Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Wtorek, 24 kwietnia 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Studium UiKZP - PROJEKT
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4260822
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały rok 2013 listopad-grudzień

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
20 listopada 2013r
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXVII/466/2013 w spr. nadania nazwy parkowi imienia Danuty Siedzikówny, pseud. „Inka" 20 XI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVII/467/2013 w spr. uporządkowania organizacji ruchu w ciągu ul. Chmieleńskiej i Zanikowej w Kartuzach 20 XI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVII/468/2013 w spr. ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kartuzy 20 XI 2013 5 XII 2013
poz. 4339
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVII/469/2013 w spr. przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 nst.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 20 XI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVII/470/2013 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 83 położonej w Starej Hucie. 20 XI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVII/471/2013 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości gruntowej 20 XI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVII/472/2013 w spr. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę lokalu użytkowego na czas dłuższy niż 3 lata. 20 XI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVII/473/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 20 XI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVII/474/2013 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2013-2027. 20 XI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVII/475/2013 w spr. uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy 20 XI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVII/476/2013 w spr. uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obwodnicy miasta Kartuzy. 20 XI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVII/477/2013 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy 20 XI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVII/478/2013 w spr. uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska. 20 XI 2013 5 XII 2013
poz. 4338
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVII/479/2013 w spr. uchwalenia Aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 dla Gminy Kartuzy 20 XI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVII/480/2013 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. 20 XI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVII/481/2013 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok 20 XI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVII/482/2013 w spr. odmowy wyrażenia zgody na zamianę umowy o pracę zawartej z radną. 20 XI 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
23 grudnia 2013r
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXVIII/483/2013 w spr. trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kartuzy dotacji dla publicznych i niepublicznych szkól, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kartuzy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 23 XII 2013 10 I 2014
poz. 148
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/484/2013 w spr. przyjęcia Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rok 2014 23 XII 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/485/2013 w spr. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości położonych w Kartuzach obręb 4 oraz uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach nr XXIV/366/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 101/5 położonej w Kartuzach w trybie bezprzetargowym 23 XII 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/486/2013 w spr. uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach nr XVI/273/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 286/18 obręb 3 w Kartuzach w drodze przetargu na okres 25 lat 23 XII 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/487/2013 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata oraz uchylenia uchwały nr XVIII/313/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na czas dłuższy niż 3 lata 23 XII 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/488/2013 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata 23 XII 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/489/2013 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 23 XII 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/490/2013 w spr. zmiany Uchwały Nr XXXIV/449/2013 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 11 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 23 XII 2013 10 I 2014
poz. 155
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/491/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 23 XII 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/492/2013 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2013-2027 23 XII 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/493/2013 w spr. niewygasających wydatków na koniec 2013 roku 23 XII 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/494/2013 w spr. uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok 23 XII 2013 10 I 2014
poz. 142
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/495/2013 w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2014 - 2030 23 XII 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/496/2013 w spr. uzyskania przez Gminę Kartuzy finansowania z odnawialnego instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 23 XII 2013 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


Ostatnia zmiana: 2014-02-03 08:13:36

Opublikowane: 2013-12-02 10:51:01 (2830 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.045 sekund