Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 27 maja 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4846723
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Obwieszczenia rok 2014

1. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej NN 0,4kV dla zasilenia budynków wielorodzinnych na terenie działek nr 197/5, 197/6 położonych w obrębie 0001, w mieście Kartuzy
2. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 599/20 położonej w Kiełpinie, gmina Kartuzy
3. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c z przyłączem na terenie działek nr 62, 74/8, 74/12 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
4. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dojścia dla kibiców przyjezdnych do stadionu wraz z niwelacją terenu, ewentualną budową muru oporowego, ogrodzeń oraz infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 101/11, 101/12, 101/13, 101/14, 101/10, 101/8, 108/12, 103/1 położonych w mieście Kartuzy, w obrębie 0004
5. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących garaży na pomieszczenia dydaktyczne z funkcją stanowisk egzaminacyjnych w zawodzie technik budownictwa na terenie działki nr 109/6 obręb 0004 w mieście Kartuzy
6. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i budowy przyłączy na terenie działek nr 225/6 i 225/8 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
7. Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy
8. Zawiadomienie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy
9. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 692/6, 409, 410, 431 położonych w Mirachowie, gmina Kartuzy
10. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ciągu pieszo -jezdnego przy ul. Mściwoja II w Kartuzach na terenie działek nr 109/16 oraz 56/21 położonych w mieście Kartuzy, w obrębie 0004.
11. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o umorzeniu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy placu zabaw z montażem obiektów małej architektury, utwardzeniu części działki oraz ogrodzenia terenu inwestycji na terenie działki nr 210/4 położonej w Nowej Hucie, gmina Kartuzy
12. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o umorzeniu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy placu zabaw z montażem obiektów małej architektury, utwardzeniu części działki oraz ogrodzenia terenu inwestycji na terenie działki nr 87/9 położonej w Ręboszewie, gmina Kartuzy
13. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV na terenie działek nr 121/1, 121/3, 137/2, 137/3, 138/2, 138/3, 139/4, 139/5 położonych w Kosach, gmina Kartuzy.
14. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy chodnika oraz miejsc postojowych na terenie ulicy Sambora w Kartuzach na terenie działek nr 160/1, 157/1, 263/1, 158/1, 159/1 oraz 49/1 położonych w mieście Kartuzy, w obrębie 0003.
15. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej oraz budowie przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych, na terenie działek nr 231/10, 231/11, 231/12, 231/13, 230/10, 231/7, 231/9 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
16. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c z przyłączem na terenie działek nr 229/11, 224/2, 225/6, 225/8 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
17. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c z przyłączem na terenie działek nr 9 oraz 645/4 położonych w Kiełpinie, w gmina Kartuzy
18. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 44, 45, 46, 47, 72, 111 położonych w Bączu, gmina Kartuzy
19. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 302/1, 292/11, 293, 297/8, 297/7 położonych w Smętowie Chmieleńskim, gmina Kartuzy
20. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego z przyłączem na terenie części działek nr 38/5, 38/8 położonych w Kaliskach, gmina Kartuzy
21. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr 42/53, 42/11, 42/12 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
22. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c z przyłączami na terenie działek nr 328, 848 oraz części działki 341/5 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
23. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla modernizacji sieci SN-15kV i nN-0,4kV wraz z wymianą stacji transformatorowej T-8172 oraz sieci elekroenergetycznej na terenie działek nr 12/3, 253/9, 253/8, 251/4, 924, 923, 250/1, 249/1, 248/1, 248/3, 245/16, 248/6, 244, 240, 241/1, 242/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Kiełpino oraz na terenie działki nr 230/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Mezowo, gmina Kartuzy
24. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr 284/3, 284/5, 285/2, 295/3 położonych w Staniszewie, gmina Kartuzy
25. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci rozdzielczej SN 15kV i nn 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nn na terenie działek nr 88, 146, 127/2, 154/2, 147/3, 89/3, 89/4, 154/1, 89/5, 127/1, 90/1, 154/3 położonych w Głusinie, gmina Kartuzy oraz na terenie działek 298, 283, 280, 284/8, 284/9, 284/10, 284/6, 284/5, 284/4, 284/3, 284/2, 284/1, 296, 295/3, 295/4, 295/2, 295/1, 285/2, 285/1, 290/1, 289, 288/1 położonych w Staniszewie, gmina Kartuzy.
26. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dojścia dla kibiców przyjezdnych do stadionu wraz z niwelacją terenu, ewentualną budową muru oporowego, ogrodzeń oraz infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 101/11, 101/13, cz. dz. 101/12, cz. dz. 101/14, cz. dz. 101/10, cz. dz. 101/8, cz. dz. 108/12, cz. dz. 103/1 w mieście Kartuzy, obręb 0004.
27. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c Dn 63 PE do budynków mieszkalnych, na terenie działek nr 408/9, 970, 885, 913, 408/7, 408/24, 408/8, 408/23, 844, 388 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy.
28. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej NN dla zasilenia budynku usługowo-mieszkalnego na terenie działek nr 242/2, 64, 319 położonych w obrębie 0003, w mieście Kartuzy.
29. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej do działek mieszkalnych na terenie działek nr 382/12, 374/1, 380 położonych w Mirachowie, gmina Kartuzy.
30. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zasilenia budynków mieszkalnych na terenie działek nr 340, 311, 330/1, 583, 329/7, 331/8, 329/6 (sieć wodociągowa) oraz na działkach nr 329/7, 331/8, 329/6 (sieć kanalizacyjna) położonych w Prokowie, gmina Kartuzy.
31. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy/przebudowy istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV, SN-15kV, budowie nowych słupowych stacji transformatorowych, budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV, przyłączy wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 75/1, 233, 76, 77, 78, 79, 80, 81/1, 81/2, 92, 99, 95, 100, 98, 97, 104, 105, 107, 109 położonych w Pomieczyńskiej Hucie, gmina Kartuzy.
32. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Mściwoja II w Kartuzach na terenie działek nr 109/16 oraz 56/21 położonych w mieście Kartuzy, w obrębie 0004.
33. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn90, PE dn 63 na terenie działek nr 9, 12/3, 14, 15/3, 273/1, 194/12 oraz na części działki 569 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy.
34. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsk informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy miasta Kartuzy".
35. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej SN15 kV na linię kablową SN 15kV, ułożenie rury światłowodowej i światłowodu wraz z kablami SN 15kV na terenie działek nr 101/2, 101/4, 101/5, 106/9, 109/1, 201, 202/2, 202/3, 202/6, 202/7, 202/8, 517, 594, 595, 616, 110/3, 107/2, 107/9, 107/11, 107/12, 112/1, 112/2, 112/3, 112/5 położone w Borowie oraz na terenie działek 203/1 i 215 położonych w Dzierżążnie, gmina Kartuzy.
36. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy chodnika oraz miejsc postojowych na terenie ulicy Sambora w Kartuzach na terenie działek nr 160/1, 157/1, 263/1, 158/1, 159/1 położonych w obrębie 0003 oraz 49/1 położonej w obrębie 0004 w mieście Kartuzy.
37. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV, budowy słupowej stacji transformatorowej oraz budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV dla działek ew. nr 30, 27, 52, 23, 40/11, 41/20, 42/53 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
38. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 101/12 położonej w mieście Kartuzy, obręb 0004.
39. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c z przyłączem na terenie działek nr 62, 74/8, 74/12 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy.
40. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wod-kan wraz z przyłączem wod-kan na terenie działek nr 41/8, 41/12, 42 położonych Kiełpinie, gmina Kartuzy.
41. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi do budynku oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej z przyłączem do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 134, 40/7, 40/1, 40/2, 40/6 położonych w obrębie 0007, w mieście Kartuzy.
42. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 100/1, 185/20, 185/28, 185/21 położonych Ręboszewie, gmina Kartuzy.
43. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy trzech masztów flagowych na terenie działki nr 82/2 położonej w obrębie 0009, w mieście Kartuzy.
44. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zasilenia budynku mieszkalnego na terenie działki nr 74/12 położonej Sitnie, gmina Kartuzy.
45. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Mezowo rejon ulic Kiełpińskiej, Bocznej, Jeziornej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
46. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na terenie działek nr 197/31, 197/32, 197/34, 197/35, 197/37, 197/38, 197/39, 197/41, 197/43, 198, 197/33, 197/36 położonych w Łapalicach , gmina Kartuzy.
47. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c z przyłączem na terenie działek nr 229/11, 224/2, 225/6, 225/8 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy.
48. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego z przyłączem na terenie części działek nr 38/5, 38/8 położonych w Kaliskach, gmina Kartuzy.
49. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr 284/3, 284/5, 285/2, 295/3 położonych w Staniszewie, gmina Kartuzy.
50. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym do dz. 216/24 na terenie działek nr 204, 216/54 położonych w Sianowie, gmina Kartuzy.
51. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie części działki nr 230/18 położonej Kiełpinie, gmina Kartuzy.
52. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w zakresie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem do budynku jednorodzinnego na terenie działek nr 66/12 oraz 66/3 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy.
53. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej wraz z przyłączem gazowym dla zasilenia budynku mieszkalno - usługowego na terenie działek nr 90/8, 90/9, 17/2, 17/3, 17/4 położonych w obrębie 0009, w mieście Kartuzy.
54. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej do działek mieszkalnych na terenie działek nr 382/12, 374/1, 380 położonych w Mirachowie, gmina Kartuzy.
55. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zasilenia budynków mieszkalnych na terenie działek nr 340, 311, 330/1, 583, 329/7, 331/8, 329/6 (sieć wodociągowa) oraz na działkach nr 329/7, 331/8, 329/6 (sieć kanalizacyjna) położonych w Prokowie, gmina Kartuzy.
56. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacyjnego do działki nr 245/10 na terenie działek nr 248/6, 245/16 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy.
57. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV na terenie działek nr 121/1, 121/3, 137/2, 137/3, 138/2, 138/3, 139/4, 139/5 położonych w Kosach, gmina Kartuzy.
58. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c z przyłączami na terenie działek nr 328, 848 oraz części działki 341/5 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy.
59. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej SN/nn, budowie i przebudowie sieci nn 0,4kV na terenie działek nr 78/1, 78/2, 23/2 oraz części działki 24/2 położonych w Grzybnie oraz na terenie działek 338, 337/2, 339/13, 339/12 położonych w Prokowie, gmina Kartuzy.
60. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy położonego pomiędzy ul. 3-go Maja a ul. Kolejową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
61. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr/c d63PE na terenie działek nr 139/2, 140/2, 154/7, 154/10, 154/9 oraz 111/6 położonych w Borowie, gmina Kartuzy.
62. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 wraz z przyłączami DN 32 na terenie działek nr 95/2, 711, 704/2, 684/6, 683 oraz na części działki nr 388 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy.
63. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn90, PE dn 63 na terenie działek nr 9, 12/3, 13, 14, 15/3, 15/5, 194/12, 273/1, 274/8 oraz na części działki 569 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy.
64. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej kontenerowej, budowie linii kablowej SN-15kV, budowie linii kablowej nn-0,4kV na terenie działek nr 21/2, 27/6 oraz na części działek nr 162/2, 27/2, 27/4 położonych w obrębie 0008, w mieście Kartuzy. .
65. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi do budynku oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej z przyłączem do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 134, 40/7, 40/1, 40/2, 40/6 położonych w obrębie 0007, w mieście Kartuzy.
66. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem do dz. 427/6, na terenie działek nr 416, 428/1, 427/4, 427/3 położonych w Mirachowie, gmina Kartuzy.
67. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV z istniejącej stacji transformatorowej SN/nn do projektowanego złącza kablowego umiejscowionego na terenie działki 242/3 w celu zasilenia zakładu produkcyjnego, na terenie działek nr 242/2, 242/3, 243/3, 244, 246/11, 248/3, 252/2 położonych w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy.
68. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy trzech masztów flagowych na terenie działki nr 82/2 położonej w obrębie 0009, w mieście Kartuzy.
69. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla modernizacji sieci SN-15kV i nN-0,4kV wraz z wymianą stacji transformatorowej T-8172 oraz sieci elekroenergetycznej na terenie działek nr 12/3, 253/9, 253/8, 251/4, 924, 923, 250/1, 249/1, 248/1, 248/3, 245/16, 248/6, 244, 240, 241/1, 242/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Kiełpino oraz na terenie działki nr 230/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Mezowo, gmina Kartuzy.
70. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym do dz. 216/24 na terenie działek nr 204, 216/54 położonych w Sianowie, gmina Kartuzy.
71. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej wraz z przyłączem na terenie działek nr 41/8, 41/12, 42 położonych Kiełpinie, gmina Kartuzy.
72. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 100/1, 185/20, 185/28, 185/21 położonych Ręboszewie, gmina Kartuzy.
73. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie części działki nr 230/18 położonej Kiełpinie, gmina Kartuzy.
74. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na terenie działek nr 197/31, 197/32, 197/34, 197/35, 197/37, 197/38, 197/39, 197/41, 197/43, 198, 197/33, 197/36 położonych w Łapalicach , gmina Kartuzy.
75. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zasilenia budynku mieszkalnego na terenie działki nr 74/12 położonej w Sitnie, gmina Kartuzy.
76. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 103/2, 103/11, 5/1, 276/3, 276/5, 276/6 położonych w Kolonii, gmina Kartuzy.
77. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej dla zasilenia budynków mieszkalnych, na terenie działek nr 165, 166/3, 196, 197/29, 197/30, 197/31, 197/32, 197/33, 197/34, 197/35, 197/36, 197/37, 197/38, 197/39, 197/41, 197/42, 197/43, 197/44, 197/45, 197/46, 197/47, 197/49, 197/50, 197/51, 197/52, 198 położonych w Łapalicach, gmina Kartuzy.
78. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr/c d63PE na terenie działek nr 139/2, 140/2, 154/7, 154/10, 154/9 oraz 111/6 położonych w Borowie, gmina Kartuzy.
79. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacyjnego do działki nr 245/10 na terenie działek nr 248/6, 245/16 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy.
80. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63mm, L88,0m dla działek nr 72/1 i 76 położonych w obrębie 0103 w mieście Kartuzy.
81. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem do dz. 12, na terenie działki nr 88/2 położonej w Mirachowie, gmina Kartuzy.
82. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej SN15kV oraz budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN0,4kV, na terenie działki nr 190 położonej w Łapalicach, gmina Kartuzy.
83. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 110mm i dn 63mm z PE-RC, budowa 5 przyłączy gazowych dn 32mm do budynków mieszkalnych, na terenie działek nr 95/4, 96/1, 12/2, 96/8, 669, 48, 51/5, 47/12, 505, 494, 498/4, 46/1, 47/4, 46/15, 42, 41/21, 46/34, 47/11, 498/5, 46/6, 41/4, 41/5, 41/6 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy.
84. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, na terenie działek nr 111, 128/1, 108, 142/1 położonych w Nowej Hucie, gmina Kartuzy.
85. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej SN/nn, budowie i przebudowie sieci nn 0,4kV na terenie działek nr 78/1, 78/2, 23/2 oraz części działki 24/2 położonych w Grzybnie oraz na terenie działek 338, 337/2, 339/13, 339/12 położonych w Prokowie, gmina Kartuzy.
86. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej kontenerowej, budowie linii kablowej SN-15kV, budowie linii kablowej nn-0,4kV na terenie działek nr 21/2, 27/6 oraz na części działek nr 162/2, 27/2, 27/4 położonych w obrębie 0008, w mieście Kartuzy.
87. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 wraz z przyłączami DN 32 na terenie działek nr 95/2, 711, 704/2, 684/6, 683 oraz na części działki nr 388 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy.
88. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum wsi Grzybno.
89. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum wsi Grzybno.
90. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej wraz z przyłączem gazowym dla zasilenia budynku mieszkalno - usługowego na terenie działek nr 90/8, 90/9, 17/2, 17/3, 17/4 położonych w obrębie 0009, w mieście Kartuzy.
91. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c dn 63mm PE-RC, budowy 2 przyłączy gazu dn 32mm PE-RC do budynków mieszkalnych, na terenie działek nr 48/2, 48/4, 52, 48/1, 48/6, 48/11, 48/18 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy.
92. Obwieszczenie informujące o:
- wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem do zbierania złomu, na działce nr ew. gr. 628/2, obr. Kiełpino,
- przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
93. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy fragmentu ul. Ostrzyckiej w Brodnicy Górnej, na terenie działek nr 383/3 380/1, 380/3, 380/5, 380/6, 384/10, 377/9, 381, 380/4, 384/9 położonych w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy.
94. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej SN15kV oraz budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN0,4kV, na terenie działki nr 190 położonej w Łapalicach, gmina Kartuzy.
95. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, na terenie działek nr 111, 128/1, 108, 142/1 położonych w Nowej Hucie, gmina Kartuzy.
96. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem do dz. 427/6, na terenie działek nr 416, 428/1, 427/4, 427/3 położonych w Mirachowie, gmina Kartuzy.
97. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV z istniejącej stacji transformatorowej SN/nn do projektowanego złącza kablowego umiejscowionego na terenie działki 242/3 w celu zasilenia zakładu produkcyjnego, na terenie działek nr 242/2, 242/3, 243/3, 244, 246/11, 248/3, 252/2 położonych w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy.
98. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej dla zasilenia budynków mieszkalnych, na terenie działek nr 165, 166/3, 196, 197/29, 197/30, 197/31, 197/32, 197/33, 197/34, 197/35, 197/36, 197/37, 197/38, 197/39, 197/41, 197/42, 197/43, 197/44, 197/45, 197/46, 197/47, 197/49, 197/50, 197/51, 197/52, 198 położonych w Łapalicach, gmina Kartuzy.
99. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustalenie likalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c dn 63mm z PE-RC, budowy przyłącza gazu dn 32mm do budynku mieszkalnego, na terenie działek nr 12/62, 12/67 położonych w obrębie 0001, w mieście Kartuzy.
100. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodosiągowej i kanalizacyjnej oraz budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego z przydomową przepompownią ścieków do budynków mieszkalnych, na terenie działek nr 279/27, 279/19, 279/18, 279/22, 279/23, 279/10, 279/3 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy.
101. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 110mm i dn 63mm z PE-RC, budowa 5 przyłączy gazowych dn 32mm do budynków mieszkalnych, na terenie działek nr 95/4, 96/1, 12/2, 96/8, 669, 48, 51/5, 47/12, 505, 494, 498/4, 46/1, 47/4, 46/15, 42, 41/21, 46/34, 47/11, 498/5, 46/6, 41/4, 41/5, 41/6 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy.
102. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr 12, na terenie działki nr 88/2 położonej w Mirachowie, gmina Kartuzy.
103. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, na terenie działki nr 63/52 położonej w Sitnie, gmina Kartuzy.
104. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, na terenie działki nr 101 położonej w Nowej Hucie, gmina Kartuzy.
105. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem do zbierania złomu, na działce nr ew. gr. 628/2, obr. Kiełpino
106. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia Dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne, na terenie działek nr 643, 602, 191, 192/2, 208, 195/1, 198/1, 870, 198/2, 202, 203, 855, 204/4, 204/1, 205/3, 205/4, 206 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
107. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy fragmentu ul. Ostrzyckiej w Brodnicy Górnej, na terenie działek nr 383/3 380/1, 380/3, 380/5, 380/6, 384/10, 377/9, 381, 380/4, 384/9 położonych w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
108. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, na terenie działek nr 366/22, 363/3 położonych w Dzierżążnie, gmina Kartuzy.
109. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c dn 63mm PE-RC, budowy 2 przyłączy gazu dn 32mm PE-RC do budynków mieszkalnych, na terenie działek nr 48/2, 48/4, 52, 48/1, 48/6, 48/11, 48/18 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
110. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 102/2, 102/1, 5/1, 276/3, 276/5, 276/6 położonych w Kolonii, gmina Kartuzy.
111. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV, na terenie działek nr 121/1, 121/3, 137/2, 137/3, 138/2, 138/3, 139/4, 139/5 położonych w Kosach, gmina Kartuzy.
112. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, na terenie działek nr 48/5, 36/5, 48/9, 37/9, 36/4, 48/6, 47/4, 47/5, 47/7, 47/8, 46/2, 46/1, 43/2, 43/1, 45/1, 44/9, 44/1, 44/7, 44/8 położonych w Staniszewie, gmina Kartuzy.
113. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 102/2, 102/1, 5/1, 276/3, 276/5, 276/6 położonych w Kolonii, gmina Kartuzy.
114. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego z przydomową przepompownią ścieków do budynków mieszkalnych, na terenie działek nr 279/27, 279/19, 279/18, 279/22, 279/23, 279/10, 279/3 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy.
115. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, na terenie działki nr 63/52 położonej w Sitnie, gmina Kartuzy.
116. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, na terenie działki nr 101 położonej w Nowej Hucie, gmina Kartuzy.
117. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem do działki 310/42, na terenie działek nr 310/29, 310/21, 310/47, 310/51, 310/50 położonych w Prokowie, gmina Kartuzy.
118. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr 42/53, 42/11, 42/12 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy.
119. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego fragmentu wsi Mezowo rejon ulic Kiełpińskiej, Bocznej, Jeziornej wraz z probnozą oddziaływania na środowisko.
120. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia Dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne, na terenie działek nr 643, 602, 191, 208, 195/1, 198/1, 870, 198/2, 202, 855, 204/4, 204/1, 205/3, 205/4, część działek nr 192/2, 203, 206 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy.
121. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, na terenie działek nr 366/22, 363/3 położonych w Dzierżążnie, gmina Kartuzy.
122. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na terenie działek nr 168/3, 165/1, 167 położonych w Borowie, gmina Kartuzy.
123. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego fragmentu wsi Dzierżążno, gmina Kartuzy dla działek nr 463/1, 339/4 oraz 339/5 wraz z probnozą oddziaływania na środowisko.
124. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla modernizacji instalacji centralnego ogrzewania poprzez utworzenie wspólnej instalacji co. dla budynku Szkoły Podstawowej w Brodnicy Górnej ul. Chmieleńska 1 oraz budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 2, na terenie działek nr 235/1, 323/1 położonych w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy.
125. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV, na terenie działek nr 121/1, 121/3, 137/2, 137/3, 138/2 138/3, 139/4, 139/5 położonych w Kosach, gmina Kartuzy.
126. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego na zmianę decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej słupowej oraz budowy linii elektroenergetycznej kablowej nN0.4kV, na terenie działki nr 190 położonej w Łapalicach, gmina Kartuzy.
127. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia z rur PE w rejonie ulic Bukowa, Jarzębinowa, Leśna, Jesionowa, Zamkowa, Polna na terenie działek nr 3/1, 4/1, 134, 140, 167/5, 2016/3, 201, 228/1, 240/1, 265, 310 położonych w obrębie 0007 w mieście Kartuzy.
128. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kabla oświetlenia do placu rekraacyjno-sportowego, na terenie działek nr 86/84 i 86/47 położonych w obrębie 0007 w mieście Kartuzy.
129. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, na terenie działek nr 48/5, 36/5, 48/9, 37/9, 36/4, 48/6, 47/4, 47/5, 47/7, 47/8, 46/2, 46/1, 43/2, 43/1, 45/1, 44/9, 44/1, 44/7, 44/8 położonych w Staniszewie, gmina Kartuzy.
130. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem do działki 310/42, na terenie działek nr 310/29, 310/21, 310/47, 310/51, 310/50 położonych w Prokowie, gmina Kartuzy.
131. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, na terenie działek nr 270/30, 270/35, 270/42, 270/41, 270/38 położonych w Smętowie Cnmieleńskim, gmina Kartuzy.
132. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek nr 168/3, 165/1, 167 położonych w Borowie, gmina Kartuzy.
133. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, na terenie działki nr 88/2 położonej w Mirachowie, gmina Kartuzy.
134. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej SN/nn, budowie i przebudowie sieci nn 0,4 kV i SN 15 kV, na terenie działek położonych w Grzybnie oraz na terenie daiałek położonych w Prokowie, gmina Kartuzy.
135. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy fragmentu ul. Ostrzyckiej w Brodnicy Górnej, na terenie działek nr 383/3 380/1, 380/3, 380/5, 380/6, 384/10, 377/9, 381, 380/4, 384/9 położonych w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy.
136. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla modernizacji instalacji centralnego ogrzewania poprzez utworzenie wspólnej instalacji co. dla budynku Szkoły Podstawowej w Brodnicy Górnej ul. Chmieleńska 1 oraz budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 2, na terenie działek nr 235/1, 323/1 położonych w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy.
137. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr/c d63PE, na terenie działek nr 36/10 i 43/31 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
138. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy separatora, na terenie działki nr 18 położonej w Kiełpinie, w gmina Kartuzy
139. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową osadnika i separatora, na terenie działki nr 12/3 położonej w Kiełpinie, gmina Kartuzy
140. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej SN/nn, budowie i przebudowie sieci nn 0,4kV i SN 15 kV, na terenie działek nr 78/1, 78/2, 23/2, 23/1 oraz części działki 24/2 położonych w Grzybnie oraz na terenie działek 338, 337/2, 339/13, 339/12, 339/8, 394 położonych w Prokowie, gmina Kartuzy
141. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy nowego dworca kolejowego, adaptacji istniejącego budynku pomocniczego na cele handlowo - usługowe oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych, zadaszonego parkingu dla rowerów, na terenie działek nr 94/21 i 94/23 położonych w obrębie 0009 w mieście Kartuzy

Ostatnia zmiana: 2015-01-12 08:45:59

Opublikowane: 2014-01-08 13:47:05 (7060 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.069 sekund