VII 2013
poz. 2877
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/436/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 26 VI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/437/2013 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2013-2027. 26 VI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/438/2013 w spr. zmiany Uchwały Nr XVI/171/07 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Kartuzy 26 VI 2013 17 VII 2013
poz. 2878
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/439/2013 w spr. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na czas dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy. 03 VII 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/440/2013 w spr. wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół w Kielpinie" i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania 03 VII 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/441/2013 w spr. zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kaliska na lata 2013-2020". 03 VII 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/442/2013 w spr. wyrażenia zgody przez Radę Gminy Kartuzy na przejęcie na rzecz Gminy Kartuzy istniejącej drogi leśnej pokrytej nawierzchnią asfaltową, położonej na obszarze oddziałów leśnych oznaczonych: 121/2,121/3 i 3137/1, łączącej dwie drogi wyższego rzędu, w celu udostępnienia dla publicznego ruchu kołowego. 03 VII 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/443/2013 w spr. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego 03 VII 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/444/2013 w spr. upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach do reprezentowania Rady Miejskiej w Kartuzach przed sądem administracyjnym 03 VII 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
29 lipca 2013r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXIII/445/2013 w spr. zmiany uchwały nr XIX/325/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 26 września 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna 29 VII 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
11 września 2013r
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXIV/446/2013 w spr. utworzenia punktu przedszkolnego w Prokowie 11 IX 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/447/2013 w spr. zmiany uchwały nr XVII/290/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wydzielenia rachunku dochodów w jednostkach oświatowych 11 IX 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/448/2013 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 11 IX 2013 15 X 2013
poz. 3552
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/449/2013 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 11 IX 2013 4 X 2013
poz. 3473
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/450/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 11 IX 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/451/2013 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2013-2027. 11 IX 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/452/2013 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. gruntu 109/1 i 108/2 położonych w Kartuzach przy ul.Kościuszki obr 8 11 IX 2013 15 X 2013
poz. 3551
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/453/2013 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno, gmina Kartuzy dla działek nr 463/1,339/4 oraz 339/5. 11 IX 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/454/2013 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Łapalice, gmina Kartuzy 11 IX 2013 25 IX 2013
poz. 3396
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/455/2013 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Łapalice, gmina Kartuzy 11 IX 2013 25 IX 2013
poz. 3397
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/456/2013 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości gruntowej, na rzecz dotychczasowego najemcy 11 IX 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/457/2013 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych o nr ewidencyjnych działek 158/2, 158/3,158/7 i 159/5 położonych w Kartuzach, obręb 8. 11 IX 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/458/2013 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 11 IX 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/459/2013 w spr. zmiany uchwały Nr XIV/245/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie:przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2012-2016. 11 IX 2013 2 X 2013
poz. 3451
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/460/2013 w spr. zmiany załącznika nr 1 i 2 do Uchwały nr VIII/151/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 31 sierpnia 2011r. 11 IX 2013 4 X 2013
poz. 3472
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/461/2013 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat 11 IX 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
15 października 2013r
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXV/462/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 15 X 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/463/2013 w spr. wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 15 X 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/464/2013 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2013-2027. 15 X 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXXVI UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
28 października 2013r
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXVI/465/2013 w spr. nadania tytułu Honorowego Obywatela Kartuz 28 X 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


Ostatnia zmiana: 2013-12-02 10:55:47

Opublikowane: 2013-02-06 13:43:39 (5002 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.324 sekund