Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 27 maja 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4846722
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Obwieszczenia urzędowe - 2015

1. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kabla oświetlenia do placu rekreacyjno - sportowego, na terenie działek nr 86/84 i 86/47 położonych w obrębie 0007 w mieście Kartuzy
2. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej słupowej oraz budowy linii elektroenergetycznej kablowej nN0,4kV, na terenie działki nr 190 położonej w Łapałicach, gmina Kartuzy
3. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV wraz z budową stacji transformatorowej 15/04kV oraz budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi do działek budowlanych nr 270/41, 270/42, 270/38, 270/2, 270/40, 270/39, 270/37, 270/4 położonych w Smętowie Chmieleńskim, gmina Kartuzy
4. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy fragmentu ul. Ostrzyckiej w Brodnicy Górnej, na terenie działek nr 383/3 380/1, 380/3, 380/5, 380/6, 384/10, 377/9, 381, 380/4, 384/9 położonych w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
5. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, na terenie działek nr 270/16, 270/42, 270/41, 270/38 w Smętowie Chmieleńskim, gmina Kartuzy
6. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej z przyłączem do działki nr 145/26, na terenie działek nr 145/6, 145/10, 145/14 położonych w Staniszewie, gmina Kartuzy
7. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem do działki nr 351/4, na terenie działek nr 353/16, 353/3, 359/15, 347 położonych w Grzybnie, gmina Kartuzy
8. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w celu zasilenia w wodę nowoprojektowanego budynku mieszkalnego, na terenie działek nr 446/2, 446/3, 378 położonych w Mirachowie, gmina Kartuzy
9. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami do planowanych budynków mieszkalnych, na terenie części działki nr 144/9 położonej w Mezowie, gmina Kartuzy
10. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej wraz z przyłączami gazowymi dla zasilenia budynków mieszkalnych, na terenie działek nr 599/1, 599/7, 599/11, 599/15, 599/20 oraz na części działki 605 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
11. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy nowego dworca kolejowego, adaptacji istniejącego budynku pomocniczego na cele handlowo - usługowe oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych i zadaszonego parkingu dla rowerów, na terenie działek nr 94/21 i 94/23 położonych w obrębie 0009 w mieście Kartuzy
12. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr/c d63PE, na terenie działek nr 36/10 i 41/31 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
13. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, na terenie działki nr 88/2 położonej w Mirachowie, gmina Kartuzy
14. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci energetycznej nn 0,4kV, na terenie działek nr 164, 165/1 położonych w Borowie, gmina Kartuzy
15. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową osadnika i separatora, na terenie działki nr 12/3 położonej w Kiełpinie, gmina Kartuzy
16. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy
17. Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy
18. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, rejon dworca kolejowego
19. Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy rejon dworca kolejowego
20. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, rejon ulic Bielińskiego, Dworcowej i 3-go Maja
21. Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy rejon ulic; Bielińskiego, Dworcowej i 3-go Maja
22. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. gruntu 109/1 i 108/2 położonych w Kartuzach przy uLKościuszki obr.8
23. Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. gruntu 109/1 i 108/2 położonych w Kartuzach przy ul.Kościuszki obr.8
24. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy pomieszczeń administracyjno - gospodarczych zlokalizowanych na parterze budynku, na terenie działki nr 55 położonej w obrębie 0009, w mieście Kartuzy
25. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV wraz z budową stacji transformatorowej 15/04kV oraz budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi do działek budowlanych nr 270/41, 270/42, 270/38, 270/2, 270/40, 270/39, 270/37, 270/4 położonych w Smętowie Chmieleńskim, gmina Kartuzy
26. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz informujące o możliwości zapoznania się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku hangaru na sprzęt pływający wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. gr. 530 w m. Brodnica Dolna
27. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci energetycznej nn 0,4kV, na terenie działek nr 164, 165/1 położonych w Borowie, gmina Kartuzy
28. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w celu zasilenia w wodę nowoprojektowanego budynku mieszkalnego, na terenie działek nr 446/2, 446/3, 378 położonych w Mirachowie, gmina Kartuzy
29. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej HDPE 090 oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC 0200 do celów mieszkaniowych, na terenie działki nr 17/8 położonej w Kiełpinie, gmina Kartuzy
30. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr ew. gr105/6, obr. 8 w m. Kartuzy oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
31. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej wraz z przyłączami gazowymi dla zasilenia budynków mieszkalnych, na terenie działek nr 599/1, 599/7, 599/11, 599/15, 599/20 oraz na części działki 605 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
32. Obwieszczenie informujące o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno, gmina Kartuzy dla działek nr 463/1, 339/4 oraz 339/5
33. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, na terenie działek nr 356, 353/16 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
34. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji deszczowej, na terenie działek nr 328, 353/11 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
35. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem do działki nr 145/26, na terenie działek nr 145/6, 145/10, 145/14, 148 położonych w Staniszewie, gmina Kartuzy
36. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami do planowanych budynków mieszkalnych, na terenie części działki nr 144/9 położonej w Mezowie, gmina Kartuzy
37. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych, na terenie działek nr 353/16, 353/3, 359/15 położonych w Grzybnie, gmina Kartuzy
38. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji deszczowej odwadniającej teren ul. Parkowej i ul. gen. Józefa Hallera, na terenie działek nr 165/2, 166, 136 położonych w obrębie 0008, w mieście Kartuzy
39. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej HDPEØ9O dla budownictwa mieszkaniowego dla działki nr 335/40 położonej w Kiełpinie, gmina Kartuzy
40. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zasilenia budownictwa mieszkalnego, na terenie działek nr 74/12, 74/14 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
41. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla budownictwa mieszkalnego, na terenie działek nr 245/16, 245/15 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
42. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla budowy budynku mieszkalnego, na terenie działek nr 62, 77 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
43. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE 100 RC SDR 11 o średnicy dn 63mm dla celów mieszkaniowych, na terenie działek nr 103/4, 103/3, 111/6, 522 położonych w Borowie, gmina Kartuzy
44. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c w miejscowości Kiełpino, ul. Świerkowa, na terenie działki nr 429/25, położonej w Kiełpinie, w gminie Kartuzy
45. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c w miejscowości Kartuzy, ul. Węglowa, na terenie działek nr 107, 180 obręb 0008 oraz na terenie działek 92, 93/1, 77/3, 77/4, 116/4, 114/6, 155/2, 155/4 obręb 0009, w mieście Kartuzy
46. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4, na terenie działki nr 322/37 położonej w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
47. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn0,4kV, na terenie działek nr 385/29, 385/113, 385/83, 385/156, 385/177, 385/178, 385/185, 385/186, 385/187, 385/188, 385/189 położonych w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
48. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową ul. Kolejowej oraz parkingów w Kartuzach wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu pn.:Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitarnej”
49. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania biblioteki w budynku Zespołu Szkół w Kiełpinie na cele przedszkolne, na terenie działki nr 11/2 położonej w Kiełpinie, gmina Kartuzy
50. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji deszczowej, na terenie działek nr 328, 353/11 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
51. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy pomieszczeń administracyjno - gospodarczych zlokalizowanych na parterze budynku, na terenie działki nr 55 położonej w obrębie 0009, w mieście Kartuzy
52. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem, na terenie działki nr 101, 105/13 położonej w Nowej Hucie, gmina Kartuzy
53. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej HDPE 090 oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC 0200 do celów mieszkaniowych, na terenie działki nr 17/8 położonej w Kiełpinie, gmina Kartuzy
54. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji deszczowej odwadniającej teren ul. Parkowej i ul. Gen. Józefa Hallera, na terenie działek nr 165/2, 166, 136 położonych w obrębie 0008, w mieście Kartuzy
55. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, na terenie działek nr 356, 353/16 (część działki niebędąca lasem) położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
56. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla budownictwa mieszkalnego, na terenie działek nr 245/16, 245/15 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
57. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zasilenia budownictwa mieszkalnego, na terenie działek nr 74/12, 74/14 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
58. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr ew. gr. 105/6 w m. Kartuzy,
59. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Przebudowa z rozbudową ul. Kolejowej oraz parkingów w Kartuzach wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu pn.:Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitarnej”
60. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE 100 RC SDR 11 o średnicy dn 63 mm dla celów mieszkaniowych, na terenie działek nr 103/4, 103/3, 111/6, 522 położonych w Borowie, gmina Kartuzy
61. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z rur HDPE090 DN 10 dla zasilenia działki budowlanej, na terenie działek nr 283/10, 290 położonych w Grzybnie, gmina Kartuzy
62. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla zasilenia działek budownictwa mieszkalnego, na terenie działki nr 20/30, 20/4, 20/1, 10, 20/5, 20/13, 20/23 położonych w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
63. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c w miejscowości Kiełpino, ul. Świerkowa, na terenie działki nr 429/25, położonej w Kiełpinie, w gminie Kartuzy
64. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania biblioteki w budynku Zespołu Szkół w Kiełpinie na cele przedszkolne, na terenie działki nr 11/2 położonej w Kiełpinie gmina Kartuzy
65. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4, na terenie działki nr 322/37 położonej w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
66. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wod-kan dla budynków mieszkalnych, na terenie działek nr 24/1, 24/2, 20/3 położonych w Grzybnie oraz na terenie działek nr 339/6, 339/10 położonych w Prokowie, gmina Kartuzy
67. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej 15kV/0,4kV oraz budowie linii kablowej nn 0,4kV, na terenie działek nr 123/10, 124/5, 124/6, 124/7, 258, 259 położonych w Sianowie, gmina Kartuzy
68. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c w miejscowości Kartuzy, ul. Węglowa, na terenie działek nr 107, 180 obręb 0008 oraz na terenie działek 92, 93/1, 77/3, 77/4, 116/4, 114/6, 155/2, 155/4 obręb 0009, w mieście Kartuzy
69. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla celów budownictwa mieszkalnego, na terenie działki nr 392/10 położonej w Staniszewie, gmina Kartuzy
70. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz sieci kablowej nn-0,4kV, na terenie działek nr 268, 266/1, 266/2, 18, 19, 20/30, 20/5, 20/11, 20/12, 20/13, 20/19, 20/20, 20/21, 20/22, 20/23, 20/24, 20/25 położonych w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
71. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej dla potrzeb budownictwa mieszkalnego, na terenie działek nr 272/1, 343/2, 343/3, 257/5 położonych w Smętowie Chmieleńskim, gmina Kartuzy
72. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem, na terenie działek nr 101, 105/13 położonych w Nowej Hucie, gmina Kartuzy
72. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci i przyłącza gazowego, na terenie działek nr 199, 115/1, 71 położonych w obrębie 0002, w mieście Kartuzy
73. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, na terenie działek nr 145/14, 145/10, 148 położonych w Staniszewie, gmina Kartuzy
74. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla budowy budynku mieszkalnego, na terenie działek nr 62, 77 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
75 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia z rur PE w rejonie ulic Sędzickiego, Zamkowa, Leśna w miejscowości Kartuzy, na terenie działek nr 86/84, 92, 112/1, 129/1, 129/2, 133/46, 135, 136, 206/3 oraz część działki 134 obręb 0007, na terenie działek 17/1, 32/6, 33/2, 41, 160/1, 161, 162/1, 181/2, 190, 197/5 oraz część działki 162/2 obręb 0008, na terenie działek 79/1, 80/2, 81, 83, 181/4, 181/15 oraz część działki 89 obręb 0103 w mieście Kartuzy.
76 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy instalacji odpylania dwóch kotłów węglowych WR-10-011 i WR-5 zainstalowanych w kotłowni k-3 przy ul. Fr. Sędzickiego 38, na terenie działki nr 181/4 obręb 0103 w mieście Kartuzy.
77 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nnO,4kV, na terenie działek nr 385/113, 385/83, 385/156, 385/177, 385/178, 385/185, 385/186, 385/187, 385/188, 385/189 położonych w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy.
78 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej zasilającej w wodę, na terenie działek nr 97/5, 97/3 oraz na części działek 99, 86 położonych w Mężowie, gmina Kartuzy.
79 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dobudowy urządzenia do pionowego transportu osób niepełnosprawnych (windy) do budynku Urzędu Miejskiego w Kartuzach wraz z dojściem, na terenie działki nr 83/2 położonej w obrębie 0009, w mieście Kartuzy.
80 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla budownictwa mieszkalnego, na terenie działek nr 328, 331/8 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
81 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla budownictwa mieszkalnego, na terenie działek nr 36/10, 41/31 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
82 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy drogi o szerokości 6m łącząca ul. Chmieleńską z ul. Zamkową w Kartuzach tzw. „Mała Obwodnica", na terenie części działek nr 121/2, 3137/1 położonych w Kosach, gmina Kartuzy.
83 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dobudowy zewnętrznej klatki schodowej (ewakuacyjnej) wraz z urządzeniem do pionowego transportu osób niepełnosprawnych (windy) do budynku Ośrodka Geriatrycznego, na terenie działki nr 270 położonej w Sianowie, gmina Kartuzy.
84 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej 15kV/0,4kV oraz budowie linii kablowej nn 0,4kV dla zasilenia budownictwa mieszkalnego, na terenie działek nr 123/10, 124/5, 124/6, 124/7, 258, 259 położonych w Sianowie, gmina Kartuzy
85 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową wpustów ulicznych w terenie ulic Długiej i Kolejowej w Kiełpinie, na terenie działek nr 91/1, 95/4, 650/1, 112/16, 111, 99/1 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy.
86 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wod-kan dla budynków mieszkalnych, na terenie działek nr 24/1, 24/2, 20/3 położonych w Grzybnie oraz na terenie działek nr 339/6, 339/10 położonych w Prokowie, gmina Kartuzy
87 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z rur HDPE09O DN 10 dla zasilenia działki budowlanej, na terenie działek nr 283/10, 290 położonych w Grzybnie, gmina Kartuzy
88 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla celów budownictwa mieszkalnego, na terenie działki nr 392/10 położonej w Staniszewie, gmina Kartuzy
89 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej dla potrzeb budownictwa mieszkalnego, na terenie działek nr 272/1, 343/2, 343/3, 257/5 położonych w Smętowie Chmieleńskim, gmina Kartuzy
90 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz sieci kablowej nn-0,4kV, na terenie działek nr 268, 266/1, 266/2, 18, 19, 20/30, 20/5, 20/11, 20/12, 20/13, 20/19, 20/20, 20/21, 20/22, 20/23, 20/24, 20/25 położonych w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
91 Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. gruntu 109/1 i 108/2 położonych w Kartuzach przy ul.Kościuszki obr. 8 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
92. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dobudowy urządzenia do pionowego transportu osób niepełnosprawnych (windy) do budynku Urzędu Miejskiego w Kartuzach wraz z dojściem, na terenie działki nr 83/2 położonej w obrębie 0009, w mieście Kartuzy
93. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla zasilenia działek budownictwa mieszkalnego, na terenie działki nr 20/4, 20/1, 10, 20/5, 20/13, 20/23 oraz na cz. działki 20/30 (nie będącej lasem) położonych w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
94 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wody odpadowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia ścieków, na terenie działek nr 113/27, 130/1, 116/2, 113/26, 116/1, 117/1, 113/24 położonych w obrębie 0008, w mieście Kartuzy.
95 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej słupowej 15kV/0,4kV, linii kablowej SN-15kV, linii kablowych nN-0,4kV dla zasilenia budynków jednorodzinnych mieszkalnych, na terenie działek nr 287, 292/2, 289, 285/2, 288/1 położonej w Staniszewie oraz na terenie działek nr 147/4, 148/9, 148/3, 148/5, 148/7, 148/1, 147/1, 148/11, 88, 89/6, 148/6, 148/10 położonych w Głusinie, gmina Kartuzy.
96. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla budownictwa mieszkalnego, na terenie działek nr 328, 331/8 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
97. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy instalacji odpylania dwóch kotłów węglowych WR-10-011 i WR-5 zainstalowanych w kotłowni k-3 przy ul. Fr. Sędzickiego 38, na terenie działki nr 181/4 obręb 0103 w mieście Kartuzy
98 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączem, na terenie działek nr 408/4, 339/3, 339/1, 340, 328 położonych w Staniszewie, gmina Kartuzy
99 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: BUDOWA OBWODNICY MIASTA KARTUZY - ETAP I
100. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dobudowy zewnętrznej klatki schodowej (ewakuacyjnej) wraz z urządzeniem do pionowego transportu osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Geriatrycznego, na terenie działki nr 270 położonej w Sianowie, gmina Kartuzy
101 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami, na terenie działek nr 123/19, 123/17, 123/18 oraz na części działki nr 123/15 położonych w Smętowie Chmieleńskim, gmina Kartuzy
102 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej SN/nn, budowy i przebudowy sieci nn 0,4kV i SN 15kV, na terenie działek nr 167, 140/4, 140/3, 140/2, 136/1, 134/1, 123/10, 125/1, 125/2, 123/17, 126/2, 126/1 położonych w Pomieczyńskiej Hucie, na terenie działek 407/1, 414/4, 421/1, 421/2, 422/2, 422/1, 407/2 położonych w Prokowie, gmina Kartuzy oraz na terenie działki 478 położonej w Szarłecie, gmina Przodkowo
103. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia z rur PE w rejonie ulic Sędzickiego, Zamkowa, Leśna w miejscowości Kartuzy, na terenie działek nr 86/84, 92, 112/1, 133/46, 135, 136, 206/3 oraz część działki 134 obręb 0007, na terenie działek 17/1, 32/6, 33/2, 41, 160/1, 161, 162/1, 181/2, 190, 197/5 oraz część działki 162/2 obręb 0008, na terenie działek 79/1, 80/2, 81, 83, 181/4, 181/15 oraz część działki 89 obręb 0103 w mieście Kartuzy.
104 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby mieszkalnictwa jednorodzinnego, na terenie działek nr 429/25, 438, 35/5, 36/1, 36/10, 36/24, 36/23 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
105 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch pomostów drewnianych na wodzie górnej wraz ze ścieżką komunikacyjną, na terenie działek nr 433/2, 550/4, 550/3, 419/3 położonych w Brodnicy Dolnej oraz na terenie działki 433/1 położonej w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
106 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zagospodarowania Rynku i ul. Dworcowej w Kartuzach poprzez:
- przebudowę układu komunikacyjnego wraz z budową ścieżek rowerowych, parkingów rowerowych, miejsc postojowych i ciągów pieszych;
- przebudowę kolidujących sieci: wod-kan, energetycznych, teletechnicznych, oświetleniowych;
- przebudowę i budowę nowej sieci oświetlenia terenu;
- wymianę istniejących nawierzchni;
- wycinkę i nasadzenia zieleni;
- rozbiórkę elementów kolidujących z inwestycją: ogrodzenia, kiosk, tablice informacyjne, oświetlenie uliczne, itp.;
- budowę fontanny miejskiej wraz z podziemną komorą techniczną, przyłączem wod-kan, kanalizacji deszczowej, elektrycznym;
- budowę elementów małej architektury: platform, pergol, ogródków gastronomicznych, donic, siedzisk, sceny, itp.;
na terenie działek nr 166, 167, 119, 132, 248/2, 131/1 położonych w obrębie 0008, na terenie działek nr 82/2, 24/1, 88/2, 88/1, 90/9, 90/8, 19/14, 22/1, 85, 134 oraz na części działek nr 89, 94/5, 86/1 położonych w obrębie 0009, w mieście Kartuzy.
107. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy drogi o szerokości 6 m łączącej ul. Chmieleńską z ul. Zamkową w Kartuzach tzw. "Mała Obwodnica" z jednoczesnym podziałem działek nr 121/2 oraz 3137/1 na terenie części działek nr 121/2, 3137/1, 4/1 położonych w Kosach, gmina Kartuzy.
108 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE 100 RC SDR 11 o średnicy dn 63 mm dla celów mieszkaniowych, na terenie działki nr 71 położonej w obrębie 0002, w mieście Kartuzy
109 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 211 w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Wzgórze Wolności - od zjazdu przy siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich do ul. Bohaterów Westerplatte, na terenie części działek nr 16/1, 16/4 położonych w obrębie 0001, w mieście Kartuzy
110. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wody odpadowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia ścieków, na terenie działek nr 113/27, 130/1, 116/2, 113/26, 116/1, 117/1, 113/24 położonych w obrębie 0008, w mieście Kartuzy
111. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową wpustów ulicznych w terenie ulic Długiej i Kolejowej w Kiełpinie, na terenie działek nr 91/1, 95/4, 650/1, 112/16, 111, 99/1 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
112. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego informujące o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: BUDOWA OBWODNICY MIASTA KARTUZY - ETAP I
113 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Mści woj a II w Kartuzach, na terenie działki nr 56/21 położonej w obrębie 0004, w mieście Kartuzy
114 Obwieszczenie informujące o możliwości zapoznania się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz gospodarczo-magazynowego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków typu roślinnego na działce nr ew. gr. 562 w Mirachowie oraz składania uwag i wniosków
115. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączem, na terenie działek nr 408/4, 339/3, 339/1, 340, 328 położonych w Staniszewie, gmina Kartuzy
116. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 211 w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Wzgórze Wolności - od zjazdu przy siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich do ul. Bohaterów Westerplatte, na terenie części działek nr 16/1, 16/4 położonych w obrębie 0001, w mieście Kartuzy
117 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej stacji transformatorowej słupowej SN/nn 15/0,4 kV oraz budowy sieci elektroenergetycznych SN 15kV i nn 0,4kV na terenie działek 672, 673, 244, 246/11, 248/3, 252/2, 251 położonych w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
118 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami, na terenie działek nr 627/2, 628, 111/12, 222/3, 268/1, 223/2, 224/8, 254, 224/7, 259, 255/1, 224/5 położonych w Dzierżążnie, gmina Kartuzy
119. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zagospodarowania Rynku i ul. Dworcowej w Kartuzach poprzez:
- przebudowę układu komunikacyjnego wraz z budową ścieżek rowerowych, parkingów rowerowych, miejsc postojowych i ciągów pieszych;
- przebudowę kolidujących sieci: kanalizacyjnych, wod-kan, energetycznych, teletechnicznych, oświetleniowych;
- przebudowę i budowę nowej sieci oświetlenia terenu;
- wymianę istniejących nawierzchni;
- wycinkę i nasadzenia zieleni;
- rozbiórkę elementów kolidujących z inwestycją: ogrodzenia, kiosk, tablice informacyjne, oświetlenie uliczne, itp.;
- budowę fontanny miejskiej wraz z podziemną komorą techniczną, przyłączem wod-kan, kanalizacji deszczowej, elektrycznym;
- budowę elementów małej architektury: platform, pergol, ogródków gastronomicznych, donic, siedzisk, sceny, itp.;
na terenie działek nr 166, 167, 119, 132, 248/2, 131/1 położonych w obrębie 0008, na terenie działek nr 82/2, 24/1, 88/2, 88/1, 90/9, 90/8, 19/14, 22/1, 85, 134 oraz na części działek nr 89, 94/5, 86/1 położonych w obrębie 0009, w mieście Kartuzy.
120. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej słupowej 15kV/0,4kV, linii kablowej SN-15kV, linii kablowych nN-0,4kV dla zasilenia budynków jednorodzinnych mieszkalnych, na terenie działek nr 289, 285/1, 285/2, 288/1 położonych w Staniszewie oraz na terenie działek nr 147/4, 148/9, 148/3, 148/5, 148/7, 148/1, 147/1, 148/11, 88, 89/6, 148/6, 148/10, 148/4, 148/8, 146, 148/12 położonych w Głusinie, gmina Kartuzy
121. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami, na terenie działek nr 123/19, 123/17, 123/18 oraz na części działki nr 123/15 położonych w Smętowie Chmieleńskim, gmina Kartuzy
122. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu surowców z materiałów segregowanych, realizowanego na działce nr ew. gr. 250/3 obr. 8 w Kartuzach
123. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Mściwoja II w Kartuzach, na terenie działki nr 56/21 położonej w obrębie 0004, w mieście Kartuzy
124 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla modernizacji stadionu miejskiego w Kartuzach na terenie działek nr 101/7, 101/8,101/9, 101/10 położonych w obrębie 0004, w mieście Kartuzy
125. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE 100 RC SDR 11 o średnicy dn 63 mm dla celów mieszkaniowych, na terenie działki nr 71 położonej w obrębie 0002, w mieście Kartuzy
126. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej SN/nn, budowy i przebudowy sieci nn 0,4kV i SN 15kV, na terenie działek nr 167, 140/4, 140/3, 140/2, 136/1, 134/1, 123/10, 125/1, 125/2, 123/17, 126/2, 126/1 położonych w Pomieczyńskiej Hucie, na terenie działek 407/1, 414/4, 421/1, 421/2, 422/2, 422/1, 407/2 położonych w Prokowie, gmina Kartuzy oraz na terenie działki 478 położonej w Szarłacie, gmina Przodkowo
127 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 156/2, 156/31, 155/8, 155/2, 155/1, 15/1, 162, 233/27, 232/1, 232/10, 230/2, 232/3, 200/29, 200/9, 200/67, 200/39, 200/44, 200/62, 200/15, 200/13, 201/14, 201/10, 220/1, 201/9, 205/2, 230/1 oraz części działek nr 200/56, 201/15, 201/16 położonych w obrębie Łapalice, gmina Kartuzy
128. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby mieszkalnictwa jednorodzinnego, na terenie działek nr 429/25, 438, 35/5, 36/1, 36/10, 36/24, 36/23 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
129 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupa linii napowietrznej nn-0,4kV na terenie działki nr 112/1 położonej w obrębie 0007, w mieście Kartuzy
130. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej stacji transformatorowej słupowej SN/nn 15/0,4 kV oraz budowy sieci elektroenergetycznych SN 15kV i nn 0,4kV na terenie działek 672, 673, 244, 246/11, 248/3, 252/2, 251 położonych w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
131 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 43/49, 43/22, 43/47, 43/46, 43/23,43/24 położonych w obrębie Sitno, gmina Kartuzy
132 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 104/3 położonej w obrębie 0008, mieście Kartuzy oraz na terenie działek nr 92, 72/9, 72/11, 72/5, 72/14, 72/13, 72/19 położonych w obrębie 0009, mieście Kartuzy
132. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla modernizacji stadionu miejskiego w Kartuzach na terenie działek nr 101/7, 101/8, 101/9, 101/10 położonych w obrębie 0004, w mieście Kartuzy
133. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami, na terenie działek nr 627/2, 628, 222/3, 268/1, 223/2, 224/8, 254, 224/7, 259, 255/1, 224/5 oraz na części działki nr 111/12 położonych w Dzierżążnie, gmina Kartuzy
134. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu pomostów dla potrzeb uprawiania sportu i rekreacji (ruchu kajakowego) wraz z oznakowaniem drogowym w rejonie jazu piętrzącego, obejmujące budowę dwóch pomostów drewnianych: na wodzie górnej oraz dolnej wraz ze ścieżką komunikacyjną przeznaczonych dla obsługi jednego statku (kajaku) na terenie działek nr 433/2, 550/4, 550/3, 419/3 położonych w Brodnicy Dolnej oraz na terenie działki 433/1 położonej w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
135. Obwieszczenie zawiadamiające o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Kartuz
136 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej mającej na celu zasielenie w wodę budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 117 położonej w Grzybnie, gmina Kartuzy
137 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania części strychu budynku na cele edukacyjne istniejącej szkoły w Bączu na terenie działki nr 147/4 położonej w obrębie Bącz, gmina Kartuzy
138. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupa linii napowietrznej nn-0,4kV na terenie działki nr 112/1 położonej w obrębie 0007, w mieście Kartuzy
139. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej mającej na celu zasielenie w wodę budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 117 położonej w Grzybnie, gmina Kartuzy
140 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci transformatorowej SN/nn, budowy i przebudowy sieci nn 0,4kV i SN 15 KV na terenie działek nr 164/1, 82, położonych w obrębie 0008, mieście Kartuzy oraz działek nr 90/4, 90/9, 90/6, 6, 92, położonych w obrębie 0009, mieście Kartuzy
141 Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi gminnej od ulicy Klasztornej do ulicy Bohaterów Westerplatte w Kartuzach wraz z infrastrukturą towarzyszącą
142 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 43/49, 43/22, 43/47, 43/46, 43/23, 43/24 położonych w obrębie Sitno, gmina Kartuzy

Ostatnia zmiana: 2015-12-23 14:16:21

Opublikowane: 2015-01-12 09:05:30 (6019 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.061 sekund