Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Piątek, 26 kwietnia 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4794815
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Zarządzenia rok 2014 (styczeń - sierpień)

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KARTUZ
ROK 2014
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
1/2014 w spr. ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2014 rok 2 I 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
2/2014 w spr. upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki w 2014r2 I 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
3/2014 w spr. powołania zespołu powypadkowego 8 I 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
3A/2014 w spr. sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach8 I 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
4/2014 w spr. powołania komisji doraźnej dotyczącej obsługi geodezyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach w 2014 r. w drodze przetargu ofertowego13 I 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
5/2014 w spr. powołania komisji doraźnej ds. wyboru biegłego rzeczoznawcy majątkowego w drodze przetargu ofertowego 13 I 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
6/2014 w spr. przyjęcia Regulaminu przyznawania Patronatu Burmistrza Kartuz 13 I 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
7/2014 w spr. zwołania zebrań wiejskich w Gminie Kartuzy w 2014r 15 I 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
8/2014 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2014 roku w zakresach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 15 I 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
9/2014 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2014 roku w zakresach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyka i krajoznawstwo 15 I 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
10/2014 w spr. powołania Sądu Konkursowego do przygotowania i przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji urządzenia parku przygotowanego w ramach postępowania prowadzonego pn. „Urządzenie parku miejskiego na działce o nr ew. gr. 130/20, obręb 1 w Kartuzach" 20 I 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
11/2014 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok. 20 I 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
12/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 20 I 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
13/2014 w spr. zmiany Zarządzenia nr 10/2014 z dnia 20.01.2014 r. dotyczącego powołania Sądu Konkursowego do przygotowania i przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji urządzenia parku przygotowanego w ramach postępowania prowadzonego pn. „Urządzenie parku miejskiego na działce o nr ew. gr. 130/20, obręb 1 w Kartuzach". 23 I 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
14/2014 w spr. ustalenia zasad korzystania z sal sportowych i hali sportowej w Kiełpinie będących własnością Gminy Kartuzy oraz ustalenia wysokości opłat 24 I 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
15/2014 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 14/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania z sal sportowych i hali sportowej w Kiełpinie będących własnością Gminy Kartuzy oraz ustalenia wysokości opłat 3 II 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
16/2014 w spr. zmiany zarządzenia nr 7/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w Gminie Kartuzy w 2014r. 5 II 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
17/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 17 II 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
18/2014 w spr. powołania składu Komisji Oceny Projektów 13 II 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
19/2014 w spr. powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert w zakresach "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", "przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" i przyjęcia regulaminu jej pracy 17 II 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
20/2014 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kartuzach 17 II 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
21/2014 w spr. określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych. 17 II 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
22/2014 w spr. zmiany zarządzenia Nr 120/2013 Burmistrza Kartuz z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie: powołania składu Zespołu Roboczego - „Kajakiem przez Pomorze - Szlaki Kaszub Jeziornych" 19 II 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
23/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 26 II 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
24/2014 w spr. powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert w zakresach "kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji", „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego", „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", " turystyka i krajoznawstwo" i przyjęcia regulaminu jej pracy 26 II 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
25/2014 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok. 27 II 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
26/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 27 II 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
27/2014 w spr. rekrutacji dzieci do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy na rok szkolny 2014/2015 28 II 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
28/2014 w spr. powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie Stypendium Gminy Kartuzy 5 III 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
29/2014 w spr. wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym Urzędu Miejskiego w Kartuzach 5 III 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
30/2014 w spr. rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2014 roku w zakresach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 7 III 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
31/2014 w spr. rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2014 roku w zakresach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyka i krajoznawstwo. 7 III 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
32/2014 w spr. powołania składu Komisji Opiniującej wnioski na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym i ruchomym wpisanym do rejestru zabytków zlokalizowanym na terenie Gminy Kartuzy 7 III 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
33/2014 w spr. ustalenia regulaminu Straży Miejskiej w Kartuzach 7 III 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
34/2014 w spr. zmiany zarządzenia nr 7/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w Gminie Kartuzy w 2014r 12 III 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
35/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 17 III 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
36/2014 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok 18 III 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
37/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 18 III 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
38/2014 w spr. wprowadzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Kartuzach28 III 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
39/2014 w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżedu Gminy Kartuzy za 2013 rok 31 III 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
40/2014 w spr. przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kartuzy za 2013 rok 31 III 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
41/2014 w spr. przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok 31 III 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
42/2014 w spr. sporządzenia skonsolidowanego bilansu 31 III 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
43/2014 w spr. Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 1 IV 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
44/2014 w spr. wyznaczenia dnia wolnego od pracy w maju 2014 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kartuzach 4 IV 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
45/2014 w spr. powołania komisji do spraw oceny dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej przez Urząd Miejski w Kartuzach 7 IV 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
46/2014 w spr. ustalenia regulaminu przystani i wypożyczalni sprzętu pływającego w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej 7 IV 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
47/2014 w spr. zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Kartuzy nr 21 z dnia 29.04.2004r w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej 16 IV 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
48/2014 w spr. ustalenia wysokości dotacji udzielanej dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w roku 2014, dla których Gmina Kartuzy nie jest organem prowadzącym 16 IV 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
48A/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 16 IV 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
49/2014 w spr. ustanowienia koordynatora gminnego 17 IV 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
50/2014 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok 17 IV 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
51/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 17 IV 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
52/2014 w spr. powołania Komisji Opiniującej Wnioski o przyznanie stypendium sportowego Gminy Kartuzy dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 18 IV 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
53/2014 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok 25 IV 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
54/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 25 IV 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
55/2014 w spr. zmiany zarządzenia nr 7/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w Gminie Kartuzy w 2014r. 28 IV 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
56/2014 w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kartuzy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 05 V 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
57/2014 w spr. powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia projektu pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kartuzy" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 13 V 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
58/2014 w spr. zmiany zarządzenia 56/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kartuzy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 15 V 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
59/2014 w spr. wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 15 V 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
60/2014 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok. 16 V 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
61/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 16 V 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
62/2014 w spr. zmiany zarządzenia 56/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kartuzy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 24 V 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
63/2014 w spr. zmiany zarządzenia 56/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kartuzy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 25 V 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
64/2014 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 26 V 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
65/2014 w spr. zmiany Zarządzenia nr 43/2014 z dnia 01.04.2014 dotyczącego „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Kartuzach" 30 V 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
66/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 3 VI 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
67/2014 w spr. zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kartuzach 11 VI 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
68/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 18 VI 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
69/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 20 VI 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
70/2014 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok 20 VI 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
71/2014 w spr. szkolenia pn." bezpieczeństwo i ochrona informacji według ustawy o ochronie danych osobowych" 23 VI 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
72/2014 w spr. zmiany terminu wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 23 VI 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
73/2014 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łapalicach 07 VII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
74/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 10 VII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
75/2014 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok 10 VII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
76/2014 w spr. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 14 VII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
77/2014 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 73/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 07 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łapalicach 18 VII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
78/2014 w spr. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łapalicach 22 VII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
79/2014 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 76/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 23 VII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
80/2014 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łapalicach 29 VII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
81/2014 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 29 VII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
82/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 30 VII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
83/2014 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok 30 VII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
84/2014 w spr. wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie miasta Kartuzy 01 VIII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
85/2014 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 01 VIII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
86/2014 w spr. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015 - "Wyprawka szkolna", dla szkół mieszczących się na terenie Gminy Kartuzy 06 VIII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
87/2014 w spr. przekazania jednostki organizacyjnej Gminy - Szkoły Podstawowej w Łapalicach 18 VIII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
88/2014 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na oddanie dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Parkowej 3 w Kartuzach. 22 VIII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
89/2014 w spr. powołania Komisji do oceny dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r. 25 VIII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
90/2014 w spr. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014r. 26 VIII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
91/2014 w spr. zmiany zarządzenia Nr 21/09 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę 26 VIII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
92/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzch 27 VIII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
93/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzch 28 VIII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
94/2014 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok 28 VIII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2014-09-29 22:57:41

Opublikowane: 2014-01-09 09:04:46 (6364 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.056 sekund