Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Piątek, 26 kwietnia 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4794798
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały - ROK 2014 (styczeń - sierpień)

XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
26 lutego 2014r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXIX/497/2014 w spr. nadania imienia Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej 26 II 2014 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/498/2014 w spr. Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudniony cli w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Kartuzy oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród Burmistrza i Dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących w szkołach dla których orgnaem prowadezącym jest Gmina Kartuzy. 26 II 2014 17 III 2014
poz. 1163
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/499/2014 w spr. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kartuzy oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w 2014 r. 26 II 2014 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/500/2014 w spr. przyjęcia do realizacji projektu: "Szkoła daje więcej- zajęcia rozwijające dla uczniów ze SP gminy Kartuzy" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 26 II 2014 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/501/2014 w spr. zmiany Uchwały Nr XXXVIII/483/2013 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kartuzy dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kartuzy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 26 II 2014 17 III 2014
poz. 1172
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/502/2014 w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 26 II 2014 17 III 2014
poz. 1161
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/503/2014 w spr. wyboru sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości o charakterze mieszanym 26 II 2014 17 III 2014
poz. 1162
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/504/2014 w spr. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 26 II 2014 17 III 2014
poz. 1158
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/505/2014 w spr. zmieniającą uchwałę Nr XXVII/405/2013 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/379/2013 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości 26 II 2014 17 III 2014
poz. 1171
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/506/2014 w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy. 26 II 2014 17 III 2014
poz. 1164
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/507/2014 w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 26 II 2014 17 III 2014
poz. 1169
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/508/2014 w spr. określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 26 II 2014 17 III 2014
poz. 1159
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/509/2014 w spr. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 26 II 2014 17 III 2014
poz. 1168
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/510/2014 w spr. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.. 26 II 2014 7 III 2014
poz. 1042
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/511/2014 w spr. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób lub rodzin 26 II 2014 7 III 2014
poz. 1041
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/512/2014 w spr. zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie gminy Kartuzy w okresie od dnia 01 kwietnia 2014r. do 31 marca 26 II 2014 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/513/2014 w spr. Regulaminu korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkól w Kiełpinie 26 II 2014 17 III 2014
poz. 1160
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/514/2014 w spr. uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kartuzy na rok 2014 26 II 2014 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/515/2014 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych 26 II 2014 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/516/2014 w spr. uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach nr XVI/274/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r, w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 1/39, obręb 5 w Kartuzach, w drodze przetargu na okres 25 lat 26 II 2014 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/517/2014 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości gruntowej 26 II 2014 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/518/2014 w spr. wpisania dodatkowego zadania inwestycjnego w Załączniku nr 3 w dokumencie pn. Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Kartuzy do 2020 roku 26 II 2014 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/519/2014 w spr. uzyskania środków finansowych w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ściekówna terenie Gminy Kartuzy 26 II 2014 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/520/2014 w spr. odstąpienia od wyodrębnienia z budżetu gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki 26 II 2014 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/521/2014 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok 26 II 2014 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/522/2014 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2014-2030. 26 II 2014 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/523/2014 w spr. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach na 2014r. 26 II 2014 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/524/2014 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Somonino w sprawie współfinansowania Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach. 26 II 2014 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIX/525/2014 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Chmielno w sprawie wspólfinansowania Centrum Integracji Społecznej w Garczu. 26 II 2014 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
17 marca 2014r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XL/526/2014 w spr. utworzenia na obszarze Gminy Kartuzy odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 17 III 2014 4 IV 2014
poz. 1362
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/527/2014 w spr. zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze Gminy Kartuzy. 17 III 2014 4 IV 2014
poz. 1363
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/528/2014 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok. 17 III 2014 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/529/2014 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2014-2030. 17 III 2014 - Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
<
XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
16 kwietnia 2014r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XLI/530/2014 w spr. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 16 IV 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/531/2014 w spr. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 16 IV 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/532/2014 w spr. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 16 IV 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/533/2014 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych. 16 IV 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/534/2014 w spr. zmiany uchwały Nr XVI/277/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Kartuzy i zatwierdzenia regulaminów. 16 IV 2014 14 V 2014
poz. 1868
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/535/2014 w spr. określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Karuzy. 16 IV 2014 14 V 2014
poz. 1867
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/536/2014 w spr. określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Targowiska Zwierzęcego w Kartuzach . 16 IV 2014 14 V 2014
poz. 1866
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/537/2014 w spr. zmiany Uchwały Nr XVI/171/07 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Kartuzy. 16 IV 2014 14 V 2014
poz. 1869
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/538/2014 w spr. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVI/171/07 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Kartuzy. 16 IV 2014 29 V 2014
poz. 1993
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/539/2014 w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 16 IV 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/540/2014 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok. 16 IV 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/541/2014 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2014-2030. 16 IV 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/542/2014 w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kartuz . 16 IV 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/543/2014 w spr. złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Uchwalę nr 076/g318/D/14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 marca 2014 r. 16 IV 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/544/2014 w spr. upoważnienia Burmistrza Kartuz do złożenia wniosku dofinasowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno - Pikarnia i Mezowo - Etap I. Dokumentacja projektowa. 16 IV 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/545/2014 w spr. przyjęcia środków z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kartuzy" realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (KONKURS nr 2/POEŚ/9.3/2013). 16 IV 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
18 czerwca 2014r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XLII/546/2014 w spr. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego 18 VI 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/547/2014 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii "Refektarz" w Kartuzach za 2013 rok 18 VI 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/548/2014 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach za 2013 rok 18 VI 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/549/2014 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Kaszubskiego im.Fraociszka Tredera w Kartuzach za 2013 rok 18 VI 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/550/2014 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach za 2013 rok 18 VI 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/551/2014 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2013 rok 18 VI 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/552/2014 w spr. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok dla Burmistrza Kartuz 18 VI 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/553/2014 w spr. przystąpienia tlo sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum wsi Grzybno 18 VI 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/554/2014 w spr. wyrażenia zgody aa zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych. 18 VI 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/555/2014 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej. 18 VI 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/556/2014 w spr. zmiany uchwały Nr XXXIII/407/09 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów na zastosowanie bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 18 VI 2014 16 VII 2014
poz. 2428
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/557/2014 w spr. zmiany uchwały Nr XLI/535/2014 Rady Miejskiej w Kartuzach z data 16 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kartuzy. 18 VI 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/558/2014 w spr. zmiany uchwały Nr XLI/536/2014 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 kwietnia 2014 r.w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Targowiska Zwierzęcego w Kartuzach. 18 VI 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/559/2014 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok. 18 VI 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/560/2014 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2014-2030. 18 VI 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/561/2014 w spr. zmiany Uchwały Nr XLV/576/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 15 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kartuzy oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych 18 VI 2014 16 VII 2014
poz. 2429
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/562/2014 w spr. nadania nazwy placowi zabaw zlokalizowanemu przy ulicy Słoneczne Wzgórze w Smętowie Chmieleńskim. 18 VI 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
27 sierpnia 2014r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XLIII/563/2014 w spr. zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul.Zadurskiego w Dzierżążnie. 27 VIII 2014 23 IX 2014
poz. 3145
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/564/2014 w spr. uchwalenia statutu Galerii Refektarz w Kartuzach. 27 VIII 2014 23 IX 2014
poz. 3147
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/565/2014 w spr. przyjęcia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych, bieżni, stanowiska do skoku w dal oraz terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach oraz regulaminu parku rekreacyjno - naukowego w Kaliskach. 27 VIII 2014 23 IX 2014
poz. 3146
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/566/2014 w spr. wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz właścicieli nieruchomości o nr ewid. dziatki 109/9 położonej w Kartuzach w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 27 VIII 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/567/2014 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej. 27 VIII 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/568/2014 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 126 położonej w Borowie. 27 VIII 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/569/2014 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy położonego pomiędzy ul.3-go Maja a ul.Kolejową . 27 VIII 2014 22 IX 2014
poz. 3126
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/570/2014 w spr. nadania nazwy ukicy we wsi Łapalice. 27 VIII 2014 23 IX 2014
poz. 3150
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/571/2014 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Kiełpino. 27 VIII 2014 23 IX 2014
poz. 3149
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/572/2014 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Kiełpino. 27 VIII 2014 22 I 2014
poz. 3127
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/573/2014 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Mezowo. 27 VIII 2014 23 IX 2014
poz. 3148
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/574/2014 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok. 27 VIII 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/575/2014 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2014-2030. 27 VIII 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/576/2014 w spr. zmieniającą uchwałę Nr XXXIX/506/2014 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy. 27 VIII 2014 23 IX 2014
poz. 3144
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/577/2014 w spr. zmieniającą uchwalę Nr XXXIX/507/2014 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 27 VIII 2014 23 IX 2014
poz. 3151
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/578/2014 w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kartuz. 27 VIII 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2014-10-21 15:19:05

Opublikowane: 2014-03-07 10:45:29 (4756 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.044 sekund