Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 27 maja 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4846596
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Zarządzenia rok 2015 (styczeń - sierpień)

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KARTUZ
ROK 2015
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
1/2015 w spr. powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert w zakresach "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", "przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" i przyjęcia regulaminu jej pracy 7 I 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
2/2015 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Borowie 8 I 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
3/2015 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę lokali użytkowych zlokalizowanych na Targowisku Miejskim w Kartuzach przy ul. Dworcowej 8 I 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
4/2015 w spr. powołania komisji doraźnej ds. wyboru biegłego rzeczoznawcy majątkowego w drodze przetargu ofertowego 13 I 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
5/2015 w spr. powołania komisji doraźnej dotyczącej obsługi geodezyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach w 2015 r. w drodze przetargu ofertowego. 13 I 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
6/2015 w spr. powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu Skoda Superb 1.9 TDI Comfort GKA HK54 rok produkcji 2004 stanowiącego własność Gminy Kartuzy 14 I 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
7/2015 w spr. rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2015 roku w zakresach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 15 I 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
7a/2015 w spr. powołania dyrektora Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach 22 I 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
8/2015 w spr. powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert w zakresach: „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji", „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego", „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", „turystyka i krajoznawstwo" i przyjęcia regulaminu jej pracy 23 I 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
9/2015 w spr. rekrutacji dzieci do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy na rok szkolny 2015/2016 28 I 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
10/2015 w spr. ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2015 rok 28 I 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
11/2015 w spr. upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki w 2015r. 29 I 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
12/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 29 I 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
13/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok 29 I 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
13A/2015 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 13/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok 29 I 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
14/2015 w spr. rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2014 roku w zakresach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyka i krajoznawstwo 30 I 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
15/2015 w spr. uchylenia zarządzenia nr 9/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie rekrutacji dzieci do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy na rok szkolny 2015/2016 4 II 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
16/2015 w spr. wyborów sołtysów i członków rad sołeckich 4 II 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
17/2015 w spr. zmiany Załącznika do Zarządzenia Nr 3/2013 Burmistrza Kartuz z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie: ustanowienia dorocznej nagrody Burmistrza Kartuz za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Gminy Kartuzy pod nazwą „Kartesko Skra" 6 II 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
18/2015 w spr. powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 9 II 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
19/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 19 II 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
20/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok 19 II 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
21/2015 w spr. powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Kartuz 23 II 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
22/2015 w spr. powołania Zastępcy Burmistrza Kartuz 2 III 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
23/2015 w spr. powołania Rady Programowej Galerii Refektarz 2 III 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
24/2015 w spr. wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 2 III 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
25/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 11 III 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
26/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 12 III 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
27/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok 12 III 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
28/2015 w spr. powołania składu Komisji Opiniującej wnioski na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym i ruchomym wpisanym do rejestru zabytków zlokalizowanym na terenie gminy Kartuzy 12 III 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
29/2015 w spr. wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym Urzędu Miejskiego w Kartuzach 12 III 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
30/2015 w spr. powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie Stypendium Gminy Kartuzy 18 III 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
31/2015 w spr. zmiany zarządzenia Nr 16/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie: wyborów sołtysów i członków rad sołeckich 18 III 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
32/2015 w spr. powołania Kapituły Nagrody Burmistrza Kartuz „Karteskó Skra" za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Gminy Kartuzy 18 III 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
33/2015 w spr. ustalenia regulaminu przystani i wypożyczalni sprzętu pływającego w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej 23 III 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
34/2015 w spr.refundacji kosztów badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miejskiego w Kartuzach/td> 23 III 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
35/2015 w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2014 rok. 26 III 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
36/2015 w spr. przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kartuzy za 2014 rok. 26 III 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
37/2015 w spr. przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2014r. 26 III 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
38/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach. 30 III 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
39/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok. 30 III 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
40/2015 w spr. ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kartuzach 30 III 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
41/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 9 IV 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
42/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok. 9 IV 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
43/2015 w spr. powołania Komisji Stypendialnej Opiniującej Wnioski o przyznanie stypendium sportowego Gminy Kartuzy dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 14 IV 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
44/2015 w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kartuzy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 20 IV 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
45/2015 w spr. ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych. 23 IV 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
46/2015 w spr. odwołania Pana Krzysztofa Ortmann z funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łapalicach 24 IV 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
47/2015 w spr. przekazania majątku i dokumentacji jednostki organizacyjnej Gminy -Szkoły Podstawowej w Łapalicach 24 IV 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
48/2015 w spr. powierzenia pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Łapalicach 24 IV 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
49/2015 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 24 IV 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
50/2015 w spr. zmiany zarządzenia nr 44/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kartuzy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 24 IV 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
51/2015 w spr. zmiany zarządzenia Nr 16/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie: wyborów sołtysów i członków rad sołeckich 27 IV 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
52/2015 w spr. ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 27 IV 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
53/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 29 IV 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
54/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 30 IV 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
55/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok. 30 IV 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
56/2015 w spr. zmiany zarządzenia nr 44/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kartuzy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. zmienionego zarządzeniem nr 50/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 24 kwietnia 2015r. 05 V 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
57/2015 w spr. ustalenia wysokości dotacji udzielanej dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w roku 2015, dla których Gmina Kartuzy nie jest organem prowadzącym 5 V 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
58/2015 w spr. przekazania w administrację Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach części działki nr 127 położonej w Kartuzach, obr. 7 zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Sędzickiego 4 w Kartuzach 08 V 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
59/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 8 V 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
60/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok. 8 V 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
61/2015 w spr. powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych 14 V 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
62/2015 w spr. zmiany zarządzenia nr 44/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kartuzy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr 50/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 24 kwietnia 2015 r. oraz zarządzeniem 56/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 05 maja 2015 r 18 V 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
63/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 19 V 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
64/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok 19 V 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
65/2015 w spr. sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Kartuzy 21 V 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
66/2015 w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 28 V 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
67/2015 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łapalicachy 29 V 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
68/2015 w spr. ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy oraz powierzchni reklamowych 5 VI 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
69/2015 w spr. powołania Komisjido spraw brakowania druków aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Kartuzach w celu okresowej likwidacji 8 VI 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
70/2015 w spr. archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r. 16 VI 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
71/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 17 VI 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
72/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 18 VI 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
73/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok. 18 VI 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
74/2015 w spr. przeprowadzenia gminnego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w ramach treningu powiatowego w dniu 25 czerwca 2015r. 18 VI 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
75/2015 w spr. określenia zasad rozliczenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na rok 2015. 22 VI 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
75a/2015 w spr. powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w szczególnych okolicznościach 22 VI 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
76/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 30 VI 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
77/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok. 30 VI 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
77a/2015 w spr. ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku, przysługujących w zamian za święta przypadające w wolne soboty, dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kartuzach 30 VI 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
78/2015 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łapalicach 7 VII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
79/2015 w spr. przyjęcia planu wykorzystania zasobu Gminy Kartuzy na lata 2015-2017 9 VII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
80/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 9 VII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
81/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok. 9 VII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
82/2015 w spr. powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 14 VII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
83/2015 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 14 VII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
84/2015 w spr. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016 -„ Wyprawka szkolna", dla uczniów mieszczących się na terenie Gminy Kartuzy 15 VII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
85/2015 w spr. zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Kartuzy nr 21 z dnia 29.04.2004r w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. 16 VII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
86/2015 w spr. wprowadzenia Regulaminu określającego zasady, sposób oraz tryb przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy wykonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu 16 VII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
87/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 16 VII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
88/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 17 VII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
89/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok. 17 VII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
90/2015 w spr. wskazania miejsca przeznaczonego na prowadzenie handlu okrężnego w mieście Kartuzy w celu utworzenia "Rynku Kwiatowo-Warzywnego " i miejsca dla twórców ludowych 17 VII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
91/2015 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 83/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 23 VII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
92/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 28 VII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
93/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok. 28 VII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
94/2015 w spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły 28 VII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
95/2015 w spr. ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów na oddanie w najem lub dzierżawę lokali użytkowych 03 VIII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
96/2015 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Rynek 2 w Kartuzach 6 VIII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
97/2015 w spr. powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Kartuzy dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 11 VIII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
98/2015 w spr. ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum 12 VIII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
99/2015 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Staniszewie 13 VIII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
100/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 17 VIII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
101/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok 17 VIII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
102/2015 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łapalicach 20 VIII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
103/2015 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 20 VIII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
104/2015 w spr. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu,kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015r 27 VIII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
105/2015 w spr. archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015 r. 27 VIII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
106/2015 w spr. przekazania majątku i dokumentacji jednostki organizacyjnej Gminy -Szkoły Podstawowej w Łapalicach 27 VIII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
107/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 31 VIII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
108/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok 31 VIII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2017-02-08 09:49:44

Opublikowane: 2015-01-12 09:17:34 (8832 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.052 sekund