Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 27 maja 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4846592
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Zarządzenia rok 2014 (wrzesień - grudzień)





ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KARTUZ
ROK 2014
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
95/2014 w spr. zmiany Zarządzenia nr 49/2011 Burmistrza Kartuz z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów na oddanie w najem (dzierżawę) lokali użytkowych. 8 IX 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
96/2014 w spr. materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy 10 IX 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
97/2014 w spr. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 10 IX 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
98/2014 w spr. przeprowadzenia gminnego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w ramach treningu wojewódzkiego i powiatowego w dniu 18 września 2014r. 10 IX 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
99/2014 w spr. IX 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
100/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 11 IX 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
101/2014 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok 11 IX 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
102/2014 w spr. uzupełnienia ,,Aktualizacji Programu Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży w Gminie Kartuzy na lata 2011-2016" 12 IX 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
103/2014 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 14/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal sportowych i hali sportowej w Kiełpinie będących własnością Gminy Kartuzy oraz ustalenia wysokości opłat 12 IX 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
104/2014 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Parkowej 3 w Kartuzach 23 IX 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
105/2014 w spr. powołania komisji likwidacyjnej i przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych znajdujących się w Klubie Profilaktyki Środowiskowej „Eło" w Kartuzach 29 IX 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
106/2014 w spr. powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Kartuz 3 X 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
107/2014 w spr. wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kartuzach 3 X 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
108/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 8 X 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
109/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 9 X 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
110/2014 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok. 9 X 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
111/2014 w spr. powołania Komisji Stypendialnej opinującej wnioski o przyznanie Stypendium Gminy Kartuzy 13 X 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
112/2014 w spr. utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Kartuzy 15 X 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
113/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 16 X 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
114/2014 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok. 16 X 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
115/2014 w spr. ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014r. 20 X 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
116/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 27 X 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
117/2014 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok 27 X 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
118/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 5 XI 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
119/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 6 XI 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
120/2014 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok. 6 XI 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
121/2014 w spr. ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 6 XI 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
122/2014 w spr. przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok 14 XI 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
123/2014 w spr. przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy w latach 2015 - 2027 14 XI 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
124/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 18 XI 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
125/2014 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok 18 XI 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
126/2014 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2015 roku w zakresach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 19 XI 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
127/2014 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2015 roku w zakresach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyka i krajoznawstwo. 19 XI 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
128/2014 w spr. nałożenia obowiązku realizacji zadań obronnych na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Kaszuby Spółka z o.o. w Kartuzach oraz Centrum medyczne Świętego Łukasza Spółka z o.o. Spółka Komandytowa w Kiełpinie 19 XI 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
129/2014 w spr.wyznaczenia i określenia zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 24 XI 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
130/2014 w spr. nałożenia obowiązku powołania komisji ds. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Kartuzy. 28 XI 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
131/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 2 XII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
132/2014 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok. 2 XII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
133/2014 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji niezużytych materiałów znajdujących się na stanie Urzędu Miejskiego w Kartuzach 12 XII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
134/2014 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących własność Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego znajdujących się na terenie Urzędu Miejskiego w Kartuzach 12 XII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
135/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 17 XII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
136/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 29 XII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
137/2014 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 30 XII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
138/2014 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok 30 XII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
139/2014 w spr. powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020 30 XII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
140/2014 w spr. odwołania Zofii Watrak ze stanowiska dyrektora Galerii „Refektarz" w Kartuzach 30 XII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
141/2014 w spr. powołania Zofii Watrak ze stanowiska dyrektora Galerii „Refektarz" w Kartuzach 31 XII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
142/2014 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 98/2011 Burmistrza Kartuz z dnia 30 września 2011 roku w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych 31 XII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
143/2014 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 27/2008 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 31.03.2008r. zmienionego Zarządzeniem Nr 32/2008 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 3.04.2008r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kartuzy Nr 39/2010 z dnia 12.04.2010r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Nr 106/2012 z dnia 24.08.2012r. w sprawie powołania Pełnomocnika i Zastępców Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kartuzy" współfinansowanego z Funduszu Spójności 31 XII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
144/2014 w spr.unieważnienia Zarządzenia Nr 36/2007 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników UG Kartuzy 31 XII 2014 Dokument typu Adobe Reader - pobierz









Ostatnia zmiana: 2018-04-10 12:51:47

Opublikowane: 2014-09-29 13:30:35 (2414 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.061 sekund