Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Piątek, 26 kwietnia 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4794787
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały - ROK 2015 (styczeń - sierpień)

IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
28 stycznia 2015r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
IV/22/2015 w spr. zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze Gminy Kartuzy 28 I 2015 6 II 2015
poz. 334
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/23/2015 w spr. zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na obszarze Gminy Kartuzy 28 I 2015 6 II 2015
poz. 335
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/24/2015 w spr. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kartuzy oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w 2015 r. 28 I 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/25/2015 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej. 28 I 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/26/2015 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych. 28 I 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/27/2015 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, rejon ulic Bielińskiego, Dworcowej i 3-go Maja 28 I 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/28/2015 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, rejon dworca kolejowego. 28 I 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/29/2015 w spr. uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy 28 I 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/30/2015 w spr. przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy. 28 I 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/31/2015 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Somonino w sprawie współfinansowania Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach 28 I 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/32/2015 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Chmielno w sprawie współfinansowania Centrum Integracji Społecznej w Garczu 28 I 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/33/2015 zmieniającą uchwałę Nr XXVII/405/2013 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/379/2013 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości 28 I 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/34/2015 w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2015-2027 28 I 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/35/2015 w spr. uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok 28 I 2015 19 II 2015
poz. 520
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/36/2015 w spr. zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Kartuzy na lata 2015-2017 28 I 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/37/2015 w spr. przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 28 I 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/38/2015 w spr. udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego 28 I 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

V SESJA NADZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
6 lutego 2015r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
V/39/2015 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. gruntu 109/1 i 108/2 położonych w Kartuzach przy ul. Kościuszki obr. 8 6 II 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
V/40/2015 w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 6 II 2015 25 II 2015
poz. 589
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
V/41/2015 w spr. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 6 II 2015 25 II 2015
poz. 567
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
V/42/2015 w spr. określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kartuzy uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dla kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy 6 II 2015 25 II 2015
poz. 578
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
11 marca 2015r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
VI/43/2015 w spr. odstąpienia od wyodrębnienia z budżetu gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki 11 III 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/44/2015 w spr. utworzenia na obszarze Gminy Kartuzy odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 11 III 2015 23 III 2015
poz. 949
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/45/2015 w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy 11 III 2015 2 IV 2015
poz. 1111
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/46/2015 w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 11 III 2015 2 IV 2015
poz. 1116
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/47/2015 w spr. dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 11 III 2015 10 IV 2015
poz. 1188
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/48/2015 w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno, gmina Kartuzy dla działek nr 463/1, 339/4 oraz 339/5 11 III 2015 24 IV 2015
poz. 1442
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/49/2015 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Sianowo 11 III 2015 2 IV 2015
poz. 1112
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/50/2015 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Kielpino 11 III 2015 2 IV 2015
poz. 1113
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/51/2015 w spr. uchwalenia dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kartuzy". 11 III 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/52/2015 w spr. zmiany uchwały Nr XIV/245/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2012-2016. 11 III 2015 2 IV 2015
poz. 1114
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/53/2015 w spr. zmiany uchwały Nr XVI/277/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Kartuzy i zatwierdzenia regulaminów 11 III 2015 2 IV 2015
poz. 1115
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/54/2015 w spr. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 52/3 położonej w Kartuzach 11 III 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/55/2015 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej. 11 III 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/56/2015 w spr. uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kartuzy na rok 2015 11 III 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/57/2015 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu. 11 III 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/58/2015 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 11 III 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/59/2015 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 11 III 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/60/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok 11 III 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/61/2015 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2015-2027 11 III 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/62/2015 w spr. udzielenia pomocy materialnej jednostce samorządu terytorialnego 11 III 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/63/2015 w spr. zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach zlokalizowanej w Staniszewie oraz zamiaru dokonania zmian Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach w części dotyczącej jednostek organizacyjnych 11 III 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VI/64/2015 w spr. udzielenia pełnomocnictwa procesowego do wniesienia skargi kasacyjnej oraz reprezentowania Rady Miejskiej w Kartuzach w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 11 III 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
29 kwietnia 2015r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
VII/65/2015 w spr. nadania tytułu Honorowego Obywatela Kartuz 29 IV 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/66/2015 w spr. zmiany uchwały Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Gospodarczej i Rolnictwa Rady Miejskiej w Kartuzach 29 IV 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/67/2015 w spr. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działki 35/2 położonej w Staniszewie 29 IV 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/68/2015 w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na terenie nieruchomości o nr ewid. działki 15/20 i zbycia prawa własności nieruchomości o nr ewid. działek 15/20 i 15/22 położonych w Kartuzach, obr. 1 29 IV 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/69/2015 w spr. uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach nr XIV/244/2012 z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy oraz najem powierzchni reklamowych. 29 IV 2015 20 V 2015
poz. 1660
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/70/2015 w spr. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 29 IV 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/71/2015 w spr.udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 29 IV 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/72/2015 w spr. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 29 IV 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/73/2015 w spr.nadania nazwy ulicy we wsi Brodnica Dolna. 29 IV 2015 20 V 2015
poz. 1648
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/74/2015 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Brodnica Dolna 29 IV 2015 20 V 2015
poz. 1652
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/75/2015 w spr.nadania nazwy ulicy we wsi Brodnica Dolna. 29 IV 2015 20 V 2015
poz. 1653
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/76/2015 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Brodnica Dolna 29 IV 2015 20 V 2015
poz. 1659
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/77/2015 w spr.nadania nazwy ulicy we wsi Brodnica Dolna. 29 IV 2015 20 V 2015
poz. 1654
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/78/2015 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Brodnica Dolna 29 IV 2015 20 V 2015
poz. 1650
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/79/2015 w spr.nadania nazwy ulicy we wsi Brodnica Dolna. 29 IV 2015 20 V 2015
poz. 1651
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/80/2015 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Brodnica Dolna 29 IV 2015 20 V 2015
poz. 1649
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/81/2015 w spr. określenia i przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kartuzy na rok 2015. 29 IV 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/82/2015 w spr. zasad i wysokości opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Kartuzy 29 IV 2015 20 V 2015
poz. 1658
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/83/2015 w spr. przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kartuzy na lata 2014-2020". 29 IV 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/84/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok 29 IV 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/85/2015 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2015-2027. 29 IV 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VII/86/2015 w spr. przyjęcia statutu Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera 29 IV 2015 22 V 2015
poz. 1691
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
17 czerwca 2015r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
VIII/87/2015 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 17 VI 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/88/2015 w spr. udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Pomorskiego 17 VI 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/89/2015 w spr. udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu 17 VI 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/90/2015 w spr. współdziałania z samorządami województwa pomorskiego w celu podjęcia skoordynowanych działań zmierzających do rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka 17 VI 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/91/2015 w spr. wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Kartuzy w roku 2015 17 VI 2015 17 VII 2015
poz. 2203
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/92/2015 w spr. nadania nazwy ulicy Spacerowa w Łapalicach 17 VI 2015 16 VII 2015
poz. 2188
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/93/2015 w spr. udziału Gminy Kartuzy w opracowaniu i wdrożeniu Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 17 VI 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/94/2015 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych. 17 VI 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/95/2015 w spr. wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogę gminną. 17 VI 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/96/2015 w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 87/5 położonej w Kartuzach. 17 VI 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/97/2015 w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 235 położonej w Kartuzach. 17 VI 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/98/2015 w spr.komunalizacji mienia Skarbu Państwa. 17 VI 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/99/2015 w spr. zmiany uchwały Nr lX/i66/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Kartuz. 17 VI 2015 16 VII 2015
poz. 2189
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/100/2015 w spr. uchylenia uchwały Nr XVII/192/08 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie: trybu przekazywania lokali użytkowych w najem oraz ustalania stawek wywoławczych do przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Gminy Kartuzy. 17 VI 2015 20 VII 2015
poz. 2222
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/101/2015 w spr. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na rok 2015 17 VI 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/102/2015 w spr. zakazu palenia wyrobów tytoniowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Kartuzy 17 VI 2015 16 VII 2015
poz. 2190
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/103/2015 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii "Refektarz" w Kartuzach za 2014 rok 17 VI 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/104/2015 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach za 2014 rok 17 VI 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/105/2015 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Kaszubskiego im.Franciszka Tredera w Kartuzach za 2014 rok 17 VI 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/106/2015 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach za 2014 rok 17 VI 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/107/2015 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok 17 VI 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/108/2015 w spr. udzielenia Burmistrzowi Kartuz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 17 VI 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/109/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok 17 VI 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/110/2015 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2015-2027 17 VI 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/111/2015 w spr. powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 17 VI 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/112/2015 w spr. określenia i przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kartuzy na rok 2015. 17 VI 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
VIII/113/2015 w spr. utworzenia na obszarze Gminy Kartuzy odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 6 września 2015 r. 17 VI 2015 16 VII 2015
poz. 2187
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
16 lipca 2015r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
IX/114/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok 16 VII 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IX/115/2015 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2015-2027 16 VII 2015 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2015-09-28 12:56:11

Opublikowane: 2015-02-03 18:45:22 (4970 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.052 sekund