Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Piątek, 26 kwietnia 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4794462
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Podatki i opłaty lokalne - Opłata od posiadania psów

Dokument typu Adobe Reader - Informacja dla posiadaczy psów wraz z drukiem zgłoszenia psa

Opłatę od posiadania psów reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1445 ze zmianami)

oraz Uchwała Nr XLVII/628/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz unormowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty – uchwała nadal aktualna

Dokument typu Adobe Reader - uchwała do pobrania w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2011r. oraz unormowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty w Gminie Kartuzy

zmiana uchwały Nr XLVII/628/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2011 r. oraz unormowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty
Dokument typu Adobe Reader - uchwała do pobrania

Termin i sposób załatwienia:
Opłatę od posiadania psów pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.
Opłata jest płatna bez wezwania, jednorazowo w terminie do dnia 15 marca każdego roku, a w przypadku nabycia psa po terminie płatności opłata za ten rok jest płatna nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty nabycia, o ile opłaty od jego posiadania nie zapłacił poprzedni posiadacz.
W razie niewpłacenia należności w terminie, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia zaległości w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.

Opłaty dokonujemy następująco:
1. bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kartuzach:
PKO BANK POLSKI S.A. numer 25 1020 1811 0000 0802 0188 9484
2. u inkasentów (bez prowizji)
3. w punkcie kasowym banku prowadzącym obsługę finansową Urzędu Miejskiego w Kartuzach (bez prowizji)

Inne informacje
Z mocy ustawy opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;
4) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
5) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

W celu zgłoszenia uprawnień do skorzystania z ww. zwolnień należy w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Kartuzach (ul. gen.Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy, pok. 210) przedłożyć dokumenty:
1. Osoby przynależące do grupy o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powinny przedstawić:
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
• dowód osobisty właściciela psa,

2. Osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego powinny przedstawić:
• certyfikat potwierdzający status psa asystującego, wydany przez podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, znajdujący się w rejestrze podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów,
• dowód osobisty właściciela psa,

3. Osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące SAMODZIELNIE gospodarstwo domowe powinny przedstawić:
• wypełnione przez właściciela psa oświadczenie o samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa domowego (druk do pobrania Dokument typu Adobe Reader - druk, bądź oświadczenie napisane odręcznie),
• dowód osobisty właściciela psa,

4. Podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych powinni przedstawić:
• decyzję w sprawie podatku rolnego lub łącznego zobowiązania podatkowego opłacanego przez właściciela psa,
• dowód osobisty właściciela psa.

Ostatnia zmiana: 2019-03-14 12:13:18

Opublikowane: 2013-08-05 09:36:00 (3274 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.040 sekund